By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

สวีเดนสวีเดนสวีเดนSWE
ศรีลังกา
ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสวีเดนไปยังศรีลังกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (SEK)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

kr0 หรือมากกว่านั้นkr29.00