I-print at/o i-download ang PDF

**_Svarbu – Jūsų sutikimas dėl anglų kalbos. Ši politika pateikiama anglų kalba. Sutikdami su mūsų Vartotojo sutartimi sutinkate, kad Paslaugą teiktume anglų kalba ir kad su jumis bendrautume anglų kalba.

Jei yra kokių nors prieštaravimų tarp mūsų Paslaugos turinio versijos anglų kalba (įskaitant šią politiką) ir bet kurio vertimo, bus taikoma versija anglų kalba. Pavyzdžiui, jei įrenginyje, kuriuo naudojatės mūsų Paslauga, nustatėte ne anglų kalbą, taikoma tik mūsų Paslaugos anglų kalba versija (o ne versija ne anglų kalba).

Jūsų patogumui galime pateikti šį dokumentą kitomis kalbomis. Šio dokumento lietuvių versija pasiekiama [čia][https://www.remitly.com/li/lt/home/supplier-privacy-policy]. Jei yra kokių nors neatitikimų tarp šios politikos anglų kalbos versijos ir išversto teksto, tik tekstas anglų kalba yra privalomas.

Jei nesutinkate su tuo, kas išdėstyta pirmiau, prašome nesijungti prie mūsų Paslaugų ir jomis nesinaudoti._**

TIEKĖJO PRIVATUMO POLITIKA

Skirkite laiko ir atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad visiškai suprastumėte mūsų požiūrį ir praktikas, susijusias su jūsų asmenine informacija ir jos naudojimu.

  1. APIE ŠIĄ POLITIKĄ

Ši privatumo politika (ši Politika) taikoma tiekėjams, gyvenantiems Europos ekonominėje erdvėje. Pasirūpinkite, kad jūsų darbuotojai, su kuriais mums tektų bendrauti, būtų supažindinti su šia politika.

Ši politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d. Šią Politiką galime keisti bet kuriuo metu, o kai tai padarysime, pranešime jums el. paštu ir (arba) paskelbsime atnaujintą informaciją savo svetainėje. Užtikrinkite, kad ši politika būtų peržiūrėta kiekvieną kartą, kai mums pateikiama asmeninė informacija. Jei nesutinkate su kuria nors šios Politikos dalimi ar jos pakeitimu, nedelsdami kreipkitės į mūsų DAP.

  1. KAS MES ESAME?

Bet kokią mums pateiktą asmeninę informaciją kontroliuoja „Remitly Europe Limited“, kuri vykdo veiklą 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija, ir kuri yra duomenų valdytoja (Remitly, mes, mus arba mūsų).

  1. KAS YRA MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS?

Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DPO), su kuriuo galite susisiekti, jei turite klausimų dėl šios politikos arba manote, kad pažeidėme 2018 m. Duomenų apsaugos įstatymą ir (arba) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679) (DA įstatymai). Mūsų DAP kontaktiniai duomenys yra: p. Eimear Sugrue, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija; privacy@remitly.com.

  1. TIEKĖJO ASMENINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS

Asmens duomenys, kuriuos renkame: Jei jūs ar jūsų darbuotojai susisieks su mumis (telefonu, el. paštu ar kitu būdu), saugosime šiuos asmens duomenis:

– vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis (pvz., el. pašto adresą ir telefono numerį) ir bet kokią kitą informaciją, kurią jūs arba jie pateikiate mums susirašinėdami su mumis;
– informaciją ir dokumentus apie jūsų verslo veiklą, kuriuos mums pateikiate jūs ir jūsų darbuotojai;
– informaciją ir dokumentus apie jūsų užklausas, įskaitant bendravimą su jumis ir jūsų darbuotojais;
– informaciją ir dokumentus, kuriuos gauname apie jus ir jūsų darbuotojus iš viešai prieinamos informacijos (pvz., jūsų svetainės, socialinės žiniasklaidos ir „Companies House“), kai atliekame tyrimą (taip siekiama užtikrinti, kad suprastume jus, jūsų darbuotojus ir jūsų verslą).

Informaciją apie jūsų darbuotojus taip pat galime rinkti iš socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., „LinkedIn“), įskaitant atvejus, kai arba jei jie bendrauja su mumis tose platformose arba naudojasi mūsų socialinės žiniasklaidos turiniu (informaciją, kurią galime gauti, reglamentuoja taikytinos socialinės žiniasklaidos platformos privatumo nustatymai, politika ir (arba) procedūros, todėl raginame jus ir jūsų darbuotojus su jomis susipažinti).

Jūsų asmeninės informacijos naudojimas : Naudosime visą pirmiau pateiktą informaciją, kad:

– suteikti jums informaciją, kurios prašėte iš mūsų, i) kad kartu galėtume nuspręsti, ar sudaryti sutartį ir (arba) kitokį susitarimą, ir ii) kad galėtume įgyvendinti savo teisėtus interesus;

– siekdami šių kitų teisėtų interesų: i) apsaugoti „Remitly“, mūsų klientų, tiekėjų, kontaktinių asmenų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą ii) tvarkyti potencialių tiekėjų įrašus arba rekomenduoti (ar kitaip) jus kitiems; iii) tobulinti mūsų paslaugas ir (arba) produktus; ir (arba) iv) siųsti jums informaciją ar medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali jus sudominti arba kurios prašėte iš mūsų.

Dalijimasis jūsų asmenine informacija : Dalijamės asmenine informacija su trečiosiomis šalimis tik šiais atvejais :

– su savo darbuotojais (tačiau jie turi būti naudojami tik pareigoms atlikti ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo priežastį);
– su kitoms mūsų grupės įmonėmis (būtent „Remitly Inc.“), kad grupės darbuotojai galėtų atlikti pareigas „Remitly“ vardu;
– su įvairiomis trečiosiomis šalimis, kurios teikia įrankius, leidžiančius veikti mūsų sistemoms ir paslaugoms (įskaitant el. paštą, trumpąsias žinutes, dokumentų valdymą ir dalijimąsi failais);
– su mūsų telefonijos tiekėju (kuris matytų telefono numerius, jei jums skambintume) ir mūsų plačiajuosčio ryšio tiekėju (kuris galėtų matyti el. pašto adresus (bet ne turinį, kurį mums siunčiate, jei jį šifruojate);
– su trečiosiomis šalimis, kai parduodamas, įsigyjamas ar sujungiamas visas ar dalis mūsų turto, jei jūsų asmeninė informacija yra perduodamo turto dalis (apie tokį įvykį jums pranešame, taip pat informuojame apie galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmenine informacija).

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas : Jei kartu nusprendžiame:

– sudaryti sutartį ir (arba) kitokį tarpusavio susitarimą, ši informacija bus saugoma visą jūsų santykių su mumis laikotarpį;

– nesudaryti tarpusavyje sutarties ir (arba) kitokio susitarimo, ši informacija bus saugoma jūsų užklausos nagrinėjimo laikotarpiu ir tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių ją surinkome, įskaitant bet kokių teisinių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų vykdymą; jei pagal įstatymus privalome ją saugoti ilgiau, saugosime ją reikalaujamą laikotarpį ir (arba) jei informacija naudojama dėl teisinių procesų (įskaitant būsimus teisinius procesus), ji bus saugoma šio teisinio (ir bet kokio vykdymo) proceso metu.

  1. ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Jūsų asmenine informacija dalijamės „Remitly“ grupėje ir su išorės trečiosiomis šalimis (kurių kategorijos nurodytos šioje Politikoje). Tai gali būti susiję su jūsų asmeninės informacijos perdavimu už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Kai perduodame jūsų asmeninę informaciją iš EEE, užtikriname, kad jai būtų taikomas panašus apsaugos lygis. Kai kuriais atvejais jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama į šalis, kurias [Europos Komisija] (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) pripažino užtikrinančiomis tinkamą asmeninės informacijos apsaugos lygį. Kitais atvejais užtikrinsime, kad būtų įgyvendinta bent viena iš teisėtų apsaugos priemonių, iš kurių gali būti:

– Kai perduodame asmeninę informaciją „Remitly“ grupėje ir tam tikroms išorės trečiosioms šalims, galime naudoti specialias Europos Komisijos patvirtintas sutartis, pagal kurias asmeninei informacijai suteikiama tokia pati apsauga kaip ir Europoje; arba

  1. JEI APSILANKOTE MŪSŲ SVETAINĖJE

Jei taip pat lankotės mūsų svetainėje, atkreipkite dėmesį, kad tvarkome tam tikrą asmeninę informaciją apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje. Todėl prašome susipažinti su mūsų svetainės privatumo politika, kurią rasite adresu www.remitly.ie.

  1. JŪSŲ TEISĖS

Dėl mūsų turimų jūsų asmens duomenų jūs turite teisę:

– gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir informacijos apie jų tvarkymą;
– prašyti, kad ištaisytume mūsų saugomus jūsų asmeninės informacijos įrašus, jei jie yra netikslūs, ir papildyti neišsamią asmeninę informaciją;
– tam tikrais ribotais atvejais paprašyti, kad ištrintume jūsų asmeninę informaciją arba nutrauktume jos tvarkymą;
– nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais;
– užginčyti mūsų atliekamą jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kuris buvo pagrįstas teisėtais interesais;
– tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą tik saugojimu;
– tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų perduoti jūsų asmens duomenis kitam interneto paslaugų teikėjui;
– nesutikti su sprendimais, grindžiamais tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą;
– užkirsti kelią tvarkymui, kuris gali sukelti jums žalą ar nerimą, ir reikalauti iš mūsų kompensacijos už bet kokią žalą, kurią patyrėte dėl to, kad pažeidėme DA įstatymus;
– gauti pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio gali kilti didelis pavojus jūsų teisėms ir laisvėms;
– pateikti skundą duomenų apsaugos komisarui, jei manote, kad pažeidėme duomenų apsaugos įstatymus (susisiekite su ICO per https://www.dataprotection.ie/.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, kreipkitės į mūsų DAP (galime paprašyti patvirtinti savo tapatybę – prašome bendradarbiauti su mumis tikrinant jūsų tapatybę). Atkreipkite dėmesį, kad mums gali prireikti tam tikros asmeninės informacijos, kad galėtume su jumis dirbti ir (arba) jums teikti informaciją, todėl jūsų nuostatų pakeitimai arba apribojimai, kuriuos prašote nustatyti dėl asmeninės informacijos naudojimo, gali turėti įtakos tam, kokią informaciją galime pateikti.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kartais mes negalėsime nutraukti jūsų asmeninės informacijos naudojimo, kai to paprašysite (pavyzdžiui, kai turime ją naudoti, nes to reikalauja įstatymai, arba kai informaciją reikia saugoti reguliavimo tikslais). Kai su mumis susisieksite, informuosime jus, jei negalėsime įvykdyti jūsų prašymo arba kaip jūsų prašymas gali jus paveikti.

  1. KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Taikome tinkamas saugumo priemones, kad jūsų asmeninė informacija nebūtų atsitiktinai prarasta, naudojama ar prieiga prie jos nebūtų suteikta neleistinu būdu, pakeista ar atskleista. Be to, prieigą prie jūsų asmeninės informacijos suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kurie turi verslo poreikį žinoti. Jie tvarkys jūsų asmeninę informaciją tik pagal mūsų nurodymus ir yra įpareigoti laikytis konfidencialumo.

Esame įdiegę procedūras, skirtas bet kokiam įtariamam duomenų saugumo pažeidimui nagrinėti, ir apie įtariamą pažeidimą pranešime jums ir bet kuriai galiojančiai reguliavimo institucijai, jei esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

  1. TIESIOGINĖ RINKODARA

Turite teisę prašyti mūsų netvarkyti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Šia teise galite pasinaudoti bet kuriuo metu, atlikdami jums prieinamus „atsisakymo nuo prenumeratos“ veiksmus (pvz., paspausdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ kiekviename jums siunčiamame reklaminiame el. laiške). Mes atsižvelgsime į jūsų pasirinkimą ir nesiųsime jums tokių pranešimų. Atkreipkite dėmesį, kad jei paprašysite mūsų nesusisiekti su jumis el. paštu tam tikru el. pašto adresu, mes išsaugosime to el. pašto adreso kopiją „draudimo susirašinėti sąraše“, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą nesusisiekti. Galite bet kada pakeisti savo rinkodaros pasirinkimus.