Việt Nam
Việt Nam

Phí gửi tiền từ tại Mỹ tới Việt Nam

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

Việt NamViệt NamOpen

Gửi tiền đến Việt Nam

Phí chuyển tiền để nhận bằng Việt Nam đồng

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$1.99$1.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (USD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $199.99$4.99$3.99
$200 - $399.99$5.99$4.49
$400 - $599.99$7.99$4.99
$600 - $799.99$9.99$5.49
$800 - $999.99$11.99$5.99
$1000 - $1999.99$14.99$6.99
$2000 - $2999.99$24.99$8.99
$3000 - $3999.99$34.99$10.99
$4000 - $4999.99$44.99$12.99
$5000 - $5999.99$54.99$14.99
$6000 - $6999.99$64.99$16.99
$7000 - $7999.99$74.99$18.99
$8000 - $8999.99$84.99$20.99
$9000 hoặc lựa chọn khác$94.99$22.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu