By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Používaním našej služby vyjadrujete súhlas s poskytovaním tejto služby v anglickom jazyku.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Používaním našej služby vyjadrujete súhlas s poskytovaním tejto služby v anglickom jazyku.


Print and/or download PDF

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE NAŠICH PREDAJCOV, DODÁVATEĽOV A OBCHODNÝCH PARTNEROV

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste plne porozumeli našim stanoviskám a postupom týkajúcim sa vašich osobných údajov a tomu, ako ich budeme používať, s kým ich budeme zdieľať a aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom. Odporúčame vám stiahnuť si tento dokument a uschovať ho na bezpečnom mieste.

Toto oznámenie o ochrane súkromia (ďalej ako Oznámenie) sa vzťahuje na obchodné kontaktné informácie, ktoré spracúvame vo vzťahu k tretím stranám (súčasným, potenciálnym a bývalým), ktoré nám dodávajú tovar, služby a/alebo softvér. Zabezpečte, aby boli o tomto Oznámení informovaní vaši zamestnanci, s ktorými môžeme komunikovať. Existujú však určité právne predpisy o ochrane údajov, ktoré:

 • nepovažujú obchodné kontaktné informácie za osobné údaje za predpokladu, že sa používajú len na medzipodnikovú komunikáciu/transakcie (napríklad Singapurský zákon o ochrane osobných údajov z roku 2012);
 • považujú obchodné kontaktné informácie za osobné údaje, ale tieto ustanovenia ešte nenadobudli účinnosť (napríklad Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 (v platnom znení)); alebo
 • od nás nevyžadujú poskytnutie oznámenia o ochrane súkromia pred zhromaždením akýchkoľvek osobných údajov alebo v čase ich zhromaždenia (napríklad väčšina štátov USA).

Toto Oznámenie bolo naposledy aktualizované 14. novembra 2023.

Okrem tohto Oznámenia môžeme poskytnúť aj ďalšie oznámenia o ochrane súkromia pri konkrétnych príležitostiach, keď budeme zhromažďovať alebo spracúvať vaše osobné údaje, aby ste boli plne informovaní o tom, ako a prečo vaše osobné údaje používame. Toto Oznámenie dopĺňa tieto ďalšie oznámenia o ochrane súkromia a nemá ich nahradiť.

Toto Oznámenie sa poskytuje vo viacvrstvovom formáte, by ste sa mohli prekliknúť na konkrétne oblasti uvedené nižšie:

1. KTO SME?

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám poskytnuté alebo ktoré získame, spravujú nasledujúce subjekty v rámci skupiny Remitly:

Austrália
Remitly Australia Pty Ltd
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Kanada
Remitly Canada Inc (British Columbia corporation)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

EHP (okrem Poľska)
Remitly Europe Ltd
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Írsko T23 Yy09

Nový Zéland
Remitly NZ Limited
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 Nový Zéland

Poľsko
Remitly Poland SP. Z O.O
Ul. Pawia 17
31-154
Krakow, Poľsko

Singapur
TMF SINGAPORE H PTE LTD.
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapur 189767

SAE DIFC
Remitly DIFC Limited
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
Spojené arabské emiráty

Spojené kráľovstvo
Remitly UK Ltd
90 Whitfield Street
London W1t 4ez Spojené kráľovstvo

USA
Remitly Inc (Delaware corporation)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Keď v tomto Oznámení uvádzame výrazy Remitly, my, nás , naše a odvodené tvary týchto zámen, odkazujeme na príslušný subjekt Remitly, s ktorým komunikujete.

2. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ A VAŠE PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami, máte otázky alebo chcete podať sťažnosť v súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov, napíšte e-mail na adresu DPO@remitly.com. Naše zodpovedné osoby v oblasti ochrany údajov:

Austrália

Kanada
DPO (kontakt: DPO@remitly.com)

EHP
Eimear Sugrue (kontakt: DPO@remitly.com)

Singapur
Robson Chia (kontakt: DPO@remitly.com)

Spojené kráľovstvo
Gabriela Galazka (kontakt: DPO@remitly.com)

USA
Mariana Paonessa (kontakt: DPO@remitly.com)

Máte zároveň právo podať sťažnosť na naše spracúvanie vašich osobných údajov regulačnému úradu pre ochranu údajov. Budeme však radi, ak nám pred kontaktovaním regulačného úradu pre ochranu údajov poskytnete príležitosť vyriešiť vaše otázky, a preto vás prosíme, aby ste nás najprv kontaktovali na adrese DPO@remitly.com. Kontaktné údaje príslušných regulačných úradov pre ochranu údajov:

Austrália
OAIC
www.oaic.gov.au
E-mail: enquiries@oaic.gov.au
Telefón: 1300 363 992

Kanada
OPC
www.priv.gc.ca
Telefón: 1-800-282-1376

EHP
Kontaktné údaje závisia od toho, kde je vaše sídlo v rámci EHP: www.edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sk

Singapur
PDPC
www.pdpc.gov.sg
Telefón: +65 6377 3131

Spojené kráľovstvo
ICO
https://ico.org.uk/
Telefón: 0303 123 1113

USA
Kontaktné údaje závisia od toho, kde je vaše sídlo v rámci USA: www.usa.gov/state-attorney-general

3. ZMENY TOHTO OZNÁMENIA

Toto Oznámenie môžeme kedykoľvek zmeniť a o všetkých takýchto zmenách vás budeme informovať uverejnením revidovanej verzie na našej Lokalite a v Aplikácii. Ak však budeme plánovať významnú zmenu spôsobu, akým zhromažďujeme, používame alebo uchovávame vaše osobné údaje, oznámime vám to vopred na našej webovej lokalite a e-mailom.

Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou tohto Oznámenia alebo akoukoľvek zmenou, napíšte nám e-mail na adresu DPO@remitly.com.

4. AKO ZHROMAŽĎUJEME, POUŽÍVAME A ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: ak nás kontaktujete vy alebo vaši zamestnanci (telefonicky, e-mailom alebo inak), budeme uchovávať nasledujúce osobné údaje:

 • meno, pracovnú pozíciu a kontaktné údaje (napríklad e-mailové adresy, pracovnú adresu a telefónne čísla) a všetky ostatné údaje, ktoré nám poskytnete vy alebo vaši zamestnanci pri komunikácii s nami; a
 • informácie a dokumentáciu o vás a vašich zamestnancoch, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov (napr. vašej webovej lokality, sociálnych médií a obchodného registra) v rámci nášho skúmania (s cieľom oboznámiť sa s vami, vašimi zamestnancami a vaším podnikom).

Ak vaši zamestnanci navštívia našu webovú lokalitu, budeme tiež spracúvať určité osobné údaje súvisiace s ich návštevou. Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

Môžeme tiež zhromažďovať údaje o vašich zamestnancov z platforiem sociálnych médií (napríklad služby LinkedIn) vrátane prípadov, keď s nami komunikujú na týchto platformách alebo majú prístup k nášmu obsahu v sociálnych médiách (informácie, ktoré získame, sa riadia nastaveniami, zásadami a/alebo postupmi ochrany súkromia príslušnej platformy sociálneho média a odporúčame vám a vašim zamestnancom, aby ste ich preskúmali).

Používanie vašich osobných údajov na obchodné účely: všetky uvedené údaje budeme používať na tieto účely:

 • na poskytnutie informácií, o ktoré nás požiadate, aby sme mohli prerokovať potenciálnu dodávku pre nás pri sledovaní našich legitímnych záujmov;
 • aby sme mohli plniť našu zmluvu s treťou stranou, ktorá nám poskytuje služby, tovar a/alebo softvér, alebo na prijatie krokov na uzavretie takejto zmluvy;
 • na spravovanie splatných platieb, poplatkov a nákladov v súvislosti s akýmikoľvek príslušnými zmluvami, ktoré sme uzavreli s treťou stranou, ktorá nám poskytuje služby, tovar a/alebo softvér;
 • na spravovanie nášho vzťahu s treťou stranou, ktorá nám poskytuje služby, tovar a/alebo softvér, vrátane informovania o zmenách našich podmienok alebo tohto Oznámenia a zaisťovania aktuálnosti našich záznamov;
 • na sledovanie nasledujúcich iných legitímnych záujmov: (i) ochrana práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Remitly, našich zákazníkov, predajcov, dodávateľov, obchodných partnerov a iných pracovných kontaktov; (ii) vedenie záznamov o potenciálnych dodávateľoch alebo poskytovanie odporúčaní (alebo inak); (iii) zlepšovanie našich služieb a/alebo produktov; (iv) presadzovanie, nadobúdanie alebo obrana našich zákonných práv; a/alebo (v) odosielanie informácií alebo materiálov, ktoré môžu byť podľa nás zaujímavé alebo ktoré boli od nás vyžiadané; a
 • na plnenie našich zákonných povinností (ak sme napríklad povinní poskytnúť osobné údaje akémukoľvek príslušnému orgánu presadzovania práva, regulačnému úradu, štátnemu orgánu, súdu alebo iným tretím stranám, ktoré môžu okrem iných zahŕňať políciu, orgány finančného dohľadu, daňové úrady a úrady sociálneho zabezpečenia, regulačné úrady pre ochranu údajov a súdy).

Vaše osobné údaje použijeme len na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, s výnimkou prípadu, keď zistíme odôvodnenú potrebu použiť ich na iný účel, a tento účel je zlučiteľný s pôvodným účelom. Ak chcete dostať vysvetlenie, ako je spracúvanie na nový účel zlučiteľné s pôvodným účelom, napíšte e-mail na adresu DPO@remitly.com. Ak potrebujeme použiť vaše osobné údaje na nesúvisiaci účel, budeme vás informovať a objasníme vám právny základ, ktorý nám umožňuje takéto použitie. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho vedomia alebo súhlasu v súlade s uvedenými pravidlami v prípadoch, keď to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy.

Zdieľanie vašich osobných údajov: osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami len v nasledujúcich prípadoch:

 • iné spoločnosti v rámci našej skupiny (pozri oddiel 1) vrátane našich zamestnancov (ich použitie je však obmedzené len na plnenie ich povinností, a to v súlade s dôvodom na spracúvanie);
 • predajcovia, poskytovatelia služieb a partneri (ktorí s nami majú uzavretú zmluvu) poskytujúci napríklad nasledujúce služby:
  • hosťovanie platformy, databázy a webovej lokality;
  • informačnú technológiu a súvisiacu infraštruktúru (napríklad e-mail, odosielanie okamžitých správ, spravovanie dokumentov a zdieľanie súborov);
  • právne, daňové a audítorské služby;
 • tretie strany v prípade predaja, akvizície alebo fúzie časti alebo všetkého nášho majetku, ak sú vaše osobné údaje súčasťou prevedeného majetku (v prípade takejto udalosti vás o nej budeme informovať a tiež vás oboznámime s možnosťami, ktoré môžete mať v súvislosti so svojimi osobnými údajmi).

Uchovávanie vašich osobných údajov: ak sa spoločne rozhodneme:

 • uzavrieť zmluvu a/alebo inú vzájomnú dohodu, tieto údaje o vašich zamestnancoch sa budú uchovávať počas obdobia trvania vášho vzťahu s nami a následne 7 rokov na účely presadzovania, nadobúdania alebo obrany našich zákonných práv; alebo
 • neuzavrieť zmluvu a/alebo inú vzájomnú dohodu, tieto údaje o vašich zamestnancoch sa budú uchovávať počas obdobia trvania vášho dopytu a na čas potrebný na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelov splnenia akýchkoľvek požiadaviek v oblasti práva, účtovníctva alebo vykazovania; alebo ak právne predpisy vyžadujú dlhšie uchovávanie, budeme ich uchovávať počas požadovaného obdobia a/alebo v prípadoch, keď sa tieto údaje používajú v súvislosti so súdnym konaním (vrátane potenciálneho súdneho konania), budú sa uchovávať počas obdobia týchto súdnych (a akýchkoľvek vykonávacích) konaní.

5. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY

Môžeme uskutočniť prenos vašich osobných údajov do rôznych jurisdikcií v záujme plnenia našich povinností vyplývajúcich z tohto Oznámenia a súvisiacich zmlúv vrátane (bez obmedzenia) krajín, v ktorých pôsobíme (pozri oddiel 2). Právne predpisy o ochrane údajov platné v týchto jurisdikciách sa môžu líšiť od právnych predpisov o ochrane údajov v krajine, v ktorej máte sídlo, a v niektorých prípadoch nemusia poskytovať rovnako vysoký stupeň ochrany. Pri každom prenose vašich osobných údajov mimo krajiny vášho sídla pre ne zabezpečíme podobný stupeň ochrany, aký im prináleží na základe právnych predpisov o ochrane údajov krajiny vášho sídla. Ak napríklad máte sídlo v Spojenom kráľovstve alebo EHP, môže sa uskutočniť prenos vašich osobných údajov do krajín, ktoré (v závislosti od krajiny vášho sídla) vláda Spojeného kráľovstva alebo Európska komisia považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V ostatných prípadoch zabezpečíme zavedenie minimálne jedného ďalšieho zákonného ochranného opatrenia, ktorým môže byť napríklad použitie konkrétnych zmlúv schválených (v závislosti od krajiny vášho sídla) vládou Spojeného kráľovstva alebo Európskou komisiou.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý používame pri prenose vašich osobných údajov, napíšte e-mail na adresu DPO@remitly.com.

6. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame, máte (bez ohľadu na to, kde sídlite) nasledujúce možnosti:

 • Máte prístup k svojim osobným údajom a informáciám o našom spracúvaní týchto údajov.
 • Môžete nás požiadať o opravu záznamu o vašich osobných údajoch v našej evidencii, ak je nepresný, alebo o doplnenie neúplných osobných údajov.
 • V určitom obmedzenom počte prípadov nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov alebo zastavenie ich spracúvania.
 • Môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je odôvodnené na základe našich legitímnych záujmov.
 • V určitom obmedzenom počte prípadov nás môžete požiadať, aby sme spracúvanie osobných údajov obmedzili iba na uchovávanie.
 • V určitom obmedzenom počte prípadov nás môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov inému online poskytovateľovi.
 • Môžete namietať proti rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na adrese DPO@remitly.com (môžeme váš požiadať o overenie vašej totožnosti – prosíme vás o spoluprácu v rámci nášho úsilia o overenie vašej totožnosti). Upozorňujeme, že môžeme potrebovať určité osobné údaje, ktoré nám umožnia spolupracovať s vami a/alebo poskytnúť vám informácie, a preto zmeny svojich preferencií, ktoré vykonáte, alebo obmedzenia spôsobu používania osobných údajov, ktoré nás požiadate uplatniť, môžu ovplyvniť rozsah informácií, ktoré môžeme poskytnúť.

Za prístup k svojim osobným údajom (alebo za uplatnenie si ktorýchkoľvek iných práv) nemusíte platiť žiadny poplatok. Môžeme vám však účtovať poplatok v prípadoch, v ktorých nám to umožňujú platné právne predpisy o ochrane údajov. Ak napríklad máte sídlo v Spojenom kráľovstve alebo EHP, môžeme vám účtovať primeraný poplatok, ak je vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, opakovaná alebo neprimeraná. Prípadne môžeme za týchto okolností odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti.

Upozorňujeme aj, že v niektorých prípadoch nebudeme možno môcť zastaviť používanie vašich osobných údajov, keď nás o to požiadate (napríklad v prípadoch, keď ich musíme používať na základe povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu alebo keď musíme dané údaje uchovávať na regulačné účely). Budeme vás informovať, ak nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti, alebo o možnom vplyve vašej žiadosti na vás, keď nás kontaktujete.

7. AKO CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE

Zaviedli sme náležité bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnej strate, neoprávnenému použitiu alebo prístupu, zmene alebo zverejneniu. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom len na zamestnancov, zástupcov, dodávateľov a iné tretie strany, pre ktoré je tento prístup nevyhnutný na obchodné účely. Vaše osobné údaje budú spracúvať len na základe našich pokynov a vzťahuje sa na nich povinnosť zachovávať dôvernosť.

Zaviedli sme postupy na riešenie akýchkoľvek podozrení z porušenia ochrany údajov a v prípade podozrenia na porušenie ochrany to oznámime vám a príslušnému regulačnému úradu, keď nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov.

8. PRIAMY MARKETING

Máte právo požiadať nás, aby sme nespracúvali vaše osobné údaje na účely marketingu. Toto právo si môžete kedykoľvek jednoducho uplatniť vykonaním akcií zrušenia odberu, ktoré sú pre vás k dispozícii (napríklad kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v každom propagačnom e-maile, ktorý vám odošleme). Váš výber budeme rešpektovať a prestaneme vám odosielať takéto správy. Upozorňujeme, že ak nás požiadate, aby sme vás nekontaktovali e-mailom na určitej e-mailovej adrese, budeme uchovávať kópiu danej e-mailovej adresy v zozname vylúčených e-mailových adries, aby sme vyhoveli vašej žiadosti o nekontaktovanie. Svoje voľby pre marketing môžete kedykoľvek zmeniť.