By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska.


Print and/or download PDF

Genom att samtycka till vårt användaravtal ger du ditt medgivande till
att vi tillhandahåller tjänsten på engelska språket och till att vi
kommunicerar med dig på engelska
.

Av praktiska skäl kan vi komma att tillhandahålla detta dokument på
andra språk, som spanska. I händelse av inkonsekvens mellan den svenska
versionen av detta avtal och den översatta texten, kommer den svenska
texten vara bindande.

Viktig information om tjänsten

Obs! Lagen kräver att vi förser dig med viktig information, i
synnerhet innan du ingår ett avtal med oss. Vi tillhandahåller denna
information i ett meddelande med rubriken Viktig information om
tjänsten
.
Meddelandet utgör inte en del av vårt avtal, men det förser dig med viss
information om hur vi ingår detta avtal med dig och om din användning av
våra tjänster. Det innehåller information om saker som dina rättigheter
och hur du kan upphöra med att använda våra tjänster. Därför
rekommenderar vi starkt att du läser det innan du ingår detta avtal med
oss.

REMITLYS ANVÄNDARAVTAL

Ta dig tid att läsa informationen som följer noggrant innan du
samtycker till att använda våra tjänster. Vi rekommenderar också att du
förvarar detta villkor på en säker plats, eftersom villkoren i vårt
användaravtal är juridiskt bindande.

Detta användaravtal ("Avtalet") är senast uppdaterat och effektivt
från och med
28 oktober 2019. Det gäller användare av Remitlys tjänster som är
baserade och bosatta i Sverige.

1. VÅRT AVTAL MED DIG

1.1 Detta avtal är upprättat mellan dig och Remitly Europe Limited
("Remitly", "vi", "oss" och "vår")
. Det beskriver de villkor
som du ska bli bunden till när du skaffar åtkomst till och/eller
använder våra produkter, oavsett om de är tjänster eller digitalt
innehåll ("tjänster"). När vi använder
orden "du" och "din" i detta avtal avser de användare av
våra tjänster. Detta avtal omfattar villkor som är specifikt relaterade
till tidpunkten då du registrerar dina uppgifter hos oss (dvs. när du
skapar en profil -- se avsnitt 3.1 nedan) och även villkor som du måste
samtycka till varje gång du ger oss i uppdrag att utföra en
betalningstransaktion. Båda uppsättningarna av dessa villkor ingår i
detta dokument för enkel hänvisning.

1.2 Andra viktiga dokument. Vi vill också uppmärksamma vår
integritetspolicy och
vår cookiepolicy
("policydokument") som innehåller all relevant information om hur
vi använder dina personuppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster
till dig, inklusive information om dina rättigheter enligt lagen om
dataskydd och hur du kontaktar vårt dataskyddsombud. Om du deltar i vårt
förmånsprogram finns det dessutom särskilda begrepp som gäller för dig.
Du hittar dem här.

1.3 Var kan jag hitta ett exemplar av detta avtal och relaterade
policydokument?
De aktuella versionerna av detta avtal, vår
integritetspolicy och vår cookiepolicy är tillgängliga via länkar i
sidfoten på våra webbsidor. Vi rekommenderar starkt att du skriver ut
eller hämtar och lagrar egna exemplar av dessa dokument och då och då
kontrollerar den aktuella versionen när du använder våra tjänster.

1.4 När blir villkoren i detta avtal juridiskt bindande för mig? Du
accepterar och samtycker till villkoren i detta avtal (inklusive alla
policydokument) när du:

a. bekräftar samtycket till den elektroniska versionen av detta avtal
när detta alternativ blir tillgängligt för dig (som när du registrerar
dig för Remitlys tjänster eller ger oss i uppdrag att utföra enstaka
penningöverföringar baserat på enskilda transaktioner -- via vår
webbplats eller vår mobilapp) eller b. börjar använda eller försöker
använda våra tjänster (inklusive om du skaffar åtkomst till, hämtar
och/eller använder någon av Remitlys tjänster) -- under sådana
omständigheter samtycker du till att vi behandlar din användning av våra
tjänster som samtycke till detta avtal från den tidpunkt och tills
vidare.

1.5 Observera följande viktiga information

Eftersom detta avtal framställer juridiskt bindande villkor som gäller
för din användning av våra tjänster är det viktigt att du läser och ser
till att du godtar dem både innan de blir bindande för dig och varje
gång du använder våra tjänster. Du bör i synnerhet se till att de
innehåller allt du vill se och inget som du inte är beredd att samtycka
till innan du bestämmer dig för att samtycka till dem och använda våra
tjänster. Du får inte använda våra tjänster om du inte samtycker till
någon del av detta avtal. Detta avtal innehåller vissa begränsningar och
risker, såväl som vägledning avseende korrekt användning av våra
tjänster. I syfte att hjälpa dig med din genomgång betonar vi vissa
viktiga bestämmelser nedan som du bör läsa extra noggrant så att du
förstår de m innan du använder våra tjänster. Om du fortfarande är
osäker på något eller vill ha mer information kan du ta en titt på
informationen på vår webbplats eller kontakta oss
Kontakta oss.

Viktiga avsnitt:

"Våra tjänster" och "Betala för våra tjänster och
valutakurser"
(avsnitt 2 och 5) -- dessa avsnitt innehåller
information om de tjänster vi tillhandahåll och vilka avgifter som
tillkommer. De tillhandahåller också viktiga anvisningar om hur du ska
betala oss för användningen av våra tjänster. Observera att vi
uppmanar dig att inte använda våra tjänster för att skicka pengar till
främlingar.

"Komma igång och använda våra tjänster" (avsnitt 3) -- detta
avsnitt förklarar vem vi ger tillstånd att använda våra
tjänster. Observera att det är mycket viktigt att du inte använder
våra tjänster å någon annans vägnar.

"Skicka pengar" (avsnitt 4) -- detta avsnitt förser dig med viktig
information om hur vi behandlar penningöverföringar.

"Viktiga begränsningar av tjänsterna" (avsnitt 7) -- läs igenom
detta avsnitt noggrant. Det framställer i synnerhet en förteckning över
det som kallas "förbjudna aktiviteter" som du inte får engagera
dig i när du använder våra tjänster. Det tillhandahåller dessutom
information om vilka åtgärder vi kan vidta om du inte använder våra
tjänster på lämpligt sätt (vilket kan omfatta att vi inte behandlar dina
transaktioner).

"Viktiga friskrivningsklausuler" och "Vårt ansvar för förlust eller
skada som du drabbas av"
(avsnitt 12 och 14) -- dessa avsnitt
förklarar omständigheter där vi har (eller inte har) ansvar inför dig
när vi tillhandahåller våra tjänster.

"Ditt ansvar för förluster som orsakas av dig" (avsnitt 13) --
detta avsnitt beskriver de omständigheter där du kan ha ansvar för
förluster som orsakas av dig.

"Ändringar i våra tjänster och vårt avtal" (avsnitt 18) -- detta
avsnitt innehåller viktig information om hur vi kan komma att ändra vårt
avtal med dig.

2. VÅRA TJÄNSTER

2.1 Penningöverföringar. Våra tjänster ger personer som är baserade
och bosatta i Sverige möjlighet att göra penningöverföringar till
personer i de länder och regioner som vi underrättar dig om via vår
webbplats och/eller mobilapp. Våra tjänster fungerar så att
en "avsändare" använder dem för att skicka pengar och
en "mottagare" tar emot pengar som har betalats ut via våra
tjänster. En "transaktion" avser en betalningsbeställning från en
avsändare som instruerar oss att göra en utbetalning till en mottagare
via våra tjänster. "Transaktionsbeloppet" är det belopp som
avsändaren betalar oss för att utföra utbetalningen till
mottagaren. "Utbetalningsbeloppet" är det belopp som betalas ut
till mottagaren.

2.2 Vi rekommenderar att du använder våra tjänster för att skicka
pengar till vänner och familjemedlemmar
och att du inte använder
tjänsterna för att skicka pengar till främlingar.

2.3 Avtal med tredje part. Användningen av våra tjänster kan
innebära att du måste ingå avtal med andra tjänsteleverantörer som vi
kallar "externa tjänsteleverantörer". Om du exempelvis använder
våra tjänster via vår mobilapp måste du eventuellt ingå ett avtal med
tillverkaren av din mobila enhet och med din mobilnätsoperatör. Du
samtycker till att efterleva villkoren i de avtal du ingår med externa
tjänsteleverantörer och som är relaterade till din användning av våra
tjänster.

3. KOMMA IGÅNG OCH ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

(Observera även de viktiga begränsningar av tjänsterna som framställs i
avsnitt 7.)

3.1 Skapa en profil. Om du vill använda våra tjänster måste du skapa
en Remitly-profil (din "profil"). Din profil ger oss möjlighet att
registrera vissa uppgifter om dig, som vidare förklaras i vår
integritetspolicy Profilen används inte som en metod för att utföra
betalningstransaktioner. Detta innebär att profilen inte är ett bank-
eller betalningskonto och att den inte lagrar något som helst värde
(elektroniskt eller annat).

Läs också avsnitt 8 som förklarar hur och varför vi samlar in och
verifierar personuppgifter.

3.2 Hur du skapar en profil. När du ska skapa en profil som du
ansvarar för måste du:

a. förse oss med fullständiga, korrekta och sanningsenliga uppgifter som
vi ber dig om då och då (inklusive uppgifter om dig själv och alla
uppgifter och/eller dokument som vi rimligen kan kräva). De uppgifter du
tillhandahåller kommer även att användas av oss för att fastställa om du
är kvalificerad för att använda våra tjänster,

b. utföra alla registreringsuppgifter på det sätt och i den form som vi
rimligen kräver. Detta kan omfatta att du skapar säkerhetsuppgifter
(t.ex. lösenord och personligt ID-nummer) ("säkerhetsuppgifter")
och/eller hämtar vår mobilapp (om tillämpligt) samt

c. utföra någon annan åtgärd som vi, våra eller dina externa
tjänsteleverantörer rimligen kan kräva för din åtkomst till och
användning av tjänsterna.

3.3 Du får endast använda våra tjänster för eget bruk. Du får inte
skapa en profil eller genomföra en transaktion åt någon annan person
eller använda någon annan persons identitet.

3.4 Det är mycket viktigt att de uppgifter du förser oss med förblir
korrekta och i synnerhet att du alltid håller oss informerade om din
aktuella adress.
Om du flyttar till en annan bostad kan det innebära
att du måste samtycka till andra tjänstevillkor för Remitly som gäller i
den region du flyttar till. Dessutom gäller att eftersom vissa tjänster
för närvarande endast erbjuds i särskilda regioner kan en ändring av din
hemadress innebär att du inte längre är kvalificerad för vissa tjänster.
Om någon av de uppgifter du ger oss (inklusive din fysiska adress
och/eller e-postadress) förändras med tiden måste du underrätta oss
omedelbart och/eller omedelbart ändra uppgifterna i din profil, så att
de uppgifter du har lämnat alltid är korrekta, sanningsenliga och
fullständiga. Du ansvarar för att alltid tillhandahålla korrekta och
fullständiga uppgifter när du använder våra tjänster.

3.5 Kvalificeringskrav för användning av våra tjänster. Som en del
av processen för att skapa en profil måste du samtycka till detta avtal
(och alla andra dokument som vi då och då kan ange). Du måste vara minst
18 år för att skaffa åtkomst till och använda våra tjänster som en
avsändare. Vi är registrerade och licensierade för att utföra våra
tjänster i Sverige och du måste vara baserad och bosatt i Sverige för
att kunna använda de tjänster vi tillhandahåller. Om du är bosatt i
någon annan region kan du skaffa det avtal som gäller för dig från
webbplatsen för våra tjänster i ditt land eller din region. Läs även
avsnitt 8 om hur och varför vi samlar in och verifierar personuppgifter.

3.6 Förbjudna personer och länder. Du är eventuellt medveten om att
det finns lagar och förordningar som ålägger vissa länder och personer
sanktioner, vilket innebär att det är förbjudet för organisationer som
Remitly att tillhandahålla tjänster om de involverar sådana länder eller
personer. Du får inte använda våra tjänster eller genomföra
transaktioner om du är bosatt i vissa regioner där det är rättsligt
förbjudet för oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa förbud finns i
dokument från myndigheter, t.ex. förteckningarna "Specially Designated
Nationals" och "Non-cooperative Countries and Territories".
Ytterligare information om detta finns på
https://www.finanstilsynet.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/..

Det kan också hända att vi inte tillhandahåller samtliga eller vissa av
våra tjänster för andra personer eller regioner (oavsett om de är
föremål för sanktioner eller ej) om sådant tillhandahållande exempelvis
innebär att vi inte kan efterleva de lagar som är relaterade till våra
tjänster. Användning av vissa tjänster kan dessutom har ytterligare
kvalificeringskrav som du måste verifiera innan du använder sådana
tjänster.

3.7 Profilbegränsning. Du får endast registrera och öppna en profil
och vi kan begränsa antalet e-postadresser och betalningsinstrument som
kan förknippas med din profil.

4. SKICKA PENGAR

4.1 Betalningsinstrument. För att kunna skicka pengar via våra
tjänster måste du använda ett tillåtet betalningsinstrument (t.ex. ditt
betal- eller kreditkort) ("betalningsinstrument") så som vi
beskriver i våra tjänster. Vi kan begränsa antalet betalningsinstrument
du har rätt att använda med våra tjänster.

4.2 Använda dina betalningsinstrument. Du måste förse oss med (eller
tillåta att vi har åtkomst till) uppgifterna för ett
betalningsinstrument för att utföra enskilda transaktioner. Vi kan även
kräva uppgifter om ditt betalningsinstrument för att betala avgifter och
andra skyldigheter som uppstår genom din användning av våra tjänster. Du
får endast ge oss uppgifter om ett betalningsinstrument om:

a. det är ett betalningsinstrument som inte har utgått och på annat sätt
har god ställning och

b. du är en behörig och laglig användare av betalningsinstrumentet.

Du ger oss tillåtelse att verifiera att ditt betalningsinstrument har
god ställning hos den utfärdande betaltjänsteleverantören. Vi kan
verifiera ditt betalningsinstrument genom att skicka en begäran om ett
betalningsgodkännande och/eller ett lågt kreditbelopp och/eller
debitering till betalningsinstrumentet, i enlighet med de relevanta
reglerna för kort- och betalningsplanen. Vi kommer att efterleva alla
regler för kort- och betalningsplaner för att återbetala eventuella
testbetalningsbelopp som har debiterats på ditt betalningsinstrument.

4.3 Behandling av dina transaktioner. Om du skickar en transaktion
innebär det ett du begär att vi ska behandla din transaktion. Du
samtycker till att vi kan acceptera eller avvisa ditt erbjudande om att
behandla din transaktion i enlighet med villkoren i detta avtal och till
att vi inte har någon skyldighet att utföra någon transaktion åt dig om
du exempelvis har brutit mot någon av dina skyldigheter som framställs i
detta användaravtal på ett icke obetydligt sätt (och för detta ändamål
måste du se till att du inte engagerar dig i några "förbjudna
aktiviteter"
som behandlas i avsnitt 7). Observera att våra tjänster
endast görs tillgängliga för konsumenter, dvs. de kan endast användas av
enskilda personer som gör det för ändamål som är helt eller
huvudsakligen utanför deras affärer, verksamhet, hantverk eller yrke. Om
du använder tjänsterna för ett företag bryter du mot detta avtal, vilket
innebär att vi kan stoppa din användning av våra tjänster när som helst
utan ansvar inför dig. Se även avsnitt 7.2 avseende begränsningar som är
tillämpliga för penningöverföringar till Indien.

4.4 Behandlingstider för transaktioner. Med förbehåll för de övriga
villkoren i detta avtal samtycker du till att vi kommer att använda
vederbörlig och rimlig förmåga, omsorg och arbetsamhet för att utföra
dina transaktioner och kreditera pengarna hos din mottagares
betaltjänsteleverantör med följande behandlingstider efter att vi har
tagit emot din giltiga betalningsbeställning på en arbetsdag:

a. så snart våra partner och de betalningsnätverk som är tillgängliga
för oss medger eller

b. så som vi på annat sätt kan informera dig om när du skickar
överföringen (vilket kan vara inom några timmar efter att vi har tagit
emot din betalningsbeställning).

Det finns särskilda regler som gäller tidpunkten för vissa betalningar
där vår tjänst tillåter dig att skicka pengar inom europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (som även kallas för "EES", vilket är en region som
omfattar alla länder i EU samt Liechtenstein, Island och Norge).

Dessa specialregler för betalningars genomförande är:

Betalningar gjorda i euro till mottagare inom EES -- Dessa görs
tillgängliga för mottagarens betaltjänstleverantör senast vid slutet av
påföljande vardag efter att vi mottagit din giltiga
transaktionsbetalningsorder i enlighet med villkoren i detta avtal.

Alla övriga betalningar som gjorts i EES-valutor till mottagare inom
EES
-- Dessa görs tillgängliga för mottagarens betaltjänstleverantör
senast i slutet av den fjärde vardagen efter att vi mottagit din giltiga
transaktionsbetalningsorder i enlighet med villkoren i denna
överenskommelse.

Vi tillkännager att de "specialregler för betalningars genomförande" som
beskrivs ovan inte gäller för betalningstransaktioner som genomförs i
andra valutor.

Tidpunkten för mottagande av din betalningsbeställning är när vi får
den, med förbehåll för villkoren i detta avtal. Om vi inte tar emot din
betalningsbeställning på en arbetsdag kan vi behandla mottagandet av din
betalningsbeställning på den efterföljande arbetsdagen.

Observera att även om mottagarens betaltjänsteleverantör sannolikt har
en rättslig förpliktelse att göra pengarna tillgängliga direkt när de
har tagit emot dem kan det ta ytterligare tid innan din mottagare får
pengarna. Detta kan bero på saker som öppettiderna hos din mottagares
betaltjänsteleverantör såväl som betaltjänsteleverantörens egna
kontroller av mottagarens identitet.

4.5 Vad vi behöver från dig för att behandla dina
transaktioner.
Våra skyldigheter enligt 4.4 ovan är också föremål för
följande:

a. Du förser oss med de uppgifter vi behöver. Vi kommer endast att
behandla din betalningsbeställning som mottagen på giltigt sätt av oss
om du har tillhandahållit oss aktuella, korrekta och fullständiga
uppgifter avseende:

i. dig själv och din användning av våra tjänster -- t.ex.
e-postadress, mobilnummer, lösenord och alla andra säkerhetsuppgifter
eller identifierande uppgifter som vi kan ange att vi behöver samt

ii. transaktionen -- t.ex. korrekta, noggranna och fullständiga
uppgifter om mottagaren och alla obligatoriska uppgifter som du måste
tillhandahålla när du genomför våra arbetsflöden för
betalningstransaktioner. Vi kommer inte att ha något ansvar inför dig
för några förluster som är förknippade med utförandet av en transaktion
om du inte förser oss med korrekta, noggranna och fullständiga uppgifter
om din mottagare (inklusive och utan begränsning mottagarens
bankuppgifter).

b. Du har tillräckliga medel. Det kan visserligen förekomma
omständigheter då vi måste göra det, men vi har ingen förpliktelse att
behandla din betalningsbeställning så som den tas emot av oss eller att
behandla din transaktion om du inte har (eller vi inte har fått)
tillräckliga innestående medel för att utföra transaktionen. För detta
ändamål avser "innestående medel" pengar som inte är oavgjorda, är
tillgängliga för användning utan begränsningar från ditt registrerade
och giltiga betalningsinstrument och som betalas via deras tillämpliga
betalnätverksplan.

c. Du förser oss med giltigt medgivande att utföra din
transaktion.
Ditt giltiga medgivande tillhandahålls på följande sätt:

i. efter att du på giltigt sätt har skapat en profil och korrekt loggat
in i vår tjänst på det sätt vi rimligen kräver (vilket kan omfatta att
du anger din e-postadress och ditt lösenord eller ditt fingeravtryck),
du klickar på knappen "Send Money" (skicka pengar) eller andra knappar
som är tillgängliga via tjänsten och anger att du ger ditt medgivande
till att transaktionen behandlas och/eller

ii. du ger oss i uppdrag att utföra en transaktion på något annat
rimligt sätt som vi kan informera dig om när du vill utföra en
transaktion med hjälp av vår tjänst.

d. Andra tillåtna förseningar i behandlingen av dina
transaktioner.
Behandlingen av din transaktion kan försenas av vårt
arbete med att verifiera din identitet, ta reda på mer om din användning
av våra tjänster (t.ex. när vi utför "nivågranskningar" av
betalningsgränser), utföra kontroller avseende bedrägerier, utföra
kontroller avseende bedrägerier och mot pengatvätt, förklara dina
betalningsinstrument giltiga och på annat sätt efterleva lagar och/eller
hantera vår ekonomiska risk. Vi hanterar inte din begäran om att
behandla en transaktion som korrekt inskickad till oss eller mottagen av
oss förrän vi kan vara nöjda med att dessa ärenden har slutförts på
tillfredsställande sätt (med rimligt agerande).

4.6 Ditt betalningsgodkännande till oss. Vi kan endast behandla din
transaktion om du godkänner att vi debiterar något av de
betalningsinstrument som vi kan acceptera (som kan omfatta ditt
kvalificerade kreditkort och/eller betalkort). Du kan ta tillbaka ditt
godkännande om att vi debiterar ditt betalningsinstrument genom att ta
bort det från din profil. Om din betalning misslyckas ger du oss
behörighet att en eller flera gånger försöka använda samma
betalningsinstrument igen. Genom att lägga till ett betalningsinstrument
i din profil hos oss eller på annat sätt finansiera en betalning med det
anger du att du är den lagliga användaren av det betalningsinstrumentet.
Tänk också på att du kanske måste betala vissa avgifter när du använder
olika typer av betalningsinstrument, så som beskrivs vidare i avsnitt 5
(Betala för våra tjänster och valutakurser).

4.7 Transaktionsuppgifter. Förutsatt att vi inte har begränsat din
användning av våra tjänster får du åtkomst till dina uppgifter om
slutförda betalningstransaktioner och andra uppgifter om din
transaktionshistorik genom att logga in till din

Du samtycker till att granska dina transaktioner via din profil i
stället för att få periodiska kontoutdrag med posten. Du samtycker till
att alla mottagaruppgifter som läggs till av dig registreras av oss, så
att du enkelt kan göra framtida transaktioner till den mottagaren, och
genom att göra det medger du att du har skapat en lista på betrodda
mottagare med dessa uppgifter.

Du kommer också att få åtkomst till en hämtningsbar rapport via din
profil. Vi kommer att tillhandahålla relevant information om dina
transaktioner inklusive samtliga avgifter och eventuella andra belopp
som debiteras dig under den aktuella perioden. Vi kommer att uppdatera
dessa uppgifter (och göra sådana uppdateringar tillgängliga) endast om
det har varit någon aktivitet eller om några avgifter har uppkommit
under den aktuella perioden. Sättet som vi tillhandahåller
transaktionsuppgifterna gör att du kan lagra och reproducera uppgifterna
på ett oförändrat sätt, till exempel genom att skriva ut en kopia på
dem. Vi ger dig tillgång till transaktionsuppgifterna online i minst 13
månader från det att de först blev tillgängliga.

4.8 Se till att du ger oss korrekta transaktionsuppgifter -- de kan
eventuellt inte rättas i efterhand.
När du genomför en transaktion med
oss har du ansvaret för att se till att alla transaktionsuppgifter är
fullständiga, noggranna och korrekta (inklusive och utan begränsning om
mottagaren och hans eller hennes utbetalningsuppgifter). Med förbehåll
för det undantag som följer gäller att när vi väl har tagit emot din
betalningsbeställning har vi inte möjlighet att ändra den (och vi kan ej
heller "ta tillbaka" den). Du kan dock under vissa omständigheter få
rätt till återbetalning och du kan avbeställa en giltig transaktion när
som helst medan den är väntande. Avsnitt 9 innehåller mer detaljerad
information.

4.9 Andra rättigheter som är tillgängliga för dig. Du kan ha vissa
rättigheter och skydd som tillhandahålls inom ramen för ditt avtal med
din leverantör av betalningsinstrumentet, eller allmänt sett via lagen,
med avseende på betalningar för en transaktion som görs till ditt
registrerade kredit- eller betalkort. Du bör läsa ditt avtal med
leverantören av ditt betalningsinstrument för att se detaljerad
information om sådana typer av skydd.

5. BETALA FÖR VÅRA TJÄNSTER OCH VALUTAKURSER

5.1 Vår serviceavgift. Som ersättning för att vi förser dig med våra
tjänster samtycker du till att, i tillägg till transaktionsbeloppet,
betala oss en serviceavgift ("serviceavgift") för varje transaktion
som du skickar till oss, allt tillsammans vid det tillfälle då du
skickar en transaktion med oss. Du kommer att få tydlig information om
den separata serviceavgift som är relaterad till en transaktion innan du
ger oss ditt medgivande om att utföra din transaktion, så att du får tid
på dig att överväga om du vill betala den serviceavgiften för vår
tjänst. För vissa tjänster kan vi samtycka till att inte ta ut någon
serviceavgift. Vår serviceavgift och transaktionsbeloppet i den
tillämpliga valutan förfaller till betalning från dig till oss när du
skickar in transaktionen till oss för behandling. Du samtycker till att
vi kan dra av alla eventuella serviceavgifter eller andra avgifter som
du kan vara skyldig oss från något transaktionsbelopp som vi kan göra
tillgängligt för din utsedda mottagare.

5.2 Hur du kan betala oss för våra tjänster. Vi tillåter endast att
du betalar för våra tjänster (inklusive betalning av
transaktionsbeloppet och alla tillämpliga serviceavgifter):

a. i enlighet med anvisningarna om att göra betalningen som vår tjänst
skickar till dig och

b. genom att använda i. ett betal- eller kreditkort -- vi kommer att
informera dig om giltiga märken via vår tjänst ("kortbaserad
betalning").

Vi har under inga omständigheter någon skyldighet att acceptera
betalning för våra tjänster via någon annan betalningsmetod. Om du
betalar oss (eller försöker betala oss) med en annan betalningsmetod
(t.ex. med kontanter) eller på ett sätt som vi inte har uppmanat dig att
utföra betalningen på har vi ingen skyldighet att förse dig med våra
tjänster. Vi kommer dessutom att behandla detta som att du bryter mot
ett väsentligt villkor i detta avtal.

5.3 Kortbaserad betalning. Om du betalar oss via ett betal- eller
kreditkort och du samtycker vidare till att betala transaktionsbeloppet
såväl som alla eventuella avgifter eller kostnader du är skyldig oss
inom ramen för detta avtal via ditt utsedda betal- eller kreditkort.
Varje gång du skickar en transaktion till oss samtycker du till att vi
har behörighet att debitera ditt utsedda betal- eller kreditkort för
alla penningöverföringar, såväl som för avgifter du är skyldig oss,
innan vi utför våra betalningstjänster eller någon annan transaktion.

5.4 Påföljder om du inte betalar oss korrekt. Om du inte
uppfyller de

krav som anges i detta avsnitt 5 när vid betalning till oss kommer vi
att

behandla din betalning (eller ditt betalningsförsök) som en begränsad
aktivitet (se

avsnitt 7) utöver övriga rättigheter vi har enligt detta avtal:

1. Din transaktion kan avbrytas och / eller försenas; och / eller

2. kan vi stoppa eller stänga av dig från att använda våra tjänster,
vilket ytterligare

Kan leda till att vi avslutar vårt juridiska förhållande med dig (med
eller utan föregående

varning); och / eller

3. så kan din betalning bli vara föremål för en juridisk eller rättslig
process, vilket kan leda till att du inte får tillbaka pengarna.

5.5 Andra avgifter du kan vara skyldig oss. Om du skickar en
transaktion som leder till att vi debiteras en avgift som resultat av
att ditt betalningsinstrument används på ett potentiellt olagligt sätt
samtycker du till att betala oss ett belopp som motsvarar det belopp vi
blev debiterade. I synnerhet gäller att om du skickar en transaktion som
leder till att vi måste betala NSF-avgifter, chargeback-avgifter eller
liknande kostnader samtycker du till att ersätta Remitly för alla sådana
avgifter. Du ska betala dessa andra avgifter och kostnader när vi
informerar dig om att den tillämpliga avgiften eller kostnaden har
uppstått. Ytterligare förklaringar för dessa avgifter: En NSF-avgift
(står för engelskan Non-Sufficient Funds, otillräckliga medel) uppstår
när vi blir underrättade om och debiteras en avgift från våra
bankaffärspartner om att det inte finns tillräckligt mycket pengar i det
bankkonto du använder för att betala din transaktion. En
chargeback-avgift uppstår efter att användaren av ett kort ifrågasätter
en debitering direkt med kortutfärdaren (t.ex. en bank). Detta kan
exempelvis inträffa om en kortanvändare gör ett anspråk hos sin bank om
att en betalning som gjordes på det kortet som en del av användningen av
vår tjänst har gjorts olagligt och den kortutfärdaren sedan gör ett
anspråk hos oss eftersom vi var involverade i en sådan transaktion.

5.6 Valutaväxling och växelkurser. Våra tjänster ger dig endast
möjlighet att göra penningöverföringar i vissa valutor. Detta kommer
vanligtvis att vara den valuta som är tillgänglig i mottagarens land
eller region, men det kan omfatta andra valutor. Våra online-formulär
visar den valuta som är tillgänglig för din mottagare och vilken
växelkurs som kommer att gälla. Du kommer att kunna kontrollera kursen
innan du bekräftar en transaktion och den kommer också att anges i vårt
bekräftelsemeddelande om transaktionen. Du bekräftar och samtycker till
att vi kan tjäna inkomster från de växelkurser som tillämpas och genom
att instruera oss att behandla en transaktion via vår tjänst samtycker
du till att den växelkurs som har beräknats för den transaktionen
tillämpas.

5.7 Du ansvarar tredje parters avgifter och kostnader. När du
använder våra tjänster kan tredje parter lägga på avgifter, kostnader
och andra förpliktelser. Dessa parter kan omfatta din bank,
kortutfärdaren, mobiloperatören, internetleverantören. Vissa
kreditkortsutfärdare kan exempelvis behandla användningen av ditt
kreditkort för att betala våra tjänster som ett "kontantuttag" och
därför ta ut ytterligare avgifter och räntekostnader för transaktionen.
Det kan också hända att din mobiloperatör och/eller internetleverantör
tar ut avgifter relaterade till data- och meddelandetjänster. Du (dvs.
inte vi) ansvarar för alla eventuella avgifter, kostnader och/eller
utgifter som debiteras av sådana tredje parter i samband med din
användning av våra tjänster. Kontrollera dina avtal med dessa externa
tjänsteleverantörer för att få information om alla dessa extra
kostnader.

5.8 Skatter. Du ansvarar för att deklarera och betala alla
tillämpliga skatter som uppstår genom din användning av tjänsterna. Du
samtycker till att efterleva alla tillämpliga skattelagar i samband med
din användning av tjänsterna, inklusive och utan begränsning att
deklarera och betala alla skatter som uppstår i samband med dina
transaktioner som utförs via tjänsterna.

6. TA EMOT PENGAR

6.1 Tjänsteleverantörer. Vi samarbetar med lokala banker och andra
tredje parter (vardera en "tjänsteleverantör") för att göra pengar
tillgängliga för mottagare. Detta kan ske genom att sätta in dem på ett
bankkonto, hämta ut kontanter eller andra metoder som vi kan beskriva
via våra tjänster. Vi försöker tillhandahålla informationen på vår
webbplats om våra tjänsteleverantörers platser, tillgänglighet och
öppettider aktuell. Observera dock att detta kan vara föremål för
ändringar utan att vi känner till det och vi har inget ansvar för
felaktig eller ofullständig information som kan vara anslagen på
webbplatsen på grund av att vi har fått felaktig, ofullständig eller
inaktuell information. Vi kommer att stoppa pengar som har gjorts
tillgängliga för mottagare för att hämtas ut i kontanter om de inte
hämtas ut på giltigt sätt inom 60 kalenderdagar efter att de först blev
tillgängliga. När detta sker kommer vi att, i den utsträckning det är
möjligt, återbetala beloppen till det betalningsinstrument som användes
för att skicka betalningen (vidare med förbehåll för de tidsgränser och
villkor som framställs av våra partner för behandling av betalningar).

6.2 Verifiering. Mottagarna måste bevisa sina identiteter innan de
får sina pengar, genom att visa upp en giltig ID-handling. Det kan
dessutom bli nödvändigt för mottagarna att tillhandahålla ett
referensnummer eller en annan liknande identifierare som är förknippad
med deras transaktioner. De exakta uppgifter som krävs kommer att vara
beroende av mottagaren tjänsteleverantör och det kan hända att du får
information om dem via vår tjänst.

7. VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV TJÄNSTERNA

7.1 Vår allmänna rätt att begränsa din användning av vår tjänst. I
tillägg till de begränsningar som beskrivs i andra delar av detta avtal
kan vi vägra alla transaktioner där det rimligen är nödvändigt för att
skydda dig och/eller oss eller på annat sätt krävs för att vi ska
efterleva rättsliga eller reglerande krav. Du samtycker till att vi även
kan upprätta allmänna metoder och gränser avseende användningen av våra
tjänster, inklusive och utan begränsning att vi tillämpar gränser för
det belopp som ska överföras, antingen per transaktion eller på
sammanlagd basis. Dessa gränser fastställs av oss och är baserade på vår
bedömning av prestations- och riskfaktorer som kan omfatta någon eller
samtliga av följande: vår riskbedömning av din profil, din plats, en
mottagares plats, de registreringsuppgifter du förser oss med och vår
förmåga att verifiera dem samt alla eventuella rättsliga krav som vi
måste efterleva (exempelvis en del lagar i vissa regioner kanske inte
tillåter att vi tillhandahåller våra tjänster med samma funktioner som
vi kan ge dig tillgång till). Dessa gränser kan placeras på enskilda
profiler eller där vi rimligen har fastställt, baserat på bevis mot
profiler som är länkade profiler. Vi kan även använda modellering
avseende bedrägeri och risker när vi bedömer den risk som är förknippad
med din användning av våra tjänster (inklusive när du registrerar dig
för din profil).

7.2 Transaktioner till Indien. Remitly behandlar transaktioner till
Indien i enlighet med de särskilda dragningsrätterna 'Rupee Drawing
Arrangements' så som de har upprättats av Bank of India. Du är medveten
om att det är förbjudet att använda tjänsten för affärsmässiga ändamål
eller bidrag till välgörenhetsorganisationer.

7.3 Förbjudna aktiviteter. I tillägg till det ovanstående behandlar
vi följande ämnen som "förbjudna aktiviteter", dvs. om du:

a. använder våra tjänster (eller vi har skälig misstanke om att du har
använt eller kommer att använda våra tjänster) för något olagligt
ändamål eller i strid mot någon tillämplig lag som påverkar oss eller
din användning av våra tjänster (inklusive men ej begränsat till
bedrägeri, finansiering av en terroristorganisation och/eller
pengatvätt),

b. använder våra tjänster i samband med material eller tjänster med
sexuell inriktning, hasardspelsaktiviteter, inköp eller försäljning av
tobak eller tobaksrelaterade tillbehör, skjutvapen, receptbelagda
läkemedel eller andra reglerade substanser. Det också förbjudet att
använda våra tjänster i ett försök att missbruka, exploatera eller
kringgå våra eller en annan användares användningsbegränsningar,

c. bryta mot något väsentligt villkor i detta avtal (eller något annat
avtal du har ingått med oss) eller skicka pengar till en mottagare vars
handlingar eller utelämnanden skulle behandlas som brott mot något avtal
med oss om de har ingåtts med oss (vilket oavsett fallet inte är en
obetydlig eller teknisk överträdelse),

d. utgör en oacceptabel form av belastning, kredit- och/eller
bedrägerirelaterad risk för oss och/eller våra användare (som vi
rimligen kan fastställa baserat på bevis),

e. tillhandahåller falska, ofullständiga, inkorrekta eller vilseledande
uppgifter som inte bara är obetydliga (inklusive och utan begränsning
som en del av vår process för att skapa en profil och/eller de uppgifter
vi begär från dig för att utföra en transaktion),

f. underlåter att samarbeta med någon undersökning eller att förse oss
med ytterligare uppgifter eller bekräftelse om dig eller din användning
av våra tjänster som vi rimligen kan begära,

g. tar ut pengar åt dig själv från ditt kreditkort (eller hjälper andra
att göra det) eller på annat sätt försöka skaffa mer pengar än du har
rätt till (vilket ibland kallas att tjäna extra eller oberättigat
berikande) under en pågående tvist, genom att ta emot eller försöka
erhålla pengar både från oss, en annan användare av våra tjänster, en
bank eller ett betal- eller kreditkortsföretag för samma transaktion,

h. har kontrollen över en profil som är länkad till en annan profil,
inklusive sådana som har varit inblandade i någon av dessa förbjudna
aktiviteter,

i. skaffar åtkomst till våra tjänster från ett land eller en region
utanför Sverige som inte är tillåtet av oss eller på annat sätt använder
en "anonymiserande proxy" eller något annat verktyg som gör det
omöjligt att spåra din användning av internet,

j. använder någon robot, spindel, skrapa eller automatisk enhet eller
manuell process för att övervaka eller kopiera vår webbplats eller app
eller på annat sätt visa, använda, kopiera eller modifiera Remitlys
immateriella rättigheter på något sätt (se även avsnitt 11, Remitlys
immateriella rättigheter).

Du bekräftar och samtycker till att utförande av ovanstående förbjudna
aktiviteter inte är godkänt av oss och att det försämrar din eller andra
Remitly-användares säkra åtkomst och/eller användning av ditt
betalningsinstrument, din profil eller tjänsterna i allmänhet. Du
samtycker vidare till att samarbeta med oss så som vi rimligen kan
begära, i syfte att undersöka alla förbjudna aktiviteter som är
förknippade med din användning av våra tjänster.

7.4 Du samtycker till att inte utföra några förbjudna aktiviteter.
Om:

a. du utför eller försöker utföra några förbjudna aktiviteter eller om
vi rimligen tror, baserat på vår faktiska eller misstänkta kunskap med
stöd av bevis, att du kan har gjort det eller

b. vi rimligen misstänker obehörig eller bedräglig användning av
tjänsterna eller säkerheten för din användning av tjänsterna (inklusive
säkerhetsfunktionerna för din profil och/eller dina säkerhetsuppgifter)
har äventyrats eller

c. det som vi specifikt har behandlat på annan plats i detta avtal,

förbehåller vi oss rätten att utan ansvar inför dig vidta de åtgärder
som framställs i avsnitt 7.5 nedan.

7.5 Åtgärder som vi kan vidta. De åtgärder vi kan vidta enligt
avsnitt 7.4 kan omfatta en eller flera av följande, beroende på
omständigheterna:

a. försena, återställa, avbryta, avböja eller vägra att behandla
betalningsuppdraget och/eller ändra transaktionsuppgifter (eller vidta
liknande åtgärder via andra betaltjänsteleverantörer) och/eller

b. stänga eller tillfälligt stoppa din profil, din användning av ett
visst betalningsinstrument och/eller din användning av våra tjänster
(helt eller delvis), inklusive inte tillhandahålla tjänsterna i
framtiden och/eller

c. redigera, ändra, vägra att lägga upp något innehåll och/eller vägra
att utföra något betalningsuppdrag eller någon dataöverföring i samband
med någon förbjuden aktivitet och/eller

d. rapportera transaktionen och alla andra relevanta uppgifter om dig
och din användning av våra tjänster (inklusive profiluppgifter och dina
personuppgifter) till en kontrollör (inklusive dataskyddsmyndighet),
polisen eller annat rättskipande organ och/eller andra myndigheter eller
organ och/eller

e. m lämpligt kräva skadestånd från dig.

7.6 Om vi tillfälligt stoppar, vägrar utföra en
betalningstransaktion och/eller på annat sätt begränsar din användning
av våra tjänster kommer vi att försöka underrätta dig, om lagen
tillåter, via elektroniska metoder (t.ex. via våra webbplatser, vår
mobilapp, e-post, smartphonenotiser, telefon och sms), såvida inte vi
kommunicerar på ett annat sätt med dig om det är fördelaktigt och/eller
säkrare att göra det. Vi kommer också att underrätta dig om orsakerna
till att sådana åtgärder vidtas, på förhand eller om det inte är möjligt
omedelbart efter att stoppet eller begränsningen har införts (såvida
inte underrättelsen till dig skulle strida mot någon gällande lag eller
på annat sätt äventyra rimliga säkerhetsintressen). Beroende på de
omständigheter som är förknippade med att din användning av våra
tjänster stoppas eller begränsas kan vi avlägsna stoppet och/eller
begränsningen så snart som praktiskt möjligt efter att orsakerna till
stoppet och/eller begränsningen inte längre föreligger. Ett tillfälligt
stopp av din användning av en tjänst kommer inte att påverka dina
rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal som uppstår före
eller efter ett sådant stopp eller med avseende på några icke uppsagda
tjänster.

7.7 Ingenting i detta avsnitt begränsar din rätt att framföra
klagomål
om våra beslut (informellt via våra kundtjänstkanaler eller
genom att ta upp ett anspråk mot oss hos Financial Services and Pension
Ombudsman (se avsnitt 15) eller andra tvistlösningsorganisationer i
domstol).

8. HUR OCH VARFÖR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

8.1 Vår integritetspolicy och cookiepolicy. Behandlingen av dina
personuppgifter regleras av
vår integritetspolicy och
vår cookiepolicy som är
tillgängliga på vår webbplats såväl som vidare beskrivs i detta avtal.
Genom att samtycka till detta avtal samtycker du även till villkoren i
dessa policyer. Du bör skriva ut eller hämta kopior av dem och förvara
eller lagra dem tillsammans med detta avtal.

8.2 Delning av dina uppgifter utanför EES. Observera att de
uppgifter du tillhandahåller oss när du använder tjänsterna (inklusive
via vår webbplats, mobilappen och/eller din profil) kommer att överföras
utanför EES. Överföringen utförs i syfte att göra det möjligt för oss,
våra koncernföretag och noggrant utvalda externa leverantörer att
behandla uppgifterna och kommer att omfatta överföring till USA och
andra länder där lagarna avseende behandling av dina uppgifter kan vara
mindre strikta än de är i ditt land. Ytterligare detaljer framställs i
vår integritetspolicy. Genom att
använda våra tjänster ger du ditt medgivande till denna överföring.

8.3 Kundidentifieringsprogram. Lagen kräver att vi skaffar,
verifierar och registrerar uppgifter om dig. Vi kan kräva att du förser
oss med icke-offentliga, personliga, identifierande uppgifter och andra
relaterade handlingar. Vi kan dessutom på lagligt sätt skaffa uppgifter
om dig från andra källor, till exempel kreditreferensbyråer från
offentligt tillgängliga källor, utan att du känner till det, inklusive
icke personidentifierande uppgifter som vi kan erhålla nät du skaffar
åtkomst till och/eller använder våra tjänster. Läs
vår integritetspolicy och
vår cookiepolicy om du behöver
mer information.

8.4 Avslöjanden till myndigheter, Vi kan lämna ut uppgifter om dig
och din transaktion till statliga myndigheter och polismyndigheten eller
till andra om vi enligt tillämpliga lagar och förordningar måste
offentliggöra viss information till dem i enlighet med våra juridiska
skyldigheter, så som beskrivs i
vår integritetspolicy.

8.5 Verifiera dina personuppgifter. Du godkänner att vi gör
förfrågningar, till dig eller andra, som är nödvändiga för att
kontrollera de uppgifter du förser oss med. Detta kan omfatta att be dig
om ytterligare uppgifter, begära att du vidtar åtgärder för att bekräfta
att du är innehavaren av din e-postadress eller dina
betalningsinstrument, verifiera dina uppgifter mot tredje parters
databaser eller verifiera via andra källor, t.ex. en
kreditupplysningsbyrå.

9. FELLÖSNING, AVBESTÄLLNINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

9.1 Fellösning. Underrätta oss omedelbart om du har problem med
tjänsten. Vi kommer inte att försöka hålla dig ansvarig för någon annan
persons obehöriga användning av din profil, förutsatt att vi är säkra på
att du inte har agerat bedrägligt. Underrätta oss utan onödig
fördröjning om alla obehöriga eller felaktigt utförda transaktioner
och/eller annan förlust, stöld eller förskingring i samband med
användningen av våra tjänster. Oavsett fallet måste du kontakta oss
senast 13 månader efter det datum din transaktion utfördes. Om du inte
informerar oss inom denna tidsperiod kan vi eventuellt inte hjälpa dig
eller utfärda någon återbetalning. Du kan kontakta oss med hjälp av
kontaktuppgifterna i avsnitt 16.1 eller via e-post
till abuse@remitly.com. Om du behöver ytterligare information
och fellösning kan du klicka
här
.

9.2 Återbetalning innan transaktionen är slutförd. Du kan avbeställa
en giltig transaktion när som helst innan den är slutförd genom att
ringa oss på +46 201 09307; skicka oss ett e-postmeddelande till
service@remitly.com eller skriva oss på Remitly Europe Limited, attn.:
Error Resolution,7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irland. Slutförandet innebär att din mottagare har fått de
skickade pengarna (till exempel genom uttag av kontanter, leverans eller
insättning på mottagarens bankkonto eller mobilplånbok). Vi kommer att
kommunicera med dig på engelska för att följa denna bestämmelse.
Slutförandet innebär att din mottagare har fått de skickade pengarna
(till exempel genom uttag av kontanter eller insättning på mottagarens
bankkonto). Transaktionsbeloppet kommer inte att återbetalas efter
slutförandet.9.3 Vår goodwillgaranti. Om du av någon anledning inte är
nöjd med vår tjänst kommer vi att återbetala serviceavgiften för den
tillämpliga transaktionen
(vår "goodwillgaranti"). Var
goodwillgaranti lämnas från Remitly Europe Limited, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irland, till dess spanska kunder. Om du
vill utnyttja vår goodwillgaranti måste du kontakta oss genom att
antingen ringa oss på +46 20 109307, skicka e-post
till Kontakta oss eller skriva till oss på: Remitly Europe
Limited attn.: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork T23 YY09, Irland inom 180 dagar efter transaktionen.
Vi tillhandahåller dig vår goodwillgaranti i tillägg till dina juridiska
rättigheter och den påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lag,
t.ex. med avseende på vårt utförande av tjänsterna med rimlig färdighet
och omsorg. Se även avsnitt 14 (Vårt ansvar för förlust eller skada som
du drabbas av).

9.4 Utbetalning av återbetalningar. Alla återbetalningar kommer att
krediteras till samma betalningsinstrument som användes för att betala
för transaktionen. Återbetalningar görs endast i den valuta du betalade
oss i och kommer inte att justeras med hänsyn till förändringar av
valutabeloppets eller andra utländska valutors värde från det tillfälle
då transaktionen skickades. Ett undantag till det ovanstående är om, vid
ett försök till återbetalning i samband med ett giltigt anspråk om att
din betalning var obehörig, det betalningsinstrument som användes för
den ursprungliga transaktionen inte längre är giltigt och vi inte kan
komma överens om en ömsesidigt godtagbar lösning har vi ingen skyldighet
att göra återbetalningen. Vi har dessutom inget som helst ansvar inför
dig för någon förlust som du kan drabbas av (eller för någon form av
återbetalning) om du skickar pengar till någon annan än oss själva i
samband med din användning av våra tjänster och/eller din betalning inte
godtas av oss på grund av att du inte tillhandahåller korrekta
uppgifter.

9.5 Spårning av dina betalningar. Om du ber oss att spåra en
betalning som du har gjort till en mottagare inom EES kommer vi att göra
detta och meddela resultatet till dig. Kontakta oss även om du skickat
en giltig transaktion till en mottagare inom EES och de mottar den
senare än vad vi har kommit överens om enligt detta avtal (se avsnitt
5). Om så är lämpligt kommer vi att be mottagarens bank (eller annan
tillämplig betaltjänstleverantör) att korrigera betalningen.

10. HUR LÄNGE VARAR DETTA AVTAL OCH HUR KAN DET AVSLUTAS? (ÄVEN OM DU
HAR ÅNGRAT DIG)

10.1 Detta avtals varaktighet. Löptiden för detta avtal påbörjas vid
det tillfälle då avtalet blir bindande för dig (se avsnitt 1.4) och
upphör när det, oavsett orsak sägs upp. Det finns ingen minsta löptid
för detta avtal.

10.2 När du kan avsluta detta avtal utan särskild orsak. Du kan säga
upp detta avtal när som helst, oavsett orsak, genom att skicka ett
meddelande om att stänga din profil via e-post till oss
Kontakta oss eller genom att skriva till oss på 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irland.

10.3 Din ångerperiod. I tillägg till dina andra rättigheter enligt
vårt avtal beviljar lagen dig rätten att avbryta eller säga upp detta
avtal under en period på 14 dagar, som inleds på den dag du samtycker
till avtalet ("ångerperiod"). Detta gäller med förbehåll för vissa
villkor som anges nedan.

10.4 Hur du kan avbryta vårt avtal under ångerperioden. Du kan
avbryta och säga upp detta avtal under din ångerperiod genom att skicka
ett uppsägningsmeddelande till:

a. vår fysiska adress (antingen personligen eller via posten) på 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irland,

b. via e-post, Kontakta oss

c. genom att ringa oss på +46 20 109307.

10.5 Villkor relaterade till din rätt att avbryta under
ångerperioden.
Din ångerperiod är föremål för följande om du vill säga
upp detta avtal under ångerperioden:

a. innan du har skickat en transaktion eller på annat sätt har gjort
en penningöverföring med oss upphör avtal utan kostnad eller
uppsägningsavgift och då kommer du inte att kunna använda våra tjänster
eller

b. efter att du har skickat en transaktion eller på annat sätt har
gjort en penningöverföring med oss återbetalar vi transaktionsbeloppet
(och våra avgifter) när som helst innan slutförandet. Slutförandet
innebär att din mottagare har fått de skickade pengarna genom antingen
uttag av kontanter, leverans eller insättning på bankkonto eller mobil
plånbok. Kom dock ihåg att transaktionsbeloppet inte kommer att
återbetalas efter slutförandet. Tänk också på att det inte finns någon
allmän ångerperiod för tjänster som är relaterade till
valutaväxling. Om du däremot är missnöjd med vår tjänst av någon
anledning kommer vi att återbetala vår serviceavgift med villkoren i
avsnitt 9.3 (Vår goodwillgaranti).

10.6 När vi kan avsluta detta avtal utan särskild orsak. Vi kan,
utan ansvar inför dig, säga upp detta avtal efter eget gottfinnande och
utan särskild orsak genom att ge dig minst två månaders skriftligt
varsel. Denna rättighet gäller i tillägg till de övriga rättigheter vi
eventuellt kan ha att stoppa eller säga upp din användning av vår
tjänst, vilket kan inträffa omedelbart eller med mindre än två månader
föregående skriftligt varsel -- se exempelvis avsnitt 7 (Viktiga
begränsningar av tjänsterna).

10.7 Vad händer efter att min profil har stängts eller detta avtal har
upphört?
Om din profil stängs och/eller detta avtal har upphört
samtycker du till:

a. att omedelbart sluta använda våra tjänster,

b. att de licenser som tillhandahålls inom ramen för detta avtal upphör,

c. att vi inom en viss period kommer att radera samtliga av dina person-
och kontouppgifter som lagras som en del av din användning av våra
tjänster, utom när vi måste göra det för att bibehålla sådana uppgifter
på grund av tillämpliga laga samt

d. att vi inte ska vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för
uppsägning av åtkomsten till våra tjänster eller för radering av deras
person- eller kontouppgifter.

10.8 Även om vårt avtal har upphört kan du fortfarande ha ansvar för
att betala våra avgifter.
Ingen uppsägning av detta avtal befriar dig
från någon skyldighet att betala några transaktionsavgifter eller
-kostnader som du var skyldig oss före uppsägningen och alla andra
belopp som du är skyldig oss inom ramen för detta avtal. Remitly
förbehåller sig uttryckligen sin rätt att inleda indrivning av skulder
eller hävda anspråk mot du för sådana obetalda belopp.

10.9 Avsnittens överlevnad efter att vårt avtal har upphört. De
avsnitt i detta avtal som rimligen är nödvändiga för att uppnå eller
genomdriva syftet med detta avtal efter att det har upphört kommer att
överleva och förbli gällande i enlighet med deras villkor när detta
avtal sägs upp.

11. REMITLYS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Vad är immateriella rättigheter? Immateriella rättigheter kan
vara ett märke, ett varumärke, en programkod, en uppfinning, en design,
ett musikstycke eller ett annat liknande immateriellt verk. Ytterligare
information om immateriella rättigheter finns på webbplatsen för
Storbritanniens Intellectual Property
Office, www.ipo.gov.uk.

11.2 Innehav av tjänstens immateriella rättigheter. Du bekräftar att
tjänsten, inklusive innehållet på denna webbplats, text, grafik,
logotyper och bilder, såväl som all annan copyright, varumärken,
logotyper och produkt- och tjänstenamn som tillhör Remitly är vår, ett
av våra koncernföretags eller e auktoriserad licensgivares exklusiva
egendom ("Remitlys immateriella rättigheter"). Du har endast
behörighet att visa och spara en kopia av webbsidorna på vår webbplats
eller i vår app för eget, icke- affärsmässigt bruk.

11.3 Ingen överlåtelse av våra immateriella rättigheter. Utöver vad
som anges i Klausul 11.4 nedan, överlåter inte detta avtal några av våra
immateriella rättigheter som existerade på det datum då vi ingick detta
avtal och det överlåter eller tilldelar dig inga immateriella
rättigheter som vi skapade eller utvecklade å våra egna vägnar under
avtalets löptid eller på annat sätt. Du samtycker vidare till att inte:
(i) avlägsna eller förändra något meddelande eller någon förklaring om
författare, varumärke eller annan äganderätt som visas på våra
webbplatser och/eller appar (eller på utskrivna sidor från dem) eller
(ii) göra intrång i vår eller någon tredje parts copyright, patent,
varumärke, logotyp, affärshemlighet eller andra immateriella rättigheter
eller rättigheter till publicitet eller integritet.

11.4 Licensbeviljande. Om du använder vår programvara som en del av
användningen av våra tjänster beviljar vi och våra licensgivare dig en
personlig licens som är begränsad, icke-exklusiv, återkallelig,
icke-överlåtbar och utan rätt till underlicensiering. En "licens" är
ett rättsligt sätt för oss att bevilja dig rätt att använda något. I
detta sammanhang använder vi det för att beskriva hur vi beviljar dig
rätten att använda tjänsten (inklusive dess programvara) för ett
specifikt och begränsat ändamål. Du har endast rätt att använda den
programvara vi tillhandahåller i syfte att utnyttja våra tjänster i
enlighet med detta avtal och inte för något som helst annat ändamål. Om
vi inte uttryckligen beviljar det i detta avtal ska ingenting i detta
avtal tolkas som att det beviljar dig en licens att använda någon del av
vår programvara eller andra immateriella rättigheter för något annat
ändamål.

11.5 Förslag och feedback. Om du ger oss förslag, feedback eller
synpunkter ("kundfeedback") i samband med våra tjänster kommer vi (och
våra koncernföretag) att äga alla rättigheter, all äganderätt och allt
intresse i denna kundfeedback, även om du har angivit att din
kundfeedback är konfidentiell. Vi och våra koncernföretag kommer att ha
rätt att använda kundfeedback utan begränsningar. Du överlåter alla
rättigheter, all äganderätt och allt intresse i din kundfeedback och
samtycker till att ge oss all hjälp vi kan behöva för att dokumentera,
precisera och upprätthålla våra rättigheter i din kundfeedback. I detta
sammanhang är ordet "överlåta" en juridisk term som innebär en
rättslig överlåtelse av förmånen, t.ex. att du på rättslig väg överlåter
den förmån som kundfeedback medför till oss.

12. VIKTIGA FRISKRIVNINGSKLAUSULER

12.1 Allmän friskrivningsklausul för våra tjänster. Vi har
visserligen som målsättning att upprätthålla en avbrottsfri tjänst och
vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att transaktionerna
behandlas på punktligt sätt, men vi ger inget löfte om att din åtkomst
till eller användning av våra tjänster, inklusive den tid som behövs för
att slutföra behandlingen av betalningstransaktioner, kommer att
levereras oavbrutet, säkert, punktligt eller felfritt eller att vår
webbplats, vår mobilapp eller våra tjänster kommer att vara fria från
virus eller andra skadliga egenskaper om det beror på omständigheter
utanför vår kontroll eller om vi måste stoppa eller modifiera våra
tjänster (helt eller delvis) för att skydda någon oskyldig parts
intressen. Det kan hända att vissa av våra tjänster inte är tillgängliga
på det sätt du normalt använder dem. Det kan exempelvis hända att en
tjänst eller funktion som du använder via vår webbplats eventuellt inte
är tillgänglig via vår mobilapp (och vice versa). Detta innebär att vårt
ansvar inför dig är begränsat om det förekommer avbrott i våra tjänster,
inklusive men ej begränsat till systemfel eller andra avbrott som
påverkar mottagande, behandling, godkännande, slutförande eller
betalning av transaktioner eller tjänsterna. Om du är missnöjd med våra
tjänster kan du välja att sluta använda vår tjänst och/eller stänga din
profil när som helst genom att skicka e-post till oss
Kontakta oss eller på annat sätt ringa oss på +46 20 109307.

12.2 Digitalt innehåll som levereras kostnadsfritt. I den
utsträckning du inte betalar oss för digitalt innehåll som vi levererar
till dig (t.ex. vår mobilapp) levererar vi sådant innehåll i befintligt
skick och utan några som helst utfästelser eller garantier från oss med
avseende på innehållets kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, att
det matchar någon medlevererad beskrivning eller information eller att
vi har rätt att leverera det. Med förbehåll för avsnitt 14.2(b) (Defekt
digitalt innehåll) har vi inget som helst ansvar inför dig för någon
förlust eller skada som du kan drabbas av som resultat av din åtkomst
till eller användning av detta digitala innehåll.

12.3 Temporärt stopp i våra tjänster. I tillägg till våra andra
rättigheter att stoppa våra tjänster, kan det bli nödvändigt för oss
stoppa leveransen av våra tjänster för att lösa tekniska problem eller
göra mindre tekniska ändringar, uppdatera våra tjänster för att
återspegla förändringar i relevanta lagar och reglerande krav och/eller
göra ändringar i våra tjänster som vi har informerat dig om (eller som
du kan har underrättat oss om). Vi kan dessutom då och då utföra
underhåll av våra tjänster, vilket kan leda till att vissa delar av våra
tjänster inte är tillgängliga, varvid vi kommer att anstränga oss a
underrätta dig i förväg. Vi har inget ansvar inför dig när våra tjänster
inte är tillgängliga av dessa skäl.

12.4 Affärstransaktioner. Du bör inte använda tjänsten för att
skicka pengar på annat sätt än till personer som du känner. Vi har inget
ansvar för kvaliteten eller leveransen av varor och tjänster som du
betalar för med hjälp av våra tjänster. Du samtycker till att användning
av vår tjänst för att betala för varor och tjänster sker på din egen
risk. I synnerhet gäller att eftersom vi inte är involverade i,
ansvariga för eller har någon kontroll över någon bakomliggande
överenskommelse som du kan ha med någon annan person som är förknippad
med din användning av våra tjänster, kommer vi inte att medla i några
tvister och ej heller genomdriva eller utföra någon överenskommelse som
du kan ha med sådana personer.

12.5 Ingen garanti för tjänster från dina tredje parter. Vi
garanterar inte och vi har inget ansvar för noggrannheten,
fullständigheten eller användbarheten i någon tjänst från någon tredje
part som du har ingått avtal med och som används i samband med din
användning av våra tjänster (inklusive din internetleverantör,
utfärdaren av ditt betalningsinstrument och/eller din mobila enhets
tillverkare eller nätverksoperatör). Du bekräftar att du ensam ansvarar
för valet av sådana parter eller inköp av några varor och/eller tjänster
från dem. Vi rekommenderar starkt att du gör dina egna undersökningar
när du ska välja sådana leverantörer.

12.6 Datasäkerhetsåtgärder. Vi har implementerat vissa åtgärder som
är utformade för att hålla dina personuppgifter skyddade mot oavsiktlig
förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Vi
kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter inte kommer att
kunna övervinna dessa åtgärder eller använda dina personuppgifter för
olämpliga ändamål. Du samtycker till att du förser oss med
personuppgifter eller andra uppgifter helt på egen risk.

12.7 Ditt ansvar för att underhålla din utrustning och implementera
skyddsmekanismer.
Du har ansvaret för att implementera tillräckliga
skyddsmekanismer och procedurer för att se till att data och andra
uppgifter som du skickar via våra tjänster är fria från infektioner
eller andra skadliga egenskaper. Du ska även ansvara för att skaffa och
underhålla kommunikationsnätverk, hårdvara och annan utrustning som
behövs för åtkomst till och användning av våra tjänster och du ansvarar
för att betala alla relaterade avgifter. Vi lovar inte att våra tjänster
kommer att vara kompatibla med din enhet eller att våra webbplatser
och/eller vår mobilapp kommer att fungera med alla typer av webbläsare
eller på annat sätta vara kompatibla med din kommunikationsutrustning.
Dessutom gäller att om du skaffar åtkomst till och/eller använder våra
tjänster via en mobil enhet samtycker du till och bekräftar att
hämtning, installation eller användning av vissa mobilappar kan vara
begränsat av din mobilnätsoperatör och/eller enhetens tillverkare samt
att vissa tjänster eventuellt inte fungerar med alla mobilnätsoperatörer
eller enheter. Du samtycker till att inte använda våra tjänster med
enheter som har modifierats i strid mot tillverkarens riktlinjer för
program- eller hårdvara.

13. DITT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV DIG

13.1 Detta avsnitt är en viktig bestämmelse som framställer när och
hur du kan förväntas betala oss en rimlig ersättning.
Det finns några
begrepp i detta avsnitt som har särskild betydelse och förklaras vidare
i slutet av avsnittet. Läs dem medan du granskar detta avsnitt.

13.2 Du lovar att du kommer att betala, omedelbart vara skyldig och
vara ansvarig inför en Remitly-part för alla belopp som är lika med dess
förluster om en Remitly-part drabbas av eller blir ansvarig för
förluster som uppstår genom eller i samband med:

a. din användning av eller anslutning till tjänsterna,

b. att du bryter mot detta avtal (inklusive någon policy),

c. tvister eller rättsliga förfaranden som uppstår på grund av dina
handlingar eller utelämnanden och/eller

d. din försumlighet eller ditt brott eller påstådda brott mot
tillämpliga lagar och förordningar eller en tredje parts rättigheter.

13.3 Ord med särskild betydelse:

a. "Remitly-part" avser oss och våra koncernföretag (och deras
respektive styrelseledamöter, företagsledning, ägare, märkes- eller
andra partner, informationsleverantörer, licensgivare, licenstagare,
konsulter, medarbetare, oberoende uppdragstagare samt andra tillämplig
externa tjänsteleverantörer).

b. "Förluster" avser alla nettokostnader som en Remitly-part
rimligen utsätts för som är resultatet (och som en förstående person
skulle anse vara det sannolika resultatet) av de punkter som framställs
i avsnitt 13.2 och som kan vara relaterade till anspråk, krav,
handlingsorsaker, skulder, kostnader, utgifter eller annat
betalningsansvar, inklusive rimliga advokatarvoden. Sådana förluster kan
omfatta de avgifter vi måste betala för att spåra dig, informera dig och
vidta åtgärder för att hantera ditt brott mot vårt avtal och inkassera
något belopp som du är skyldig oss. Förluster omfattar däremot inga
kostnader om en Remitly-part kan få dubbel ersättning för samma förlust
(t.ex. för kostnader och utebliven vinst om anspråk för båda dessa
förluster leder till dubbel ersättning).

13.4 Du ska under inga omständigheter samtycka till någon reglering
eller liknande överenskommelse
med någon part om det påverkar våra
rättigheter eller binder oss på något sätt utan föregående skriftligt
medgivande från oss.

14. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

14.1 Vi är ansvariga inför dig för förutsebara förluster och skador
som orsakas av oss.
Om vi underlåter att efterleva detta avtal
ansvarar vi för förluster eller skador som du drabbas av när de är ett
förutsebart resultat av att vi bryter mot detta avtal eller av vår
underlåtenhet att använda rimlig omsorg och färdighet, men vi har inget
ansvar oförutsebara förluster eller skador. En förlust eller skada är
förutsebar om det antingen är tydligt att den kommer att uppstå eller om
både vi och du visste att den skulle kunna inträffa när avtalet
tecknades. Vi har inget ansvar för någon förlust eller skada som du
drabbas av som resultat av att du bryter mot detta avtal eller agerar
bedrägligt.

14.2 Defekt digitalt innehåll. Nivån på vårt ansvar inför dig för
förluster eller skador som du drabbas av genom vår leverans av digitalt
innehåll (t.ex. vår mobilapp) är beroende av om du har betalt för det
eller ej. Vi anser inte att vår mobilapp är digitalt innehåll som du har
betalt för (vare sig direkt eller indirekt), eftersom den är allmänt
tillgänglig för dig utan avgift och även utan att du måste använda den
del av våra tjänster som innebär att vi tar ut en avgift från dig.

a. Om det händer att vi levererar digitalt avgiftsbelagt innehåll till
dig kommer vårt avtal inte att begränsa vårt ansvar för vissa
rättigheter som du har enligt gällande lag. Dina rättigheter är att få
digitalt innehåll levererat i tillfredsställande kvalitet, lämpligt för
ett visst syfte, i överensstämmelse med den beskrivning och information
vi tillhandahåller och utan ett allmänt anspråk om att vi inte har rätt
att tillhandahålla det digitala innehållet. Om vi levererar digitalt
innehåll till dig utan kostnad och du drabbas av en förlust på grund av
vår underlåtenhet att uppfylla ovanstående villkor kan vi reparera eller
ersätta det digitala innehållet och/eller ge dig ersättning, i vartdera
fallet beroende på omständigheterna och även med förbehåll för de övriga
villkoren i detta avtal.

b. Om defekt digitalt innehåll som vi har levererat skadar en enhet
eller ditt digitala innehåll och detta orsakas av vår underlåtenhet att
använda rimlig omsorg och färdighet kommer vi att antingen reparera
skadan eller betala ut ersättning till dig. Vi kommer dock inte att vara
ansvariga inför dig med avseende på skador som du skulle kunnat undvika
genom att följa vår rådgivning om att installera en uppdatering som
tillhandahålls utan kostnad. Vi ansvarar ej heller för skador som
förorsakas av din underlåtenhet att följa installationsanvisningar eller
att ha en enhet som uppfyller de minsta rekommenderade systemkraven för
åtkomst till och användning av digitalt innehåll (inklusive så som
framställs i detta avtal).

14.3 Undantag till våra gränser för ansvar inför dig. Gränserna för
vårt ansvar inför dig inom ramen för detta avtal gäller inte om du
drabbas av en förlust som resultat av:

a. dödsfall eller personskada som orsakas av våra handlingar eller
uteslutanden (inklusive försumlighet) och/eller

b. vårt bedrägeri eller våra falska utfästelser.

14.4 Vi ansvarar inte för affärsmässiga eller vissa andra
förluster.
Vi tillhandahåller våra tjänster och vårt digitala innehåll
uteslutande för hushålls- och privat bruk. Om du använder våra tjänster
för något handels-, affärs- eller återförsäljningsändamål kommer varken
vi eller våra tjänsteleverantörer (och vart och ett av respektive
koncernföretag, chefer, ombud, partner, uppdragstagare och/eller
medarbetare) att ha något ansvar inför dig eller för utebliven vinst,
förlust av affärer, verksamhetsavbrott eller förlust av affärstillfälle.
Vi har dessutom inget ansvar inför dig för någon förlust som du drabbas
av som resultat av att våra utbetalningspartner betalar ut pengar till
dina mottagare. Vi har, så som förklaras ovan, inget ansvar för några
förluster eller skador som inte är oförutsebara.

14.5 Vi har inget skadeansvar för åtgärder som vi måste vidta för att
efterleva lagar eller för händelser utanför vår kontroll.
Vi kommer
inte att ha något som helst ansvar för några förluster som du kan
drabbas av och som inte var vårt fel eller på grund av någon
underlåtenhet från vår sida att utföra (delvis eller helt), eller vår
försening av utförandet av, någon av våra skyldigheter inom ramen för
detta avtal som orsakas av vår efterlevnad av någon lag eller förordning
(inklusive och utan begränsning vår strävan efter att efterleva alla
lagar eller förordningar mot pengatvätt eller terrorism) eller en
händelse utanför vår kontroll.

14.6 Innebörd för "händelse utanför vår kontroll". En händelse
utanför vår kontroll
avser varje handling eller händelse som ligger
utanför vår rimliga kontroll, vars följder skulle ha varit oundvikliga
trots alla ansträngningar för det motsatta och utan begränsning omfattar
tredje parters strejk, lockout eller andra stridsåtgärder,
civilmotstånd, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om
terroristattack, krig (oavsett om det är förklarat eller ej) eller hot
om eller förberedelse inför krig, brand, explosion, storm, översvämning,
jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel
i offentliga eller privata telekommunikationsnät (inklusive och utan
begränsning strömavbrott, fel i mobilnät och störningar på internet).
Detta skulle även omfatta avbrott i våra tjänster som resultat av
underhåll eller uppgradering av våra system eller system hos någon part
som anlitas för att tillhandahålla våra tjänster, avbrott i något
telenät eller i mobilnätet om du befinner dig på en plats utan
mobilnätsanslutning.

15. TVISTLÖSNING OCH GÄLLANDE LAG

15.1 Tvister med Remitly -- kontakta oss först. Om det uppstår en
tvist mellan dig och Remitly har vi som målsättning att skaffa nödvändig
information och åtgärda ditt problem. Tvister mellan dig och Remitly
avseende tjänsten kan rapporteras till oss
se-complaints@remitly.com, på telefon till +46 20 109307 eller via
reguljär post till Remitly Europe Limited, 7th Floor, Prenrose Two, Penrose Dock, Cork, T23, YY09, Irland.

15.2 Alternativ tvistlösning. En alternativ tvistlösning är ett
förfarande där ett oberoende organ överväger fakta i en tvist och söker
en lösning utan att behöva vända sig till en domstol. Om du inte är nöjd
med hur vi hanterade något klagomål kan det vara lämpligt att du
kontaktar det alternativa tvistlösningsorgan som du har tillgång till.

Irish Financial Services and Pensions Ombudsman ("FSPO") FSPO är en
oberoende och gratis tjänst som hjälper till att lösa klagomål med
pensionsleverantörer och reglerade leverantörer av finansiella tjänster.
Du kan få ytterligare information om FSPO och hur to kan få tillgång
till deras tjänster via www.fpso.ie. Du kan kontakta FPSO på följande
adress: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irland

Telefon: +353 1 567 7000

E-post: info@fspo.ie. . Observera dessutom att tvister även kan skickas
in för lösning online via den europeiska tvistlösningsplattformen
http://ec.europa.eu/odr.

Alla eventuella klagomål som du kan ha i samband med de tjänster som vi
tillhandahåller omfattas av FSPO:s jurisdiktion.

15.3 Lagar som gäller för detta avtal och var du kan inleda rättsliga
förfaranden.
Villkoren i detta avtal regleras av irländsk lag. Detta
innebär att varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband
med det kommer att regleras av irländsk lag. Både du och vi samtycker
till att domstolarna i Irland kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion.

16. OM OSS OCH HUR VI KOMMUNICERAR MED VARANDRA

16.1 Uppgifter om oss och hur du kan kontakta oss. Namnet på vårt
företag är Remitly Europe Limited och vi är registrerade i Irland med
organisationsnummer 629909. Vår registrerade adress är Remitly Europe
Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, IRLAND. Vårt
huvudkontor är beläget på Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork T23 YY09, Irland. Frågor,
meddelanden och förfrågningar om återbetalning eller ytterligare
information kan skickas till Remitly på följande
sätt: online, på telefon till
+46 20 109307 eller via reguljär post till Remitly Europe Limited.,
attn: Customer Service, Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irland.

16.2 Våra kontrollörer.

Remitly Europe Limited, firmanamn Remitly regleras av Central Bank of
Ireland.

16.3 Hur vi kommunicerar med dig. Vi kommer att teckna detta avtal
på svenska och tillhandahålla vår tjänst och kommunicera med dig på
engelska. Du bekräftar att detta användaravtal ska ingås elektroniskt
och att följande uppgiftskategorier ("kommunikation") kan
tillhandahållas via elektroniska metoder (t.ex. via våra webbplatser,
vår mobilapp, e-post, smartphonenotiser, telefon och sms), såvida inte
vi kommunicerar på ett annat sätt med dig om det är fördelaktigt och om
vi måste göra det enligt lagen eller reglerande krav (det kan exempelvis
förekomma omständigheter då vi måste skicka viss information till dig om
det uppstår en rättslig tvist):

a. detta användaravtal och alla ändringar, revideringar eller tillägg
till det,

b. dina handlingar avseende transaktioner via tjänsten (du kommer att få
sådana uppgifter via e-post eller genom att vi lägger upp dem i din
profil som du kan nå genom att logga in till tjänsten),

c. alla inledande, periodiska eller andra avslöjanden eller meddelanden
som tillhandahålls i samband med tjänsten, inklusive och utan
begränsning de som krävs i lagar eller förordningar,

d. all kundtjänstkommunikation, inklusive och utan begränsning
kommunikation med avseende på anspråk om fel eller obehörig användning
av tjänsten,

e. kommunikation relaterad till något misstänkt eller faktiskt bedrägeri
eller hot mot säkerheten och/eller

f. all annan kommunikation relaterad till tjänsten eller Remitly.

Dessa uppgifter kommer att tillhandahållas då och då eller så ofta som
anges på annan plats i detta avtal eller så som vi kan informera dig om
via våra tjänster. Du måste ha en enhet med åtkomst till internet (t.ex.
en stationär dator eller en smartphone), en internetanslutning och ett
e-postkonto för ett ta emot kommunikation och information avseende
tjänsterna.

16.4 När vi behandlar kommunikation som mottagen av dig. Med
undantag för ändringar i detta avtal (se avsnitt 18) ska ett meddelande
som vi tillhandahåller dig anses vara mottaget av dig inom 24 timmar
efter att det har lagts upp på våra webbplatser eller skickats till dig
via e-post eller sms. Om vi av någon anledning måste skicka ett
meddelande via reguljär post kommer vi att betrakta det som mottaget av
dig tre arbetsdagar efter att det skickades.

16.5 Kommunikation via telefon och sms. Vi kan även kommunicera med
dig via automatiskt uppringda eller förinspelade telefonsamtal eller sms
till det telefonnummer som du förser oss med. Vi kommer inte att använda
automatiskt uppringda eller förinspelade telefonsamtal för oombedda
marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. Du samtycker till att vi
kan spela in våra samtal med dig för berättigade affärsändamål, t.ex.
fastställa fakta som diskuteras under samtalen, för utbildnings- och
säkerhetsändamål, för att upptäcka olaglig användning av våra tjänster
och/eller för att efterleva våra rättsliga och reglerande krav.

16.6 Vi kan använda tredje parter för att kontakta dig. Vi kan
kontakta dig direkt eller också kan vi dela dina kontaktuppgifter (t.ex.
ditt telefonnummer) med tjänsteleverantörer som vi anlitar för att
tillhandahålla sådan kommunikation. Standardmässig telefon- och SMS-taxa
gäller.

16.7 Din åtkomst till vissa uppgifter. Du kan när som helst medan
detta avtal mellan oss är aktivt begära en kopia av detta avtal eller
alla andra uppgifter som du har rätt till enligt gällande lag. Vi kommer
också att ge dig uppgifter om dina transaktioner och annan information
som lagen kräver att vi tillhandahåller, via e-post, din profil eller
våra webbplatser och/eller vår mobilapp. Om lagen inte kräver att vi gör
det medger vår tjänst inte att kommunikation tillhandahålls i
pappersformat eller via icke-elektroniska metoder. Du kan ta tillbaka
ditt medgivande till att ta emot kommunikation elektroniskt, men om du
gör det kommer din användning av tjänsten att sägas upp. Om du vill ta
tillbaka ditt medgivande måste du kontakta oss med hjälp av de
kontaktuppgifter som anges i avsnitt 16.1.

17. DIN SÄKRA ANVÄNDNING AV VÅR TJÄNST

17.1 Din säkerhet är mycket viktig för Remitly och vi använder ett
urval av säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter är säkra.
Vi rekommenderar starkt att du tänker efter noggrant innan du skickar
pengar till någon som du inte känner väl. Du bör i synnerhet vara
försiktig med priskampanjer eller erbjudanden som verkar vara för bra
för att vara sanna.

17.2 Din skyldighet att använda våra tjänster på säkert sätt. Du
samtycker till att vidta följande åtgärder för att använda våra tjänster
på säkert sätt:

(a)inte utföra någon av de förbjudna aktiviteterna (se avsnitt 7),

(b) hålla uppgifter om dina betalningsinstrument och säkerhetsuppgifter
(t.ex. ditt lösenord) säkra,

(c) aldrig låta någon annan få se eller använda dina
betalningsinstrument eller säkerhetsuppgifter (t.ex. ditt lösenord) och
ej heller avslöja dina säkerhetsuppgifter utom när du använder våra
tjänster,

(d) aldrig skriva ned dina säkerhetsuppgifter på ett sätt som kan ses av
någon annan och ej heller välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg,
t.ex. en rad bokstäver eller siffror som är lätt att gissa sig till,

(e) säkerställa att alla enheter och/eller all utrustning som används
med våra tjänster använder viruskontroller och brandväggsskydd,

(f) underrätta oss så snart som möjligt om du får kännedom om avbrott,
försening, funktionsfel, virus eller annat fel i våra tjänster,

(g) upprätta beredskapsplaner för att hantera situationer där våra
tjänster eller system inte är tillgängliga eller drabbas av driftsfel
samt

(h) efterleva alla rimliga anvisningar som vi kan utfärda avseende hur
du kan hålla dina betalningsinstrument och din användning av våra
tjänster säkra.

17.3 Använda ditt fingeravtryck för åtkomst till våra tjänster. Vi
kan förse dig med funktioner för att skanna biometrisk information med
din kompatibla enhet för att få åtkomst till våra tjänster (t.ex. genom
att skanna ditt fingeravtryck med hjälp av Touch ID). Observera att alla
som har registrerat sin biometriska information (t.ex. ett
fingeravtryck) i en sådan enhet eventuellt kan få åtkomst till ditt
konto i våra tjänster, enligt vår integritetspolicy. Om denna funktion
är tillgänglig och du väljer detta alternativ gäller att:

a. din kompatibla enhet måste ha vår mobilapp installerad, tillsammans
med lämpliga appar aktiverade för att möjliggöra skanning av din
biometriska information (inklusive om tillämpligt din registrerade
biometriska information, t.ex. ditt fingeravtryck) och

b. du måste se till att endast din biometriska information (t.ex. ditt
fingeravtryck) är registrerad i enheten, eftersom du kan bli ansvarig
för obehöriga betalningar som görs via våra tjänster om någon annan
persons biometriska information också är registrerad i enheten.

17.4 Kontakta oss omedelbart om du tror att din användning av våra
tjänster har äventyrats.
Om du tror att du har blivit eller är ett
offer för bedrägeri eller att tjänsterna har använts utan ditt
medgivande (inklusive om du tror att de e-postadresser som är
registrerade hos oss har äventyrats) ska du kontakta oss omedelbart på
telefon till +46 20 109307. Om du känner till att någon fysisk eller
juridisk person använder tjänsterna på otillåtet sätt ska du informera
oss via e-post till abuse@remitly.com. Och om du får falska
e-postmeddelanden (nätfiske) som påstår sig vara från Remitly bör skicka
dem vidare till abuse@remitly.com.

18. ÄNDRINGAR I VÅRA TJÄNSTER OCH DETTA AVTAL

18.1 Ändringar i våra tjänster och uppdateringar. Vi kan då och då
erbjuda andra funktioner och tjänster. Detta kan omfatta
programvaruunderhåll, information om tjänster, hjälpinnehåll,
felkorrigeringar, underhållsutgåvor, ändringar, tillägg och/eller
uppgradering a de befintliga tjänsterna. Ett exempel på när vi kan
behöva justera våra tjänster är när vi behöver åtgärda ett hot mot
säkerheten. Vi kan även kräva att du uppdaterar digitalt innehåll,
förutsatt att det digitala innehållet matchar den beskrivning av det som
vi gav dig innan du skaffade det. Dessa ytterligare tjänster är föremål
för villkoren i detta avtal (med eventuella ändringar i enlighet med
detta avsnitt) eller andra villkor som du blir informerad om när vi gör
de andra funktionerna tillgängliga.

18.2 Ändringar i detta avtal. Vi kan göra ändringar i detta avtal då
och då, baserat på att du kan avsluta avtalet utan avgifter från oss.

18.3 Orsaker till att vi kan ändra detta avtal. Vi kan ändra
villkoren i detta avtal på grund av en eller samtliga av följande
orsaker:

a. göra en ändring i din förmån eller inte påverka dina rättigheter
eller skyldigheter,

b. rätta fel, utelämnanden, felaktigheter eller tvetydigheter,

c. återspegla villkoren för nya produkter eller tjänster eller ändringar
i befintliga produkter eller tjänster,

d. återspegla ändringar i vårt företags eller koncerns struktur,

e. hantera skillnader i tjänster på grund av nya IT- eller andra
processer,

f. återspegla ändringar i kunders krav eller behov,

g. göra våra rutiner förenliga med marknadspraxis,

h. reagera proportionellt på ändringar i allmän lagstiftning,

i. efterleva samtliga av våra reglerande krav,

j. reagera proportionellt på ändringar i något krav inom ramen för våra
avtal med våra externa tjänsteleverantörer,

k. återspegla ny vägledning från branschen och uppförandekoder som höjer
standarder för konsumentskydd och/eller

l. proportionellt återspegla andra berättigade kostnadsökningar eller
-minskningar som är förknippade med att tillhandahålla en viss produkt
eller tjänst.

18.4 Underrätta dig om ändringar. Alla ändringar i villkoren till
detta avtal kommer att göras tillgängliga för dig genom att lägga upp
den ändrade versionen av detta avtal på vår webbplats och/eller i vår
mobilapp, med ett uppdaterat versionsdatum (vilket kan omfatta att vi
gör den aktuella versionen av detta avtal tillgänglig för dig som en del
av processen när du skickar en transaktion med oss).

18.5 Vår ytterligare rätt att självständigt ändra detta avtal. Om
den ändrade versionen av detta avtal omfattar en väsentlig ändring och
vi vill ändra villkoren i detta avtal utan ditt samtycker kommer vi att
ge dig minst två månaders varsel om ändringen ("ändringsmeddelande")
eller försöka få ditt samtycke på ett annat sätt. Om vi ger dig ett
ändringsmeddelande kommer du att ha rätt att säga upp detta avtal
omedelbart utan avgift, genom att kontakta oss via de metoder som
framställs i avsnitt 10.4, dock under förutsättning att du
tillhandahåller ett meddelande om detta inom den varselperiod vi ger dig
innan den tillämpliga ändringen av avtalet ska träda i kraft. Efter
ändringsmeddelandets utgångsdatum (och om du inte har sagt upp avtalet
innan det utgår) ska du anses ha samtyckt till ändringarna i villkoren
till detta avtal två månader efter att du tog emot ändringsmeddelandet.

18.6 Innebörd för "väsentlig ändring". En väsentlig ändring avser
en ändring som inte omfattar en ändring som:

a. måste göras för att efterleva tillämpliga lagar och/eller
förordningar eller så som på annat sätt krävs av en av våra kontrollörer
eller

b. är relaterad till en ny produkt eller tjänst som görs tillgänglig för
dig eller på annat sätt för att förtydliga ett befintligt villkor.

19. ANDRA VIKTIGA VILLKOR

19.1 Även om vi försenar genomdrivandet av detta avtal kan vi
fortfarande göra det senare.
Om vi inte omedelbart insisterar på att
du ska göra något som du måste göra inom ramen för dessa villkor eller
om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med avseende på att du
bryter mot detta avtal kommer det inte att innebära att du inte behöver
göra sådana saker och det kommer inte att förhindra oss från att vidta
åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis inte betalar
oss ett belopp när det förfaller och vi inte följer upp detta utan i
stället fortsätter att tillhandahålla tjänsterna kan vi fortfarande
kräva att du betalar vid ett senare tillfälle.

19.2 Om en domstol fastställer att en del av detta avtal är olaglig
kommer resten att gälla.
Vart och ett av avsnitten i detta avtal
gäller separat. Om någon domstol eller relevant myndighet fastställer
att något av dem är olagligt ska de återstående avsnitten gälla med
fullständig kraft och verkan.

19.3 Vi kan överlåta detta avtal till någon annan. Vi kan överlåta
våra rättigheter och skyldigheter inom ramen för detta avtal till en
annan organisation. Vi kontaktar dig för att informera dig om vi
planerar en sådan överlåtelse. Om du är missnöjd med överlåtelsen kan du
säga upp vårt avtal genom att kontakta oss via de uppgifter som
framställs i avsnitt 10.4 för att stänga din profil.

19.4 Du behöver vårt medgivande för att överlåta dina rättigheter till
någon annan.
Du får endast överlåta dina rättigheter eller
skyldigheter enligt detta avtal till en annan person om vi ger dig
uttryckligt skriftligt medgivande om det. Det han hända att vi inte kan
samtycka till detta, eftersom det sannolikt kan innebära att vi bryter
mot våra rättsliga och reglerande förpliktelser (inklusive våra
skyldigheter att efterleva lagar mot pengatvätt).

19.5 Andra personer kan ha rättigheter inom ramen för detta
avtal.
Detta avtal har upprättats mellan dig och oss. Ingen annan
person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor,
med undantag för det som framställs i avsnitt 13 avseende ersättning som
du kan vara skyldig oss.

19.6 Innebörd för vissa ord och fraser som inte definieras på annan
plats:

a. "Arbetsdag" avser en veckodag (dvs. inte lördag eller söndag)
då banker håller öppet i Storbritannien (utöver platser för elektroniska
bankaffärer som är öppna dygnet runt).

b. Utökad innebörd för orden "Remitly", "vi", "oss" och
"vår".
När vi använder dessa ord avser vi också att de omfattar
personer som arbetar hos Remitly (t.ex. våra medarbetare och
styrelseledamöter), såväl som våra efterträdare och rättsinnehavare.
"Efterträdare" är en juridisk term som avser någon som ersätter oss.
"Rättsinnehavare" är en annan juridisk term som avser en annan person
som har fått förmånen av något som vi har överlåtit till den personen
(en rättsinnehavare kan exempelvis vara någon som vi överlåter förmånen
av de rättigheter vi har enligt detta avtal till).

c. "Skriftlig" omfattar e-postmeddelanden. När vi använder ordet
skriftlig i detta avtal omfattar det e-postmeddelanden.

19.7 Vår användning av rubriker. Vi använder rubriker och
beskrivningar för att betona det vi avser i de avsnitt som följer dem,
men de tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte och bildar inte någon
del av vårt rättsliga avtal.

19.8 Allmän lag. Allmän lag (till exempel om konsumentskydd) gäller
detta avtal och de tjänster vi tillhandahåller dig i enlighet med det,