I-print at/o i-download ang PDF

Kasunduan sa User ng Remitly

Nagkabisa ang Kasunduan sa User na ito ("Kasunduan") noong Nobyembre 12, 2012, at na-update kamakailan nitongNobyembre 17, 2023. Inilalarawan dito ang mga tuntuning kailangan mong sundin kapag ginamit mo ang mga serbisyong makukuha sa www.remitly.com ("Serbisyo"). Huwag gamitin ang Serbisyo kung hindi ka sumasang-ayong mapailalim sa mga tuntuning ito. Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

Gaya ng paggamit sa buong Kasunduang ito, tumutukoy ang mga terminong "Remitly", "kami", "namin", at "amin" sa Remitly, Inc., isang kumpanya ng Delaware U.S.A., kasama ng mga empleyado, direktor, tagapagmana, at mga itinalaga nito. Ang mga terminong "ikaw" at "iyong" ay tumutukoy sa mga user ng Serbisyo, Sender man o Recipient.

1. ANG SERBISYO

Inirerekomenda naming gamitin mo ang Serbisyo sa pagpapadala ng pera sa mga kaibigan at kapamilya at, samakatuwid, hindi mo dapat gamitin ang Serbisyo para magpadala ng pera sa mga hindi mo kakilala.

Binibigyang-daan ng Serbisyo ang mga user na makapagsagawa ng mga internasyonal na pagpapadala ng pera mula sa United States papunta sa iba pang bansang pinagseserbisyuhan ng Remitly. Ginagamit ng "Sender" ang Serbisyo para makapagpadala ng pera at tumatanggap naman ng pera ang "Recipient" sa pamamagitan ng Serbisyo. Ang "Transaksyon" sa isang order na magpadala ng pera sa pamamagitan ng Serbisyo. Ang "Halaga ng Transaksyon" ay tumutukoy sa halaga sa US dollar na ibinibigay ng Sender sa Remitly para maihatid sa Recipient. Ang "Halaga ng Payout" ay tumutukoy sa halagang ibinigay sa Recipient.

2. PAGIGING KWALIPIKADO PARA SA SERBISYO

 1. Edad at Kapasidad. Hindi ka dapat bababa sa labingwalong (18) taong gulang para makagawa ng account, ma-access, o magamit ang Serbisyo bilang Sender. Dapat maaari ka nang pumasok sa mga legal na kontrata sa ilalim ng nalalapat na batas. Posibleng may mga malapat na iba pang paghihigpit.

 2. Iba pa. Hindi ka puwedeng magsumite o tumanggap ng Transaksyon sa ngalan ng sinupamang tao.

 3. Paninirahan sa United States. Available lang ang Serbisyo sa mga residente ng United States.

 4. Alok at Pagtanggap. Kung magsusumite ka ng Transaksyon, hinihiling mong iproseso namin ang iyong Transaksyon, isang alok na maaari naming tanggapin o tanggihan batay sa aming sariling pasya.

 5. Dahil nakarehistro lang ito sa U.S.A., hindi lisensyado ang Remitly, Inc. na magbigay ng serbisyo sa labas ng United States of America. Dahil dito, hindi magagamit ang Serbisyo sa mga bansang maliban sa United States.

 6. Maramihang Account. Ang mga Sender ay puwede lang magkaroon ng isang aktibong account. Kung matutukoy naming gumagamit ng maramihang account ang isang Sender, nakalaan sa amin ang karapatang i-merge o wakasan ang isa o higit pa sa mga account, limitahan ang paggamit ng Sender sa Serbisyo, o tanggihan ang patuloy na paggamit niya sa Serbisyo.

3. PAGBABAYAD PARA SA SERBISYO

 1. Mga singil. Sa bawat Transaksyong isusumite mo, sumasang-ayon kang bayaran kami ng service fee (“Service Fee”), bukod pa sa Halaga ng Transaksyon. Ang pagbabayad sa US dollar ay dapat na ibigay sa oras na isumite ang transaksyon para sa pagpoproseso. Kung magsusumite ka ng transaksyong magreresulta sa pagsingil sa amin ng mga NSF fee, chargeback fee, o iba pang katulad na gastusin, sumasang-ayon kang i-reimburse ang Remitly para sa lahat ng naturang bayarin.

 2. Pagbabayad. Para maproseso namin ang iyong transaksyon, pinapahintulutan mo kaming singilin ang alinman sa mga paraan ng pagbabayad na kasama sa iyong profile sa pagbabayad (Ang “Paraan ng Pagbabayad” ay kinabibilangan ng alinmang credit card, debit card, o bank account). Kung papalya ang iyong pagbabayad, pinapahintulutan mo kaming ulitin ito nang isa o higit pang beses gamit ang parehong Paraan ng Pagbabayad. Ginagarantiya mong isa kang awtorisado at legal na user ng (mga) Paraan ng Pagbabayad.

 3. Iba Pang Singilin. Hindi namin pananagutan ang mga bayarin na maaaring ipataw ng mga institusyon sa pananalapi na nauugnay sa iyong Mga Paraan ng Pagbabayad. Halimbawa, maaaring ituring ng mga issuer ng credit card na "cash advance" ang paggamit mo ng iyong credit card para magamit ang Serbisyo at maaari silang magpataw ng mga karagdagang bayarin at halaga ng interes para sa transaksyon. Hindi pananagutan ng Remitly ang anumang NSF fee, chargeback fee, o iba pa at katulad na singilin na maaaring ipataw sa iyo ng bangko mo, issuer ng credit card mo, o iba pang provider.

4. PAGTANGGAP NG REMITTANCE

 1. Mga Service Provider. Nakikipagtulungan kami sa mga lokal na bangko at iba pang third party na outlet (ang bawat isa ay tinatawag na "Service Provider") para gawing available ang mga pondo sa mga Recipient. Bilang Sender, itinatalaga mo ang iyong Recipient bilang iyong ahente para sa layunin ng pagtanggap ng mga pondong ipinapadala sa pamamagitan ng aming Serbisyo. Sinusubukan naming makapagbigay ng napapanahong impormasyon sa aming website tungkol sa lokasyon, availability, at mga oras ng aming Mga Service Provider. Gayunpaman, hindi namin pananagutan ang anumang hindi tumpak o hindi kumpletong impormasyon na maaaring ma-post sa website.

 2. Pag-verify. Kakailanganin ng mga Recipient na patunayan ang kanilang pagkakakilanlan bago sila tumanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng pagpapakita ng valid na pagkakakilanlan. Gayundin, posibleng hingin sa mga Recipient na magbigay ng reference number o iba pang katulad na identifier na nauugnay sa kanilang mga Transaksyon.

5. MAHAHALAGANG PAGHIHIGPIT SA SERBISYO

 1. Pangkalahatan. Puwede naming tanggihan ang anumang Transaksyon o limitahan ang halagang puwedeng ipadala, batay man sa kada transaksyon o sa pinagsama-samang transaksyon. Ang mga limitasyong ito ay puwedeng ipataw sa mga indibidwal na account o mga naka-link na account. Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin o ihinto ang lahat ng o anumang bahagi ng Serbisyo anumang oras.

 2. Mga Pagkaantala. Maaaring maantala ang iyong Transaksyon dahil sa pag-verify namin sa iyong pagkakakilanlan at pag-validate sa iyong Mga Paraan ng Pagbabayad, at kung hindi man ay dahil sa aming mga pagsisikap na makasunod sa mga batas o para mapamahalaan ang aming pinansyal na panganib. Puwede kang makatanggap ng refund sa ilang partikular na sitwasyon at puwede mong kanselahin ang iyong transaksyon anumang oras habang nakabinbin pa ito.

 3. Mga Komersyal na Transaksyon. Hindi mo dapat gamitin ang Serbisyo para magpadala ng pera sa mga taong hindi mo kilala. Hindi kami mananagot para sa kalidad o paghahatid ng mga produkto o serbisyo na binabayaran mo para sa paggamit ng Serbisyo. Tinatanggap mong responsibilidad mo ang anumang panganib na maaaring magresulta sa paggamit ng Serbisyo para sa pagbabayad ng mga produkto at serbisyo.

 4. Mga Hindi Awtorisadong Transaksyon. Hindi mo puwedeng gamitin ang Serbisyo nang labag sa Kasunduang ito o sa mga nalalapat na batas, panuntunan, o regulasyon. Maituturing na paglabag sa Kasunduan ang paggamit sa Serbisyo para sa alinman sa mga sumusunod: mga materyal o serbisyong may sekswal na katangian, mga aktibidad sa pagsusugal , panloloko, money-laundering, pagpopondo sa mga panteroristang organisasyon, o pagbili o pagbebenta ng tabako, paraphernalia na nauugnay sa tabako, mga baril, inireresetang gamot, o iba pang kinokontrol na substance; o para magpadala ng pera sa isang Recipient na lumabag sa Kasunduan. Kung gagamitin mo ang Serbisyo kaugnay ng ilegal na gawain, iuulat ka ng Remitly sa tagapagpatupad ng batas.

 5. Hindi Pagiging Kwalipikado. Ang iyong Paraan ng Pagbabayad ay dapat na inisyu ng isang institusyon sa pananalapi sa U.S.. Puwede naming tanggihan ang Mga Transaksyon mula sa ilang partikular na Sender at sa ilang partikular na Recipient na kasama sa listahan ng Mga Espesyal na Itinalagang Nasyonal, listahan ng Mga Non-cooperative na Bansa at Teritoryo, at iba pang katulad na listahan na inilabas ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.

 6. Walang Pagbabago. Sa pangkalahatan, hindi ka na namin pinapayagang baguhin ang mga detalye ng iyong Transaksyon kapag naisumite na ito sa amin para sa pagpoproseso. Responsibilidad mong tiyakin na tama ang mga detalye sa iyong Transaksyon.

 7. Mga Pinaghihigpitang Aktibidad. Kaugnay ng paggamit mo sa aming website o sa Serbisyo, o sa panahon ng mga pakikipag-ugnayan mo sa Remitly, sa isang user o third party, hindi ka:

  1. Lalabag sa Kasunduang ito, o sa anupamang kasunduan sa pagitan mo at ng Remitly;

  2. Magbibigay ng mali, hindi tumpak o nakakapanlinlang na impormasyon;

  3. Tatangging makipagtulungan sa isang imbestigasyon o magbigay ng kumpirmasyon ng iyong pagkakakilanlan;

  4. Gagamit ng nag-aanonymize na proxy;

  5. Magbibigay ng cash advance sa iyong sarili mula sa credit card mo (o di kaya'y tutulungan ang iba na gawin ito);

  6. Gagamit ng anumang awtomatikong device, o manwal na proseso para subaybayan o kopyahin ang aming website.

 8. Mga Transaksyon sa India. Nagpoproseso ng mga transaksyon ang Remitly sa India alinsunod sa Rupee Drawing Arrangements ("RDA"), gaya ng itinatag ng Reserve Bank of India. Nauunawaan mong ang paggamit sa Serbisyo para sa mga komersyal na layunin o kontribusyon sa mga pangkawang-gawang organisasyon ay ipinagbabawal.

6. PAANO AT BAKIT KAMI NANGONGOLEKTA NG PERSONAL NA IMPORMASYON

 1. Patakaran sa Privacy. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Kasunduang ito, kinikilala at pinapahintulutan mo ang Patakaran sa Privacy ng Remity.

 2. Programa sa Pagkakakilanlan ng Customer. Iniaatas ng batas ng U.S. na kumuha, mag-verify, at magrekord kami ng impormasyon tungkol sa iyo. Maaari naming hilingin na magbigay ka sa amin ng impormasyong hindi pampubliko, personal, at nagbibigay ng pagkakakilanlan. Puwede rin kaming legal na kumuha ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa ibang mga source nang hindi mo alam, kabilang ang hindi personal na impormasyon na nagbibigay ng pagkakakilanlan na maaari naming makuha habang bumibisita ka sa website na ito. Pakitingnan ang aming Patakaran sa Privacy.

 3. Mga Paghahayag ng Pamahalaan. Posibleng magbigay kami ng impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong Mga Transaksyon sa mga awtoridad ng pamahalaan at mga ahensya sa pagpapatupad ng batas, gaya ng inilalarawan sa aming Patakaran sa Privacy.

 4. Pag-verify ng Impormasyon. Pinapahintulutan mo kaming magsagawa ng anumang pagsisiyasat, sa iyo o sa ibang tao, na kinakailangan para ma-validate ang impormasyong ibinibigay mo sa amin. Puwedeng kasama rito ang paghingi sa iyo ng karagdagang impormasyon, pag-aatas sa iyong magsagawa ng mga hakbang para makumpirma ang pagmamay-ari mo sa iyong email address o mga instrumentong pampinansyal, pag-verify sa iyong impormasyon batay sa mga database ng third party, o sa pamamagitan ng iba pang source.

7. PAGLUTAS NG ERROR, MGA PAGKANSELA AT MGA REFUND

 1. Paglutas ng Error. Ipaalam sa amin anumang oras kung mayroon kang anumang problema sa Serbisyo.

  Puwede kang makipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba ng Kasunduang ito. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paglutas ng error mag-click dito.

 2. Mga Refund. Puwede mong kanselahin ang iyong transaksyon anumang oras bago ito makumpleto. Ibig sabihin ng pagkumpleto, nakuha na ng iyong recipient ang perang ipinadala mo sa pamamagitan ng cash pick-up, home delivery, o deposito sa bank account. Pagkatanggap ng kahilingan sa pagkansela, puwedeng kumpirmahin namin sa aming Mga Service Provider kung nakumpleto na ang transaksyon bago kami magsimula ng pag-refund.

  Hindi na ire-refund ang Halaga ng Transaksyon kapag nakumpleto na ito. Gayunpaman, kung hindi kayo nasiyahan sa aming serbisyo para sa anumang dahilan, ire-refund namin palagi ang halaga ng fee. Ike-credit ang lahat ng pag-refund sa parehong Paraan ng Pagbabayad na ginamit para magbayad sa Transaksyon. Ang mga refund ay ibinibigay lang sa U.S. dollar at hindi ito ia-adjust para matugunan ang mga pagbabago sa halaga ng U.S. dollar o banyagang currency mula sa panahon kung kailan isinumite ang iyong Transaksyon. Pakitandaang posibleng may ilang partikular na karapatan sa refund at mga proseso ng pagrereklamo ang mga residente ng ilang partikular na hurisdiksyon, gaya ng inilalarawan dito:

 • Washington. Bilang isang Sender na nasa estado ng Washington, may karapatan ka sa pag-refund sa lahat ng perang natanggap para sa pagpapadala sa loob ng sampung araw pagkatanggap ng isang nakasulat na kahilingan para sa refund maliban na lang kung mangyayari ang alinman sa mga sumusunod:

  • Naipadala at naihatid na sa recipient ang mga pera bago pa matanggap ang nakasulat na kahilingan para sa pag-refund;

  • Nakapagbigay na ng mga tagubilin para sa pagbibigay ng katumbas na halaga ng pera sa taong itinalaga ng customer bago pa matanggap ang nakasulat na kahilingan para sa pag-refund;

  • May dahilan ang Remitly, o ang awtorisadong itinalaga nito na maniwalang may naganap, may nagaganap, o posibleng may maganap na krimen bilang resulta ng pagpapadala ng pera gaya ng hinihiling ng customer o pag-refund ng pera gaya ng hinihiling ng customer; o

  • Kung pinagbabawalan ng batas ang Remitly na magbigay ng refund.

 • Texas. Bilang isang Sender na nasa estado ng Texas, may karapatan kang kanselahin ang isang transaksyon, at makatanggap ng agarang refund ng lahat ng perang siningil para sa pagpapadala, kabilang ang anumang fee na binayaran mo sa Remitly, sa loob ng tatlumpung minuto pagkatanggap ng resibo, maliban kung natanggap na ng recipient ng transaksyon ang mga pondo, o ang katumbas nito.

  Kung mayroon kang reklamo, makipag-ugnayan muna sa consumer assistance division ng Remitly, Inc sa 1-888-736-4859, kung mayroon ka pa ring hindi nalulutas na reklamo kaugnay ng pagpapadala ng pera ng kumpanya o aktibidad sa pagpapapalit ng currency, pakidirekta ang iyong reklamo sa: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, (877) 276-5554 (toll free), www.dob.texas.gov.

 1. Mga Reklamo. Bagama't hinihikayat ka naming ibahagi sa amin ang anumang alalahanin o tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa aming serbisyo, kabilang ang iyong account o isang partikular na transaksyon, baka gustuhin mo ring makipag-ugnayan sa money transmitter licensing authority sa iyong estado. Makikita rito ang impormasyon tungkol sa kung paano iyon pinakamainam na magagawa.

  Para Lang sa Mga Residente ng Alaska:

  Kung hindi malulutas ng Remitly, Inc sa 1-888-736-4859 ang iyong isyu, mangyaring magsumite ng mga pormal na reklamo sa Estado ng Alaska, Sangay ng Pagbabangko at Mga Seguridad.

  Paki-download ang form dito: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

  Magsumite ng form ng pormal na reklamo na may kasamang mga sumusuportang dokumento:

  Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

  Kung isa kang residente ng Alaska na may mga tanong tungkol sa mga pormal na reklamo, paki-email kami sa dbs.licensing@alaska.gov o tumawag sa Siyam Zero Pito Apat Anim Lima Dalawa Lima Dalawa Isa

  Para sa mga residente ng New York:

  Ang Remitly Inc. ay lisensyado at nire-regulate bilang isang money transmitter ng New York State Department of Financial Services.

  Maaaring idirekta ng mga customer sa New York ang kanilang mga reklamong hindi pa nareresolba sa:

  Consumer Assistance Unit
  NYS Department of Financial Services
  One Commerce Plaza
  Albany, NY 12257

  Tel: 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697)
  Website: http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm

8. INTELLECTUAL PROPERTY NG REMITLY

Kinikilala mo na ang Serbisyo, kabilang na ang content ng website na ito, text, graphics, mga logo, at mga larawan, pati na ang lahat ng iba pang copyright, trademark, logo, at pangalan ng produkto at serbisyo ng Remitly ay eksklusibong pagmamay-ari ng Remitly, Inc. (ang "Intellectual Property ng Remitly").

Sumasang-ayon kang hindi ipakita, gamitin, kopyahin, o baguhin ang Intellectual Property ng Remitly sa anumang paraan. Pinapahintulutan ka lang na tingnan ang at magpanatili ng kopya ng mga page ng website na ito para sa iyong sariling personal at hindi komersyal na paggamit. Dagdag pa rito, sumasang-ayon ka ring hindi gawin ang mga sumusunod: (i) gumamit ng anumang robot, spider, scraper o iba pang naka-automate na device para ma-access ang Serbisyo; (ii) alisin o baguhin ang sinumang may-akda, trademark o iba pang pinagmamay-ariang abiso o legend na naka-display sa website na ito (o sa mga naka-print na page nito); o (iii) labagin ang copyright, patent, trademark, trade secret o iba pang mga karapatan sa intellectual property, o mga karapatan sa pagsasapubliko o privacy ng Remitly o ng anumang third party.

Kung bibigyan mo kami ng anumang suhestyon, feedback, review o input (“Input ng Customer”) na nauugnay sa aming Mga Serbisyo, kami (at ang aming mga entidad sa grupo ng kumpanya) ang magmamay-ari ng lahat ng karapatan, titulo at interes sa Input ng Customer, kahit na itinalaga mong kumpidensyal ang Input ng Customer. Kami at ang aming mga entidad ng grupo ng kumpanya ay magkakaroon ng karapatang gamitin ang Input ng Customer nang walang paghihigpit, kabilang na para sa layunin ng marketing o negosyo. Itinatalaga mo sa amin ang lahat ng karapatan, titulo, at interes sa Input ng Customer at sumasang-ayon kang bigyan kami ng anumang tulong na maaari naming iatas para makapagdokumento, maperpekto, at mapanatili ang aming mga karapatan sa Input ng Customer. Para sa layuning ito, ang salitang: “italaga” ay isang legal na terminong nangangahulugang legal na inililipat ang benepisyo, gaya ng paglilipat mo ng benepisyo ng Input ng Customer sa amin.

9. DISCLAIMER NG MGA WARRANTY

Nagsasagawa kami ng mga makatuwirang pagsisikap para matiyak na mapoproseso ang Mga Transaksyon nang napapanahon, pero hindi kami nagbibigay ng anumang representasyon o warranty kaugnay ng oras na kinakailangan para makumpleto ang pagpoproseso dahil nakadepende ang Serbisyo sa maraming salik na labas sa aming kontrol. Sa ilang hurisdiksyon, hindi pinapayagan ang disclaimer ng mga ipinapahiwatig na warranty, kaya hindi malalapat sa iyo ang naunang disclaimer. Binibigyan ka ng warranty na ito ng mga partikular na legal na karapatan at maaari ka ring magkaroon ng iba pang legal na karapatan na nag-iiba-iba kada estado. Anuman ang sitwasyon, may karapatan ka sa pag-refund gaya ng hayagang inilalarawan dito. Alinsunod sa batas pederal, kung ang Halaga ng Payout ay hindi available sa Recipient sa petsa ng availability na ipinapakita sa iyong resibo ng Transaksyon, puwede mong gamitin ang proseso ng paglutas sa error na inilalarawan sa Seksyon 7 sa itaas para abisuhan kami tungkol sa isyu at posibleng may karapatan ka sa mga remedyo sa ilalim ng batas pederal kasama na ang refund ng aming Bayarin sa Serbisyo.

10. BAYAD-PINSALA

Maliban hanggang sa limitasyong ibinibigay ng Electronic Fund Transfer Act and the Remittance Transfer Rule sa ilalim ng, 12 C.F.R. § 1005.30 et seq., sumasang-ayon kang magbayad-pinsala at hindi papanagutin ang Remitly, Mga Service Provider, at ang mga kaukulang subsidiary, opisyal, ahente, kasosyo, at mga empleyado para sa anumang claim o demanda, kabilang na ang makatuwirang bayad sa abugado, na ginawa ng anumang third party dahil sa iyong paggamit ng Serbisyo, sa iyong koneksyon sa Serbisyo, sa paglabag mo sa Kasunduan, o sa paglabag mo sa anumang karapatan ng iba.

11. LIMITASYON NG PANANAGUTAN

HANGGANG SA GANAP NA LIMITASYONG PINAPAHINTULUTAN NG NALALAPAT NA BATAS HINDI KAILANMAN MANANAGOT ANG REMITLY, MGA SERVICE PROVIDER, O ANG MGA KAUKULANG SUBSIDIARY, OPISYAL, AHENTE, KASOSYO, O EMPLEYADO PARA SA ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, NAGKATAON, ESPESYAL, KINAHINATNAN O TIPIKAL NA DANYOS NA LALAMPAS SA HALAGANG $500.00 (BUKOD PA SA PAG-REFUND NG HALAGA NG TRANSAKSYON AT MGA SERVICE FEE), KABILANG ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA PINSALA SA PAGKAWALA NG KITA, PAGKAKAWANGGAWA, PAGGAMIT, DATA O IBA PANG HINDI TIYAK NA PAGKAWALA (KAHIT NA PINAYUHAN NA ANG REMITLY TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG MGA NATURANG PINSALA) NA MAGRERESULTA SA KAPABAYAAN NG REMITLY, MGA KASOSYO SA DISBURSEMENT, O NG KANILANG MGA KAUKULANG SUBSIDIARY, OPISYAL, AHENTE, KASOSYO, O EMPLEYADO. PARA MAIWASAN ANG PAGDUDUDA, WALANG ANUMAN SA NAUNANG PANGUNGUSAP ANG NAGLILIMITA SA MGA REMEDYO SA PERA KUNG SAAN WALA KANG KARAPATAN SA ILALIM NG 15 U.S.C. § 1693m(a).

12. PAGLUTAS SA HINDI PAGKAKAUNAWAAN AT SUMASAKLAW NA BATAS

 1. Sumasaklaw na Batas. Ang Kasunduang ito ay pangangasiwaan alinsunod sa mga batas ng Estado ng Washington, at ang lahat ng aktibidad na isasagawa kaugnay ng Serbisyo ay ituturing na isinagawa sa Washington. Ang anumang kontrobersiya, hindi pagkakaunawaan, o claim na magreresulta mula sa o nauugnay sa Serbisyo o Kasunduan (isang "Claim") ay pangangasiwaan ng at bibigyang kahulugan alinsunod sa Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq., at sa mga batas ng Washington, maliban sa ahensya ng batas na namamahala sa mga salungatan sa batas.

 2. Mga Hindi Pagkakaunawaan sa Remitly. Kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Remitly, layunin naming alamin at matugunan ang iyong mga alalahanin. Kung hindi namin matutugunan ang iyong mga alalahanin ayon sa inaasahan mo, sisikapin naming mabigyan ka agad ng walang kinikilingan at sulit na paraan ng paglutas sa hindi pagkakaunawaan. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Remitly tungkol sa Serbisyo ay maaaring iulat online sa Serbisyo sa Customer; sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 1-888-736-4859 (sa labas ng United States, tumawag sa 1 (206) 535-6152); o sa pamamagitan ng mail sa Remitly, Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle WA 98101, USA.

 3. Pag-aareglo. Ikaw at ang Remitly ay sumasang-ayon na ang anumang Claim ay aayusin sa pamamagitan ng may legal na bisang pag-aareglo, pero mapapanatili ng bawat partido ang karapatan na maghain ng sariling pagkilo sa hukuman para sa maliliit na claim. Kung pipiliin ng isang partido ang pag-aareglo, papangunahan ng nasabing partido ang pakikipag-areglo sa pamamagitan ng isang naitatag nang provider ng alternatibong paglutas sa hindi pagkakaunawaan (alternative dispute resolution o ADR) na parehong pinagkasunduan ng dalawang partido. Ang provider ng ADR at ang mga partido ay dapat sumunod sa mga sumusunod na panuntunan: (a) ang pakikipag-areglo ay dapat isagawa sa pamamagitan ng tawag sa telepono, online at/o dapat na nakabatay lang sa mga nakasulat na pagsusumite, ang partikular na paraan ay dapat piliin ng partidong nangunguna sa pag-aareglo; (b) ang pakikipag-areglo ay hindi dapat kasangkutan ng anumang personal na pagkikita ng mga partido o witness maliban na lang kung napagkasunduan ito ng mga partido; (c) hindi puwedeng mag-consolidate ng mga claim ng higit sa isang tao ang tagapamagitan, at hindi siya puwedeng mamuno ng anumang anyo ng anumang paglilitis batay sa klase o kinatawan; at (d) ang anumang pagpapasya sa paggawad na ibibigay ng tagapamagitan ay maaaring ihain sa anumang hukuman na may naaangkop na hurisdiksyon. Kinikilala at sinasang-ayunan mong pinagpapaliban mo at ng Remitly ang karapatan ninyo sa paglilitis ng hukom o ang karapatan ninyo sa pakikilahok bilang nagsasakdal o miyembro ng klase sa anumang sinasabing pagkilos ng klase o paglilitis ng kinatawan.

 4. Mga Gastusin at Bayarin. Kung hindi humihingi ng mahigit sa $75,000 ang iyong claim, babayaran ng Remitly ang mga bayaring nauugnay sa pag-aareglo maliban na lang kung matutuklasan ng tagapamagitan na walang katuturan o inihain nang may hindi naaangkop na layunin ang alinman sa nilalaman ng iyong Claim o relief. Kung mananalo ka sa pag-aareglo, posibleng bigyan ka ng gawad para sa mga bayarin at gastusin sa abugado, sa hangganang pinapahintulutan ng nalalapat na batas. Hindi hihingi ang Remitly, at ipagpapaliban nito ang lahat ng karapatang mayroon ito sa ilalim ng nalalapat na batas sa pagkuha ng mga bayarin at gastusin sa abugado kung mananalo ito sa pag-aareglo maliban na lang kung matuklasan ng tagapamagitan na walang katuturan o inihain nang may hindi naaangkop na layunin ang alinman sa nilalaman ng iyong Claim o relief.

 5. Forum para sa Mga Hindi Pagkakaunawaan. Maliban kung iba ang napagkasunduan ng mga partido o gaya ng inilalarawan sa seksyon 12(c) sa itaas, sumasang-ayon kang ang anumang claim o hindi pagkakaunawaan na mayroon ka laban sa Remitly ay dapat na malutas ng isang hukumang nasa King County. Sumasang-ayon kang magpailalim sa personal na hurisdiksyon ng mga hukumang nasa King County, Washington para sa layunin ng paglilitis ng lahat ng naturang claim o hindi pagkakaunawaan.

 6. Paglilitis na Inihain nang Hindi Naaangkop. Ang lahat ng claim na ihahain mo laban sa Remitly ay dapat na malutas alinsunod sa seksyon 12 ng Kasunduang ito. Ang lahat ng claim na ihahain o ihahayag nang salungat sa seksyon 12 ay ituturing na inihain nang hindi naaangkop, at isang paglabag sa Kasunduang ito.

Kung maghahain ka ng claim na salungat sa seksyon 12, maaaring kunin ng Remitly ang mga bayarin at gastusin sa abugado (kabilang ang mga in-house na abugado at paralegal) na nagkakahalaga ng hanggang $1,000.00 USD, basta't aabisuhan ka ng Remitly sa pamamagitan ng sulat tungkol sa claim na inihain nang hindi naaangkop, at hindi mo agad na nabawi ang claim.

13. Paghahayag ng E-sign at Abiso ng Pahintulot

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kasunduan sa User na ito gaya ng nakasaad sa ibaba, nagbibigay ka ng pahintulot na makatanggap at makakita ng mga paghahayag, abiso, pahayag at iba pang komunikasyon (nang sama-sama ay tinatawag na “Mga Komunikasyon”) mula sa Remitly kaugnay ng iyong account nang elektroniko sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na paraan:

 • Text sa numero ng iyong mobile phone na nauugnay sa iyong account (na maaaring may kasamang link sa Mga Komunikasyon sa aming website o sa aming Serbisyo);

 • Sa iyong email na nauugnay sa iyong account; o

 • Mga notification mula sa aming web o mobile application.

Ang paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng alinman sa mga paraang ito ay may kasamang naaangkop na pag-abiso sa iyo sa ilalim ng nalalapat na batas. Kinikilala mong ang Mga Komunikasyon ay kabibilangan ng, pero hindi limitado sa, mga sumusunod:

 • Aming website, Patakaran sa Privacy, o Kasunduan sa User (“Mga Legal na Patakaran at Kasunduan”);

 • Mga paghahayag at/o pag-amyenda na maaari naming ibigay sa iyo sa ilalim ng aming Mga Legal na Patakaran at Kasunduan;

 • Aktibidad at anupamang impormasyon tungkol sa paggamit mo ng aming Serbisyo at account;

 • Mga resibo, kumpirmasyon, update sa status, awtorisasyon at history ng transaksyon para sa iyong account

 • Mga komunikasyon tungkol sa paglutas ng anumang na-claim na error; at

 • Mga komunikasyong iniaatas o pinapahintulutan ng batas o regulasyon.

Ang Karapatan Mo sa Pagbawi ng Pahintulot. Dahil nakikipag-ugnayan kami sa elektronikong paraan, dapat kang magbigay ng pahintulot na makatanggap ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan para makagawa ng account sa Remitly at magamit ang aming Serbisyo. Puwede mong bawiin ang iyong pahintulot na makatanggap ng lahat ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming Serbisyo sa Customer sa pamamagitan ng page na Makipag-ugnayan Sa Amin sa aming website. Kung hindi ka magbibigay ng, o kung babawiin mo ang iyong pahintulot na makatanggap ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan, tatanggihan namin ang paggawa ng account para sa iyo, o wawakasan, sususpindihin, o tatanggihan naming ibigay ang Serbisyo, maliban na lang kung may karapatan kang makatanggap ng mga hindi elektronikong Komunikasyon sa ilalim ng nalalapat na batas.

MGA KINAKAILANGAN SA HARDWARE AT SOFTWARE: Para makatanggap ng Mga Komunikasyon, sa text man o sa email, dapat ay kaya mong mag-print o mag-store ng mga ito. Kaya naman, bukod pa sa pagkakaroon ng email address at numero ng telepono, dapat ay mayroon ka rin ng mga sumusunod:

 • Computer o mobile device na may koneksyon sa Internet;

 • Isang napapanahong web browser na may naka-enable na cookies;

 • Isang valid na email address na naka-file sa iyong account;

 • Kakayahang ma-store o ma-print ang Mga Komunikasyon; at

 • kung gumagamit ka ng spam blocker, dapat mong idagdag ang service@remitly.com at service@info.remitly.com sa book o whitelist ng iyong email address (nang sama-sama ay tinatawag na “Mga System Requirement”).

  Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin ang Mga System Requirement na ito at papadalhan ka namin ng Komunikasyon kapag may ginawa kaming mahalagang pagbabago sa Mga System Requirement.

Pagtanggap ng Mga text at email. Para makatanggap ng Mga Komunikasyon, dapat mong tiyakin na ang pangunahing mobile phone at/o email address na ibinibigay mo sa amin ay ang iyong valid at kasalukuyang numero ng telepono o email address, at nakakatanggap ka ng mga text o mensahe sa email sa address na iyon na naglalaman ng Mga Komunikasyon kabilang ang mga nakalakip na elektronikong dokumento at na ang mga naturang Komunikasyon, kabilang ang mga kasama nitong nakalakip na dokumento ay available para makita at ma-store o ma-print mo. Sumasang-ayon kang i-update agad ang iyong email address sa pamamagitan ng pag-update sa iyong account kung magbabago ang email address mo. Kinikilala mong ang kakayahan naming abisuhan ka tungkol sa availability ng iyong Mga Komunikasyon ay kondisyonal sa pagiging valid ng numero ng mobile phone at email address na nasa aming mga rekord. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na kung papadalhan ka namin ng Komunikasyon at hindi mo ito natanggap dahil nagbigay ka ng hindi tumpak o naka-block na impormasyon sa pakikipag-ugnayan o kung hindi man ay hindi available sa iyo ang Komunikasyon, itutuirng naming naipadala sa iyo ang naturang Komunikasyon. Gayunpaman, kung hindi na valid ang iyong mobile phone o email address, nakalaan sa amin ang karapatang tukuying hindi aktibo ang iyong account o magsagawa ng iba pang pagkilos ayon sa nakatakda sa Kasunduang ito. Hindi ka makakapagsagawa ng anumang transaksyon sa iyong account hangga't hindi mo ina-update ang iyong mobile phone o email address sa account mo.

Paglalaan ng Mga Karapatan. Hindi pinapahintulutan ng Serbisyo ang pagbibigay ng Mga Komunikasyon sa papel na format o sa iba pang hindi elektronikong paraan. Gayunpaman, nakalaan sa amin ang karapatang bigyan ka ng anumang Komunikasyon sa pamamagitan ng sulat, sa halip na sa elektronikong paraan. Sumasang-ayon kang magpanatili sa amin ng rekord ng iyong kasalukuyang street address at mag-update agad ng iyong address kung sakali mang magbago ito sa pamamagitan ng pag-update ng iyong account. Bagama't puwede naming ipagpaliban ang aming bayarin para sa paghahatid ng papel na Komunikasyon, nakalaan sa amin ang karapatang maningil ng bayarin sa paghiling ng Komunikasyon at taasan ang bayaring ito batay sa aming sariling pagpapasya.

Mga Naka-print na Paghahayag. Inirerekomenda naming mag-print ka ng kopya ng Kasunduang ito at ng anumang Komunikasyon na tinitingnan mo sa elektronikong paraan para sa iyong mga rekord dahil posibleng hindi na ma-access ang Komunikasyon online sa paglipas ng panahon.

Iyong Pahintulot. Sa pamamagitan ng pag-click sa button na “Susunod”, “Magpadala ng Pera”, “Mag-sign Up” o “Sumali Ngayon” sa aming sign up flow, na maiaangkop bilang iyong elektronikong lagda, sumasang-ayon kang (i) puwede ka naming padalhan ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan, ayon sa mga tuntunin at kondisyong nakatakda sa Kasunduang ito (ii) mananatili ang bisa ng pahintulot hanggang sa bawiin mo ang iyong pahintulot, at (iii) natutugunan mo ang Mga System Requirement na tinukoy sa itaas. Kung ayaw mong makatanggap ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan, hindi ka makakapagbukas ng account sa amin para magamit ang aming Serbisyo.

Pangkalahatan. Nauunawaan at sinasang-ayunan mong responsibilidad naming padalhan ka ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng email o text sa address sa iyong Account profile o sa pamamagitan ng Serbisyo. Hindi namin responsibilidad ang anumang pagkaantala o hindi mo pagkatanggap ng mga abiso sa email o text at kung titingnan mo o hindi ang Komunikasyon, nang napapailalim sa iyong karapatang bawiin ang pahintulot mo na makatanggap ng Mga Komunikasyon sa elektronikong paraan.

14. MISCELLANEOUS

 1. Pagsunod sa PCI-DSS. Sumusunod at mananatiling sumusunod ang Remitly sa Payment Card Industry (“PCI”) Data Security Standards sa hangganang pinagmamay-arian o kung hindi man ay sino-store, pinoproseso, o tina-transmit ang data ng iyong Paraan ng Pagbabayad o iba pang data na napapailalim sa mga obligasyon sa PCI.

 2. Mga link at content ng mga third party na website. Ang anumang external na link sa mga third-party na website o third party na content sa aming website ay ibinibigay para maging madali sa iyo na mapuntahan ang mga ito at hindi ito nagpapahiwatig ng pag-endorso ng Remitly sa third-party na website o content. Ang mga site na ito ay hindi namin kontrolado sa anumang paraan at hindi namin pananagutan ang katumpakan, pagiging kumpleto, legalidad o anupamang aspeto ng mga ibang site na ito kabilang ang anumang content na ibinibigay ng mga ito. Puwede mong i-access ang mga naturang website sa sarili mong pasya.

 3. Buong Kasunduan. Ang Kasunduan ay sumasaklaw sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng Remitly at pinapamahalaan nito ang paggamit mo sa Serbisyo, na nangingibabaw sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Remitly.

 4. Walang Waiver. Ang hindi paggamit o pagpapatupad ng Remitly sa anumang karapatan o probisyon ng Kasunduan ay hindi nangangahulugan ng pagsusuko sa naturang karapatan o probisyon. Kung mapag-aalaman ng isang tagapamagitan o hukuman ng naaangkop na hurisdiksyon na hindi valid ang anumang probisyon ng Kasunduan, sumasang-ayon ang mga partido na dapat sikapin ng tagapamagitan o hukuman na bigyan ng naaangkop na valid na bisa ang intensyon ng Kasunduan gaya ng ipinapakita sa probisyon, at mananatiling ganap na ipinapatupad at may bisa ang iba pang mga probisyon ng Kasunduan.

 5. Force Majeure. Hindi kami mananagot para sa anumang pagpalya o pagkaantala sa performance ng Serbisyo hangga't ang naturang pagpalya o pagkaantala ay dulot ng mga bagay na hindi namin makatuwirang makokontrol, kabilang, nang walang limitasyon ang: mga pagbabago sa mga nalalapat na batas; pagsasara o hindi pagiging available ng kinakailangang pisikal o network infrastructure; sovereign default; pagkawala ng kuryente o internet; kaguluhan; digmaan; at lindol, sunog, baha, o iba pang likas na sakuna.

 6. Pagbabago. Puwede naming baguhin ang Kasunduang ito paminsan-minsan nang walang abiso sa iyo, maliban na lang kung iniaatas ng batas. Puwede mong suriin ang pinakabagong bersyon ng Kasunduan anumang oras sa pamamagitan ng pagtingin sa website na ito. Puwede mong ihinto ang paggamit sa Serbisyo kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang pagbabago o pag-amyenda. Kung gagamitin mo ang Serbisyo pagkalipas ng petsa ng pagkakaroon ng bisa ng isang pag-amyenda o pagbabago, ituturing na tinanggap mo ang pag-amyenda o pagbabagong iyon. Sumasang-ayon kang hindi mo dapat baguhin ang Kasunduang ito at kinikilala mong ang anumang pagtatangka mong baguhin ang Kasunduang ito ay hindi kilalanin.

 7. Iba Pang Mga Tuntunin. Ang Kasunduang ito ay puwedeng madagdagan ng mga tuntuning nalalapat sa iba pang mga promosyon, sa aming Programa sa Referral, at iba pang mga tuntuning nalalapat sa iyo kapag ginamit mo ang Serbisyo. Ang mga tuntuning ito ay idinaragdag sa Kasunduang ito bilang sanggunian. Kapag natukoy na sumasalungat ang mga tuntuning ito sa Kasunduang ito, mangingibabaw ang Kasunduan.

15. SEGURIDAD

Napakahalaga ng iyong seguridad sa Remitly, at gumagamit kami ng iba't ibang hakbang sa seguridad para matiyak na secure ang iyong impormasyon. Hinihikayat ka naming mag-isip nang mabuti bago ka magpadala ng pera sa sinumang hindi mo gaanong kilala. Dapat kang maging partikular na maingat sa mga deal o alok na parang hindi kapani-paniwala. Kung sa tingin mo ay naging biktima o posibleng maging biktima ka ng panloloko, pakitawagan kami agad sa telepono sa 1-888-736-4859 (sa labas ng United States, tumawag sa (206) 535-6152).

Kung may alam kang sinuman o anumang entidad na gumagamit sa Serbisyo sa hindi angkop na paraan, mangyaring padalhan kami ng email sa abuse@remitly.com. Kung nakatanggap ka ng anumang pekeng (phishing) email, na sinasabing mula sa Remitly, paki-forward ang mga ito sa amin sa abuse@remitly.com.

16. WIKA

Ang Kasunduang ito ay ginawan ng draft sa wikang Ingles at posibleng magbigay ng mga pagsasalin sa iba pang mga wika. Sumasang-ayon kang mangingibabaw ang Ingles na bersyon ng Kasunduan kung sakali mang magkaroon ng hindi pagtutugma sa pagitan ng Ingles na bersyon at mga isinaling bersyon kaugnay ng anumang hindi pagkakaunawaang nauugnay sa Kasunduang ito.

17. IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN

Ang mga tanong, notification, at kahilingan para sa mga refund o karagdagang impormasyon ay maaaring ipadala sa Remitly, gaya ng sumusunod: online; sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 1-888-736-4859 (sa labas ng United States, tumawag sa (206) 535-6152); o sa pamamagitan ng mail sa Remitly Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101, USA.