พิมพ์และ/หรือดาวน์โหลด PDF

ข้อตกลงผู้ใช้งานของ Remitly

ข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ ("ข้อตกลง") มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และปรับปรุงเป็นฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งอธิบายถึงข้อกำหนดที่จะมีพันธะผูกพันกับคุณในขณะที่ใช้บริการที่เข้าถึงได้ที่ www.remitly.com ("บริการ") อย่าใช้บริการหากคุณไม่ยอมรับพันธะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อใช้บริการแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้แล้ว

คำว่า "Remitly" "เรา" "ทางเรา" และ"ของเรา" ที่ใช้ทั่วทั้งข้อตกลงนี้กล่าวถึงบริษัท Remitly, Inc., Delaware U.S.A. ซึ่งรวมถึงบรรดาพนักงาน ผู้บริหาร ผู้สืบตำแหน่ง และผู้รับมอบอำนาจ คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ในที่นี้กล่าวถึงผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้โอน หรือผู้รับเงิน

1. บริการ(#บริการ)

เราแนะนำให้คุณใช้บริการโอนเงินไปให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัว ทั้งนั้นคุณไม่ควรใช้บริการโอนเงินให้กับคนแปลกหน้า

บริการนี้อนุญาตให้ผู้ใช้งานโอนเงินระหว่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ Remitly มีให้บริการ "ผู้โอน" คือผู้ใช้บริการสำหรับการโอนเงิน และ "ผู้รับเงิน" คือผู้รับเงินผ่านบริการ "ธุรกรรม" คือคำสั่งในการโอนเงินผ่านบริการ "จำนวนเงินในการทำธุรกรรม" คือจำนวนเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ผู้โอนให้กับ Remitly เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับเงิน "จำนวนเงินที่ชำระ" คือจำนวนเงินที่จ่ายออกให้กับผู้รับเงิน

2. ผู้มีคุณสมบัติในการใช้บริการ(#ผู้-มี-คุณสมบัติ-ใน-การใ-ช้-บริการ)

 1. อายุและขีดความสามารถ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีขึ้นไปในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการในฐานะผู้โอน คุณต้องสามารถทำสัญญาที่มีผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ อาจมีข้อจำกัดอื่น ๆ

 2. ผู้อื่น คุณไม่สามารถทำหรือรับธุรกรรมในนามของบุคคลอื่น

 3. ที่อยู่อาศัยภายในประเทศสหรัฐอเมริกา บริการมีให้บริการเฉพาะผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

 4. ข้อเสนอและการยอมรับ หากคุณเลือกส่งธุรกรรม นั่นคือคุณกำลังร้องขอให้เราดำเนินการธุรกรรมของคุณ ซึ่งเราอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธตามดุลพินิจของเราเพียงผู้เดียว

 5. จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บริษัท Remitly ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ อาจจะไม่สามารถให้บริการสำหรับประเทศอื่นนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา

 6. หลายบัญชี ผู้โอนสามารถมีบัญชีที่ใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชี หากเราตรวจพบว่าผู้โอนใช้หลายบัญชี เราขอสงวนสิทธิ์ในการรวมหรือลบบัญชีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งบัญชี จำกัดการใช้บริการของผู้โอน หรือปฏิเสธการใช้บริการต่อเนื่องของผู้โอน

3. การจ่ายเงินสำหรับบริการ(#การ-จ่าย-เงิน-สำหรับ-บริการ)

 1. ค่าใช้จ่าย เมื่อคุณส่งแต่ละธุรกรรม คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการบริการ ("ค่าธรรมเนียมการบริการ") เพิ่มเติมจากจำนวนเงินในการทำธุรกรรม คุณต้องชำระเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ส่งธุรกรรมสำหรับการดำเนินการ หากคุณส่งธุรกรรมที่ทำให้เราถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยอดเงินไม่เพียงพอ (NSF) ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คล้ายกัน คุณตกลงที่จะชำระเงินคืนให้ Remitly สำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ทั้งหมด

 2. การชำระเงิน เพื่อให้เราดำเนินการธุรกรรมของคุณได้ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากช่องทางการชำระเงินใด ๆ ที่มีอยู่ในโปรไฟล์ของคุณ ("ช่องทางการชำระเงิน" ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารใด ๆ) ในกรณีที่การชำระเงินของคุณล้มเหลว คุณอนุญาตให้เราดำเนินการซ้ำผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง คุณรับประกันว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายของช่องทางการชำระเงินนั้น ๆ

 3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** เราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ถูกเรียกเก็บจากสถาบันทางการเงินซึ่งเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ออกบัตรเครดิตบางรายอาจถือว่าการใช้บัตรเครดิตเพื่อใช้บริการนี้เป็น **"การเบิกเงินสดล่วงหน้า" และอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าดอกเบี้ยสำหรับการทำธุรกรรม Remitly จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมกรณียอดเงินไม่เพียงพอ (NSF) ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คล้ายกันใด ๆ ที่อาจถูกเรียกเก็บจากธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ

4. การรับเงินโอน(#การ-รับ-เงิน-โอน)

 1. ผู้ให้บริการ เราทำงานร่วมกับธนาคารในท้องถิ่นและผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ (โดยแต่ละแห่ง เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") เพื่อให้สามารถส่งเงินให้กับผู้รับเงิน ในฐานะผู้โอน คุณกำลังแต่งตั้งให้ผู้รับเงินของคุณเป็นตัวแทนของคุณในการรับจำนวนเงินที่ถูกส่งผ่านบริการ เราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานที่ ความพร้อมในการให้บริการ และช่วงเวลาทำการของผู้ให้บริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่เราลงไว้บนเว็บไซต์

 2. การยืนยันตัวตน ผู้รับเงินจะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนการรับเงินโดยการแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง อีกทั้ง ผู้รับเงินอาจจะต้องระบุหมายเลขอ้างอิงหรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น

5. ข้อจำกัดของบริการที่สำคัญ(#ข้อ-จำกัด-ของ-บริการ-ที่-สำคัญ)

 1. ทั่วไป เราอาจปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ หรือจำกัดจำนวนเงินโอน ไม่ว่าจะเฉพาะธุรกรรมหรือโดยรวม ข้อจำกัดเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้กับบัญชีเดียวหรือบัญชีที่เชื่อมโยงกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทุกเวลา

 2. ความล่าช้า ธุรกรรมของคุณอาจล่าช้าเนื่องจากการพยายามยืนยันตัวตนและตรวจสอบช่องทางการชำระเงินของคุณจากทางเรา และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของเรา คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในบางสถานการณ์ และคุณสามารถยกเลิกธุรกรรมของคุณได้ตลอดเวลาขณะที่กำลังรอดำเนินการ

 3. ธุรกรรมทางการค้า คุณไม่ควรใช้บริการในการโอนเงินยกเว้นให้กับคนที่คุณรู้จัก เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับคุณภาพหรือการส่งมอบของสินค้าหรือบริการที่คุณชำระผ่านบริการ คุณยอมรับว่าการใช้บริการเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 4. ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่ใช้บริการในทางที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือข้อกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง: อุปกรณ์หรือบริการทางเพศ กิจกรรมการพนัน การฉ้อโกง การฟอกเงิน การระดมทุนขององค์กรก่อการร้าย หรือซื้อขายยาสูบ อุปกรณ์เกี่ยวกับยาสูบ อาวุธปืน ยาที่ต้องใช้ใบสั่งยา หรือสารควบคุมอื่น ๆ หรือการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่ละเมิดข้อตกลง หากคุณใช้บริการในทางที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมาย ทาง Remitly จะแจ้งหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. ผู้ไม่มีคุณสมบัติ ช่องทางการชำระเงินจะต้องออกโดยสถาบันทางเงินของสหรัฐอเมริกา เราอาจปฏิเสธการทำธุรกรรมจากผู้โอนบางรายและผู้รับเงินบางรายที่รวมอยู่ในรายชื่อกลุ่มประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางการเงิน (SDN) รายชื่อกลุ่มประเทศที่บกพร่องด้านระบบต่อต้านการฟอกเงิน (NCCT) และรายชื่ออื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ

 6. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติ เราจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธุรกรรมของคุณหลังจากส่งให้เราดำเนินการแล้ว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดธุรกรรมนั้นถูกต้อง

 7. กิจกรรมที่ถูกจำกัด เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือระหว่างปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Remitly ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก คุณจะไม่:

  1. ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ Remitly

  2. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือน

  3. ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ หรือให้การยืนยันตัวตนของคุณ

  4. ใช้พร็อกซีที่ไม่เปิดเผยชื่อ

  5. เบิกเงินสดล่วงหน้าออกจากบัตรเครดิตของคุณ (หรือช่วยคนอื่นเพื่อให้ทำเช่นนั้น)

  6. ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ หรือดำเนินการด้วยตนเองในการเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเว็บไซต์ของเรา

 8. ธุรกรรมไปยังประเทศอินเดีย Remitly ดำเนินการธุรกรรมไปยังอินเดียตามระเบียบการโอนเงินส่วนบุคคลระหว่างประเทศของอินเดีย (RDA) ตามที่ธนาคารกลางอินเดียกำหนด คุณเข้าใจว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

6. วิธีการและสาเหตุที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล(#วิธี-การ-และ-สาเหตุ-ที่-เรา-เก็บ-ข้อมูล-ส่วน-บุคคล)

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการตกลงตามข้อตกลงนี้ คุณรับทราบและยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Remitly

 2. โปรแกรมการระบุตัวตนของลูกค้า กฎหมายสหรัฐอเมริกากำหนดให้เราต้องได้รับ ยืนยัน และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราอาจขอให้คุณมอบข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลระบุตัวตนของคุณให้กับเรา เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากแหล่งอื่น ๆ ที่คุณไม่ทราบ รวมถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่เราอาจได้รับมาขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 3. การเปิดเผยข้อมูลต่อภาครัฐ เราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณและธุรกรรมของคุณแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 4. การยืนยันข้อมูล คุณอนุญาตให้เราทำการสอบถามใด ๆ กับคุณและบุคคลอื่นซึ่งจำเป็นต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้เรามา ซึ่งอาจรวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ การขอให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอีเมลหรือเครื่องมือทางเงิน การยืนยันข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลภายนอกหรือผ่านแหล่งอื่น

7. การแก้ไขข้อผิดพลาด การยกเลิก และการคืนเงิน(#การ-แก้ไข-ข้อ-ผิดพลาด-การยกเลิก-และ-การคืนเงิน)

 1. การแก้ไขข้อผิดพลาด แจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลาหากคุณมีปัญหาใด ๆ กับบริการ

  คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่างสุดของข้อตกลงนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด คลิกที่นี่

 2. การคืนเงิน คุณสามารถยกเลิกธุรกรรมได้ตลอดเวลาก่อนที่ธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์ หมายความว่าผู้รับเงินได้อ้างสิทธิ์ในเงินที่คุณโอนไปแล้ว ไม่ว่าจะผ่านทางการรับเงินสด บริการส่งถึงบ้าน หรือฝากเข้าบัญชีธนาคาร เมื่อได้รับคำขอยกเลิก เราอาจต้องยืนยันกับผู้ให้บริการของเราก่อน เพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการคืนเงิน

  เราจะไม่คืนจำนวนเงินในการทำธุรกรรมหากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่พึงพอใจกับบริการของเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้คุณเสมอ การคืนเงินทุกกรณีจะได้รับคืนผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมที่ใช้ชำระเงินสำหรับธุรกรรม การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น และจะไม่มีปรับมูลค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินที่เกิดขึ้นหลังจากการทำธุรกรรมของคุณ โปรดทราบว่าผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจมีสิทธิ์เฉพาะบางอย่างในการได้รับเงินคืนและขั้นตอนการร้องเรียน ตามที่อธิบายไว้ที่นี่:

 • วอชิงตัน ในฐานะผู้โอนที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนทั้งหมดตามที่โอนไปภายในสิบวันหลังจากได้รับคำขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้:

  • เงินได้ถูกโอนและส่งมอบให้กับผู้รับเงินเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะได้รับคำขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

  • มีการสั่งให้ส่งมอบจำนวนเงินหรือเทียบเท่าให้กับบุคคลที่ลูกค้ากำหนดก่อนที่จะได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร

  • Remitly หรือผู้รับมอบอำนาจมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้น หรือมีความไปได้ว่าจะเกิดขึ้น เป็นผลมาจากการโอนเงินตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือการคืนเงินตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือ

  • Remitly ถูกห้ามไม่ให้ทำการคืนเงินตามข้อกฎหมาย

 • เท็กซัส ในฐานะผู้โอนที่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัส คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกธุรกรรม และรับเงินที่ได้ชำระสำหรับการโอนเงินทั้งหมดคืนโดยทันที รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จ่ายให้กับ Remitly ภายในสามสิบนาทีหลังจากที่ได้รับใบเสร็จ เว้นแต่ผู้รับเงินที่ระบุในธุรกรรมจะได้รับเงินตามจำนวนหรือเทียบเท่าไปแล้ว

  หากคุณมีข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อแผนกช่วยเหลือลูกค้าของบริษัท Remitly ก่อนที่เบอร์ 1-888-736-4859 หากคุณยังมีข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการโอนเงินของบริษัทหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน กรุณาส่งคำร้องไปที่: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705 เบอร์โทร (877) 276-5554 (โทรฟรี) www.dob.texas.gov

 1. ข้อร้องเรียน แม้ว่าเราขอแนะนำให้คุณแบ่งปันข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการบริการให้กับเรา รวมถึงเกี่ยวกับบัญชีของคุณ หรือธุรกรรมเฉพาะ คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ส่งเงินในรัฐของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดำเนินการที่ดีที่สุดสามารถดูได้ที่นี่

  สำหรับผู้ที่อาศัยในอะแลสกาเท่านั้น:

  หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยบริษัท Remitly *ที่ *1-888-736-4859 กรุณาส่งข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการไปที่กองการธนาคารและหลักทรัพย์ รัฐอะแลสกา (State of Alaska, Division of Banking & Securities)

  กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

  ส่งแบบฟอร์มข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการพร้อมเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ:

  Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

  หากคุณเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในอะแลสกาและมีคำถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทางการ กรุณาอีเมลหาเราได้ที่ dbs.licensing@alaska.gov หรือโทรเบอร์ เก้า ศูนย์ เจ็ด สี่ หก ห้า สอง ห้า สอง หนึ่ง

  สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก:

  Remitly, Inc. ได้รับใบอนุญาตในฐานะผู้ส่งเงินโดยกรมบริการทางเงินของรัฐนิวยอร์ก

  ลูกค้าชาวนิวยอร์กสามารถส่งข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขไปที่:

  หน่วยงานช่วยเหลือลูกค้า
  กรมบริการทางเงินของรัฐนิวยอร์ก
  One Commerce Plaza
  Albany, NY 12257

  เบอร์โทร: 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697)
  เว็บไซต์: http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm

8. ทรัพย์สินทางปัญญาของ Remitly(#ทรัพย์สิน-ทาง-ปัญญา-ของ-Remitly)

คุณรับทราบว่าบริการ รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ข้อความ กราฟิก โลโก้ และรูปภาพต่าง ๆ ตลอดจนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้อื่น ๆ ของ Remitly ทั้งหมด และชื่อของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Remitly เพียงผู้เดียวเท่านั้น ("ทรัพย์สินทางปัญญาของ Remitly")

คุณตกลงที่จะไม่แสดง ใช้ คัดลอก หรือทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของ Remitly คุณได้รับอนุญาตเพียงเพื่อดูและเก็บสำเนาหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ไว้สำหรับตัวคุณเองเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่: (i) ใช้โรบอต สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติในการเข้าถึงบริการ (ii) ลบหรือเปลี่ยนผู้เขียน เครื่องหมายการค้า หรือคำประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือคำบรรยายใด ๆ ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ (หรือที่พิมพ์ออกมา) หรือ (iii) ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของทั้ง Remitly หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

หากคุณให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือข้อมูล (“ข้อมูลจากลูกค้า”) ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เรา (และหน่วยงานในกลุ่มบริษัทของเรา) จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใด ๆ จากข้อมูลจากลูกค้า ถึงแม้ว่าคุณจะกำหนดให้ข้อมูลจากลูกค้าเป็นความลับก็ตาม เราและหน่วยงานในกลุ่มบริษัทของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลจากลูกค้าโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการตลาดด้วย คุณมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในข้อมูลจากลูกค้าทั้งหมดให้กับเรา และยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่เราต้องการในการบันทึก ทำให้สมบูรณ์และรักษาสิทธิของเราในข้อมูลจากลูกค้า สำหรับจุดประสงค์นี้ คำว่า "มอบ" เป็นคำทางกฎหมายที่หมายถึงการโอนผลประโยชน์ตามกฎหมาย กล่าวคือ คุณทำการโอนผลประโยชน์ตามกฎหมายของข้อมูลจากลูกค้าให้กับเรา

9. การปฏิเสธการรับประกัน(#การ-ปฏิเสธ-การ-รับ-ประกัน)

เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองว่าธุรกรรมได้รับดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่เราจะไม่ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธการรับประกัน ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวจะอาจไม่มีผลกับคุณ การรับประกันนี้ให้สิทธิทางกฎหมายเฉพาะกับคุณ และคุณยังอาจมีสิทธิทางกฎหมายแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามอธิบายไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง หากผู้รับเงินไม่สามารถรับจำนวนเงินที่ชำระไปได้ภายในวันที่พร้อมรับเงินที่แสดงบนใบเสร็จธุรกรรมของคุณ คุณสามารถใช้กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 7 ข้างต้นเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงปัญหา และคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รวมไปถึงการคืนเงินค่าธรรมเนียมการบริการ

10. การชดใช้ค่าเสียหาย(#การ-ชดใช้-ค่า-เสียหาย)

คุณยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายและรับผิดชอบให้กับ Remitly ผู้ให้บริการ และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พันธมิตร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ที่เรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากหรือที่เกิดจากการใช้บริการของคุณ การเชื่อมต่อกับบริการของคุณ การละเมิดข้อตกลงของคุณ หรือการละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้อื่นโดยคุณ ยกเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยพระราชบัญญัติการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎการโอนเงินตาม 12 C.F.R. § 1005.30

11. การจำกัดจำนวนความรับผิด(#การ-จำกัด-จำนวน-ความรับผิด)

ได้รับอนุญาตตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Remitly ผู้ให้บริการ หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พันธมิตร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือเชิงลงโทษที่โดยรวมแล้วเกินกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ (นอกเหนือจากการคืนจำนวนเงินในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการบริการ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูลหรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ (แม้ว่า Remitly จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว) อันเป็นผลเนื่องมาจากความประมาทในส่วนของ Remitly พันธมิตร หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พันธมิตร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีประโยคใดก่อนหน้านี้ที่จำกัดการเยียวยาทางการเงินที่คุณมีสิทธิ์ได้รับภายใต้ 15 U.S.C. § 1693m(a)

12. การแก้ไขข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ(#การ-แก้ไข-ข้อ-พิพาท-และ-กฎหมาย-ที่-ใช้-บังคับ)

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายรัฐวอชิงตัน และกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับบริการจะถือว่าได้ดำเนินการในรัฐวอชิงตัน ความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับบริการหรือข้อตกลง ("การเรียกร้อง") จะถูกควบคุมและตีความตามพ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq) และกฎหมายของรัฐวอชิงตัน ยกเว้นว่าตัวบทกฎหมายจะมีความขัดแย้งกัน

 2. ข้อพิพาทกับ Remitly หากเกิดข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Remitly เป้าหมายของเราคือเรียนรู้และจัดการกับข้อกังวลของคุณ หากเราไม่สามารถจัดการกับข้อกังวลของคุณให้เป็นที่พอใจได้ เราจะค้นหาวิธีการที่เป็นกลางและประหยัดต้นทุนในการแก้ไขข้อพิพาทให้กับคุณอย่างรวดเร็ว ข้อพิพาทระหว่างคุณกับ Remitly ที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารถรายงานออนไลน์ไปยังฝ่ายการบริการลูกค้า โดยโทรศัพท์ที่เบอร์ 1-888-736-4859 (จากนอกสหรัฐ โทรเบอร์ 1 (206) 535-6152) หรือโดยทางไปรษณีย์ที่ Remitly, Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle WA 98101, USA

 3. การอนุญาโตตุลาการ คุณกับ Remitly ตกลงว่าการเรียกร้องใด ๆ จะได้รับการตัดสินโดยการอนุญาโตตุลาการด ยกเว้นแต่ละฝ่ายจะสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยตนเองในศาลแพ่งท้องถิ่น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายนั้นจะต้องเริ่มดำเนินการการอนุญาโตตุลาการผ่านผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทนอกศาล (ADR) ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ผู้ให้บริการ ADR และคู่กรณีต้องปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้: (ก) การอนุญาโตตุลาการจะถูกดำเนินการผ่านโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือจะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ซึ่งฝ่ายเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้เลือกวิธีดำเนินการ (ข) การอนุญาโตตุลาการจะไม่มีการขอให้คู่กรณีหรือพยานมาแสดงตัว เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น (ค) อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวบรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และไม่สามารถเป็นประธานในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีแทนใด ๆ ได้ และ (ง) คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดที่ตัดสินใจโดยอนุญาโตตุลาการอาจถูกนำเข้าสู่ศาลใด ๆ ตามเขตอำนาจศาล *คุณรับทราบและตกลงว่าคุณกับ Remitly จะสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน หรือเข้าร่วมในฐานะโจทย์ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีแทนใด ๆ *

 4. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม หากข้อเรียกร้องไม่ได้แสวงหาผลตอบแทนที่มากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทาง Remitly จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ว่าอนุญาโตตุลาการจะพบว่าเนื้อหาของการเรียกร้องหรือการบรรเทาทุกข์นั้นไม่ได้มีสาระสำคัญหรือยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หากคุณชนะการตัดสินชี้ขาดคุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทนายและค่าใช้จ่าย ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ Remitly จะไม่แสวงหาและขอสละสิทธิ์ทั้งหมดที่อาจมีเกี่ยวกับการเยียวยาภายใต้ข้อบังคับกฎหมาย ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่ Remitly ชนะการตัดสินขี้ขาด เว้นแต่ว่าอนุญาโตตุลาการจะพบว่าเนื้อหาของการเรียกร้องหรือการบรรเทาทุกข์นั้นไม่ได้มีสาระสำคัญหรือยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

 5. ศาลสำหรับข้อพิพาท คุณตกลงว่าการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่มีกับ Remitly จะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในคิงเคาน์ตี เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่นหรือตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 12(ค) คุณตกลงที่จะฟ้องร้องต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในคิงเคาน์ตี รัฐวอชิงตัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีกับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวทั้งหมด

 6. การดำเนินคดีการฟ้องร้องที่ไม่เหมาะสม ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณนำมาต่อ Remitly ต้องได้รับการแก้ไขตามส่วนที่ 12 ของข้อตกลงนี้ ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นฟ้องหรือนำมานั้นหากขัดแย้งกับส่วนที่ 12 จะถูกพิจารณาเป็นการร้องเรียนที่ไม่เหมาะสม และละเมิดกับข้อตกลงนี้

ในกรณีที่คุณยื่นข้อเรียกร้องที่ขัดกับส่วนที่ 12 Remitly อาจเรียกเก็บค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รวมถึงทนายความและผู้ช่วยทนายความภายในของบริษัท) สูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตราบเท่าที่ Remitly ได้แจ้งคุณเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการยื่นข้อเรียกร้องไม่เหมาะสม และคุณล้มเหลวที่จะถอนข้อเรียกร้องอย่างทันท่วงที

13. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือการยินยอมและการเปิดเผยข้อมูล(#ลง-ลายมือชื่อ-อิเล็กทรอนิกส์-ใน-หนังสือ-การยินยอม-และ-การเปิดเผย-ข้อมูล)

โดยการยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานนี้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หมายความว่าคุณยินยอมที่จะรับและอ่านการเผยแพร่ ประกาศ แถลงการณ์ และการสื่อสารอื่น ๆ (โดยรวมเรียกว่า "การสื่อสาร") จาก Remitly ผ่านทางบัญชีของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงลิงก์ไปยังการสื่อสารบนเว็บไซต์หรือในบริการของเรา)

 • ไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หรือ

 • การแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา

การส่งมอบโดยวิธีการใด ๆ เหล่านี้จะถือเป็นการแจ้งให้คุณทราบอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบว่าการสื่อสารนั้นจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงผู้ใช้งานของเรา (“นโยบายและข้อตกลงทางกฎหมาย”)

 • การเผยแพร่ และ/หรือการแก้ไขใด ๆ ซึ่งเราอาจมีให้คุณภายใต้นโยบายและข้อตกลงทางกฎหมาย

 • กิจกรรมและข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการใช้บริการและบัญชีของเรา

 • ใบเสร็จ การยืนยัน การอัปเดตสถานะ การอนุมัติ และประวัติการทำธุรกรรมสำหรับบัญชีคุณ

 • การสื่อสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกร้องเรียน และ

 • การสื่อสารที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือข้อบังคับ

สิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมของคุณ เนื่องจากเราสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นคุณจะต้องให้การยินยอมที่จะรับการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจะสร้างบัญชี Remitly และใช้บริการของเรา คุณสามารถขอถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้โดยการติดต่อฝ่ายการบริการลูกค้าผ่านทางหน้าติดต่อเราบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่สามารถยอมรับ หรือขอถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เราจะปฏิเสธการสร้างบัญชีสำหรับคุณ หรือเราจะยกเลิก ระงับ หรือปฏิเสธการให้บริการ นอกจากว่าคุณจะสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ที่ให้รับการสื่อสารที่ไม่ใช่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์: เพื่อจะรับการสื่อสาร ไม่ว่าจะทางข้อความหรืออีเมล คุณจะต้องมีความสามารถในการพิมพ์หรือจัดเก็บ ดังนั้น นอกเหนือจากที่ต้องมีที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้องมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

 • เว็บเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบันที่เปิดใช้คุกกี้

 • ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องบนไฟล์ในบัญชีของคุณ

 • ความสามารถในการพิมพ์หรือจัดเก็บการสื่อสาร และ

 • หากคุณใช้ตัวบล็อคสแปมอยู่ คุณต้องเพิ่ม service@remitly.com และ service@info.remitly.com ไว้ในสมุดที่อยู่อีเมลหรือรายการที่อนุญาต (โดยรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดของระบบ”)

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของระบบนี้ และจะแจ้งคุณผ่านการสื่อสารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดของระบบ

การรับข้อความและอีเมล ในการรับการสื่อสาร คุณต้องแน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือที่อยู่อีเมลหลักที่คุณได้ให้เรามานั้นถูกต้อง เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลปัจจุบัน และคุณสามารถรับข้อความตามที่อยู่นั้นหรือข้อความอีเมลที่มีมาจากการสื่อสารซึ่งรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมากับการสื่อสารดังกล่าว รวมทั้งในส่วนของเอกสารแนบนั้นคุณต้องสามารถดู จัดเก็บ และพิมพ์ได้ด้วย คุณยอมรับที่จะแก้ไขที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นปัจจุบันโดยการอัปเดตบัญชีของคุณโดยทันที หากที่อยู่อีเมลมีการเปลี่ยนแปลง คุณรับทราบว่าความสามารถของเราในการแจ้งให้คุณทราบถึงความพร้อมใช้งานของการสื่อสารของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลที่เราบันทึกไว้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่เราส่งการสื่อสารให้กับคุณ และคุณไม่สามารถรับการสื่อสารได้เนื่องจากข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือถูกบล็อค หรือหากแต่การสื่อสารไม่พร้อมใช้งานกับคุณ เราจะถือว่าได้ส่งการสื่อสารให้กับคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลใช้ไม่ได้อีกต่อไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าบัญชีของคุณไม่มีการใช้งานหรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถดำเนินการทางธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณได้ จนกว่าคุณจะอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลในบัญชีของคุณก่อน

การสงวนสิทธิ์ บริการไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอื่นใดที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้การสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใด ๆ กับคุณ แทนที่จะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับที่จะคงสภาพที่อยู่ที่ให้กับเราไว้ให้เป็นปัจจุบัน และจะแก้ไขที่อยู่ของคุณให้เป็นปัจจุบันโดยการอัปเดตบัญชีของคุณโดยทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราอาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมของการจัดส่งการสื่อสารในรูปแบบกระดาษ แต่เราขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอการสื่อสาร และปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลพินิจของเรา

พิมพ์การเผยแพร่ เราแนะนำให้คุณทำการพิมพ์สำเนาของข้อตกลงนี้และการสื่อสารที่คุณได้ดูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานหากการสื่อสารไม่สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ในภายหลัง

การยินยอมของคุณ โดยการคลิกที่ปุ่ม “ต่อไป” “โอนเงิน” “สมัครใช้งาน” หรือ “เข้าร่วมตอนนี้” ในขั้นตอนการสมัครใช้งานของเราซึ่งเปรียบเสมือนคุณได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงว่า (i) เราสามารถให้การสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคุณ ตามที่กำหนดไว้บนข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ (ii) ความยินยอมจะมีผลจนกว่าคุณจะเพิกถอนการยินยอมของคุณ (iii) คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีกับเราเพื่อใช้บริการของเราได้

ทั่วไป คุณเข้าใจและตกลงว่าเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณทางอีเมล หรือข้อความตามที่อยู่ที่ระบุในโปรไฟล์บัญชีของคุณหรือผ่านทางบริการ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวใด ๆ ในการรับอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือนของคุณ รวมทั้งไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะดูการสื่อสารหรือไม่ และขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณที่จะเพิกถอนการยินยอมของคุณในการรับการสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

14. ข้อตกลงอื่น ๆ(#ข้อ-ตกลง-อื่นๆ)

 1. การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) Remitly ปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (“PCI”) ต่อไปตามขอบเขตที่เรามีหรือทำการจัดเก็บ ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลช่องทางการชำระเงินของคุณหรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ PCI

 2. ลิงก์เว็บไซต์และเนื้อหาจากภายนอก ลิงก์เว็บไซต์หรือเนื้อหาจากภายนอกใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรามีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเท่านั้น ซึ่ง Remitly จะไม่ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาจากภายนอกเหล่านั้น โดยเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดยเราแต่อย่างใด และเราจะไม่เราผิดชอบใด ๆ กับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่มีบนเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย การเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 3. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างคุณกับ Remitly และครอบคลุมการใช้บริการของคุณทั้งหมด ซึ่งจะใช้แทนข้อตกลงใด ๆ ก่อนหน้าระหว่างคุณกับ Remitly

 4. การไม่สละสิทธิ ความล้มเหลวในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงโดย Remitly ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการหรือศาลพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงใช้ไม่ได้ คู่กรณีสองฝ่ายเห็นสมควรว่าอนุญาโตตุลาการหรือศาลควรพยายามให้ผลลัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนาของข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงยังคงถูกบังคับใช้และมีผลอยู่

 5. เหตุสุดวิสัย เราจะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการให้บริการอันมีสาเหตุมาจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ การปิดหรือความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเครือข่ายที่จำเป็น การผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล การล้มเหลวของระบบไฟฟ้าหรืออินเทอร์เน็ต การก่อความไม่สงบ สงคราม และแผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ

 6. การแก้ไขเพิ่มเติม เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นบางครั้ง โดยไม่แจ้งให้คุณทราบ ยกเว้นแต่จะมีข้อกฎหมายกำหนด คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของข้อตกลงได้ทุกเมื่อบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากคุณใช้บริการหลังจากวันที่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ มีผลบังคับใช้ เราจะถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้น คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำการแก้ไขข้อตกลงนี้ และรับทราบว่าความพยายามใด ๆ ของคุณในการแก้ไขข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

 7. ข้อกำหนดอื่น ๆ ข้อตกลงนี้อาจใช้ร่วมกับข้อกำหนดที่ใช้กับการส่งเสริมการขายอื่น ๆ โครงการการแนะนำของเรา หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้กับคุณโดยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้บริการของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิง กรณีที่ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าขัดแยังกับข้อตกลงฉบับนี้ จะใช้ข้อตกลงฉบับนี้ควบคุมแทน

15. การรักษาความปลอดภัย(#การ-รักษา-ความ-ปลอดภัย)

ความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ Remitly และเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณนั้นปลอดภัย เราขอให้คุณพิจารณาให้รอบคอบก่อนการโอนเงินให้กับบุคคลใด ๆ ที่คุณไม่รู้จักดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรระมัดระวังข้อตกลงหรือข้อเสนอที่ดูดีเกินจริง หากคุณคิดว่าคุณถูกหรืออาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง กรุณาติดต่อเราทันทีโดยโทรศัพท์ไปที่ 1-888-736-4859 (ภายนอกสหรัฐอเมริกา โทร (206) 535-6152)

หากคุณรับทราบเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสม กรุณาอีเมลหาเราที่ abuse@remitly.com หากคุณได้รับอีเมลปลอม (หลอกลวง) โดยอ้างว่ามาจาก Remitly กรุณาส่งต่ออีเมลนั้นมาให้เราที่ abuse@remitly.com

16. ภาษา(#ภาษา)

ข้อตกลงนี้ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ คุณยอมรับว่าข้อตกลงในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันแปลสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

17. ข้อมูลการติดต่อ(#ข้อมูล-การ-ติดต่อ)

คุณสามารถส่งคำถาม การแจ้งเตือน และคำขอคืนเงินหรือข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ Remitly ตามช่องทางต่อไปนี้: ออนไลน์ ทางโทรศัพท์ที่ 1-888-736-4859 (ภายนอกสหรัฐอเมริกา โทร (206) 535-6152) หรือทางไปรษณีย์ไปที่ Remitly Inc., attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101, USA