Wydrukuj i / lub pobierz plik PDF

Umowa z użytkownikiem Remitly

Niniejsza Umowa z użytkownikiem („Umowa”) obowiązuje od 12 listopada 2012 roku, a jej ostatnia aktualizacja miała miejsce 17 listopada 2023 roku. Opisuje ona warunki, których użytkownik musi przestrzegać w trakcie korzystania z usług dostępnych na stronie www.remitly.com („Usługa Remitly”). Nie należy korzystać z Usługi Remitly w razie braku zgody na przestrzeganie tych warunków. Korzystając z Usługi Remitly, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy.

Użyte w niniejszej umowie określenia„Remitly”, „my”, „nas” i „nasz” dotyczą firmy Remitly, Inc. z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych oraz jej pracowników, kierownictwa, następców prawnych i cesjonariuszy. Określenie *„użytkownik” *dotyczy użytkowników Usługi Remitly — Nadawców oraz Odbiorców.

1. USŁUGA REMITLY

Zalecamy korzystanie z Usługi Remitly w celu wysyłania pieniędzy do znajomych i rodziny. Z tego względu nie należy korzystać z Usługi Remitly w celu wysyłania pieniędzy do nieznajomych.

Usługa Remitly pozwala użytkownikom na realizowanie międzynarodowych transferów pieniężnych ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów obsługiwanych przez Remitly. „Nadawca” *korzysta z Usługi Remitly w celu przesłania pieniędzy, a *„Odbiorca” za pośrednictwem Usługi Remitly pieniądze otrzymuje. „Transakcja” *dotyczy zlecenia przesłania pieniędzy za pośrednictwem Usługi Remitly. *„Kwota transakcji” to suma w dolarach amerykańskich, jaką Nadawca przekazuje firmie Remitly w celu realizacji transferu do Odbiorcy. „Kwota wypłacana” to suma, jaką otrzymuje Odbiorca.

2. KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUGI REMITLY

 1. Wiek i zdolność do czynności prawnych. Aby utworzyć konto, uzyskać dostęp do Usługi Remitly i z niego korzystać jako Nadawca, użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat. Użytkownik musi mieć zdolność do zawierania prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem. Obowiązywać mogą inne ograniczenia.

 2. Inne osoby. Nie można zlecać Transakcji ani przyjmować pieniędzy w imieniu innej osoby.

 3. Miejsce zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych. Usługa Remitly jest dostępna wyłącznie dla rezydentów Stanów Zjednoczonych.

 4. Oferta i akceptacja. Zlecając Transakcję, użytkownik oczekuje, że zostanie zrealizowana. Taką ofertę możemy zaakceptować lub odrzucić według własnego uznania.

 5. Firma Remitly, Inc. jest zarejestrowana wyłącznie w USA i nie posiada licencji na świadczenie Usługi Remitly poza Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym Usługa Remitly może nie być dostępna w krajach innych niż Stany Zjednoczone.

 6. Wiele kont. Nadawcy mogą mieć tylko jedno aktywne konto. Jeśli stwierdzimy, że Nadawca korzysta z wielu kont, zastrzegamy sobie prawo do połączenia ich lub zamknięcia jednego lub kilku kont, ograniczenia możliwości korzystania z Usługi Remitly przez Nadawcę bądź odmowy dalszego korzystania z Usługi Remitly.

3. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUGI REMITLY

 1. Opłaty. Wraz z każdą zlecaną Transakcją użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie na naszą rzecz opłaty za usługę („Opłata za usługę”) dodawanej do Kwoty transakcji. Płatność w dolarach amerykańskich jest wymagalna w momencie przekazania transakcji do realizacji. W przypadku zlecenia transakcji, w wyniku której zostaniemy obciążeni opłatami wynikającymi z braku środków, opłatami za obciążenie zwrotne lub innymi podobnymi kosztami, użytkownik wyraża zgodę na zwrócenie Remitly kosztów wszelkich takich opłat.

 2. Płatność. W celu realizacji zleconej Transakcji użytkownik upoważnia nas do obciążenia dowolnych instrumentów płatniczych określonych w profilu płatności („Instrument płatniczy”), w tym karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego. Jeśli płatność nie powiedzie się, użytkownik upoważnia nas do ponowienia próby co najmniej jeden raz z wykorzystaniem tego samego Instrumentu płatniczego. Użytkownik potwierdza, że ma upoważnienie i legitymację prawną do posługiwania się tymi Instrumentami płatniczymi.

 3. Inne opłaty. Nie ponosimy odpowiedzialności za opłaty, które mogą zostać naliczone przez instytucje finansowe powiązane z tymi Instrumentami płatniczymi. Na przykład niektórzy wystawcy kart kredytowych mogą potraktować użycie karty kredytowej w Usłudze Remitly jako realizację „zaliczki gotówkowej” i naliczyć dodatkowe opłaty oraz odsetki od transakcji. Remitly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty wynikające z braku środków, opłaty za obciążenie zwrotne ani inne podobne opłaty, które mogą zostać naliczone przez bank użytkownika, wystawcę karty kredytowej lub inny podmiot.

4. ODEBRANIE PRZEKAZU

 1. Dostawcy usług. W celu dostarczania środków pieniężnych do Odbiorców współpracujemy z lokalnymi bankami i innymi instytucjami zewnętrznymi (określanymi jako „Dostawcy usług”). Jako Nadawca użytkownik wyznacza Odbiorcę jako stronę upoważnioną do otrzymania środków pieniężnych przekazywanych za pośrednictwem Usługi Remitly. W naszej witrynie staramy się zamieszczać aktualne informacje o lokalizacji, dostępności i godzinach pracy Dostawców usług. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne lub niekompletne informacje, które mogą być zamieszczone w naszej witrynie.

 2. Weryfikacja. Przed otrzymaniem środków pieniężnych Odbiorcy będą musieli potwierdzić swoją tożsamość, przedstawiając ważny dokument tożsamości. Ponadto od Odbiorców może być wymagane podanie numeru referencyjnego lub podobnego identyfikatora dotyczącego Transakcji.

5. WAŻNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE USŁUGI REMITLY

 1. Ogólne. Możemy odmówić realizacji dowolnej Transakcji lub ograniczyć kwotę transferu — w ramach pojedynczej transakcji lub zbiorczo. Limity te mogą być nakładane na konta indywidualne lub powiązane. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi Remitly w całości lub w części w dowolnym momencie.

 2. Opóźnienia. Transakcja może być opóźniona ze względu na konieczność weryfikacji przez nas tożsamości użytkownika, zatwierdzenie Instrumentów płatniczych, a także konieczność spełnienia wymogów prawnych albo ograniczenia naszego ryzyka finansowego. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć prawo do zwrotu pieniędzy. Może także anulować zleconą transakcję w dowolnym momencie, jeśli pozostaje ona w trakcie realizacji.

 3. Transakcje związane z działalnością gospodarczą. Nie należy wykorzystywać Usługi Remitly do wysyłania pieniędzy do odbiorców, których użytkownik nie zna. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość lub dostarczenie towarów lub usług opłacanych za pośrednictwem Usługi Remitly. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi Remitly w celu płacenia za towary i usługi odbywa się na jego własne ryzyko.

 4. Nieautoryzowane transakcje. Niedozwolone jest korzystanie z Usługi Remitly z naruszeniem niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji. Naruszeniem Umowy jest korzystanie z Usługi Remitly do celów związanych z materiałami lub usługami o charakterze seksualnym, działalnością hazardową, oszustwami, praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem organizacji terrorystycznych, zakupem lub sprzedażą tytoniu lub akcesoriów związanych z tytoniem, broni palnej, leków na receptę lub innych substancji kontrolowanych, bądź wysyłanie pieniędzy do Odbiorcy, który naruszył niniejszą Umowę. Jeśli użytkownik korzysta z Usługi Remitly w związku z działalnością nielegalną, Remitly zgłosi ten fakt do organów ścigania.

 5. Brak uprawnień. Używany przez użytkownika Instrument płatniczy musi być wydany przez instytucję finansową w USA. Możemy odmówić realizacji Transakcji od konkretnych Nadawców oraz do konkretnych Odbiorców, jeśli znajdują się na amerykańskiej liście SDN z osobami objętymi specjalnymi ograniczeniami, zamieszkują w lokalizacjach ujętych na liście krajów i terytoriów objętych embargiem lub na podobnych listach sporządzonych przez inne agencje rządowe.

 6. Brak możliwości zmian. Zazwyczaj nie zezwalamy na zmianę szczegółów Transakcji po jej przesłaniu do nas w celu realizacji. Obowiązek podania prawidłowych danych dotyczących Transakcji spoczywa na użytkowniku.

 7. Działania zastrzeżone. W trakcie korzystania z naszej witryny lub Usługi Remitly, a także w trakcie interakcji z Remitly, użytkownikami lub stronami trzecimi, użytkownik jest zobowiązany do:

  1. przestrzegania niniejszej Umowy i wszelkich innych umów z Remitly;

  2. podawania prawdziwych i dokładnych informacji w sposób zapobiegający wprowadzeniu w błąd;

  3. współpracy w prowadzonej kontroli oraz przekazywania swoich danych osobowych;

  4. niestosowania proxy powodującego anonimizację;

  5. niewykorzystywania karty kredytowej do uzyskiwania zaliczki gotówkowej dla siebie bądź innych;

  6. nieużywania żadnych automatycznych bądź ręcznych mechanizmów monitorowania lub kopiowania naszej witryny.

 8. Transakcje do Indii. Remitly przetwarza transakcje do Indii zgodnie z regulacjami RDA („RDA”, Rupee Drawing Arrangements) ustanowionymi przez Bank Rezerw Indii. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Usługi Remitly w celach komercyjnych lub do wpłat na rzecz organizacji charytatywnych jest zabronione.

6. JAK I DLACZEGO GROMADZIMY DANE OSOBOWE

 1. Polityka prywatności. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Umowy, użytkownik uznaje i zgadza się na postanowieniaPolityki prywatności Remitly.

 2. Program identyfikacji klienta. Prawo Stanów Zjednoczonych wymaga od nas uzyskiwania, weryfikowania i rejestrowania informacji o użytkowniku. Możemy wymagać od użytkownika przekazania nam informacji o charakterze prywatnym i osobistym, które pozwolą na identyfikację. Możemy również zgodnie z prawem uzyskać informacje o użytkowniku z innych źródeł bez wiedzy użytkownika, w tym nieosobowych informacji identyfikacyjnych, które możemy zarejestrować podczas wizyty użytkownika w niniejszej witrynie. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 3. Przekazywanie informacji instytucjom rządowym. Dane dotyczące użytkownika oraz Transakcji z jego udziałem możemy przekazywać instytucjom rządowym oraz organom ścigania zgodnie z informacjami zamieszczonymi w naszej Polityce prywatności.

 4. Weryfikowanie informacji. Użytkownik upoważnia nas do uzyskiwania niezbędnych informacji od użytkownika lub od innych osób w celu zweryfikowania informacji przekazanych przez użytkownika. Może to obejmować prośbę o dodatkowe informacje, wymaganie od użytkownika podjęcia kroków w celu potwierdzenia posiadanego adresu e-mail lub instrumentów finansowych, weryfikację informacji o użytkowniku w bazach danych stron trzecich lub z wykorzystaniem innych źródeł.

7. KORYGOWANIE BŁĘDÓW, ANULOWANIE I ZWROTY

 1. Korygowanie błędów. Prosimy użytkowników o informowanie nas za każdym razem, gdy występują problemy z korzystaniem z Usługi Remitly.

  Użytkownik może kontaktować się z nami, korzystając z danych znajdujących się na dole niniejszej Umowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korygowania błędów, kliknij tutaj.

 2. Zwroty. Użytkownik może anulować transakcję w dowolnym momencie, o ile nie została jeszcze zrealizowana. Realizacja transakcji oznacza, że odbiorca otrzymał przesłane przez użytkownika pieniądze w formie wpłaty na rachunek bankowy, podejmując je w gotówce lub odbierając przekaz dostarczany do domu. W razie otrzymania zlecenia anulowania transakcji, przed zainicjowaniem procedury zwrotu pieniędzy skontaktujemy się z Dostawcami usług w celu ustalenia, czy transakcja została już zrealizowana.

  Jeśli transakcja została już zrealizowana, kwota transakcji nie będzie podlegała zwrotowi. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie będzie zadowolony z naszych usług, zawsze zwrócimy opłatę. Wszystkie zwroty są przekazywane z wykorzystaniem tego samego Instrumentu płatniczego, który został użyty do zapłaty za Transakcję. Zwroty są dokonywane wyłącznie w dolarach amerykańskich i nie będą korygowane w celu uwzględnienia zmian wartości dolara amerykańskiego lub waluty obcej od czasu zlecenia Transakcji. Należy pamiętać, że mieszkańcy w niektórych jurysdykcjach mogą mieć pewne szczególne prawa związane ze zwrotem pieniędzy i procedurą składania skarg:

 • Waszyngton. Jeśli Nadawca zamieszkuje w stanie Waszyngton, ma prawo do zwrotu pełnej kwoty pobranej w związku z transferem w ciągu dziesięciu dni od pisemnego wniosku o zwrot, chyba że wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

  • przed otrzymaniem pisemnego wniosku o zwrot środki pieniężne zostały przekazane i dostarczone odbiorcy;

  • przed otrzymaniem pisemnego wniosku o zwrot zostały wydane dyspozycje dotyczące przekazania odpowiedniej kwoty pieniędzy na rzecz osoby wskazanej przez klienta;

  • firma Remitly lub jej umocowany przedstawiciel ma podstawy uważać, że w wyniku transferu pieniędzy zleconego przez klienta albo wnioskowanego przez klienta zwrotu doszło, aktualnie dochodzi bądź może dojść do przestępstwa; lub

  • Remitly nie może z innych powodów prawnych dokonać zwrotu.

 • Teksas. Jeśli Nadawca zamieszkuje w stanie Teksas, to ma prawo anulować transakcję, otrzymać natychmiastowy zwrot całości kwoty pobranej w związku z transferem, w tym wszelkie opłaty na rzecz Remitly, w ciągu trzydziestu minut od otrzymania potwierdzenia transakcji, chyba że wskazany odbiorca otrzymał już środki pieniężne lub ich równowartość.

  W razie składania skargi użytkownik powinien skontaktować się najpierw z działem pomocy klienta firmy Remitly, Inc *pod numerem *1-888-736-4859. Jeśli skarga dotycząca przekazu pieniężnego bądź wymiany walut nie została uwzględniona, można ją skierować bezpośrednio na następujący adres: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, (877) 276-5554 (połączenie bezpłatne), www.dob.texas.gov.

 1. Skargi. Chociaż zachęcamy do dzielenia się z nami wszelkimi wątpliwościami oraz pytaniami dotyczącymi naszych usług, w tym w sprawie konta lub konkretnej transakcji, użytkownik może zdecydować się na kontakt z instytucją udzielającą licencji na transfery pieniężne w stanie zamieszkania użytkownika. Informacje na temat kierowania skarg znajdują się tutaj.

  Dotyczy wyłącznie rezydentów stanu Alaska:

  Jeśli sprawa użytkownika nie została rozwiązana przez Remitly, Inc *pod numerem *1-888-736-4859, można przesłać formalną skargę do Wydziału bankowości i papierów wartościowych stanu Alaska.

  Formularz można pobrać tutaj: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

  Formularz formalnej skargi należy złożyć wraz z dokumentacją pomocniczą:

  Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807

  Jeśli użytkownik jest rezydentem Alaski i ma pytania dotyczące składania formalnych skarg, prosimy wysłać do nas e-mail na adres dbs.licensing@alaska.gov lub zadzwonić na numer 9074652521

  Dotyczy rezydentów Nowego Jorku:

  Remitly, Inc. ma licencję na świadczenie usług przekazów pieniężnych udzieloną przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork.

  Klienci z Nowego Jorku mogą kierować nierozpatrzone skargi do:

  Consumer Assistance Unit
  NYS Department of Financial Services
  One Commerce Plaza
  Albany, NY 12257

  tel.: 1-877-BANK-NYS (1-877-226-5697)
  strona internetowa: http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA FIRMY REMITLY

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Remitly, w tym zawartość niniejszej witryny, tekst, grafika, loga i obrazy, a także wszelkie inne prawa autorskie, znaki towarowe, loga oraz nazwy produktów i usług Remitly są wyłączną własnością Remitly, Inc. („Własność intelektualna Remitly”).

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać, nie wykorzystywać, nie kopiować ani nie modyfikować Własności intelektualnej Remitly w żaden sposób. Użytkownik jest upoważniony wyłącznie do przeglądania i zachowania kopii niniejszej witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) korzystać z robotów, pająków, scraperów ani innych zautomatyzowanych mechanizmów w celu uzyskania dostępu do Usługi Remitly; (ii) usuwać ani zmieniać jakichkolwiek informacji o autorach, znakach towarowych, prawach własności ani legend wyświetlanych w niniejszej witrynie (a także na jej stronach drukowanych); oraz (iii) naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej firmy Remitly i stron trzecich, a także praw do wizerunku oraz prywatności.

Jeśli użytkownik przekaże nam jakiekolwiek sugestie, opinie, recenzje lub informacje („Informacje od klienta”) związane z Usługą Remitly, my (i podmioty z naszej grupy korporacyjnej) będziemy posiadać wszelkie prawa, tytuły i udziały w Informacjach od klienta, nawet jeśli użytkownik oznaczył te Informacje od klienta jako poufne. My oraz podmioty z naszej grupy korporacyjnej będziemy uprawnieni do wykorzystywania Informacji od klienta bez ograniczeń, w tym do celów marketingowych lub biznesowych. Użytkownik przekazuje nam wszelkie prawa, tytuły i udziały w zakresie Informacji od klienta i zgadza się udzielić nam wszelkiej pomocy, jakiej możemy wymagać w celu udokumentowania, doskonalenia i utrzymania naszych praw względem Informacji od klienta. W niniejszym kontekście słowo „przekazuje” jest terminem prawnym, który oznacza prawne przeniesienie korzyści, na przykład przeniesienie przez użytkownika praw do Informacji z klienta na nas

9. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Podejmujemy uzasadnione wysiłki w celu przetwarzania Transakcji w sposób terminowy, ale nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących czasu potrzebnego do zakończenia przetwarzania ze względu na to, że działanie Usługi Remitly zależy od wielu czynników pozostających poza naszą kontrolą. W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyłączenie odpowiedzialności w zakresie gwarancji dorozumianych, dlatego powyższe wyłączenie gwarancji może nie mieć zastosowania względem użytkownika. Taka gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zwrotu pieniędzy, co zostało wyraźnie opisane w niniejszym dokumencie. Zgodnie z prawem federalnym, jeżeli Kwota wypłacana nie zostanie udostępniona użytkownikowi do dnia udostępnienia wskazanego na potwierdzeniu Transakcji, można skorzystać z procedury korygowania błędów opisanej w punkcie 7 powyżej, aby zawiadomić nas o problemie, a ponadto użytkownikowi mogą przysługiwać środki prawne wynikające z przepisów prawa federalnego, w tym zwrot Opłaty za usługę.

10. OCHRONA

Z wyjątkiem zakresu, w jakim przepisy ustawy o elektronicznych przekazach środków (Electronic Fund Transfer Act) oraz przyjętej na jej podstawie reguły w sprawie przekazów pieniężnych (Remittance Transfer Rule), 12 C.F.R. § 1005.30 * i nast*., stanowią inaczej, Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i przejąć odpowiedzialność od Remitly, Dostawców usług i ich podmiotów zależnych, kierowników, agentów, partnerów i pracowników w zakresie roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, podnoszonych przez strony trzecie w związku z korzystaniem z Usługi Remitly, połączeniem z Usługą Remitly, naruszeniem Umowy lub naruszeniem praw innych stron.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, REMITLY, DOSTAWCY USŁUG ORAZ ICH ODPOWIEDNIE PODMIOTY ZALEŻNE, KIEROWNICY, AGENCI, PARTNERZY ANI PRACOWNICY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ PRZEWYŻSZAJĄCE SUMĘ 500 USD (PONAD ZWROT KWOTY TRANSAKCJI I OPŁAT ZA USŁUGI), W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY W POSTACI UTRACONEGO ZYSKU, WIZERUNKOWE, DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH ANI ZA INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA REMITLY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA ZE STRONY REMITLY, PARTNERÓW WYPŁACAJĄCYCH ŚRODKI LUB ICH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, KIEROWNIKÓW, AGENTÓW, PARTNERÓW LUB PRACOWNIKÓW. DLA UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ POWYŻSZEGO ZDANIA NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODSZKODOWANIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO MU NA MOCY 15 U.S.C. § 1693m(a).

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

 1. Obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Waszyngton, a wszystkie czynności wykonywane w związku z Usługą Remitly będą uważane za wykonane w stanie Waszyngton. Wszelkie niezgodności, spory lub roszczenia w związku z Usługą Remitly lub Umową („Roszczenia”) będą regulowane i interpretowane zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq.) oraz z prawem stanu Waszyngton, z wyjątkiem norm prawa kolizyjnego.

 2. Spory z Remitly. W razie sporu pomiędzy użytkownikiem a firmą Remitly, naszym celem jest poznanie i rozwiązanie kwestii w związku z zastrzeżeniami użytkownika. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać takich kwestii w sposób zadowalający dla użytkownika, postaramy się zapewnić neutralne i przystępne cenowo środki szybkiego rozwiązania sporu. Spory pomiędzy użytkownikiem a firmą Remitly dotyczące Usługi Remitly można zgłaszać online w Dziale obsługi klienta, telefonicznie pod numerem 1-888-736-4859 (poza Stanami Zjednoczonymi, tel. 1 (206) 535-6152) lub pocztą, pisząc na adres: Remitly, Inc, attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle WA 98101, USA.

 3. Arbitraż. Użytkownik i Remitly zgadzają się, że wszelkie Roszczenia zostaną rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu, z zastrzeżeniem, że każda ze stron zachowuje prawo do wniesienia indywidualnego powództwa do sądu właściwego dla drobnych roszczeń. Jeśli dana strona zdecyduje się na arbitraż, strona ta rozpocznie go za pośrednictwem podmiotu zajmującego się alternatywnym rozwiązywaniem sporów (ADR), jaki został wspólnie uzgodniony przez strony. Dostawca usług ADR oraz strony muszą przestrzegać następujących zasad: (a) arbitraż jest prowadzony telefonicznie, online i/lub opiera się wyłącznie na pisemnych oświadczeniach, przy czym konkretny sposób wybierany jest przez stronę inicjującą arbitraż; (b) arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron ani świadków, chyba że strony wspólnie postanowią inaczej; (c) podmiot arbitrażowy nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby ani w inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania grupowego lub łączonego; oraz (d) wszelkie decyzje podmiotu arbitrażowego mogą zostać przekazane do dowolnego sądu we właściwej jurysdykcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zarówno użytkownik, jak i Remitly zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych oraz do udziału jako powód lub strona w pozwie zbiorowym w jakimkolwiek postępowaniu zbiorowym lub łączonym.

 4. Koszty i opłaty. Jeśli roszczenie nie przekracza kwoty wyższej niż 75 000 USD, Remitly pokryje opłaty związane z arbitrażem, chyba że podmiot arbitrażowy uzna, że treść Roszczenia lub żądane zadośćuczynienie są niepoważne lub wniesione w złej wierze. W przypadku wygranej w postępowaniu arbitrażowym użytkownik może być uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów i opłat za pomoc prawną w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Firma Remitly nie będzie występować o zwrot kosztów i honorariów dla prawników, jeśli wygra w postępowaniu arbitrażowym, i niniejszym zrzeka się w tym zakresie wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów, chyba że podmiot arbitrażowy uzna, że treść Roszczenia lub żądane zadośćuczynienie były niepoważne lub wniesione w złej wierze.

 5. Miejsce rozstrzygania sporów. O ile strony nie uzgodniły inaczej ani nie wystąpiła sytuacja opisana w punkcie 12 lit. c) powyżej, użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory z Remitly muszą być rozstrzygane przez sąd znajdujący się w okręgu King County. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów zlokalizowanych w okręgu King County w stanie Waszyngton w celu rozstrzygnięcia wszelkich takich roszczeń lub sporów.

 6. Niewłaściwie wniesiona sprawa sądowa. Wszelkie roszczenia użytkownika wobec Remitly muszą być rozstrzygane zgodnie z punktem 12 niniejszej Umowy. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z postanowieniami punktu 12 uznaje się za nieprawidłowo wniesione i stanowiące naruszenie niniejszej Umowy.

W przypadku wniesienia roszczenia niezgodnie z punktem 12, firma Remitly może występować o odzyskanie honorariów i kosztów pomocy prawnej (w tym kosztów związanych z pracą prawników wewnętrznych i pozostałych osób świadczących pomoc) do kwoty 1 tys. USD, pod warunkiem, że firma Remitly powiadomiła użytkownika na piśmie o nieprawidłowo wniesionym roszczeniu, a użytkownik nie wycofał niezwłocznie tego roszczenia.

13. Zgoda na komunikację w formie elektronicznej

Akceptując niniejszą Umowę użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie i zapoznawanie się z komunikatami, powiadomieniami, oświadczeniami i innego rodzaju treściami (zbiorczo określanymi jako „Wiadomości”) pochodzącymi z Remitly w związku z posiadanym kontem — w sposób elektroniczny z zastosowaniem jednego z poniższych środków:

 • wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego użytkownika powiązany z kontem (wiadomość może zawierać link do Wiadomości w naszej witrynie lub w Usłudze Remitly),

 • wiadomość e-mail na adres powiązany z kontem; lub:

 • powiadomienia z naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej.

Przekazanie informacji w dowolny z powyższych sposobów będzie stanowiło prawidłowe zawiadomienie Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik potwierdza, że Wiadomości będą obejmować między innymi następujące elementy:

 • nasza witryna internetowa, Polityka prywatności lub Umowa użytkownika („Polityki prawne i umowy”);

 • komunikaty i/lub zmiany, które możemy opublikować w ramach naszych Polityk prawnych i umów;

 • publikacje i wszelkie inne informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Usługi Remitly oraz konta;

 • informacje zwrotne, potwierdzenia, aktualizacje statusu, autoryzacje i historia transakcji na koncie użytkownika;

 • Wiadomości dotyczące rozwiązywania zgłoszonych problemów; oraz

 • Wiadomości wymagane lub dozwolone zgodnie z prawem lub regulacjami.

Prawo do cofnięcia zgody. Ponieważ komunikujemy się drogą elektroniczną, w celu założenia konta Remitly i korzystania z Usługi Remitly użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie Wiadomości drogą elektroniczną. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie Wiadomości drogą elektroniczną, kontaktując się z naszą obsługą klienta za pośrednictwem strony Kontakt w naszej witrynie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wycofa swoją zgodę na otrzymywanie Wiadomości drogą elektroniczną, odmówimy założenia konta albo zakończymy lub zawiesimy korzystanie z Usługi Remitly bądź zablokujemy dostęp do Usługi, chyba że użytkownik jest uprawniony na mocy obowiązującego prawa do otrzymywania Wiadomości w formie innej niż elektroniczna.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE: Aby otrzymywać Wiadomości, w formie wiadomości SMS lub e-mail, użytkownik musi mieć możliwość ich drukowania lub przechowywania. Dlatego oprócz adresu e-mail i numeru telefonu użytkownik musi mieć:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,

 • zaktualizowaną przeglądarkę z akceptowanymi plikami cookie,

 • aktywny adres e-mail zapisany na koncie,

 • możliwość przechowywania lub drukowania Wiadomości oraz

 • w razie korzystania z oprogramowania blokującego spam — dodane adresy service@remitly.com i service@info.remitly.com do książki adresowej lub białej listy (elementy te stanowią łącznie „Wymagania systemowe”).

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Wymagań systemowych i w razie wprowadzenia istotnych zmian przekażemy użytkownikowi stosowne powiadomienie w ramach Wiadomości.

Otrzymywanie wiadomości SMS oraz e-mail. Aby otrzymywać Wiadomości, użytkownik musi dopilnować, aby podstawowy numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, który nam podał, jest działającym, aktualnym numerem telefonu lub adresem e-mail, oraz że użytkownik może otrzymywać na ten numer i adres odpowiednio wiadomości tekstowe i wiadomości e-mail zawierające Wiadomości, w tym załączone dokumenty elektroniczne, oraz że takie Wiadomości, w tym załączone dokumenty, użytkownik może wyświetlać oraz przechowywać bądź drukować. W przypadku zmiany adresu e-mail użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji adresu e-mail poprzez zmianę danych na swoim koncie. Użytkownik potwierdza, że nasza zdolność do dostarczania Wiadomości jest uzależniona od aktualności numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail w naszych danych. Użytkownik ma świadomość i zgadza się z tym, że jeśli wyślemy mu Wiadomości, których nie będzie w stanie otrzymać ze względu na podanie nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji kontaktowych lub też z innych powodów, to uznamy takie Wiadomości za dostarczone. Jeśli jednak numer telefonu komórkowego lub adres e-mail użytkownika będzie nieważny, zastrzegamy sobie prawo do uznania konta użytkownika za nieaktywne lub podjęcia innych działań określonych w niniejszej Umowie. Użytkownik nie będzie mógł przeprowadzać żadnych transakcji na swoim koncie do momentu zaktualizowania numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail na swoim koncie.

Zastrzeżenie praw. W Usłudze Remitly nie jest dozwolone przekazywanie Wiadomości w formie papierowej lub za pośrednictwem innych środków nieelektronicznych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazywania Wiadomości w formie pisemnej zamiast elektronicznej. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać w naszej bazie danych swój aktualny adres oraz niezwłocznie aktualizować adres w przypadku jego zmiany, zmieniając w tym celu dane na swoim koncie. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty w razie żądania przesłania Wiadomości w formie papierowej oraz do zwiększania tej opłaty według własnego uznania. Równocześnie oświadczamy, że możemy odstąpić od pobierania takiej opłaty.

Drukowanie komunikatów. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszej Umowy i każdej otrzymanej w formie elektronicznej Wiadomości do celów archiwalnych, ponieważ Wiadomości mogą nie być po pewnym czasie dostępne online.

Zgoda użytkownika. Klikając przycisk „Dalej”, „Prześlij pieniądze”, „Zarejestruj się” lub „Dołącz teraz” w naszym procesie rejestracji, który jest traktowany jako złożenie sygnatury elektronicznej, użytkownik wyraża zgodę na to, że (i) możemy przesyłać mu Wiadomości drogą elektroniczną na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, (ii) zgoda będzie obowiązywać do momentu jej wycofania przez użytkownika oraz (iii) będzie spełniać Wymagania systemowe określone powyżej. Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać Wiadomości drogą elektroniczną, nie będzie mógł założyć konta ani korzystać z Usługi Remitly.

Ogólne. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jesteśmy odpowiedzialni za przesyłanie Wiadomości do użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej na adres podany w profilu konta użytkownika lub za pośrednictwem Usługi Remitly. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieotrzymanie wiadomości e-mail lub SMS ani za to, czy użytkownik zdecyduje się odczytać Wiadomości, z zastrzeżeniem prawa użytkownika do cofnięcia zgody na otrzymywanie Wiadomości drogą elektroniczną.

14. INNE POSTANOWIENIA

 1. Zgodność z PCI-DSS. Firma Remitly zachowuje zgodność i w przyszłości będzie nadal zachowywać zgodność z normami bezpieczeństwa danych w sektorze kart płatniczych („PCI”, Payment Card Industry) w zakresie, w jakim posiada lub w inny sposób przechowuje, przetwarza lub przekazuje dane dotyczące Instrumentów płatniczych lub inne dane podlegające zobowiązaniom wynikającym z PCI.

 2. Linki i zawartość witryn należących do stron trzecich. Wszelkie zewnętrzne linki do witryn lub treści podmiotów trzecich w naszej witrynie są udostępniane dla wygody użytkownika i nie oznaczają wsparcia Remitly wobec witryny lub treści podmiotów trzecich. Witryny te nie są w żaden sposób kontrolowane przez nas i nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność, zgodność z przepisami prawa ani żaden inny aspekt tych innych stron, w tym za treści na nich udostępniane. Użytkownik korzysta z takich stron na własne ryzyko.

 3. Całość umowy. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Remitly i reguluje sposób korzystania z Usługi Remitly, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a Remitly.

 4. Zastrzeżenie zrzeczenia się praw. Niewykonanie przez Remitly jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane przez podmiot arbitrażowy lub sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że podmiot arbitrażowy lub sąd powinien dążyć do nadania odpowiednio ważnego skutku intencjom Umowy zawartym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełnej mocy.

 5. Siła wyższa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w trakcie korzystania z Usługi Remitly w zakresie, w jakim takie niepowodzenie lub opóźnienie jest spowodowane przez czynniki pozostające poza naszą kontrolą, w tym, bez ograniczeń: zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamknięcie lub niedostępność wymaganej infrastruktury fizycznej i sieciowej, niewykonanie zobowiązań przez państwo, awaria zasilania lub internetu, niepokoje społeczne, wojna, trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne klęski żywiołowe.

 6. Modyfikacja. Możemy okresowo modyfikować niniejszą Umowę bez powiadamiania użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Z najnowszą wersją Umowy można zapoznać się w dowolnym momencie, przeglądając niniejszą witrynę. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usługi Remitly, jeśli nie zgadza się z jakąkolwiek modyfikacją lub poprawką. Jeśli użytkownik korzysta z Usługi Remitly po dacie wejścia w życie poprawki lub modyfikacji, uznaje się, że zaakceptował tę poprawkę lub modyfikację. Użytkownik deklaruje, że nie będzie modyfikować niniejszej Umowy i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie próby modyfikacji Umowy przez użytkownika będą unieważniane.

 7. Inne warunki. Niniejsza umowa może być uzupełniana o warunki mające zastosowanie w wyniku promocji, naszego programu referencyjnego oraz innych warunków dotyczących użytkownika w związku z korzystaniem z Usługi Remitly. Warunki określone w ten sposób są uwzględniane w niniejszej Umowie w formie odnośnika. W zakresie, w jakim którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za sprzeczny z niniejszą Umową, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo.

15. BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo użytkownika jest bardzo ważne dla Remitly, dlatego stosujemy różne środki w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika. Apelujemy do użytkownika, aby dokładnie przemyślał wysyłanie pieniędzy do kogoś, kogo dobrze nie zna. W szczególności należy zachować ostrożność w przypadku ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne, aby mogły być prawdziwe. Jeżeli użytkownik uważa, że padł lub może paść ofiarą oszustwa, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem 1-888-736-4859 (w przypadku połączeń poza Stanami Zjednoczonymi telefon (206) 535-6152).

Jeśli użytkownik powziął informację, że jakakolwiek osoba lub jakikolwiek podmiot prawny korzystali z Usługi Remitly w niewłaściwy sposób, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres abuse@remitly.com. W razie otrzymania fałszywych wiadomości e-mail (phishingowych), które rzekomo pochodzą od Remitly, prosimy o przekazanie ich do nas na adres abuse@remitly.com.

16. JĘZYK

Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i została przetłumaczona na język polski. Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a przetłumaczoną, w jakimkolwiek sporze związanym z niniejszą Umową rozstrzygająca będzie wersja Umowy w języku angielskim.

17. DANE KONTAKTOWE

Pytania, powiadomienia i zlecenia zwrotu pieniędzy oraz innego rodzaju wiadomości można przesyłać do Remitly w następujący sposób: przez internet; telefonicznie pod numerem 1-888-736-4859 (w przypadku połączeń poza Stanami Zjednoczonymi telefon (206) 535-6152) lub pocztą na adres Remitly Inc, attn: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101, USA.