PDF afdrukken en/of downloaden

Gebruikersovereenkomst van Remitly

Deze Gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") is van kracht sinds 12 november 2012 en is voor het laatst bijgewerkt op 17 november 2023. In de Overeenkomst worden de voorwaarden beschreven waaraan u gebonden bent wanneer u de Dienstverlening gebruikt die toegankelijk is op www.remitly.com ("Dienstverlening"). Gebruik de Dienstverlening niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Door gebruik te maken van de Dienstverlening gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, verwijzen de termen "Remitly", "wij", "ons" en "onze" naar Remitly, Inc., een onderneming gevestigd in Delaware V.S., samen met haar werknemers, bestuurders, opvolgers en rechtverkrijgenden. De termen "u" en "uw" verwijzen naar gebruikers van de Dienstverlening, hetzij als Verzenders, hetzij als Ontvangers.

1. DE DIENSTVERLENING

Wij raden u aan de Dienstverlening te gebruiken om geld naar vrienden en familie te sturen. Daarom dient u de Dienstverlening niet te gebruiken om geld naar vreemden te sturen.

Met de Dienstverlening kunnen gebruikers internationale geldoverschrijvingen doen vanuit de Verenigde Staten naar andere landen die door Remitly worden bediend. Een "Verzender" gebruikt de Dienstverlening om geld te versturen en een "Ontvanger" ontvangt geld via de Dienstverlening. Een "Transactie" verwijst naar een opdracht om geld te versturen via de Dienstverlening. Het "Transactiebedrag" is het bedrag in Amerikaanse dollar dat de Verzender aan Remitly verstrekt voor verzending naar de Ontvanger. Het "Uitbetalingsbedrag" is het bedrag dat aan de Ontvanger wordt uitbetaald.

2. IN AANMERKING KOMEN VOOR DE DIENSTVERLENING

 1. Leeftijd en bekwaamheid. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om een rekening te maken, toegang te krijgen tot de Dienstverlening of deze te gebruiken als een Verzender. U moet wettelijk bindende contracten kunnen sluiten volgens het toepasselijke recht. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.

 2. Anderen. U mag geen Transactie indienen of ontvangen namens een andere persoon.

 3. Woonachtig in de Verenigde Staten. De Dienstverlening is alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten.

 4. Aanbod en acceptatie. Als u een Transactie indient, verzoekt u ons uw Transactie te verwerken, een aanbod dat wij naar eigen goeddunken kunnen accepteren of afwijzen.

 5. Uitsluitend geregistreerd in de V.S. Remitly, Inc. heeft geen licentie om de Dienstverlening buiten de Verenigde Staten van Amerika aan te bieden. Bijgevolg is het mogelijk dat de Dienstverlening niet beschikbaar is voor gebruik in andere landen dan de Verenigde Staten.

 6. Meerdere rekeningen. Verzenders mogen slechts één actieve rekening hebben. Indien wij vaststellen dat een Verzender meerdere rekeningen gebruikt, behouden wij ons het recht voor een of meer van de rekeningen samen te voegen of te beëindigen, het gebruik van de Dienstverlening door de Verzender te beperken of het verdere gebruik van de Dienstverlening te weigeren.

3. BETALEN VOOR DE DIENSTVERLENING

 1. Kosten. Bij elke Transactie die u indient, gaat u ermee akkoord ons een servicevergoeding ("Servicevergoeding") te betalen, bovenop het Transactiebedrag. Betaling is verschuldigd in Amerikaanse dollar op het moment dat de transactie voor verwerking wordt ingediend. Als u een transactie indient die ertoe leidt dat ons NSF-kosten, terugboekingskosten of andere soortgelijke kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in Remitly alle dergelijke kosten te vergoeden.

 2. Betaling. Om uw transactie te kunnen verwerken, machtigt u ons om af te schrijven van een van de betaalinstrumenten in uw betalingsprofiel ("Betaalinstrument" omvat elke creditcard, betaalpas of bankrekening). Als uw betaling mislukt, machtigt u ons om de afschrijving van hetzelfde betaalinstrument één of meer keren opnieuw te proberen. U garandeert dat u een bevoegde en rechtmatige gebruiker bent van de Betaalinstrumenten.

 3. Andere kosten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten die in rekening kunnen worden gebracht door financiële instellingen in verband met uw Betaalinstrumenten. Sommige creditcardmaatschappijen kunnen het gebruik van uw creditcard voor het gebruik van de Dienstverlening bijvoorbeeld behandelen als een "voorschot in contanten" en extra kosten en rente in rekening brengen voor de transactie. Remitly is niet verantwoordelijk voor eventuele NSF-kosten, terugboekingskosten of andere, soortgelijke kosten die u door uw bank, creditcardmaatschappij of andere dienstverlener worden opgelegd.

4. EEN OVERSCHRIJVING ONTVANGEN

 1. Dienstverleners. Wij werken samen met lokale banken en andere derden (elk een "Dienstverlener") om fondsen beschikbaar te stellen aan Ontvangers. Als Verzender wijst u uw Ontvanger aan als uw agent voor het ontvangen van geld dat via de Dienstverlening wordt overgemaakt. Wij proberen op onze website actuele informatie te verstrekken over de locatie, beschikbaarheid en uren van onze Dienstverleners. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die op de website wordt geplaatst.

 2. Verificatie. Ontvangers moeten hun identiteit bewijzen voordat zij middelen ontvangen door een geldige identificatie voor te leggen. Ook kan van Ontvangers worden verlangd dat zij een referentienummer of een andere soortgelijke identificatiecode opgeven die aan hun Transacties is gekoppeld.

5. BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE DIENSTVERLENING

 1. Algemeen. Wij kunnen een Transactie weigeren of het over te schrijven bedrag beperken, hetzij per transactie, hetzij op geaggregeerde basis. Deze limieten kunnen worden opgelegd voor individuele rekeningen of gekoppelde rekeningen. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienstverlening of een deel ervan te wijzigen of te beëindigen.

 2. Vertragingen. Uw Transactie kan worden vertraagd door onze inspanningen om uw identiteit te verifiëren en uw Betaalinstrumenten te valideren en anderszins de wetgeving na te leven of ons financieel risico te beheren. U kunt in bepaalde omstandigheden recht hebben op een terugbetaling en u kunt uw transactie te allen tijde annuleren terwijl deze in behandeling is.

 3. Commerciële transacties. Het is niet de bedoeling dat u de Dienstverlening gebruikt om geld te verzenden naar mensen die u niet kent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van goederen of diensten waarvoor u betaalt via de Dienstverlening. U aanvaardt dat het gebruik van de Dienstverlening om goederen en diensten te betalen op eigen risico is.

 4. Ongeoorloofde transacties. U mag de Dienstverlening niet gebruiken in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Het is een schending van de Overeenkomst om de Dienstverlening te gebruiken voor een van de volgende zaken: seksueel georiënteerde materialen of diensten, gokactiviteiten , fraude, het witwassen van geld, de financiering van terroristische organisaties, of de aankoop of verkoop van tabak, aan tabak gerelateerde parafernalia, vuurwapens, medicijnen waarvoor een doktersrecept vereist is of andere verboden of gereglementeerde stoffen; of om geld te verzenden naar een Ontvanger die de Overeenkomst heeft geschonden. Indien u de Dienstverlening gebruikt in verband met illegale handelingen, zal Remitly u aangeven bij de toepasselijke instanties voor rechtshandhaving.

 5. Niet in aanmerking komen. Uw betaalinstrument moet zijn uitgegeven door een financiële instelling in de V.S. Wij kunnen Transacties weigeren van bepaalde Verzenders en aan bepaalde Ontvangers die voorkomen op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen, zich bevinden in een gebied op de lijst van niet-coöperatieve landen en gebieden, en andere dergelijke lijsten die door verschillende overheidsinstanties worden uitgegeven.

 6. Geen wijzigingen. Over het algemeen laten wij u de details van uw Transactie niet meer wijzigen als deze eenmaal ter verwerking bij ons is ingediend. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van uw Transactie juist zijn.

 7. Beperkte activiteiten. In verband met uw gebruik van onze website of de Dienstverlening, of in de loop van uw interacties met Remitly, een gebruiker of een derde, zult u:

  1. deze Overeenkomst, of enige andere overeenkomst tussen u en Remitly niet schenden;

  2. geen valse, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken;

  3. niet weigeren om mee te werken aan een onderzoek of uw identiteit te bevestigen;

  4. geen anonieme proxy gebruiken;

  5. uzelf niet voorzien van een voorschot vanaf uw creditcard (of anderen helpen om dat te doen);

  6. geen enkel automatisch apparaat of handmatig proces aanwenden om onze website te monitoren of te kopiëren.

 8. Transacties naar India. Remitly verwerkt transacties naar India overeenkomstig de Rupee Drawing Arrangements ("RDA"), zoals vastgesteld door de Reserve Bank of India. U begrijpt dat het gebruik van de Dienstverlening voor commerciële doeleinden of bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties verboden is.

6. HOE EN WAAROM WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

 1. Privacybeleid. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, erkent u en stemt u in met het Privacybeleid van Remitly.

 2. Identificatieprogramma voor klanten. De wetgeving van de V.S. vereist dat wij informatie over u verkrijgen, verifiëren en vastleggen. Wij kunnen verlangen dat u ons niet-openbare, persoonlijke, identificerende informatie verstrekt. Wij kunnen ook rechtmatig informatie over u verkrijgen uit andere bronnen zonder uw medeweten, met inbegrip van niet-persoonlijke identificerende informatie die wij kunnen verkrijgen terwijl u deze website bezoekt. Zie ons Privacybeleid.

 3. Informatieverstrekking aan overheden. Wij kunnen informatie over u en uw Transacties verstrekken aan overheidsinstanties en instanties voor wetshandhaving, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

 4. Informatie controleren. U machtigt ons alle inlichtingen in te winnen, bij u of bij anderen, die nodig zijn om de informatie die u ons verstrekt te valideren. Dit kan inhouden dat u om aanvullende informatie wordt gevraagd, dat u wordt gevraagd stappen te ondernemen om het eigendom van uw e-mailadres of financiële instrumenten te bevestigen, dat uw informatie wordt gecontroleerd aan de hand van databases van derden of via andere bronnen.

7. OPLOSSEN VAN FOUTEN, ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

 1. Oplossen van fouten. Laat het ons te allen tijde weten als u problemen heeft met de Dienstverlening.

  U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Overeenkomst. Voor meer informatie over het oplossen van fouten klikt u hier.

 2. Terugbetalingen. U kunt uw transactie te allen tijde annuleren voordat deze is voltooid. Voltooiing betekent dat uw ontvanger het geld dat u stuurde heeft opgeëist, hetzij door afhaling, thuisbezorging of storting op een bankrekening. Na ontvangst van een annuleringsverzoek kunnen wij contact opnemen met onze Dienstverleners om te bepalen of de transactie is voltooid alvorens een terugbetaling te initiëren.

  Het Transactiebedrag wordt niet terugbetaald nadat een Transactie is voltooid. Als u echter om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze Dienstverlening, betalen wij u altijd het bedrag van de vergoeding terug. Alle terugbetalingen worden teruggeboekt naar hetzelfde betaalinstrument dat werd gebruikt om de Transactie te betalen. Terugbetalingen worden alleen gedaan in Amerikaanse dollar en worden niet aangepast aan veranderingen in de waarde van de Amerikaanse dollar of vreemde valuta vanaf het moment dat uw Transactie werd ingediend. Inwoners van bepaalde rechtsgebieden kunnen bepaalde terugbetalingsrechten hebben en kunnen gebruikmaken van bepaalde klachtenprocedures, zoals hier beschreven:

 • Washington. Als Verzender gevestigd in de staat Washington hebt u recht op terugbetaling van alle voor verzending ontvangen gelden binnen tien dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek om terugbetaling, tenzij een van de volgende zaken zich voordoet:

  • De gelden zijn verzonden en afgeleverd aan de ontvanger voordat het schriftelijke verzoek om terugbetaling is ontvangen;

  • Er zijn instructies gegeven waarbij een gelijkwaardig bedrag aan de door de klant aangewezen persoon is toegezegd voordat een schriftelijk verzoek om terugbetaling is ontvangen;

  • Remitly of haar gevolmachtigde heeft reden om aan te nemen dat een misdrijf heeft plaatsgevonden, plaatsvindt of kan plaatsvinden als gevolg van het overschrijven van het geld zoals gevraagd door de klant of het terugbetalen van het geld zoals gevraagd door de klant; of

  • Het is Remitly anderszins niet toegestaan om een terugbetaling te doen op grond van de wet.

 • Texas. Als Verzender gevestigd in de staat Texas hebt u het recht om een transactie te annuleren en een onmiddellijke terugbetaling te ontvangen van al het geld dat in rekening is gebracht voor de overschrijving, inclusief eventuele kosten betaald aan Remitly, binnen dertig minuten na ontvangst van een ontvangstbewijs, tenzij de beoogde ontvanger van de transactie het geld, of het equivalent daarvan, heeft ontvangen.

  Als u een klacht hebt, neem dan eerst contact op met de afdeling consumentenondersteuning van Remitly, Inc, te bereiken op +1-888-736-4859. Als u daarna nog steeds een onopgeloste klacht hebt over de overschrijvings- of valutawisselactiviteiten van het bedrijf, richt uw klacht dan aan: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, U.S.A., +1 877 276-5554 (gratis), www.dob.texas.gov.

 1. Klachten. Hoewel wij u aanmoedigen om uw zorgen of vragen over onze Dienstverlening, inclusief uw rekening of een specifieke transactie, met ons te delen, kunt u ook contact opnemen met de vergunningverlenende instantie in uw staat voor het verzenden van geld. Informatie over hoe u dat het beste kunt doen, vindt u hier.

  Alleen voor inwoners van Alaska:

  Als uw probleem niet wordt opgelost door Remitly, Inc te bereiken op +1-888-736-4859, dient u een formele klacht in bij de State of Alaska, Division of Banking & Securities.

  Download het formulier hier: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

  Een formeel klachtenformulier met bewijsstukken indienen:

  Division of Banking & Securities PO Box 110807 Juneau, AK 99811-0807 U.S.A.

  Als u een inwoner van Alaska bent met vragen over formele klachten, kunt u een e-mail sturen naar dbs.licensing@alaska.gov of bel naar +1 907 465 2521

  Voor inwoners van New York:

  Remitly Inc. heeft een vergunning voor het verzenden van geld en staat onder toezicht van het New York State Department of Financial Services (afdeling voor financiële Dienstverlening van de staat New York).

  Klanten uit New York kunnen onopgeloste klachten richten aan:

  Consumer Assistance Unit
  NYS Department of Financial Services
  One Commerce Plaza
  Albany, NY 12257, U.S.A.

  Tel.: +1-877-BANK-NYS (+1-877-226-5697)
  Website: http://www.dfs.ny.gov/consumer/fileacomplaint.htm

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN REMITLY

U erkent dat de Dienstverlening, inclusief de inhoud van deze website, tekst, illustraties, logo's en afbeeldingen, evenals alle andere auteursrechten, handelsmerken, logo's en product- en Dienstverleningnamen van Remitly exclusief eigendom zijn van Remitly, Inc. (het "Intellectueel eigendom van Remitly").

U stemt ermee in het Intellectueel eigendom van Remitly op geen enkele wijze weer te geven, te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen. U mag alleen een kopie van de pagina's van deze website bekijken en bewaren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt er verder mee in om: (i) niet een robot, spider, scraper of ander geautomatiseerd apparaat te gebruiken om toegang te krijgen tot de Dienstverlening; (ii) niet een auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsvermelding of -legende op deze website (of afgedrukte pagina's daarvan) te verwijderen of te wijzigen; en (iii) geen inbreuk te maken op het auteursrecht, het octrooi, het handelsmerk, het handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van Remitly of derden, of op publicatierechten of privacyrechten.

Als u ons suggesties, feedback, beoordelingen of input ("Klanteninput") verschaft met betrekking tot onze Dienstverlening, bezitten wij (en de entiteiten binnen onze groep) alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Klanteninput, zelfs als u de Klanteninput als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Wij en de entiteiten van onze groep hebben het recht de Klanteninput onbeperkt te gebruiken, ook voor marketing- of zakelijke doeleinden. U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Klanteninput aan ons over en stemt ermee in ons alle bijstand te verlenen die wij nodig hebben om onze rechten op de Klanteninput te documenteren, te perfectioneren en te handhaven. Voor dit doel is het woord "overdragen" een juridische term die betekent het wettelijk overdragen van het voordeel, zoals u het voordeel van de Klanteninput wettelijk aan ons overdraagt.

9. AFWIJZING VAN GARANTIE

Wij doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat Transacties tijdig worden verwerkt, maar wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de tijd die nodig is om de verwerking te voltooien, omdat de Dienstverlening afhankelijk is van vele factoren waarover wij geen controle hebben. In sommige rechtsgebieden is de afwijzing van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de voorgaande afwijzing mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere wettelijke rechten hebben die van staat tot staat verschillen. In elk geval kunt u recht hebben op terugbetaling zoals uitdrukkelijk beschreven in deze Overeenkomst. In overeenstemming met de federale wetgeving, als het Uitbetalingsbedrag niet beschikbaar is voor de Ontvanger op de beschikbaarheidsdatum die wordt vermeld op uw Transactiebon, kunt u gebruikmaken van de procedure voor foutoplossing beschreven in paragraaf 7 hierboven om ons op de hoogte te stellen van het probleem en kunt u recht hebben op rechtsmiddelen onder de federale wetgeving, waaronder een terugbetaling van onze Servicevergoeding.

10. VRIJWARING

Behalve voor zover anders bepaald door de Electronic Fund Transfer Act en de Remittance Transfer Rule daaronder, 12 C.F.R. § 1005.30 e.v., gaat u ermee akkoord Remitly, Dienstverleners en hun respectievelijke dochterondernemingen, functionarissen, agenten, partners en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienstverlening, uw verbinding met de Dienstverlening, uw schending van de Overeenkomst, of uw schending van de rechten van een ander.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN REMITLY, DIENSTVERLENERS, OF HUN RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, PARTNERS OF WERKNEMERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADEVERGOEDING OF DE KOSTEN VAN HET BEPERKEN VAN GEVOLGSCHADE, BOVEN DE SOM VAN $ 500,00 (NAAST TERUGBETALING VAN HET TRANSACTIEBEDRAG EN DE SERVICEVERGOEDING), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS REMITLY IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN REMITLY, UITBETALINGSPARTNERS, OF HUN RESPECTIEVELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, PARTNERS OF WERKNEMERS. OM TWIJFEL TE VOORKOMEN, BEPERKT NIETS IN DE VOORGAANDE ZIN DE MONETAIRE RECHTSMIDDELEN WAAROP U ANDERSZINS RECHT HEBT ONDER 15 U.S.C. § 1693 m(a).

12. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is de wetgeving van de Staat Washington van toepassing, en alle activiteiten die in verband met de Dienstverlening worden verricht, worden geacht in Washington te zijn verricht. Alle geschillen, disputen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Dienstverlening of de Overeenkomst (een "Claim") zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 e.v., en de wetten van Washington, met uitzondering van de wetten die van toepassing zijn op collisie.

 2. Geschillen met Remitly. Als er een geschil ontstaat tussen u en Remitly, is het ons doel om meer te weten te komen over uw problemen/klachten en deze aan te pakken. Als wij niet in staat zijn uw problemen/klachten naar uw tevredenheid op te lossen, zullen wij proberen u een neutrale en kosteneffectieve manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Geschillen tussen u en Remitly betreffende de Dienstverlening kunnen online worden gemeld aan de Klantenservice; telefonisch op +1-888-736-4859 (buiten de Verenigde Staten belt u naar +1 (206) 535-6152); of per post aan Remitly, Inc., t.a.v.: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle WA 98101, USA.

 3. Arbitrage. U en Remitly komen overeen dat elke claim zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage, met dien verstande dat elke partij het recht behoudt een individuele vordering in te stellen bij de small claims court (vergelijkbaar met de kantonrechter in Nederland). Als een partij voor arbitrage kiest, begint die partij het arbitrageproces via een door de partijen wederzijds overeengekomen aanbieder van alternative dispute resolution (ADR, alternatieve geschillenbeslechting). De ADR-aanbieder en de partijen moeten de volgende regels in acht nemen: (a) de arbitrage wordt telefonisch of online uitgevoerd en/of is uitsluitend gebaseerd op schriftelijke stukken; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die het initiatief tot de arbitrage neemt; (b) de arbitrage brengt geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich mee, tenzij de partijen onderling anders zijn overeengekomen; (c) de arbiter mag de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen en mag niet anderszins optreden als voorzitter van enige vorm van een collectieve of representatieve procedure; en (d) een uitspraak over de door de arbiter gedane beschikking kan worden gedaan door elke bevoegde rechtbank. U erkent en gaat ermee akkoord dat u en Remitly elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of groepslid deel te nemen aan een vermeende collectieve rechtszaak of representatieve procedure.

 4. Kosten en vergoedingen. Als uw claim niet op een bedrag van meer dan $75.000 uitkomt, betaalt Remitly de kosten van de arbitrage, tenzij de arbiter oordeelt dat de inhoud van uw claim of het gevraagde redres triviaal is of een ongepast doel dient. Als u in arbitrage in het gelijk wordt gesteld, kunt u recht hebben op een toekenning van advocatenhonoraria en onkosten, voor zover de toepasselijke wetgeving daarin voorziet. Remitly zal niet streven naar, en doet hierbij afstand van alle rechten die zij krachtens de toepasselijke wetgeving heeft om advocatenhonoraria en onkosten te verhalen als zij in de arbitrage in het gelijk wordt gesteld, tenzij de arbiter oordeelt dat ofwel de inhoud van uw Claim of het gevraagde redres triviaal is of een ongepast doel dient.

 5. Forum voor geschillen. Tenzij anders overeengekomen door de partijen of zoals beschreven in sectie 12(c) hierboven, gaat u ermee akkoord dat elke claim of geschil dat u heeft tegen Remitly moet worden opgelost door een rechtbank in King County. U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in King County, Washington voor de beslechting van al dergelijke claims of geschillen.

 6. Onjuist ingediende rechtszaken. Alle claims die u tegen Remitly inbrengt, moeten worden opgelost in overeenstemming met artikel 12 van deze Overeenkomst. Alle vorderingen die in strijd met artikel 12 worden ingediend of ingesteld, worden beschouwd als ten onrechte ingediend en als een schending van deze Overeenkomst.

Als u een claim indient in strijd met artikel 12, kan Remitly advocatenkosten en kosten terugvorderen (inclusief kosten van interne advocaten en juridische medewerkers) tot $1.000,00 USD, op voorwaarde dat Remitly u schriftelijk in kennis heeft gesteld van de ten onrechte ingediende claim en u de claim niet onmiddellijk heeft ingetrokken.

13. Bekendmaking en toestemming betreffende elektronische ondertekening en berichtgeving

Door deze Gebruikersovereenkomst te accepteren zoals hieronder aangegeven, stemt u ermee in om bekendmakingen, kennisgevingen, verklaringen en andere mededelingen (gezamenlijk "Mededelingen") van Remitly met betrekking tot uw rekening elektronisch te ontvangen en te bekijken op een van de volgende manieren:

 • Sms-bericht naar uw mobiele telefoonnummer dat aan uw rekening is gekoppeld (die een link naar Communicatie op onze website of in onze Dienstverlening kan bevatten);

 • Naar uw e-mailadres dat aan uw rekening is gekoppeld; of

 • Meldingen van onze web- of mobiele applicatie.

Levering op een van deze wijzen vormt een duidelijke kennisgeving aan u volgens het toepasselijke recht. U erkent dat Communicatie het volgende zal omvatten, maar daartoe niet beperkt zal zijn:

 • onze website, Privacybeleid of Gebruikersovereenkomst ("Juridisch beleid en overeenkomsten");

 • openbaarmakingen en/of wijzigingen die wij u kunnen verstrekken krachtens ons Juridisch beleid en overeenkomsten;

 • de activiteit en alle andere informatie over uw gebruik van onze Dienstverlening en rekening;

 • ontvangsten, bevestigingen, statusupdates, machtigingen en transactiegeschiedenis voor uw rekening

 • mededelingen betreffende de oplossing van gemelde fouten; en

 • mededelingen die vereist of toegestaan zijn door wet- of regelgeving.

Uw recht om uw toestemming in te trekken. Omdat wij elektronisch communiceren, is het nodig dat u toestemming geeft om Communicatie elektronisch te ontvangen, om een Remitly-rekening te maken en onze Dienstverlening te gebruiken. U kunt uw toestemming om alle Communicatie elektronisch te ontvangen, intrekken door contact op te nemen met onze Klantenservice via de contactpagina op onze website. Indien u uw toestemming om Communicatie elektronisch te ontvangen niet geeft of intrekt, zullen wij weigeren een rekening voor u te maken of zullen wij de Dienstverlening beëindigen, opschorten of weigeren te leveren, tenzij u op grond van de toepasselijke wetgeving gerechtigd bent niet-elektronische Communicatie te ontvangen.

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN: Om mededelingen te ontvangen, hetzij per sms-bericht, hetzij per e-mail, moet u een middel hebben om ze af te drukken of op te slaan. Dus, naast een e-mailadres en telefoonnummer heeft u het volgende nodig:

 • een computer of mobiel apparaat met internetverbinding;

 • een actuele webbrowser met cookies ingeschakeld;

 • een geldig e-mailadres dat gekoppeld is aan uw rekening;

 • de mogelijkheid om de mededelingen op te slaan of af te drukken; en

 • als u een spamfilter gebruikt, moet u service@remitly.com en service@info.remitly.com toevoegen aan uw e-mailadresboek of acceptatielijst (gezamenlijk de "Systeemvereisten").

  Wij behouden ons het recht voor deze Systeemvereisten te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van substantiële wijzigingen van de Systeemvereisten.

Sms-berichten en e-mails ontvangen. Om Communicatie te kunnen ontvangen, moet u ervoor zorgen dat het primaire mobiele telefoon- en/of e-mailadres dat u ons verstrekt uw geldige, actuele telefoonnummer of e-mailadres is, en dat u op dat adres sms-berichten of e-mailberichten kunt ontvangen met Communicatie, inclusief bijgevoegde elektronische documenten, en dat dergelijke Communicatie, inclusief de delen die bijgevoegde documenten zijn, door u kunnen worden bekeken en opgeslagen of afgedrukt. U gaat ermee akkoord uw e-mailadres onmiddellijk bij te werken door uw rekening bij te werken als uw e-mailadres verandert. U erkent dat onze mogelijkheden om u te informeren over de beschikbaarheid van Communicatie afhankelijk zijn van de juistheid van het mobiele telefoonnummer en e-mailadres in onze administratie. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat indien wij u een Communicatie sturen en u de Communicatie niet kunt ontvangen omdat u onjuiste of geblokkeerde contactgegevens hebt verstrekt of indien de Communicatie anderszins niet voor u beschikbaar is, wij ervan uitgaan dat deze Communicatie aan u is verstrekt. Als uw mobiele telefoon of e-mailadres echter niet langer geldig is, behouden wij ons het recht voor te bepalen dat uw rekening inactief is of andere acties te ondernemen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. U kunt dan geen transacties uitvoeren op uw rekening totdat u uw mobiele telefoon of e-mailadres in uw rekening heeft bijgewerkt.

Behoud van rechten. Het is binnen de Dienstverlening niet mogelijk dat Communicaties op papier of via andere niet-elektronische middelen worden verstrekt. Wij behouden ons echter het recht voor om u alle Communicatie schriftelijk in plaats van elektronisch te verstrekken. U gaat ermee akkoord dat u uw huidige fysieke adres dat bij ons bekend is actueel houdt en dat u uw adres in geval van wijziging onmiddellijk bijwerkt door uw rekening bij te werken. Hoewel wij kunnen afzien van onze vergoeding voor de levering van papieren Communicaties, behouden wij ons het recht voor een vergoeding voor het aanvragen van Communicaties in rekening te brengen en deze vergoeding naar eigen goeddunken te verhogen.

Openbaarmakingen afdrukken. Wij raden u aan een kopie van deze Overeenkomst en elke Communicatie die u elektronisch bekijkt, af te drukken voor uw administratie, aangezien de Communicatie op een later tijdstip mogelijk niet online toegankelijk is.

Uw toestemming. Door te klikken op de knop "Volgende", "Geld verzenden", "Aanmelden" of "Nu lid worden" in ons proces voor aanmelding, die u aanneemt als uw elektronische handtekening, stemt u ermee in dat (i) wij u elektronisch Communicatie kunnen verstrekken, onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet (ii) de toestemming geldt totdat u uw toestemming intrekt, en (iii) u voldoet aan de hierboven vermelde Systeemvereisten. Als u Communicaties niet elektronisch wenst te ontvangen, kunt u geen rekening bij ons openen om van onze Dienstverlening gebruik te maken.

Algemeen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij verantwoordelijk zijn voor het elektronisch verzenden van de Communicaties aan u per e-mail of sms-bericht naar het adres in het profiel van uw Rekening of via de Dienstverlening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of storing in uw ontvangst van de e-mail of sms-berichten en of u er al dan niet voor kiest de Communicatie te bekijken, behoudens uw recht om uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van Communicaties in te trekken.

14. DIVERSEN

 1. Naleving van PCI-DSS. Remitly voldoet en zal blijven voldoen aan de Payment Card Industry ("PCI") Data Security Standards (Gegevensbeveiligingsnormen voor de betaalkaartensector) voor zover wij uw gegevens over betaalinstrumenten of andere gegevens waarvoor PCI-verplichtingen gelden, bezitten of anderszins opslaan, verwerken of verzenden.

 2. Links en inhoud van websites van derden. Eventuele externe links naar websites van derden of inhoud van derden op onze website worden u aangeboden voor uw gemak en impliceren niet dat Remitly de website of inhoud van derden goedkeurt. Deze sites worden op geen enkele wijze door ons gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid of enig ander aspect van deze andere sites, met inbegrip van de inhoud ervan. U bezoekt dergelijke websites op eigen risico.

 3. Volledige Overeenkomst. De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en Remitly en is van toepassing op uw gebruik van de Dienstverlening en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Remitly.

 4. Geen verklaring van afstand. Indien Remitly enig recht of bepaling van de Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling van de Overeenkomst door een arbiter of een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de arbiter of de rechtbank moet trachten de bedoeling van de Overeenkomst, zoals die in de bepaling tot uiting komt, op passende wijze ten uitvoer te leggen, en blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht.

 5. Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging in de uitvoering van de Dienstverlening voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door zaken buiten onze redelijke invloed, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: veranderingen in de toepasselijke wetgeving; sluiting of onbeschikbaarheid van de vereiste fysieke en netwerkinfrastructuur; het verzuim of de weigering van de regering van een soevereine staat om haar schuld volledig terug te betalen wanneer deze verschuldigd is; stroom- of internetstoringen; burgerlijke onrust; oorlog; en aardbeving, brand, overstroming of andere natuurrampen.

 6. Wijziging. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen zonder kennisgeving aan u, behalve zoals vereist door de wet. U kunt de meest actuele versie van de Overeenkomst te allen tijde bekijken door deze website te raadplegen. U kunt uw gebruik van de Dienstverlening beëindigen indien u het niet eens bent met een wijziging of aanpassing. Als u de Dienstverlening gebruikt na de ingangsdatum van een wijziging of aanpassing, wordt u geacht die wijziging of aanpassing te hebben aanvaard. U gaat ermee akkoord dat u deze Overeenkomst niet zult wijzigen en erkent dat elke poging van u om deze Overeenkomst te wijzigen nietig is.

 7. Andere voorwaarden. Deze Overeenkomst kan worden aangevuld met voorwaarden die van toepassing zijn op andere promoties, ons Verwijzingsprogramma en andere voorwaarden die op u van toepassing zijn op basis van uw gebruik van de Dienstverlening. Deze voorwaarden zijn door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. Voor zover een van deze voorwaarden in strijd is met deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst.

15. BEVEILIGING

Uw veiligheid is erg belangrijk voor Remitly, en we gebruiken verschillende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Wij verzoeken u dringend goed na te denken voordat u geld stuurt naar iemand die u niet goed kent. Wees vooral voorzichtig met aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Als u denkt dat u het slachtoffer bent of zou kunnen zijn van fraude, neem dan onmiddellijk telefonisch contact met ons op via +1-888-736-4859 (buiten de Verenigde Staten belt u naar +1 206 535-6152).

Indien u op de hoogte bent van iemand of een entiteit die de Dienstverlening ongepast gebruikt, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: abuse@remitly.com. Als u een valse e-mail ontvangt die van Remitly afkomstig lijkt te zijn (phishing), stuur deze dan door naar abuse@remitly.com.

16. TAAL

Deze Overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal en er kunnen vertalingen in andere talen worden verstrekt. U stemt ermee in dat de Engelse versie van de Overeenkomst bepalend is in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versie bij geschillen in verband met deze Overeenkomst.

17. CONTACTINFORMATIE

Vragen, kennisgevingen en verzoeken om terugbetaling of nadere informatie kunnen als volgt naar Remitly worden gestuurd: online; telefonisch door te bellen naar +1-888-736-4859 (buiten de Verenigde Staten belt u naar +1 206 535-6152); of per post naar Remitly Inc., t.a.v.: Customer Service, 1111 3rd Ave, Suite 2100, Seattle, WA 98101, USA.