Print and/or download PDF

**_Dôležité - Váš súhlas s používaním anglického jazyka. Táto Politika je publikovaná v anglickom jazyku. Uzatvorením našej Zmluvy s používateľom súhlasíte, že Vám budeme poskytovať Služby v anglickom jazyku, a že s Vami budeme komunikovať v anglickom jazyku.

V prípade vzniku rozporu medzi anglickou jazykovou verziou obsahu našich Služieb (vrátane tejto Politiky) a akýmkoľvek prekladom bude rozhodujúca anglická jazyková verzia. Napríklad, ak ste Zariadenie, na ktorom pristupujete k našim Službám, nastavili na používanie v inom jazyku ako angličtina, rozhodujúca bude anglická jazyková verzia (a nie iná neanglická jazyková verzia) našich Služieb.

Na zvýšenie Vášho pohodlia môžeme tento dokument poskytovať aj v iných jazykoch. Verzia tohto dokumentu slovenčine je k dispozícii [na tomto odkaze][https://www.remitly.com/sk/sk/home/policy]. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou verziou tejto Politiky a jej prekladom je záväzný iba anglický text.

Ak nesúhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami, nevstupujte do našich rozhraní a nepoužívajte naše Služby._**

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nájdite si čas na pozorné prečítanie nasledujúcich informácií, aby ste plne porozumeli našim názorom a postupom týkajúcim sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým ich použijeme. Ak nesúhlasíte so záležitosťami uvedenými v týchto zásadách, nevstupujte do našich Služieb ani ich nepoužívajte. Na používanie našich služieb musíte mať viac ako 18 rokov. Odporúčame vám tiež stiahnuť a uložiť tento dokument na bezpečnom mieste.

Používaním našej webovej stránky (naša Stránka); našej mobilnej aplikácie (naša Aplikácia) alebo ktoréhokoľvek z našich ďalších produktov a služieb (spoločne naše Služby), akceptujete postupy opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov (tieto Zásady). Tieto zásady platia aj vtedy, ak sa zúčastňujete na našich výskumných projektoch.

Okrem týchto Zásad môžeme poskytnúť ďalšie zásady ochrany osobných údajov pri konkrétnych príležitostiach, keď o vás zhromažďujeme alebo spracúvame osobné údaje (napr. keď zdieľate svoj príbeh o tom, prečo posielate peniaze do zahraničia), aby ste si boli plne vedomí toho, ako a prečo používame vaše údaje. Tieto zásady dopĺňajú tieto ďalšie zásady ochrany osobných údajov a nie sú určené na ich prepísanie.

1. O TEJTO POLITIKE

Tieto pravidlá spolu s našou používateľskou zmluvou (a akýmikoľvek ďalšími podmienkami používania uvedenými v našej používateľskej zmluve) sa vzťahujú na vaše používanie našich služieb, ak sú takéto služby sprístupnené alebo prístupné prostredníctvom našej stránky, našej aplikácie a po stiahnutí alebo streamovaní kópie našej aplikácie do vášho mobilného alebo vreckového zariadenia (vašeho Zariadenia).

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 2. marca 2020. Vzťahuje sa na používateľov našich služieb s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore.

Tam, kde v týchto pravidlách používame iné slová a frázy s veľkým začiatočným písmenom (napríklad zmluva, profil a transakcia), majú rovnaký význam, ako je uvedený v našej používateľskej zmluve, pokiaľ sme ich v týchto Zásadách nedefinovali inak.

 1. [O týchto pravidlách](1. miesto o týchto pravidlách)
 2. Kto sme?
 3. [Kto je náš úradník pre ochranu údajov?] (#3-kto-je-náš-úradník pre ochranu údajov)
 4. [Zmeny týchto pravidiel](#4-zmeny-týchto pravidiel)
 5. Návštevníci našej stránky (okrem predplatiteľov našich Služieb)
 6. [Prihlásenie na odber našich služieb] (6. prihlásenie na odber našich služieb)
 7. [Účastníci výskumu](#7-výskumných účastníkov)
 8. [Používatelia našej služby LiveChat](#8 používateľov našej služby livechat)
 9. [Children] (#9-detí)
 10. [Prenos osobných informácií mimo EHP.](#10-prenos-osobných-informácií-mimo EHP)
 11. [Vaše práva](č. 11-vaše práva)
 12. Ako chránime vaše osobné údaje
 13. [Priamy marketing](č. 13 – priamy marketing)
 14. [Odkazy na webové stránky tretích strán a služby tretích strán](#14-odkazov na webové stránky tretích strán a na služby tretích strán)

2. KTO SME?

Akékoľvek osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené našimi službami sú kontrolované spoločnosťou Remitly Europe Limited, ktorá obchoduje zo 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Írsko a ktorá je prevádzkovateľom údajov (Remitly, my *, *nás alebo náš).

3. KTO JE NÁŠ PRACOVNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV?

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov (DPO), na ktorého sa môžete obrátiť, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad alebo sa domnievate, že sme porušili zákon o ochrane údajov z roku 2018 a/alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov (EÚ) 2016/ 679) (Zákony DP). Kontaktné údaje nášho DPO sú: pani Eimear Sugrue, 7. poschodie, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Írsko; privacy@remitly.com.

4. ZMENY TEJTO POLITIKY

Tieto Zásady môžeme kedykoľvek zmeniť a kedykoľvek tak urobíme, upozorníme vás na to uverejnením revidovanej verzie na našej stránke a v aplikácii. Prosím, prečítajte si tieto Zásady zakaždým, keď uskutočníte Transakciu, pretože sa mohli aktualizovať od vašej prvej registrácie do našich Služieb alebo od vašej poslednej Transakcie.

Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto zásad alebo s akoukoľvek zmenou, môžete ukončiť zmluvu s nami a zatvoriť svoj profil tak, že nám napíšete e-mail na adresu kontaktuj nás alebo nám zavoláte iným spôsobom na čísle 0080055771234.

5. NÁVŠTEVNÍCI NAŠEJ STRÁNKY (OKREM ODBERATEĽOV NAŠICH SLUŽIEB)

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: Zhromažďujeme súbory cookie a súvisiace informácie. Prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie.

Používanie vašich osobných údajov: Pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

Zdieľanie vašich osobných údajov: Tieto informácie budeme zdieľať s:

 • naši zamestnanci (ich použitie je však obmedzené na plnenie ich povinností a v súlade s dôvodom spracovania, vrátane poskytovania zákazníckej podpory a riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických a prieskumných účelov); a
 • naše webové stránky poskytovateľov hostingu, aby sme im umožnili udržiavať a hostiť naše služby.

Uchovávanie vašich osobných údajov: Tieto informácie sa uchovávajú počas časových období uvedených v Zásadách používania súborov cookie a potom sa automaticky vymažú. Avšak:

 • ak sme zo zákona povinní uchovávať ho dlhšie, budeme ho uchovávať počas požadovanej doby; a/alebo
 • ak sa informácie používajú v súvislosti so súdnym konaním (vrátane prípadných súdnych konaní), budú sa uchovávať počas trvania týchto súdnych (a akýchkoľvek výkonných) konaní.

6. PRIHLÁSENIE NA PREDPLATENIE NAŠICH SLUŽIEB

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: Keď sa prihlásite na odber našich služieb:

 • Vytvorenie profilu – budete musieť zadať svoju e-mailovú adresu a heslo (k vášmu heslu nebudeme mať prístup, a preto ho nebudeme zdieľať). Upozorňujeme, že ak chcete vykonávať transakcie, musíte si vytvoriť profil;

 • Uskutočňovanie transakcií – budete musieť poskytnúť nasledujúce dodatočné osobné údaje:

  • vaše meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, podrobnosti o finančnom nástroji (debetná/kreditná karta alebo údaje o bankovom účte); a
  • ak o to požiadame, určité vládou vydané identifikačné dokumenty vrátane vášho pasu, vodičského preukazu a/alebo preukazu totožnosti EHP (ako aj vašej vlastnej fotografie s identifikačnou dokumentáciou) spolu s dokumentáciou, ktorá preukazuje vašu adresu; a
  • určité informácie o osobe, ktorej posielate peniaze (príjemca), aby sme mohli uľahčiť prevody finančných prostriedkov, vrátane mena a priezviska príjemcu, adresy, telefónneho čísla (voliteľné) a financií príjemcu údaje o inštitúcii, ktoré im umožňujú vyzdvihnúť prevod peňazí (môžu to byť údaje o bankovom účte príjemcu – ak príjemca dostane prostriedky priamo na svoj bankový účet; alebo údaje o finančnej inštitúcii – ak je k dispozícii možnosť vyzdvihnutia hotovosti);
 • Transakcie, ktoré spĺňajú alebo prekračujú naše limity úrovne odosielania (pozrite si záložku „limity odosielania“ vo svojom profile) nám budete musieť poskytnúť aj nasledujúce dodatočné osobné informácie: podrobnosti o vašej poslednej Transakcii s nami (suma a podrobnosti o príjemcovi); spôsob platby, ktorý plánujete používať s našimi službami; vaša priemerná odoslaná suma; ako často máte v úmysle využívať naše služby; či máte v úmysle posielať viacerým príjemcom a z rôznych miest; váš vzťah s príjemcom a dôvod odoslania peňazí; vaše povolanie; vášho zamestnávateľa a dôkaz o tom, ako budete financovať svoju Transakciu (napríklad výpis z účtu alebo výplatná páska).

 • Zapojenie sa do súťaže alebo propagačnej akcie alebo účasť na prieskumoch – budete musieť poskytnúť svoje meno a e-mailovú adresu (pokiaľ prieskum neprebieha anonymne) a niektoré ďalšie osobné informácie, o poskytnutie ktorých môžete byť požiadaní v našich dotazníkoch.

 • #WhyISend – ak sa rozhodnete podeliť o svoj príbeh o tom, prečo posielate peniaze do zahraničia, budete musieť poskytnúť určité informácie v našom online formulári (ktorý je dostupný prostredníctvom našej stránky a aplikácie).

 • Importovanie kontaktov – môžeme vám dať možnosť importovať kontakty* z vášho Gmailu, Yahoo Mail alebo iných poskytovateľov e-mailu, ako aj umožniť vám ich manuálne zadať, aby ste ich pozvali, aby sa stali členmi našich služieb (nerobíme to získajte používateľské meno a heslo pre e-mailový účet, z ktorého chcete importovať svoje kontakty, pretože ich poskytnete priamo tomuto poskytovateľovi e-mailových služieb a po vašom schválení nám pošlú vaše e-mailové kontakty).

 • Ak použijete našu službu odporúčaní prostredníctvom e-mailu, aby ste priateľovi* povedali o našich službách, budete musieť uviesť meno a e-mailovú adresu svojho priateľa.

 • Predtým, ako nám poskytnete prístup k údajom o akejkoľvek inej osobe, musíte získať jej predchádzajúci súhlas na zdieľanie jej osobných údajov s nami a my im dáme vedieť, že ste nám poskytli ich údaje.

Kde máte:

 • importovali vaše kontakty, na váš pokyn mu pošleme e-mailovú pozvánku a maximálne jeden e-mail s pripomenutím, ktorý ho pozve na návštevu našej stránky. Tieto informácie uchovávame výlučne na účely odoslania tohto e-mailu; a/alebo
 • odporučil nám priateľa, automaticky pošleme vášmu priateľovi e-mail a maximálne jeden e-mail s pripomienkou, ktorý ho pozve na návštevu našej stránky. Tieto informácie uchovávame výlučne na účely odoslania tohto e-mailu a sledovania úspešnosti vášho odporúčania.

V oboch prípadoch môže váš kontakt/priateľ kedykoľvek POŽIADAŤ O ODSTRÁNENIE tieto informácie z našej databázy a my takejto žiadosti vyhovieme. Kópiu tejto e-mailovej adresy si ponecháme na „zozname potlačení“, aby sme vyhoveli ich žiadosti o nekontaktovanie. Svoje marketingové rozhodnutia môžu kedykoľvek zmeniť.

Okrem toho budeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • protokoly transakcií, ktoré obsahujú informácie o vašej Transakcii (tieto informácie sa poskytujú aj vo forme e-mailového potvrdenia, ktoré dostanete po dokončení Transakcie), vrátane jedinečného referenčného čísla transakcie, ktoré je prepojené s každou Transakciou;
 • informácie, ktoré nám poskytnete, keď kontaktujete zákaznícke služby (tiež vám automaticky vygenerujeme zákaznícke ID, keď sa prihlásite do našich služieb, aby sme vás mohli identifikovať v našom CRM systéme);
 • informácie, ktoré (zákonne) dostávame zo zdrojov tretích strán, ako sú služby overovania identity, služby elektronickej databázy, agentúry na podávanie správ o úveroch, obchodní partneri, subdodávatelia v oblasti technických, platobných a doručovacích služieb, reklamné siete a poskytovatelia služieb prieskumu trhu;
 • nasledujúce technické informácie budú automaticky zhromažďované, keď použijete našu stránku alebo aplikáciu:
  • hardvér a softvér, ktorý používate pri prístupe k našim Službám (ktoré môžu zahŕňať typ zariadenia, ktoré používate), jedinečný identifikátor zariadenia (napríklad číslo IMEI vášho zariadenia alebo mobilné číslo používané vaším zariadením), vašu IP adresu, informácie o mobilnej sieti, váš mobilný operačný systém, typ mobilného prehliadača, ktorý používate, stránky, ku ktorým pristupujete na našej lokalite, a ďalšie webové stránky, ktoré navštívite pred prístupom k našim Službám;
  • Technológia GPS na určenie vašej aktuálnej polohy (niektoré naše služby s povolenou polohou vyžadujú vaše osobné údaje, aby to fungovalo.);
  • vaše používanie našich služieb vrátane toho, ako a komu používate naše služby na odosielanie alebo prijímanie peňazí; a
 • súbory cookie (pozrite si naše Zásady používania súborov cookie).

Používanie vašich osobných údajov: Tieto informácie použijeme nasledovne:

 • predovšetkým v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, konkrétne podľa európskych vnútroštátnych zákonov implementujúcich: štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí (EÚ 2015/849), ako sú nariadenia Spojeného kráľovstva o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu a prevode finančných prostriedkov (informácie o platiteľovi) z roku 2017, druhá smernica o platobných službách (EÚ 2015/2366), ako je nariadenie Spojeného kráľovstva o platobných službách z roku 2017, ako aj nariadenie EÚ o bezhotovostnom prevode (2015/847), zákon o výnosoch z trestnej činnosti Spojeného kráľovstva z roku 2002, zákon o terorizme Spojeného kráľovstva z roku 2000, rôzne Spojené kráľovstvo, EÚ a sankčnej legislatívy OSN a rôznych súvisiacich regulačných pravidiel a usmernení vo vzťahu k vyšetrovaniu rizík, bodovaniu rizík, podvodom, financovaniu terorizmu, praniu špinavých peňazí, ochrane spotrebiteľa a vybavovaniu sťažností. Vyššie uvedené informácie použijeme na splnenie našich zákonných povinností, s výnimkou podrobností o osobách, na ktoré odkazujete našu Službu.

  Ak neposkytnete informácie, ktoré sme popísali v časti vyššie, nebudete môcť vykonávať žiadne Transakcie;

 • na plnenie zmluvy – vrátane konania súťaží, propagačných akcií a prieskumov – konkrétne vaše meno a e-mailovú adresu. Ak tieto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť zúčastniť takýchto súťaží, propagačných akcií alebo prieskumov (pokiaľ prieskum neprebieha anonymne);

 • pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretej strany – konkrétne určité kontaktné a osobné údaje, informácie o transakciách, technické informácie (vrátane súborov cookie) a vaše zákaznícke ID, aby sme mohli:

  • vyhľadávať spätnú väzbu od zákazníkov a pomáhať nám zlepšovať a rozvíjať naše služby;
  • poskytnúť vám odmeny alebo stimuly za používanie alebo odporúčanie našich Služieb;
  • rast nášho podnikania a informovanie o našej marketingovej stratégii a reklamných kampaniach;
  • zhromažďovať informácie, ktoré nám umožnia pochopiť, prečo a ako s nami a našimi službami komunikujete;
  • spolupracovať s našimi partnermi z tretích strán, aby sme my a/alebo oni mohli ponúkať, poskytovať a/alebo sledovať odmeny, stimuly a/alebo výkonnosť kampaní v súlade s našou zmluvou s nimi; a
  • ponúkať vám naše služby alebo vykonávať prieskum trhu za predpokladu, že nám to umožňujú vaše marketingové a komunikačné preferencie vo vašom profile;
 • pre naše oprávnené záujmy – určité technické informácie o vašom Zariadení, aby sme mohli vykonávať obchodné a marketingové analýzy;

 • pre naše oprávnené záujmy – keď ste nám odporučili priateľa alebo ste nám dali pokyn, aby sme kontaktovali importovaný kontakt, použijeme jeho meno a e-mail, aby sme im mohli ponúkať naše služby; a

 • váš súhlas – #WhyISend a súbory cookie (pozrite si naše Zásady používania súborov cookie<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

Nebudeme kontaktovať vašich príjemcov, s výnimkou prípadov, keď vám to nariadi alebo ak to vyžaduje dokončenie Transakcie, splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností a/alebo vykonanie prieskumu trhu (pozri časť 7). Tieto informácie sa používajú iba na účely dokončenia vašej žiadosti alebo z akéhokoľvek dôvodu, pre ktorý boli poskytnuté.

V súvislosti s činnosťami uvedenými vyššie môžeme vykonávať automatizované spracovanie a/alebo profilovanie na základe vašich interakcií s našou službou, informácií z vášho profilu a iných informácií, ktoré nám môžete z času na čas poskytnúť, spolu s informáciami získanými od tretích strán. V obmedzených prípadoch môžu automatizované procesy obmedziť alebo pozastaviť prístup k našim Službám, ak takéto procesy zistia aktivitu, o ktorej sa domnievame, že predstavuje bezpečnostné alebo iné riziko pre naše Služby, iných používateľov alebo tretie strany.

Napríklad: naše automatizované procesy nám môžu dať vedieť, že používate naše služby v krajine, kde nesmieme podnikať. Je to dôležité, pretože pri poskytovaní našich Služieb nechceme porušovať žiadne zákony.

Ďalším príkladom je, že môžeme použiť vaše osobné údaje na vykonanie kontroly totožnosti. Je to tiež dôležité, pretože nám to pomáha potvrdiť, kto ste, a zabrániť ostatným, aby vás napodobňovali.

Zdieľanie vašich osobných údajov:

 • Všetky vaše informácie a všetky informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s:
  • naši zamestnanci (ich použitie je však obmedzené na plnenie ich povinností a v súlade s dôvodom spracovania, vrátane (i) spracovania žiadosti o registráciu a používanie našich Služieb (ii) na overenie vašej totožnosti (iii) na spracovávať vaše Transakcie (iv) na sledovanie, zlepšovanie a personalizáciu našich Služieb, obsahu, marketingu a reklamy (v) na poskytovanie našich ďalších služieb a súvisiacich zákazníckych služieb a (vi) na vyšetrovanie rizík, riešenie problémov, analýzu údajov, testovanie, výskum a štatistické a prieskumné účely);
  • ďalšie spoločnosti v rámci našej skupiny (menovite Remitly, Inc, Remitly UK Limited, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. a Remitly Nicaragua SA) na účely poskytovania služieb zákazníkom a vyšetrovania rizík;
  • našu platformu, databázu a poskytovateľov hostingu webových stránok, aby sme im umožnili udržiavať, chrániť, podporovať a hostiť naše služby;
  • naši outsourcovaní poskytovatelia služieb zákazníkom na podporu funkcií našich služieb zákazníkom;
  • rôzne tretie strany, ktoré poskytujú softvér a nástroje umožňujúce fungovanie našich služieb (vrátane e-mailu, okamžitých správ, správy dokumentov/zmluv a zdieľania súborov); a
  • tretie strany v prípade predaja, akvizície alebo zlúčenia niektorých alebo všetkých našich aktív, ak sú vaše osobné údaje súčasťou prevedeného majetku (v prípade takejto udalosti vás budeme informovať, ako aj o akýchkoľvek možnostiach, ktoré môžete o vašich osobných údajoch umiestnením upozornenia na našu stránku a do aplikácie).
 • Všetky vaše informácie (okrem súborov cookie) a informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s políciou, bezpečnostnými zložkami, akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní, príslušnými vládnymi medzivládnymi alebo nadnárodnými úradníkmi a orgánmi, príslušnými agentúrami a regulačnými orgánmi (vrátane samoregulačných orgánov alebo schém), aby sme zabezpečili, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti v súvislosti s vybavovaním sťažností, ochranou spotrebiteľa, reguláciou platobných služieb, podvodmi, financovaním boja proti terorizmu a praním špinavých peňazí.
 • Všetky vaše informácie (okrem súborov cookie) a informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s:
  • externých právnikov, ktorých z času na čas najímame, aby nám pomohli chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Remitly, našich klientov, dodávateľov, kontaktov alebo iných osôb (vrátane presadzovania a obhajovania týchto zásad); a/alebo
  • externých audítorov, ktorých z času na čas najímame, aby nás auditovali.
 • Všetky vaše informácie (okrem vášho ID zákazníka a určitých technických informácií o vašej polohe) a všetky informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s poskytovateľmi softvéru tretích strán, ktorí nám umožňujú zachytiť informácie o tom, ako používate naše Služby a ako s nimi interagujete. že môžeme zlepšiť naše služby a pomôcť pri akejkoľvek právnej obhajobe týkajúcej sa vášho používania našich služieb.
 • Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo a podrobnosti o debetnej/kreditnej karte a bankovom účte, určité technické informácie o vašom zariadení a polohe, podrobnosti o vašej transakcii a všetky informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s rôznymi podvodnými predajcami (vrátane kontrolórov podvodov), ktoré z času na čas využívame, aby nám pomohli splniť naše zákonné povinnosti v súvislosti s bodovaním rizika, podvodmi, financovaním boja proti terorizmu a praním špinavých peňazí.
 • Vaše meno, adresa a dátum narodenia a meno a adresa vášho príjemcu budú zdieľané s rôznymi kontrolórmi sankcií, ktoré z času na čas zapájame, aby nám pomohli splniť naše zákonné povinnosti v súvislosti s bodovaním rizika, podvodom, dodržiavaním sankcií, protistranou -financovanie terorizmu a boj proti praniu špinavých peňazí.
 • Vaše meno, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, vládou vydaná identifikačná dokumentácia, vaša fotografia s vašou identifikačnou dokumentáciou a dátum narodenia príjemcu budú zdieľané s rôznymi tretími stranami, ktoré z času na čas využívame na poskytovanie podpory. voči nám v súvislosti s našimi zákonnými povinnosťami vo vzťahu k „poznaniu svojho zákazníka“ (ako sú previerky, služby/databázy overovania identity, regulačné hlásenia a overovanie, overovanie a konverzia dokumentácie ID). Na overenie vašej identity Remitly využíva služby Onfido. Onfido skontroluje, či sú vaše doklady totožnosti platné, a tiež potvrdí, že vaša fotografia sa zhoduje s fotografiou na dokladoch. Výsledky kontroly budú potom zdieľané so spoločnosťou Remitly. Vaše fotografie a doklady totožnosti budú zdieľané so spoločnosťou Onfido na tento účel, ako aj na to, aby spoločnosť Onfido mohla udržiavať, chrániť a zlepšovať svoje služby. Kópiu pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Onfido nájdete tu.
 • Vaše kontaktné a osobné údaje a údaje o debetnej/kreditnej karte a bankovom účte, referencia transakcie, podrobnosti o transakcii, určité technické informácie o vašom zariadení a polohe a všetky informácie o vašom príjemcovi budú zdieľané s našimi bankami a inými spracovateľmi platieb, na spracovanie vašich Transakcií (vrátane akýchkoľvek súvisiacich problémov, napr. kontroly podvodov).
 • Vaše meno, ID zákazníka, určité technické informácie o vašom Zariadení a polohe, referenčné číslo transakcie a podrobnosti o finančnej inštitúcii vášho príjemcu sú štandardne poskytované našim distribučným partnerom (ako je vaša banka alebo vydavateľ kreditnej karty a banka vášho príjemcu), ale niektorí distribuční partneri môžu tiež požadovať (a my by sme museli poskytnúť) vašu e-mailovú adresu, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, denníky transakcií, údaje o debetnej/kreditnej karte a bankovom účte a vládou vydanú identifikačnú dokumentáciu, ako aj meno vášho príjemcu, adresu a telefónne číslo.
 • Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia (ale iba na to, aby sme vám mohli posielať správy „všetko najlepšie“), telefónne číslo, údaje o debetnej/kreditnej karte a bankovom účte, určité technické informácie o vašom zariadení a polohe a transakcia referencia bude zdieľaná s poskytovateľom tretej strany, ktorého z času na čas poveríme zasielaním e-mailových potvrdení o vašich Transakciách (k čomu máme zákonnú povinnosť) (ak ich nepošleme sami).
 • Vaše meno a telefónne číslo, referencia transakcie a meno a telefónne číslo vášho príjemcu budú zdieľané s poskytovateľom tretej strany, ktorého používame na odosielanie potvrdení o vašich Transakciách (čo sme zo zákona povinní urobiť) prostredníctvom SMS.
 • Vaše meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a podrobnosti o vašej debetnej/kreditnej karte a bankovom účte budú zdieľané s poskytovateľom sledovania tretej strany, aby sme mohli udržiavať a zlepšovať našu ponuku služieb.
 • Vaše ID zákazníka bude zdieľané s rôznymi poskytovateľmi softvéru tretích strán, aby sme mohli sledovať technické problémy súvisiace s vaším používaním našich Služieb.
 • Určité technické informácie o vašom ID zariadenia budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, ktorí nám pomáhajú s marketingovými analýzami.
 • Niektoré kontaktné a osobné údaje, informácie o transakciách, technické informácie (vrátane súborov cookie) a vaše ID zákazníka budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, aby nám mohli z času na čas pomôcť s:
  • vyhľadávanie spätnej väzby od zákazníkov a pomoc pri zlepšovaní a rozvoji našich služieb (vrátane vykonávania prieskumov); a/alebo
  • marketing našich služieb pre vás alebo vykonávanie prieskumu trhu.
 • Vaše kontaktné údaje budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, aby mohli overiť správnosť týchto kontaktných údajov.
 • Váš e-mail, určité technické informácie a informácie o vašej polohe a ID vášho zariadenia a meno a e-mailová adresa vášho priateľa budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, aby nám mohli pomáhať s našimi marketingovými aktivitami a reklamnými kampaňami;
 • Niektoré kontaktné a osobné údaje, informácie o transakciách a vaše ID zákazníka budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, aby nám pomohli pochopiť, prečo a ako s nami a našimi službami komunikujete.
 • Niektoré kontaktné údaje a informácie o transakciách budú zdieľané s partnermi tretích strán, aby sme my a/alebo oni mohli ponúkať, poskytovať a/alebo sledovať odmeny, stimuly a/alebo výkonnosť kampaní v súlade s našou zmluvou s nimi.
 • Vaše meno a e-mailová adresa budú zdieľané s poskytovateľmi tretích strán, aby mohli distribuovať darčekové karty, ktoré vám z času na čas môžeme dať ako odmenu alebo stimul za používanie alebo odporúčanie našich Služieb.
 • Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo (av niektorých prípadoch aj vaše meno) budú zdieľané s:
  • platformy sociálnych médií, ktoré nám poskytujú marketingové služby; a
  • zmluvné strany tretích strán, aby nám mohli z času na čas pomôcť pri hľadaní spätnej väzby od zákazníkov a pomáhať nám zlepšovať a rozvíjať naše Služby (vrátane vykonávania prieskumov).

Uchovávanie vašich osobných údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek. Na určenie vhodnej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme (okrem iného):

 • povinnosti a/alebo doby uchovávania, ktoré nám ukladajú platné zákony a/alebo naše regulačné orgány
 • množstvo, charakter a citlivosť osobných údajov
 • potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov a
 • účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a či môžeme tieto účely dosiahnuť inými prostriedkami.

Upozorňujeme, že používaním našich Služieb výslovne súhlasíte s tým, aby sme uchovávali vaše osobné údaje (vrátane údajov súvisiacich s vašimi Transakciami a naším zhromažďovaním a overovaním vašej identity) po dobu dlhšiu ako 5 rokov po skončení vášho právneho vzťahu s nami. To nám umožňuje odhaliť a zabrániť podvodom a/alebo inému nezákonnému používaniu našej Služby.

7. ÚČASTNÍCI VÝSKUMU

*Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: *Ak sa pre nás zúčastňujete akýchkoľvek výskumných projektov (telefonicky, osobne, elektronickým prieskumom alebo inak), budeme uchovávať vaše meno, kontaktné údaje a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť pri účasti na našich výskumných projektoch.

Používanie vašich osobných údajov: Tieto informácie použijeme pre naše legitímne záujmy, konkrétne na realizáciu našich výskumných projektov, ktoré nám môžu tiež pomôcť zlepšiť a/alebo rozvíjať naše produkty a služby.

Zdieľanie vašich osobných údajov: Tieto informácie budeme zdieľať s:

 • naši zamestnanci (ich použitie je však obmedzené na plnenie ich povinností a v súlade s dôvodom spracovania);
 • ďalšie spoločnosti v rámci našej skupiny (menovite Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. a Remitly Nicaragua SA);
 • našu platformu, databázu a poskytovateľov hostingu webových stránok, aby sme im umožnili udržiavať, chrániť, podporovať a hostiť tie riešenia, ktoré sa používajú na ukladanie nášho výskumu;
 • rôzne tretie strany, ktoré poskytujú softvér a nástroje, ktoré sa používajú na prevádzkovanie nášho podnikania (vrátane e-mailu, okamžitých správ, správy dokumentov/zmluv a zdieľania súborov); a
 • tretie strany v prípade predaja, akvizície alebo zlúčenia niektorých alebo všetkých našich aktív, ak sú vaše osobné údaje súčasťou prevedeného majetku (v prípade takejto udalosti vás budeme informovať, ako aj o akýchkoľvek možnostiach, ktoré môžete o vašich osobných údajoch umiestnením oznámenia na našej stránke).

Uchovávanie vašich osobných údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek. Na určenie vhodnej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme (okrem iného):

 • povinnosti a/alebo doby uchovávania, ktoré nám ukladajú platné zákony a/alebo naše regulačné orgány;
 • množstvo, charakter a citlivosť osobných údajov;
 • potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov; a
 • účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a či môžeme tieto účely dosiahnuť inými prostriedkami.

8. POUŽÍVATELIA NAŠEJ SLUŽBY LIVECHAT

Na poskytovanie a podporu našej služby LiveChat využívame poskytovateľa tretej strany, ktorý používame na zodpovedanie otázok o našich Službách a pomoc s funkcionalitou našej stránky.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: Ak používate službu LiveChat, budeme zhromažďovať: vaše meno, e-mailovú adresu (voliteľné) a obsah vašej relácie LiveChat.

Používanie vašich osobných údajov: Tieto informácie použijeme na zodpovedanie vašich otázok.

Zdieľanie vašich osobných údajov: Tieto informácie budeme zdieľať s:

 • naši zamestnanci (ich použitie je však obmedzené na plnenie ich povinností a v súlade s dôvodom spracovania, vrátane poskytovania zákazníckej podpory a riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a štatistických a prieskumných účelov); a
 • nášho poskytovateľa služieb, aby sme im umožnili udržiavať a hostiť našu službu LiveChat.

Uchovávanie vašich osobných údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, vrátane splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo oznamovacích požiadaviek. Na určenie vhodnej doby uchovávania osobných údajov zvažujeme (okrem iného):

 • povinnosti a/alebo doby uchovávania, ktoré nám ukladajú platné zákony a/alebo naše regulačné orgány;
 • množstvo, charakter a citlivosť osobných údajov;
 • potenciálne riziko poškodenia v dôsledku neoprávneného použitia alebo zverejnenia vašich osobných údajov; a
 • účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje a či môžeme tieto účely dosiahnuť inými prostriedkami.

Ak ste navštívili našu stránku, pozrite si tiež časť Návštevníci našej stránky vyššie.

9. DETI

Žiadame, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov (s ktorými zaobchádzame ako s deťmi a maloletými) zdržali používania našich Služieb alebo odosielania akýchkoľvek osobných údajov. Osoby mladšie ako 18 rokov nie sú oprávnené využívať naše Služby a ak zistíme, že niekto mladší ako 18 rokov si u nás zaregistroval Profil, zrušíme ho.

10. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EHP

Vaše osobné údaje zdieľame v rámci skupiny Remitly a externým tretím stranám (ktorých kategórie sú uvedené v týchto zásadách). Môže to zahŕňať prenos vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vždy, keď prenesieme vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečíme im podobný stupeň ochrany. V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenesené do krajín, ktoré [Európska komisia] považuje za krajiny poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /ochrana-udajov/prenosy-udajov-outside-eu/adekvatna-ochrana-osobnych-udajov-non-eu-krajiny_sk). V iných prípadoch zabezpečíme implementáciu aspoň jednej zo zákonných záruk, ktoré môžu zahŕňať:

 • Keď prenášame osobné údaje v rámci skupiny Remitly a určitým externým tretím stranám, môžeme použiť špecifické zmluvy schválené [Európskou komisiou](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- ochrana/prenos-udajov-mimo-eu/primerana-ochrana-osobnych-udajov-nie-eu-krajiny_sk). ktoré poskytujú osobným údajom rovnakú ochranu, akú majú v Európe; alebo
 • Ak využívame externé tretie strany so sídlom v USA, môžeme im preniesť osobné údaje, ak sú súčasťou [štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), ktorá od nich vyžaduje, aby poskytovali podobnú ochranu ako osobné údaje zdieľané medzi EHP a USA.

11. VAŠE PRÁVA

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame, máte právo:

 • získať prístup k vašim osobným údajom a informáciám o tom, ako ich spracúvame
 • požiadať nás o opravu záznamu o vašich osobných údajoch, ktorý vedieme, ak je nepresný, alebo o doplnenie neúplných osobných údajov
 • v určitých obmedzených prípadoch nás požiadajte o vymazanie vašich osobných údajov alebo o zastavenie spracovania
 • namietate proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje na účely priameho marketingu
 • namietať proti rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania
 • napadnúť nás spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré bolo odôvodnené na základe našich oprávnených záujmov
 • v určitých obmedzených prípadoch nás požiadajte, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov iba na ich uchovávanie
 • požiadajte nás v určitých obmedzených prípadoch o prenos vašich osobných údajov k inému online poskytovateľovi
 • zabrániť spracovaniu, ktoré by vám mohlo spôsobiť škodu alebo tieseň, a požadovať od nás náhradu za akékoľvek škody, ktoré vám spôsobíme tým, že porušíme zákony DP
 • byť upozornený na porušenie ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre vaše práva a slobody a
 • sťažujte sa príslušnému úradu na ochranu údajov.

Tieto práva majú aj vaši príjemcovia v súvislosti s ich osobnými údajmi, ktoré spracúvame.

Ak by ste vy (alebo vaši príjemcovia) chceli uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte privacy@remitly.com (môžeme vás/vášho príjemcu požiadať o overenie vašej identity – prosím spolupracovať s nami v našom úsilí overiť vašu totožnosť). Upozorňujeme, že môžeme potrebovať určité osobné údaje, aby sme mohli poskytovať služby a/alebo informácie, o ktoré žiadate, takže zmeny, ktoré vykonáte vo svojich preferenciách, alebo obmedzenia, ktoré od nás požadujete v súvislosti s používaním osobných údajov, môžu ovplyvniť to, aké informácie vieme poskytnúť.

Upozorňujeme tiež, že niekedy nemusíme byť schopní prestať používať vaše osobné údaje, keď nás o to požiadate (napríklad tam, kde ich musíme použiť, pretože to od nás vyžaduje zákon, alebo ak si musíme tieto informácie ponechať pre regulačné účely). V iných prípadoch, ak zastavíme alebo obmedzíme používanie vašich osobných údajov, nebudeme vám môcť poskytovať naše služby, ako je napríklad vykonávanie peňažných prevodov. Keď nás budete kontaktovať, povieme vám, či nemôžeme vyhovieť vašej žiadosti alebo ako vás môže vaša žiadosť ovplyvniť.

12. AKO CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE

Pri ochrane informácií, ktoré nám poskytujete, používame štandardy uznávané v odvetví. Zaviedli sme technológiu šifrovania SSL (Secure Socket Layer), aby sme chránili vaše citlivé informácie, ako je číslo bankového účtu, číslo kreditnej karty, dátum narodenia a vládne identifikačné číslo, prenášané cez našu stránku a/alebo našu aplikáciu. Od každého používateľa, ktorý chce získať prístup k svojim informáciám na našej stránke a/alebo v našej aplikácii, vyžadujeme aj používanie bezpečnostných poverení (ktoré môžu napríklad zahŕňať používateľské meno a heslo).

Tam, kde sme vám poskytli (alebo ste si vybrali) bezpečnostné poverenia (ako je heslo), ktoré vám umožňujú prístup k určitým častiam našej Služby, zodpovedáte za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti týchto údajov. Okrem toho, ak povolíte prístup k našim Službám prostredníctvom použitia vášho odtlačku prsta na vašom Zariadení (napríklad prostredníctvom Apple Touch ID), potom by ste nemali dovoliť žiadnej inej osobe zaregistrovať svoj odtlačok prsta na tomto Zariadení, pretože jej to môže umožniť prístup k našim Službám. a mohli by ste niesť zodpovednosť za ich činy. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania však nie je 100% bezpečný. Preto nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť a akýkoľvek prenos osobných údajov je na vaše vlastné riziko. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti, môžete nás kontaktovať na kontaktuj nás.

13. PRIAMY MARKETING

Máte právo nás požiadať, aby sme nespracovávali vaše osobné údaje na marketingové účely. Toto právo môžete kedykoľvek jednoducho uplatniť vykonaním akcií „odhlásenia z odberu“, ktoré sú vám sprístupnené (napríklad kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v každom propagačnom e-maile, ktorý vám pošleme). Budeme rešpektovať vašu voľbu a zdržíme sa odosielania takýchto správ. Upozorňujeme, že ak nás požiadate, aby sme vás nekontaktovali e-mailom na určitej e-mailovej adrese, ponecháme si kópiu tejto e-mailovej adresy na „zozname potlačení“, aby sme vyhoveli vašej žiadosti o nekontaktovanie. Svoje marketingové rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť.

Môžete tiež kontrolovať, ako používame niektoré vaše osobné údaje v rámci našich Služieb (napríklad ako s vami môžeme komunikovať) potvrdením vašich preferencií vo vašom profile. Upozorňujeme, že nie všetku komunikáciu je možné vypnúť – môže sa od nás napríklad vyžadovať, aby sme vám posielali e-mailové upozornenia o našich Službách, aby sme splnili naše zákonné povinnosti podľa vnútroštátnych zákonov a usmernení regulátorov implementujúcich druhú Smernicu o platobných službách (Smernica (EÚ)). 2015/ 2366).

14. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Časti našej Služby využívajú služby Google Maps vrátane Google Maps API. Na používanie týchto funkcií sa vzťahujú Dodatočné zmluvné podmienky Máp Google a [Pravidlá ochrany osobných údajov Google](https:/ /policies.google.com/privacy). Používaním tejto Stránky a Služby tiež súhlasíte so Zmluvnými podmienkami Google (v znení z času na čas).

Naša stránka a aplikácia obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktorých postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Remitly. Ak odošlete osobné údaje ktorejkoľvek z týchto webových stránok, vaše informácie sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady ani za žiadne osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované a spracovávané prostredníctvom týchto webových stránok alebo služieb (ako napr. kontaktné a lokalizačné údaje). Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek webovej lokality alebo softvérovej aplikácie, ktorú používate alebo navštevujete.

Tieto Zásady sa nevzťahujú na praktiky tretích strán, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní Služieb, ako je váš operátor mobilnej siete alebo iní používatelia našich Služieb. Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov by ste ich mali kontaktovať ohľadom ich zásad ochrany osobných údajov.

Naša lokalita a aplikácia obsahuje funkcie sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo Páči sa mi na Facebooku a miniaplikácie, ako napríklad tlačidlo Zdieľať toto tlačidlo alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sú spustené na našej lokalite a v našej aplikácii. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, ktorú stránku na našej lokalite navštevujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia fungovala správne. Funkcie sociálnych médií a miniaplikácie sú buď hosťované treťou stranou, alebo sú hosťované priamo na našej stránke alebo v aplikácii. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje. Viac informácií o používaní sociálnych médií prostredníctvom našich Služieb nájdete v našich [Zásadách používania súborov cookie] (https://www.remitly.com/home/cookies).