Wydrukuj i / lub pobierz plik PDF

Ważne informacje dotyczące serwisu

Uwaga: zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci ważnych informacji, w szczególności zanim podpiszesz z nami umowę. Przekazujemy te informacje w naszym powiadomieniu o nazwie Ważne informacje dotyczące serwisu. Informacje te nie stanowią części naszej Umowy, lecz zawierają pewne szczegóły dotyczące sposobu zawierania z Tobą niniejszej umowy oraz korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Obejmuje to takie informacje jak prawa do anulowania lub zaprzestania korzystania z naszych Usług, dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nimi przed zawarciem z nami Umowy.

UMOWA UŻYTKOWNIKA REMITLY

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z naszych Usług prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zalecamy również przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu, gdyż warunki naszej Umowy użytkownika są prawnie wiążące.

Niniejsza Umowa użytkownika („Umowa”) obowiązuje od dnia 28 lipca 2022 r.. Dotyczy ona użytkowników usług Remitly zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. NASZA UMOWA Z TOBĄ

1.1 Niniejsza Umowa stanowi umowę między Tobą a spółką Remitly Europe Limited („Remitly”, „my”, „nas” i „nasze”). Opisuje ona warunki, które będą Cię obowiązywały w przypadku korzystania z naszych usług przekazów pieniężnych („Usługi”) oraz wszelkich powiązanych produktów lub treści cyfrowych. Używane w niniejszej Umowie wyrazy „Ty” i „Twoje” odnoszą się do użytkowników naszych Usług.

Niniejsza Umowa obejmuje warunki odnoszące się w szczególności do sytuacji, gdy rejestrujesz u nas swoje dane (tj. tworzysz swój Profil — patrz poniższa sekcja 3.1), jak również warunki, na które musisz wyrazić zgodę przy każdym zleceniu dokonania jednorazowej transakcji płatniczej. Dla ułatwienia obydwa zestawy tych warunków zostały uwzględnione w jednym, niniejszym dokumencie.

1.2 Inne ważne dokumenty. Polecamy również Twojej uwadze naszą Politykę prywatności oraz naszą Politykę dotyczącą plików cookie („Polityki”), które zawierają wszystkie stosowne informacje na temat wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych podczas świadczenia Ci naszych Usług, w tym informacje o Twoich prawach wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych oraz sposobie kontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli uczestniczysz w naszym programie „Nagrody”, odnoszą się także do Ciebie specjalne warunki. Można je znaleźć, klikając tutaj.

1.3 W jakim innym miejscu mogę znaleźć kopię niniejszej Umowy i powiązanych Polityk? Aktualna wersja niniejszej Umowy, Polityka prywatności oraz Polityka dotycząca plików cookie są dostępne w stopce naszej witryny internetowej. Dokumenty te wysyłamy Ci pocztą e-mail w momencie przeprowadzania transakcji, jednak zdecydowanie zalecamy wydrukowanie lub pobranie i przechowywanie kopii tych dokumentów, jak również zapoznawanie się z ich aktualną wersją od czasu do czasu, gdy korzysta się z naszych Usług.

1.4 Kiedy warunki niniejszej Umowy stają się dla mnie prawnie wiążące? Akceptujesz warunki niniejszej Umowy (w tym warunki wszystkich Polityk) oraz wyrażasz na nie zgodę, gdy:

 1. potwierdzasz akceptację elektronicznej wersji niniejszej Umowy po udostępnieniu dla Ciebie takiej opcji (na przykład w chwili rejestracji do Usług Remitly lub składaniu nam zlecenia dokonania jednorazowego przekazu pieniężnego w ramach osobnych transakcji za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej) lub
 2. rozpoczynasz korzystanie z naszych Usług lub podejmujesz taką próbę (w szczególności, jeśli uzyskujesz dostęp, pobierasz i/lub korzystasz z jakichkolwiek Usług Remitly) — w takiej sytuacji wyrażasz zgodę, abyśmy uznali korzystanie przez Ciebie z naszych Usług za akceptację niniejszej Umowy od tego momentu.

1.5 Zapoznaj się z ważnymi informacjami podanymi poniżej

Niniejsza Umowa określa prawnie wiążące warunki korzystania z naszych Usług, dlatego zapoznaj się z nimi i zaakceptuj je, zanim staną się dla Ciebie wiążące oraz przed każdorazowym skorzystaniem z Usług. W szczególności upewnij się, że zawierają wszystko, czego chcesz i nic, na co nie wyrażasz zgody, zanim podejmiesz decyzję o ich zaakceptowaniu i skorzystaniu z naszych Usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek część niniejszej Umowy, prosimy o niekorzystanie z naszych Usług. Niniejsza Umowa obejmuje pewne ograniczenia, opisuje zagrożenia, jak również zawiera wytyczne dotyczące właściwego korzystania z naszych Usług. Aby ułatwić zapoznanie się z niniejszą Umową, wyróżniliśmy poniżej niektóre ważne postanowienia, które powinieneś(-naś) ze szczególną uwagą przeczytać i zrozumieć, zanim skorzystasz z naszych Usług. Jeśli nie masz co do czegoś pewności lub potrzebujesz dodatkowych informacji, zapoznaj się z informacjami w naszej witrynie internetowej lub skontaktuj się z nami pod adresem service@remitly.com.

Kluczowe sekcje:

*Nasze Usługi oraz Opłaty za nasze Usługi i wymianę walut (sekcje 2 i 4) — sekcje te zawierają informacje dotyczące świadczonych przez nas usług oraz obowiązujących opłat. Uwzględniają one również ważne instrukcje dotyczące dokonywania płatności z tytułu korzystania z naszych Usług. Pamiętaj, że radzimy nie korzystać z naszych Usług w celu wysyłania pieniędzy nieznajomym.

Pierwsze kroki i korzystanie z naszych Usług (sekcja 3) — to postanowienie wyjaśnia, komu zezwalamy na korzystanie z naszych Usług. Pamiętaj, że niezmiernie ważne jest niekorzystanie przez Ciebie z naszych Usług w imieniu innej osoby.

Wysyłanie pieniędzy (sekcja 5) — sekcja ta zawiera ważne informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas przekazów pieniężnych.

Ważne ograniczenia dotyczące Usług (sekcja 7) — uważnie zapoznaj się z tą sekcją. W szczególności zawiera ona listę działań określanych jako „Działania zabronione”, których nie wolno podejmować podczas korzystania z naszych Usług. Przedstawia ona także szczegółowe informacje o tym, jakie czynności możemy podjąć w przypadku niewłaściwego korzystania przez Ciebie z naszych Usług (co może obejmować nieprzetwarzanie przez nas Twoich transakcji).

Ważne oświadczenia oraz Nasza odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody (sekcje 12 i 14) — w tych sekcjach wyjaśniono okoliczności, w których ponosimy (lub nie ponosimy) odpowiedzialności wobec Ciebie podczas świadczenia naszych Usług.

Twoja odpowiedzialność za straty spowodowane przez Ciebie (sekcja 13) — w tej sekcji wskazano okoliczności, w których możesz ponieść odpowiedzialność za spowodowane przez Ciebie straty.

Zmiany dotyczące naszych Usług i naszej Umowy (sekcja 18) — w tej sekcji znajdują się ważne informacje dotyczące ewentualnej zmiany naszej Umowy z Tobą.

2. NASZE USŁUGI

2.1 Przekazy pieniężne. Nasze Usługi umożliwiają osobom mieszkającym w Polsce dokonywanie przekazów pieniężnych do osób w krajach i regionach, których listę przekazujemy za pośrednictwem naszej witryny internetowej i/lub aplikacji mobilnej. Nasze Usługi są świadczone w taki sposób, że „Nadawca” korzysta z naszych Usług do wysyłania pieniędzy, a „Odbiorca” otrzymuje pieniądze przesłane za pośrednictwem naszych Usług. „Transakcja” odnosi się do zlecenia złożonego przez Nadawcę, w ramach którego zobowiązuje nas do przesłania pieniędzy w formie wypłaty na rzecz Odbiorcy realizowanej za pośrednictwem naszych Usług. „Kwota transakcji” to kwota wpłacana nam przez Nadawcę, abyśmy wypłacili odpowiadającą jej kwotę Odbiorcy. „Kwota wypłaty” to kwota wypłacona Odbiorcy.

2.2 Zalecamy korzystanie z naszych Usług do wysyłania pieniędzy znajomym lub rodzinie, a tym samym za pośrednictwem naszych Usług pieniądze nie powinny być wysyłane nieznajomym.

2.3 Umowy z osobami trzecimi. Aby korzystać z naszych Usług, może być konieczne zawarcie umów z innymi usługodawcami określanymi przez nas jako „Usługodawcy zewnętrzni”. Jeśli na przykład korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, może być konieczne zawarcie umowy z producentem urządzenia przenośnego oraz operatorem telekomunikacyjnym. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków umów zawieranych z Usługodawcami zewnętrznymi, którzy są związani z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług.

3. PIERWSZE KROKI I KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

(Należy również pamiętać o ważnych ograniczeniach usług opisanych w sekcji 7)

3.1 Tworzenie profilu. Aby korzystać z naszych Usług, należy utworzyć profil Remitly (Twój „Profil”). Twój Profil umożliwia nam rejestrowanie pewnych informacji na Twój temat, jak zostało to szczegółowo wyjaśnione w naszej Polityce prywatności. Twój Profil nie jest używany jako środek realizacji transakcji płatniczych. Jako taki Twój Profil nie jest rachunkiem bankowym ani płatniczym i nie służy do przechowywania wartości w jakiejkolwiek formie (elektronicznej lub innej).

3.2 Sposób tworzenia Profilu. Aby utworzyć Profil, masz obowiązek i musisz:

 1. przekazać nam kompletne, dokładne i zgodne z prawdą informacje, o które prosimy (w tym informacje o Tobie, a jeśli to konieczne w momencie dokonywania płatności, także informacje o instrumentach płatniczych (takich jak rachunek bankowy, karta debetowa lub kredytowa, które mają zostać użyte podczas wysyłania pieniędzy za pośrednictwem naszych Usług) („Instrumenty płatnicze”), jak również wszelkie informacje i/lub dokumenty, których z uzasadnionych względów wymagamy). Przekazane informacje zostaną przez nas wykorzystane również do ustalenia, czy jesteś osobą uprawnioną do korzystania z naszych Usług;
 2. wykonania wszelkich zadań rejestracyjnych w sposób i w formie, jakie są z uzasadnionych względów przez nas wymagane. Może to obejmować utworzenie przez Ciebie danych uwierzytelniających (takich jak hasło lub osobisty numer identyfikacyjny) („Dane uwierzytelniające”) i/lub pobranie naszej aplikacji mobilnej (w stosownych przypadkach); oraz
 3. podjęcie wszelkich innych działań, jakich my, nasi lub Twoi usługodawcy zewnętrzni mogą z uzasadnionych względów wymagać, aby umożliwić Ci dostęp do Usług i korzystanie z nich.

3.3 Z naszych Usług należy korzystać wyłącznie do własnych potrzeb. Nie wolno tworzyć Profilu, przesyłać ani odbierać Transakcji w imieniu innej osoby. Nasze Usługi są udostępniane wyłącznie konsumentom w rozumieniu prawa polskiego, tj. wyłącznie osobom fizycznym niedziałającym w ramach swojej aktywności gospodarczej lub zawodowej. Jeśli będziesz korzystać z naszych Usług w celach biznesowych lub zawodowych, naruszysz niniejszą Umowę, a my będziemy mogli uniemożliwić Ci korzystanie z naszych Usług w dowolnym momencie. W sekcji 7.2 przedstawiono ograniczenia dotyczące środków finansowych wysyłanych do Indii.

3.4 Jest bardzo ważne, aby przekazywane nam informacje pozostały dokładne, a w szczególności należy nas zawsze powiadamiać o swoim aktualnym adresie.Zmiany Twojego głównego miejsca zamieszkania mogą wymagać zaakceptowania innych warunków świadczenia usług Remitly, obowiązujących w regionie, do którego nastąpiła przeprowadzka. Oprócz tego, ponieważ pewne Usługi są aktualnie oferowane jedynie w wybranych regionach, zmiany Twojego głównego miejsca zamieszkania mogą skutkować tym, że stracisz uprawnienia do korzystania z pewnych Usług. Jeśli jakiekolwiek przekazywane nam informacje (w szczególności adres do korespondencji i/lub adres e-mail) ulegną zmianie, musisz niezwłocznie nas powiadomić i/lub poprawić dane w swoim Profilu, tak aby przekazane nam informacje były zawsze dokładne, zgodne z prawdą i kompletne. Ponosisz odpowiedzialność za przekazywanie dokładnych i kompletnych informacji przez cały czas korzystania z naszych Usług.

3.5 Wymagania uprawniające do korzystania z naszych Usług. Podczas tworzenia Profilu konieczne będzie zaakceptowanie niniejszej Umowy (oraz wszelkich innych dokumentów, które możemy okresowo wyznaczać). Trzeba mieć co najmniej osiemnaście (18) lat lub w inny sposób być osobą pełnoletnią w świetle prawa polskiego, aby mieć dostęp lub korzystać z naszych Usług jako Nadawca. Jesteśmy zarejestrowanym podmiotem, który uzyskał licencję banku centralnego Irlandii na świadczenie naszych Usług w Irlandii. Działamy w Polsce jako instytucja płatnicza w ramach swobody świadczenia usług w wymiarze transgranicznym.Aby korzystać ze świadczonych przez nas Usług, musisz mieszkać na terytorium Polski. Jeśli mieszkasz w innym regionie, możesz zawrzeć odpowiednią umowę na Usługi świadczone w Twoim kraju lub regionie, dostępną w naszej witrynie internetowej. W sekcji 8 opisano, jak i dlaczego gromadzimy i weryfikujemy dane osobowe.

3.6 Osoby i terytoria objęte ograniczeniami. Istnieją przepisy i regulacje nakładające sankcje na pewne kraje i osoby fizyczne, co oznacza, że takie organizacje jak nasza nie mogą świadczyć swoich Usług, jeśli obejmują czynności objęte sankcjami. Nie możesz korzystać z naszych Usług, jeśli przebywasz lub dokonujesz transakcji w pewnych regionach lub innych miejscach, gdzie prawo zabrania nam świadczenia naszych Usług. Dodatkowe informacje na temat powyższych kwestii można znaleźć na stronach https://www.centralbank.ie/regulation/how-we-regulate/international-financial-sanctions; https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-miedzynarodowe-giif; oraz https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

Możemy także nie świadczyć wszystkich lub części naszych Usług innym osobom lub regionom (bez względu na to, czy są powiązane z listą sankcji, czy nie), jeśli na przykład poprzez takie działanie nie bylibyśmy w stanie przestrzegać przepisów dotyczących naszych Usług. Z korzystaniem z pewnych Usług mogą się także wiązać dodatkowe wymogi kwalifikowalności, które będą musiały zostać zweryfikowane przed skorzystaniem przez Ciebie z takich Usług.

3.7 Korzystanie z Instrumentu płatniczego. Aby w poszczególnych przypadkach możliwe było wykonywanie Transakcji, musisz przekazać nam dane dotyczące Instrumentu płatniczego (takiego jak rachunek bankowy, karta kredytowa lub debetowa) lub zezwolić nam na dostęp do takich danych. Dane dotyczące Instrumentu płatniczego mogą nam być również potrzebne do pobierania opłat oraz egzekwowania innych zobowiązań wynikających z korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Dane dotyczące Instrumentu płatniczego należy nam przekazać tylko wtedy, gdy:

 1. jest to Instrument płatniczy, który nie utracił ważności i jest w dobrej kondycji;

 2. jesteś uprawnionym i prawowitym użytkownikiem Instrumentu(-ów) płatniczego(-ych).

Upoważniasz nas do sprawdzenia u dostawcy usług płatniczych wydającego Twój Instrument płatniczy, czy jest on w dobrej kondycji. W celu zweryfikowania Twojego Instrumentu płatniczego możemy przesłać zlecenie autoryzacji płatności i/lub uznania i/lub obciążenia Instrumentu płatniczego na niewielką kwotę, zgodnie ze stosownymi zasadami systemu kart i płatności. Będziemy przestrzegać wszelkich zasad systemu kart i płatności dotyczących zwrotu jakiejkolwiek kwoty płatności próbnej, którą obciążono Twój Instrument płatniczy.

3.8 Limit Profilu. Możesz zarejestrować i otworzyć tylko jeden Profil, a my możemy określić limity dotyczące liczby adresów e-mail oraz instrumentów płatniczych, które mogą być powiązane z Twoim Profilem.

4. OPŁATY ZA NASZE USŁUGI I WYMIANĘ WALUT

4.1 Nasza Opłata za usługę. W zamian za świadczenie dla Ciebie naszych Usług zgadzasz się uiszczać nam opłatę za usługę („Opłata za usługę”) przy każdej przesłanej do nas Transakcji, oprócz Kwoty transakcji. Wysokość Opłat(y) za usługę, którą zastosujemy w odniesieniu do przekazów, można znaleźć na naszej [Stronie ze stawkami i opłatami]. Zrozumiałe informacje na temat dodatkowej kwoty Opłaty za usługę odnoszącej się do Transakcji zostaną także udostępnione przed udzieleniem przez Ciebie zgody na wykonanie Transakcji, dając Ci czas na zastanowienie, czy chcesz ponieść taką opłatę za nasze Usługi. W przypadku pewnych usług możemy zgodzić się na nieobciążanie Cię Opłatą za usługę. Płatność z tytułu Opłaty za usługę oraz Kwota transakcji w odpowiedniej walucie są należne i konieczne do zapłacenia nam przez Ciebie z chwilą przesłania przez Ciebie Transakcji do przetworzenia. Zgadzasz się na potrącenie przez nas wszelkiej należnej Opłaty za usługę lub wszelkiego obowiązującego podatku od Kwoty transakcji płatniczej, którą udostępniamy wskazanemu przez Ciebie Odbiorcy.

4.2 Jak można nam zapłacić za nasze Usługi. Zezwalamy jedynie na zapłatę za nasze Usługi (w tym płatność Kwoty transakcji oraz wszelkiej stosownej Opłaty za usługę):

i

Ty

 1. zgodnie z instrukcjami przekazywanymi Ci przez nasz Serwis dotyczącymi dokonywania płatności;
 2. przy użyciu:
 3. karty debetowej lub kredytowej akceptowalnych marek, które wskazujemy

za pośrednictwem naszego Serwisu („Płatności dokonywane przy użyciu karty”); lub

 1. przelewu bankowego (na przykład z wykorzystaniem systemu SEPA w UE/EOG („Płatności za pośrednictwem banku”)).

W żadnym wypadku nie jesteśmy zobowiązani do zaakceptowania płatności za nasze Usługi z wykorzystaniem innych metod płatności. Jeśli płacisz nam (lub próbujesz to robić) z wykorzystaniem innej metody płatności (na przykład gotówką) lub w sposób uniemożliwiający nam odnotowanie dokonania płatności, nie mamy obowiązku świadczenia Ci naszych Usług, a takie działanie będzie przez nas traktowane jako naruszenie istotnych warunków niniejszej Umowy.

4.3 Płatności dokonywane przy użyciu karty. Jeśli płacisz nam przy użyciu karty debetowej lub kredytowej, wyrażasz zgodę na zapłacenie nam Kwoty transakcji oraz wszelkich opłat należnych w ramach niniejszej Umowy za pomocą wskazanej karty debetowej lub kredytowej. Przy każdorazowym przesłaniu nam Transakcji akceptujesz fakt, że jesteśmy uprawnieni do obciążenia wskazanej przez Ciebie karty debetowej lub kredytowej z tytułu każdej Transakcji przekazu pieniężnego oraz należnych nam opłat zanim zrealizujemy usługi płatnicze lub jakąkolwiek inną transakcję.

4.4 Płatności za pośrednictwem banku. Jeśli płacisz nam za nasze Usługi (w tym płatność Kwoty transakcji oraz wszelkiej stosownej Opłaty za usługę) w formie Płatności za pośrednictwem banku, musisz przestrzegać instrukcji przekazywanych przez nas przy okazji takiej płatności. W szczególności do tej metody płatności bezwzględnie odnoszą się następujące warunki:

W przypadku korzystania z naszej funkcji „Ręczny przelew bankowy” do tej metody płatności bezwzględnie odnoszą się następujące warunki:

 1. Musisz przekazać nam płatność z rachunku bankowego odpowiadającego nazwie Twojego Profilu, a transfer środków do nas musi zostać przeprowadzony przy użyciu bankowego systemu finansowania, który został przez nas zatwierdzony. Twoja Płatność za pośrednictwem banku musi pochodzić z rachunku prowadzonego przez instytucję kredytową działającą w Polsce, w imieniu osoby, której nazwisko zgadza się z nazwą Twojego Profilu, a sama płatność musi zostać dokonana elektronicznie.
 2. Płatność musi zostać dokonana we wskazanym przez nas przedziale czasowym. Płatność za pośrednictwem banku musi zostać przeprowadzona w ramach Twojej bankowości elektronicznej lub kanału kasy mieszkaniowej, dzięki czemu otrzymamy płatność w przedziale czasowym, o którym Cię informujemy w momencie przesyłania przez Ciebie Transakcji do przetworzenia.
 3. Musisz wprowadzić prawidłowe dane dotyczące płatności oraz zapłacić dokładną kwotę. Musisz wprowadzić i użyć dokładnych danych, które przekazujemy Ci w celu dokonania Płatności za pośrednictwem banku. Takie dane obejmują numer rozliczeniowy naszego rachunku bankowego, numer rachunku, jak również dokładną kwotę płatności oraz numer referencyjny, które to informacje znajdą się w naszym powiadomieniu dotyczącym Transakcji. Bardzo ważne jest, aby te dokładne dane zostały przez Ciebie wprowadzone. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe dane, Twoja płatność może zostać przekazana innej osobie i może nie być możliwe odzyskanie od niej tych środków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Ciebie straty (ani za jakikolwiek zwrot środków w dowolnej formie), jeśli wyślesz pieniądze do osoby innej niż my i/lub Twoja płatność nie zostanie przez nas rozpoznana z powodu niepodania prawidłowych danych.

W przypadku używania funkcji „Łatwy przelew bankowy” nasi partnerzy otwartej bankowości (na przykład TrueLayer) zapewnią Ci dostęp do Twoich rachunków u innych dostawców oraz możliwość inicjowania płatności z tych rachunków na rzecz Remitly w celu dokonania płatności za nasze Usługi. Nasi partnerzy otwartej bankowości są upoważnieni do świadczenia takich usług.

Gdy korzystasz z usług otwartej bankowości w celu inicjowania płatności z rachunku posiadanego u innego dostawcy:

 1. Musisz upewnić się, że dane zapewniające dostęp do rachunku zostały wprowadzone prawidłowo, co umożliwi pomyślne zainicjowanie płatności na rzecz Remitly.
 2. Musisz przestrzegać wszelkich warunków i postanowień uzgodnionych przez Ciebie z naszymi partnerami otwartej bankowości, aby możliwe było korzystanie z ich usług.

4.5 Konsekwencje nieprawidłowej płatności. Jeśli podczas dokonywania płatności na naszą rzecz nie będą przez Ciebie przestrzegane wymagania określone w niniejszej sekcji 4, potraktujemy Twoją płatność (lub próbę płatności) jako Działanie zabronione (patrz sekcja 7), a w związku z innymi naszymi prawami w ramach niniejszej Umowy:

 1. Twoja Transakcja może zostać anulowana i/lub opóźniona; i/lub

 2. możemy zwrócić Twoją Płatność za pośrednictwem banku po przeprowadzeniu jej sprawdzenia pod kątem wszelkich zagrożeń oraz innych uzasadnionych kontroli; i/lub

 3. możemy wstrzymać lub zawiesić możliwość korzystania przez Ciebie z naszych Usług, co może ponadto obejmować rozwiązanie naszego stosunku prawnego z Tobą (z wcześniejszym ostrzeżeniem lub bez niego); i/lub

 4. Twoja płatność może zostać poddana procedurze prawnej lub regulacyjnej, w przypadku której możesz nie otrzymać zwrotu swojej płatności.

4.6 Inne ewentualne opłaty i należne nam kwoty. Jeśli prześlesz Transakcję, której skutkiem będzie obciążenie nas opłatą lub kwotą wynikającą z użycia Twojego Instrumentu płatniczego w sposób potencjalnie niezgodny z prawem i/lub w przypadku niewystarczających środków lub kredytu, wyrażasz zgodę na to, że możesz mieć obowiązek zapłaty nam kwoty równej kwocie, którą zostaliśmy obciążeni. W szczególności, jeśli prześlesz transakcję skutkującą obciążeniem nas „opłatami NSF”, „opłatami z tytułu obciążenia zwrotnego”, żądaniem zwrotu Kwoty transakcji lub innymi podobnymi kosztami, wyrażasz zgodę na to, że możesz mieć obowiązek zwrócenia Remitly wszelkich takich opłat i kwot. Te inne koszty i opłaty będą nam należne z chwilą powiadomienia Cię, że stosowne koszty lub opłaty zaistniały. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie niektórych z tych opłat: „opłata NSF” (znana również jako opłata z tytułu niewystarczających środków) występuje w sytuacji, gdy jesteśmy powiadamiani przez naszych partnerów bankowych i obciążani opłatą z tytułu niewystarczających środków na rachunku bankowym używanym przez Ciebie do finansowania Transakcji. „Opłata z tytułu obciążenia zwrotnego” występuje z kolei wtedy, gdy użytkownik karty zakwestionował transakcję bezpośrednio u wystawcy karty (na przykład w banku). Przykładowo może to wystąpić, jeśli użytkownik karty złoży reklamację w banku, że płatność dokonana kartą w ramach korzystania z naszych Usług została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, a następnie wystawca karty zgłasza ostateczne roszczenie wobec nas z tytułu zaangażowania w taką transakcję. W przypadku gdy zalegasz wobec nas z jakimikolwiek kwotami, zastrzegamy sobie prawo do windykacji długu z wykorzystaniem środków prawnych, w tym między innymi za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

4.7 Przeliczanie walut i kursy wymiany. W ramach naszych Usług dozwolone jest nadawanie przekazów pieniężnych wyłącznie w pewnych walutach. Zazwyczaj będzie to waluta dostępna w kraju lub regionie Odbiorcy, ale mogą być używane inne. W naszych formularzach online obliczona zostanie waluta udostępniona Odbiorcy, wraz z zastosowanym kursem wymiany. Będzie można to sprawdzić przed dokonaniem Transakcji, a taka informacja znajdzie się również w wysyłanym do Ciebie potwierdzeniu Transakcji. Nasze kursy wymiany mogą ulegać zmianie. Jeśli jakikolwiek kurs wymiany wstępnie przez nas zaproponowany utraci ważność przed przesłaniem Transakcji, poinformujemy Cię o nowym kursie wymiany, który zostanie zastosowany względem Twojej Transakcji przez nasz Serwis przed jej przesłaniem. Możesz wtedy zadecydować, czy chcesz kontynuować Transakcję, czy nie. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że możemy uzyskać przychód z kursu wymiany zastosowanego względem Transakcji, a złożenie nam instrukcji przetworzenia Transakcji w ramach naszego Serwisu stanowi zgodę na zastosowanie kursu wymiany obliczonego dla tej Transakcji.

4.8 Ponosisz odpowiedzialność za koszty i opłaty należne osobom trzecim. Podczas korzystania z naszych Usług inne osoby trzecie mogą nakładać opłaty, koszty i inne zobowiązania. Może to obejmować Twój bank, wystawcę karty, operatora telekomunikacyjnego, dostawcę usług internetowych. Na przykład niektórzy wystawcy kart kredytowych mogą traktować użycie karty kredytowej w związku z korzystaniem z naszych Usług jak „zaliczkę gotówkową” , co może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat i kosztów odsetkowych za transakcję. Operator telekomunikacyjny i/lub dostawca usług internetowych mogą także obciążyć Cię opłatami związanymi z transferem danych i wiadomościami tekstowymi. Ponosisz (a nie my) odpowiedzialność za wszelkie opłaty, prowizje, koszty i/lub wydatki naliczone przez takie osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. Sprawdź umowy z tymi dostawcami zewnętrznymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat takich ewentualnych kosztów dodatkowych.

4.9 Podatki. Do Twoich obowiązków należy sprawozdawczość oraz opłacanie wszelkich stosownych podatków z tytułu korzystania z naszych Usług. Zgadzasz się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Usług, w tym między innymi dotyczących sprawozdawczości oraz opłacania wszelkich podatków wynikających z Transakcji dokonywanych za pośrednictwem Usług.

5. WYSYŁANIE PIENIĘDZY

5.1 Przetwarzanie Twoich transakcji. W momencie przesłania Transakcji zlecasz nam jej przetworzenie. Wyrażasz zgodę na to, że zgodnie z warunkami niniejszej Umowy możemy zaakceptować lub odrzucić Twoją ofertę przetworzenia Transakcji oraz że nie jesteśmy w żadnym stopniu zobowiązani do przeprowadzenia dla Ciebie jakiejkolwiek Transakcji, jeśli jakiekolwiek zobowiązania określone w ramach niniejszej Umowy użytkownika zostały przez Ciebie złamane w sposób nietrywialny (i w tym celu prosimy o sprawdzenie, czy nie dokonujesz jakichkolwiek „Działań zabronionych” wymienionych w sekcji 7).

5.2 Terminy realizacji Transakcji Z zastrzeżeniem innych warunków niniejszej Umowy zgadzasz się, że postąpimy z należytą i uzasadnioną biegłością, dbałością i starannością w celu wykonania Twoich Transakcji i uznania środków u dostawcy usług płatniczych Odbiorcy w poniższych terminach realizacji, po otrzymaniu od Ciebie ważnego zlecenia płatniczego z tytułu Transakcji w Dzień roboczy, co może oznaczać termin realizacji:

 1. gdy tylko zezwolą na to nasi partnerzy oraz dostępne dla nas sieci płatnicze; lub
 2. gdy powiadomimy Cię w inny sposób (co może nastąpić w ciągu kilku godzin od otrzymania przez nas ważnego zlecenia płatniczego).

Godzina przyjęcia Twojego zlecenia płatniczego to godzina jego otrzymania, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie otrzymamy Twojego zlecenia płatniczego w Dzień roboczy, możemy to potraktować jako przyjęcie zlecenia płatniczego w kolejny Dzień roboczy.

Istnieją specjalne reguły odnoszące się do harmonogramu pewnych płatności, jeśli nasz Serwis zezwala Ci na wysyłanie pieniędzy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (określanego również jako „EOG” — jest to region obejmujący wszystkie kraje Unii Europejskiej, Lichtenstein, Islandię i Norwegię).

Te specjalne reguły wykonywania płatności są następujące:

Płatności dokonywane w euro do Odbiorców w EOG — udostępniane są dostawcy usług płatniczych Odbiorcy nie później niż na koniec kolejnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez nas Twojego ważnego Zlecenia transakcji płatniczej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Wszelkie inne płatności dokonywane w innych walutach EOG do Odbiorców w EOG — udostępniane są dostawcy usług płatniczych Odbiorcy nie później niż na koniec czwartego Dnia roboczego po otrzymaniu przez nas Twojego ważnego Zlecenia transakcji płatniczej, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Zgadzamy się, że przedstawione powyżej „specjalne reguły wykonywania płatności” nie odnoszą się do transakcji płatniczych wykonywanych w innych walutach.

Należy pamiętać, że choć dostawca płatności Odbiorcy podlega najprawdopodobniej obowiązkowi prawnemu udostępnienia tych środków od razu po ich otrzymaniu, mogą wystąpić dalsze opóźnienia w otrzymaniu tych środków przez Odbiorcę, co jest uzależnione od takich kwestii jak godziny urzędowania dostawcy usług płatniczych Odbiorcy oraz przeprowadzenie przez dostawcę własnej weryfikacji tożsamości klienta w stosunku do Odbiorcy.

5.3 Warunki dotyczące terminów realizacji oraz informacje potrzebne nam do przetworzenia Twoich Transakcji. Nasze zobowiązania opisane w powyższej sekcji 5.2 podlegają także następującym warunkom:

Przekazanie nam przez Ciebie potrzebnych informacji. Twoje zlecenie płatnicze zostanie przez nas uznane za prawidłowo otrzymane, jeśli zostaną nam przekazane aktualne, dokładne i kompletne dane dotyczące:

 1. Ciebie oraz korzystania przez Ciebie z naszych Usług — takie jak Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego, hasło, wszelkie inne Dane uwierzytelniające lub inny wymagany przez nas identyfikator, o czym Cię poinformujemy; oraz
 2. Transakcji — takie jak poprawne, dokładne i kompletne dane Odbiorcy oraz wszelkie obowiązkowe dane, których przekazanie jest wymagane w celu ukończenia naszych procesów związanych z realizacją transakcji płatniczych. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z wykonaniem transakcji, jeśli nie przekażesz nam prawidłowych, dokładnych i kompletnych danych Odbiorcy (w tym między innymi jego danych bankowych).
  Co więcej, jeśli płacisz nam z wykorzystaniem Płatności za pośrednictwem banku, Twoje zlecenie płatnicze zostanie przez nas uznane za prawidłowo otrzymane, gdy spełniasz wymagania określone w sekcji 4.4.

Posiadanie przez Ciebie wystarczających środków. Choć mogą zaistnieć okoliczności, w których możemy to zrobić, nie jesteśmy zobowiązani do uznania Twojego zlecenia płatniczego za otrzymane przez nas ani do przetworzenia Twojej Transakcji, jeśli nie masz (lub my nie otrzymaliśmy) wystarczających rozliczonych środków umożliwiających nam przeprowadzenie Transakcji. Dla celów tego warunku „rozliczone środki” to środki, które nie są oczekujące i zostały z nami rozliczone przez naszych partnerów bankowych, oraz, w odniesieniu do Płatności dokonywanych przy użyciu karty, są dostępne do użycia bez ograniczenia ze strony Twojej zarejestrowanej i ważnej karty debetowej lub kredytowej, jak również są rozliczane za pośrednictwem odpowiedniego systemu sieci płatniczych.
Inne dozwolone opóźnienia w przetwarzaniu Twoich Transakcji. Przetwarzanie Twojej Transakcji może być opóźnione z powodu naszych starań mających na celu zweryfikowanie Twojej tożsamości, uzyskanie dodatkowych informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszych Usług (na przykład podczas przeprowadzania stopniowych testów limitu wydatków), przeprowadzenie kontroli pod kątem nadużyć finansowych, zatwierdzenie Twoich Instrumentów płatniczych, przestrzeganie w inny sposób przepisów prawa i/lub zarządzanie naszym ryzykiem finansowym.

5.4 Upoważnienie nas przez Ciebie do użycia Twojej karty do płatności. Jeśli płacisz nam za nasze Usługi za pomocą karty debetowej lub kredytowej, w celu umożliwienia nam przetworzenia Twojej Transakcji upoważniasz nas do obciążania kart debetowych lub kredytowych, które jesteśmy w stanie zaakceptować (co może obejmować Twoją kwalifikującą się kartę kredytową i/lub kartę debetową). Możesz wycofać swoje upoważnienie do obciążania przez nas Twojej karty debetowej lub kredytowej, usuwając je ze swojego Profilu. Jeśli Twoja płatność nie powiedzie się, upoważniasz nas do jedno- lub wielokrotnego ponawiania próby przy użyciu tej samej karty debetowej lub kredytowej. Dodając kartę debetową lub kredytową do swojego Profilu, informujesz nas, że jesteś legalnym użytkownikiem tej karty. Pamiętaj, że z używaniem różnych rodzajów kart debetowych lub kredytowych może wiązać się konieczność poniesienia pewnych opłat, co zostało szerzej opisane w sekcji 4 („Opłaty za nasze usługi i wymianę walut”).

5.5 Informacje dotyczące Transakcji. Jeśli nie ograniczyliśmy Ci korzystania z naszych Usług, logując się do swojego Profilu, masz dostęp do swoich danych dotyczących wykonanych transakcji płatniczych oraz innych informacji związanych z Twoją historią transakcji. Zgadzasz się przeglądać swoje Transakcje przez Profil, a nie w formie zestawień otrzymywanych okresowo pocztą. Wyrażasz zgodę, aby jakiekolwiek lub wszystkie dodane przez Ciebie dane Odbiorcy były przez nas rejestrowane w celu umożliwienia Ci łatwego dokonywania przyszłych Transakcji do tego Odbiorcy, a postępując tak potwierdzasz, że utworzona została przez Ciebie lista zaufanych Odbiorców z tymi danymi.

W ramach swojego Profilu będziesz mieć również dostęp do raportu, który możesz pobrać. Udostępniamy stosowne szczegóły Twoich Transakcji, w szczególności wszelkie poniesione opłaty oraz wszelkie inne naliczone Ci kwoty w przedmiotowym okresie. Te szczegóły będą przez nas aktualizowane (i udostępniane) tylko wtedy, gdy w przedmiotowym okresie wystąpiła jakakolwiek aktywność lub poniesione zostały jakiekolwiek opłaty. Sposób, w jaki przekazujemy informacje dotyczące transakcji, pozwoli Ci na przechowywanie i odtwarzanie informacji w niezmienionej formie, na przykład poprzez wydrukowanie kopii. Gwarantujemy, że szczegóły każdej Transakcji zostaną Ci udostępnione do przeglądu online przez co najmniej 13 miesięcy od momentu ich pierwszego udostępnienia.

5.6 Pamiętaj, aby przekazywać nam właściwe dane Transakcji, ponieważ nie będzie ich można później poprawić. Podczas dokonywania Transakcji za naszym pośrednictwem masz obowiązek dopilnować, aby wszystkie szczegóły Transakcji były kompletne, dokładne i prawidłowe (w tym między innymi dane dotyczące Odbiorcy i jego banku), ponieważ po przesłaniu Transakcji do przetworzenia nie zawsze będziemy mogli umożliwić Ci zmianę dotyczących jej szczegółów. W pewnych okolicznościach może przysługiwać Ci zwrot środków, a ważną Transakcję oczekującą możesz anulować w dowolnym momencie.

5.7 Inne przysługujące Ci prawa. Możesz mieć pewne prawa i zabezpieczenia, które przysługują Ci z tytułu Twojej umowy z dostawcą Instrumentu płatniczego lub zasadniczo wynikają z przepisów prawa w odniesieniu do płatności za Transakcję dokonane przy użyciu zarejestrowanej karty kredytowej lub debetowej. Szczegółowe informacje na temat takich zabezpieczeń znajdziesz w swojej umowie z dostawcą Instrumentu płatniczego.

6. ODBIERANIE PIENIĘDZY

6.1 Dostawcy usług. Współpracujemy z lokalnymi bankami i innymi placówkami zewnętrznymi (każda określana jako „Dostawca usług”), aby udostępniać środki finansowe Odbiorcom w formie depozytu bankowego, odbioru gotówki lub z wykorzystaniem innych metod, które mogą być opisane w ramach naszych Usług. W naszej witrynie internetowej staramy się udostępniać aktualne informacje dotyczące lokalizacji, dostępności i godzin pracy naszych Dostawców usług. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianie bez naszej wiedzy. Anulujemy środki finansowe udostępnione Odbiorcom w formie odbioru gotówki, jeśli nie zostaną one prawidłowo odebrane w ciągu 60 dni kalendarzowych od chwili ich pierwszego udostępnienia i w miarę możliwości zwrócimy kwoty na Instrument płatniczy użyty przy wysyłaniu płatności.

6.2 Weryfikacja. Przed odebraniem środków Odbiorcy będą musieli się wylegitymować poprzez okazanie ważnego dowodu tożsamości. Co więcej, od Odbiorców może być wymagane podanie numeru referencyjnego lub innego podobnego identyfikatora powiązanego z ich Transakcjami. Dokładne wymagane dane będą zależeć od Dostawcy usług Odbiorcy, o czym może Cię powiadomić nasz Serwis.

7. WAŻNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE USŁUG

7.1 Nasze ogólne prawo do ograniczenia Ci korzystania z naszej Usługi. Oprócz ograniczeń opisanych w innych miejscach niniejszej Umowy, możemy odmówić wykonania jakiejkolwiek Transakcji, jeśli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia ochrony Tobie i/lub nam, lub w inny sposób wymagane, abyśmy pozostawali w zgodzie z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli również ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia dotyczące korzystania z naszych Usług, w tym między innymi wprowadzać limity przekazywanych kwot (na transakcję lub w formie zagregowanej). Te limity są ustalane przez nas (w sposób uzasadniony) i wynikają z naszej oceny wyników oraz czynników ryzyka, co może obejmować między innymi: naszą ocenę ryzyka dotyczącą Twojego Profilu, Twoją lokalizację, lokalizację Odbiorcy, przekazywane nam informacje rejestracyjne i naszą zdolność do ich weryfikacji, jak również wszelkie wymogi prawne, których musimy przestrzegać (na przykład niektóre przepisy prawa w danym regionie mogą zabraniać nam świadczenia Usług z tą samą funkcjonalnością, jaką zapewniamy Tobie). Te limity mogą być nałożone na poszczególne Profile lub, jeśli to ustaliliśmy w racjonalny sposób, wynikać z dowodów dotyczących Profili będących profilami powiązanymi. Podczas oceny ryzyka związanego z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług (w szczególności podczas rejestracji Profilu) możemy także wykorzystywać modelowanie nadużyć finansowych i ryzyka.

7.2 Transakcje do Indii. Remitly przetwarza transakcje do Indii zgodnie z umowami Rupee Drawing Arrangements przyjętymi przez Bank Rezerw Indii. Potwierdzasz, że wiesz, iż zabronione jest korzystanie z Serwisu w celach handlowych lub do dokonywania przekazów na rzecz organizacji charytatywnych.

7.3 Działania zabronione. Oprócz powyższego, traktujemy poniższe sytuacje jako
„Działania zabronione”, wtedy gdy:

 1. korzystasz z naszych Usług (lub mamy uzasadnione podejrzenie, że miało lub będzie miało to miejsce) w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub w sposób naruszający obowiązujące prawo, co wpływa na nas lub korzystanie przez Ciebie z naszych Usług (w tym między innymi w związku z oszustwem, finansowaniem organizacji terrorystycznej i/lub praniem pieniędzy);
 2. korzystasz z naszych Usług w związku z materiałami lub usługami o charakterze erotycznym, grami hazardowymi, zakupem lub sprzedażą tytoniu, akcesoriów związanych z tytoniem, broni palnej, leków na receptę lub innych substancji podlegających kontroli; zabronione jest także korzystanie z naszych Usług podczas próby nadużycia, wykorzystania lub obejścia ograniczeń dotyczących użycia nałożonych przez nas lub innego użytkownika;
 3. naruszysz jakikolwiek istotny warunek lub postanowienie niniejszej Umowy (lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami) lub wysyłasz pieniądze Odbiorcy, którego działania lub zaniechania zostałyby uznane za złamanie jakiejkolwiek umowy zawartej z nami (które w tych przypadkach nie stanowią naruszenia
  trywialnego lub technicznego);
 4. stwarzasz niedopuszczalną formę odpowiedzialności, kredytu i/lub ryzyka nadużycia wobec nas i/lub naszych użytkowników (co możemy racjonalnie ustalić na podstawie dowodów);
 5. przekazujesz fałszywe, niekompletne, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje, które nie są jedynie trywialne (w tym między innymi wszelkie informacje podawane
  w naszym procesie tworzenia Profilu i/lub informacje wymagane od Ciebie w celu wykonania Transakcji);
 6. nie współpracujesz w ramach jakiegokolwiek dochodzenia lub nie przekazujesz nam dodatkowych informacji lub potwierdzeń dotyczących Ciebie lub korzystania przez Ciebie z naszych Usług, o które możemy w uzasadnionych przypadkach wnioskować;
 7. wypłacasz sobie zaliczki gotówkowe ze swojej karty kredytowej (lub pomagasz w tym innym) lub w inny sposób próbujesz uzyskać środki finansowe większe niż Ci przysługujące (co
  niekiedy jest określane jako „Double Dip” lub bezpodstawne wzbogacenie) w trakcie sporu poprzez odbieranie lub próbę odebrania środków zarazem od nas, innego użytkownika naszych Usług, banku, lub firmy obsługującej karty debetowe lub kredytowe za tę samą transakcję;
 8. kontrolujesz Profil powiązany z innym Profilem, w szczególności takim, który był zaangażowany w jakiekolwiek z niniejszych Działań zabronionych;
 9. uzyskujesz dostęp do naszych Usług z kraju lub regionu poza Polską,
  co nie jest przez nas dozwolone, bądź w inny sposób używasz anonimowego serwera proxy lub innego narzędzia uniemożliwiającego śledzenie Twoich działań w Internecie;
 10. używasz jakiegokolwiek bota, pająka, skrobaka bądź urządzenia automatycznego lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszej witryny internetowej lub aplikacji, bądź w innym przypadku wyświetlasz, używasz, kopiujesz lub modyfikujesz Własność intelektualną Remitly w jakikolwiek sposób (patrz również Sekcja
  11 „Własność intelektualna Remitly”).

Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że angażowanie się w powyższe Działania zabronione ogranicza bezpieczny dostęp (Twój lub innych klientów Remitly) i/lub bezpieczne korzystanie z Twojego Instrumentu płatniczego, Profilu lub ogólnie Usług. Dodatkowo zgadzasz się współpracować z nami, gdy z uzasadnionego powodu możemy wymagać zbadania jakiegokolwiek Działania zabronionego związanego z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług.

7.4 Zgadzasz się nie podejmować żadnych Działań zabronionych. Jeśli:

a. podejmujesz lub próbujesz podejmować jakiekolwiek Działania zabronione, lub jeśli mamy uzasadnione powody wierzyć, na podstawie naszej faktycznej wiedzy lub podejrzeń popartych dowodami, że takie działania mogły być przez Ciebie podejmowane; lub
b. w sposób uzasadniony podejrzewamy, że z naszych Usług korzystano w sposób nieuprawniony lub oszukańczy, bądź wystąpiło zagrożenie dotyczące bezpiecznego korzystania przez Ciebie z naszych Usług (w tym funkcji zabezpieczeń Twojego Profilu i/lub Twoich Danych uwierzytelniających); lub
c. jeśli zostało to wyraźnie przez nas wymienione gdzie indziej w niniejszej Umowie, zastrzegamy sobie prawo (w przypadku powyższej podsekcji 1, bez odpowiedzialności wobec Ciebie) do podjęcia czynności określonych w poniższej sekcji 7.5.

7.5 Czynności, które możemy podjąć. Jak to zostało określone w sekcji 7.4, możemy podjąć jedną lub kilka z poniższych czynności, w zależności od okoliczności:

a. opóźnienie, cofnięcie, anulowanie, odrzucenie lub odmowa przetworzenia instrukcji płatniczych i/lub poprawienie informacji dotyczących transakcji (lub podjęcie podobnego działania za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych); i/lub
b. zamknięcie lub zawieszenie Twojego Profilu, korzystania przez Ciebie z jakiegokolwiek konkretnego Instrumentu płatniczego i/lub korzystania przez Ciebie z naszych Usług (w całości lub w części), w tym niezapewnianie Ci Usług w przyszłości; i/lub
c. edytowanie, modyfikowanie, odmowa opublikowania jakiejkolwiek treści i/lub odmowa przeprowadzenia jakiejkolwiek instrukcji płatniczej lub transferu danych powiązanego z jakimkolwiek Działaniem zabronionym; i/lub
d. zgłoszenie transakcji oraz wszelkich innych stosownych informacji dotyczących Ciebie i korzystania przez Ciebie z naszych Usług (w tym danych dotyczących Profilu i Twoich danych osobowych)
regulatorowi (w szczególności Komisji Ochrony Danych), policji lub innym organom ścigania i/lub departamentowi
lub agencji rządowej; i/lub
e. żądanie odszkodowania od Ciebie (w stosownych przypadkach).

7.6 W przypadku gdy zawiesimy, odmówimy przeprowadzenia transakcji płatniczej i/lub w inny sposób ograniczymy korzystanie przez Ciebie z naszych Usług, podejmiemy próbę powiadomienia Cię o tym, jeśli będzie to dozwolone przez prawo, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (takich jak nasza witryna internetowa, aplikacja mobilna, poczta e-mail, powiadomienia w smartfonie, telefon i SMS), chyba że skontaktujemy się z Tobą w inny sposób, jeśli będzie to wskazane i/lub bezpieczniejsze. Powiadomimy Cię także o powodach podjęcia takich czynności z wyprzedzeniem lub, jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, niezwłocznie po wprowadzeniu zawieszenia lub ograniczenia (chyba że powiadomienie Ciebie byłoby niezgodne z jakimikolwiek przepisami prawa lub w inny sposób naruszałoby uzasadnione interesy bezpieczeństwa).
W zależności od okoliczności związanych z zawieszeniem lub wstrzymaniem korzystania przez Ciebie z naszych Usług, możemy usunąć zawieszenie i/lub ograniczenie możliwie jak najszybciej po zniknięciu przyczyn zawieszenia i/lub ograniczenia.
Zawieszenie korzystania przez Ciebie z Serwisu nie będzie mieć wpływu na Twoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, powstałe przed lub po takim zawieszeniu lub w związku z jakimikolwiek niezakończonymi Usługami.

7.7 Nic w niniejszej sekcji nie ogranicza Twoich praw do zaskarżenia naszych decyzji (nieoficjalnie za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta, poprzez wystąpienie z roszczeniem wobec nas do Rzecznika ds. Usług Finansowych i Świadczeń Emerytalnych (patrz sekcja 15) lub przed sądem).

8. JAK I DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE

8.1 Nasza Polityka prywatności i Polityka dotycząca plików cookie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega naszej Polityce prywatności oraz naszej Polityce dotyczącej plików cookie, które można znaleźć w naszej witrynie internetowej, jest też szczegółowo opisane w niniejszej Umowie. Zaakceptowanie niniejszej Umowy oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na warunki tych Polityk. Polityki te należy wydrukować lub pobrać i przechowywać ich kopię wraz z niniejszą Umową.

8.2 Udostępnianie Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pamiętaj, że informacje przekazywane nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z Usług (w tym za pośrednictwem naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnej i/lub Twojego Profilu) będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Takie przekazywanie jest dokonywane na potrzeby przetwarzania danych przez nas, spółki z naszej grupy oraz starannie wybranych dostawców zewnętrznych i będzie obejmować przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w których przepisy dotyczące przetwarzania dotyczących Cię informacji mogą być mniej rygorystyczne niż w Twoim kraju. Więcej szczegółów znajduje się w naszej Polityce prywatności. Korzystanie z naszych Usług oznacza Twoją zgodę na takie przekazywanie danych.

8.3 Program identyfikacji klientów. Jesteśmy prawnie zobowiązani do pozyskiwania, weryfikowania i rejestrowania informacji na Twój temat. Możemy wymagać od Ciebie przekazania nam niepublicznych, osobistych danych identyfikacyjnych oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Możemy także zgodnie z prawem pozyskiwać informacje na Twój temat z innych źródeł, bez Twojej wiedzy, w tym nieosobiste dane identyfikacyjne, które możemy pozyskiwać podczas uzyskiwania przez Ciebie dostępu i/lub korzystania z naszych Usług. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce prywatności oraz Polityce dotyczącej plików cookie.

8.4 Ujawnianie informacji władzom. Informacje na Twój temat oraz dotyczące Twoich transakcji możemy przekazywać władzom państwowym i organom ścigania zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi, jak to opisano w naszej Polityce prywatności.

8.5 Weryfikowanie Twoich danych osobowych. Upoważniasz nas do zasięgania informacji u Ciebie i u innych osób, jeśli jest to konieczne w związku z weryfikacją przekazywanych nam przez Ciebie danych. Może to obejmować prośby o przekazanie przez Ciebie dodatkowych informacji, wymaganie od Ciebie podjęcia kroków w celu potwierdzenia własności Twojego adresu e-mail lub instrumentów finansowych, weryfikowanie Twoich informacji w zewnętrznych bazach danych lub za pośrednictwem innych źródeł, takich jak biura informacji kredytowej.

9. USUWANIE BŁĘDÓW, ANULOWANIE LUB ZWROTY PIENIĘDZY

9.1 Usuwanie błędów. Prosimy o poinformowanie nas w dowolnym momencie, jeśli masz jakiekolwiek problemy z naszym Serwisem. Jeśli uważasz, że wystąpił błąd lub problem związany z Twoim przekazem pieniężnym, musisz skontaktować się z nami w ciągu 180 dni od dnia, w którym obiecaliśmy Ci, że środki zostaną udostępnione Twojemu Odbiorcy. Nie będziemy starali się pociągnąć Cię do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione użycie Twojego Profilu przez jakąkolwiek osobę, pod warunkiem, że będziemy przekonani, że Twoje działanie nie było bezprawne. Prosimy o powiadomienie nas bez zbędnej zwłoki o wszelkich nieuprawnionych lub nieprawidłowo wykonanych Transakcjach i/lub wszelkich innych stratach, kradzieży lub sprzeniewierzeniu związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. Niezależnie od sytuacji należy skontaktować się z nami nie później niż 13 miesięcy po dacie wykonania Twojej Transakcji. Jeśli nie powiadomisz nas niezwłocznie w tym terminie, możemy nie być w stanie Ci pomóc ani zwrócić Ci środki. Kontakt z nami jest możliwy z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w sekcji 16.1 lub pocztą e-mail na adres abuse@remitly.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania błędów, kliknij tutaj.

9.2 Zwrot środków przed ukończeniem Twojej Transakcji. Ważną Transakcję można anulować w dowolnym momencie przed jej ukończeniem. Ukończenie oznacza, że Odbiorca odebrał wysłane przez Ciebie pieniądze (poprzez odbiór gotówki, dostawę do domu bądź wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Odbiorcy lub do jego portfela mobilnego). Po otrzymaniu Twojego zlecenia anulowania Transakcji, zanim zwrócimy Ci środki, możemy zwrócić się do naszych Dostawców usług, by potwierdzić, czy Transakcja została anulowana. Kwota transakcji nie zostanie zwrócona po ukończeniu transakcji. Istnieją również inne warunki określające sposób, w jaki możemy zwrócić Ci środki (zostało to określone w sekcji 4).

9.3 Nasza Gwarancja dobrej woli. Jeśli z jakiegoś powodu nie zadowala Cię nasza obsługa, zwrócimy Ci kwotę Opłaty za usługę dotyczącą odpowiedniej Transakcji (nasza „Gwarancja dobrej woli”). Spółka Remitly Europe Limited, z siedzibą pod adresem 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia, udziela Gwarancji dobrej woli swoim klientom zamieszkałym w Polsce. Aby uzyskać naszą Gwarancję dobrej woli, musisz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem
+48800707431, wysłać do nas wiadomość e-mail na adres service@remitly.com lubnapisać do nas na adres do korespondencji: Remitly Europe Limited attn.: Customer Service, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia, w ciągu 180 dni od Transakcji. Nasza Gwarancja dobrej woli jest Ci udzielana w uzupełnieniu Twoich praw i nie ma wpływu na Twoje prawa wynikające z przepisów prawa, przykładowo w odniesieniu do realizacji przez nas Usług z należytą biegłością i dbałością. Więcej informacji znajdziesz także w sekcji 14 („Nasza odpowiedzialność za poniesione przez Ciebie straty lub szkody”).

9.4 Wypłata zwracanych środków. Wszystkie zwroty będą wypłacane na ten sam Instrument płatniczy, jakiego użyto przy dokonywaniu płatności za Transakcję. Zwroty są dokonywane wyłącznie we wpłaconej nam walucie i nie będą korygowane o zmiany wartości dotyczące kwoty w danej walucie lub jakichkolwiek innych walut obcych, jakie wystąpiły od momentu przesłania Twojej Transakcji. Jeśli Instrument płatniczy użyty do dokonania zapłaty z tytułu pierwotnej Transakcji nie jest już ważny i nie jesteśmy w stanie znaleźć wzajemnie akceptowanego rozwiązania, nie jesteśmy zobowiązani do dokonania zwrotu.

9.5 Śledzenie Twojej płatności. Jeśli zlecisz nam śledzenie płatności dokonanej na rzecz Odbiorcy z EOG, zastosujemy się do tego i powiadomimy Cię o wyniku. Prosimy również o kontakt z nami, jeśli ważna Transakcja została wysłana do Odbiorcy z EOG, a otrzymał on ją później niż uzgodniliśmy w ramach niniejszej Umowy (patrz sekcja 5). W odpowiednich przypadkach poprosimy bank Odbiorcy (lub innego stosownego dostawcę usług płatniczych) o skorygowanie płatności.

10. JAK DŁUGO OBOWIĄZUJE NINIEJSZA UMOWA I JAK MOŻNA JĄ ROZWIĄZAĆ? (NAWET W PRZYPADKU, GDY ZMIENISZ ZDANIE)

10.1 Czas trwania niniejszej Umowy. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą, gdy staje się ona dla Ciebie wiążąca (patrz sekcja 1.4), a kończy w momencie jej rozwiązania z dowolnej przyczyny. Nie ma minimalnego okresu obowiązywania niniejszej Umowy.

10.2 Kiedy możesz rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyny. Niniejszą Umowę można rozwiązać z dowolnej przyczyny, zamykając swój Profil i wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres service@remitly.com lub dzwoniąc pod numer +48800707431.

10.3 Twój Okres odstąpienia od Umowy. Oprócz Twoich innych praw wynikających z niniejszej Umowy, w myśl prawa przysługuje Ci prawo do anulowania i rozwiązania niniejszej Umowy w ciągu czternastu (14) dni, który to okres rozpoczyna się w dniu następującym po zaakceptowaniu przez Ciebie niniejszej Umowy („Okres odstąpienia od Umowy”). Podlega to pewnym warunkom, które przedstawiono poniżej.

10.4 Jak anulować Umowę w Okresie odstąpienia od Umowy. Niniejszą Umowę można anulować i rozwiązać w Okresie odstąpienia od Umowy, wysyłając zawiadomienie o anulowaniu

 1. na nasz adres (osobiście lub pocztą): 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09KW81, Irlandia;
 2. pocztą e-mail: service@remitly.com
 3. dzwoniąc do nas pod numer +48800707431.

10.5 Warunki dotyczące Twoich praw do anulowania Umowy w Okresie odstąpienia od Umowy. Twój Okres odstąpienia od Umowy podlega poniższym warunkom. Jeśli zatem rozwiążesz niniejszą Umowę w Okresie odstąpienia od Umowy:

 1. przed przesłaniem przez Ciebie Transakcji lub dokonania w inny sposób przekazu pieniężnego za naszym pośrednictwem, niniejsza Umowa zostanie rozwiązana bez jakichkolwiek kosztów lub opłat za anulowanie i nie będzie możliwe korzystanie przez Ciebie z naszych Usług; lub
 2. po przesłaniu przez Ciebie Transakcji lub dokonaniu w inny sposób przekazu pieniężnego za naszym pośrednictwem, zwrócimy Ci Kwotę transakcji (i nasze opłaty) w dowolnym momencie przed ukończeniem Transakcji. Ukończenie oznacza, że Twój Odbiorca odebrał wysłane przez Ciebie pieniądze poprzez odbiór gotówki, dostawę do domu, bądź zostały mu one wpłacone na rachunek bankowy lub do portfela mobilnego. Prosimy jednak pamiętać, że Kwota transakcji nie zostanie zwrócona po jej ukończeniu. Zwracamy również uwagę na fakt, że w przypadku usług związanych z wymianą walut nie stosuje się ogólnego okresu odstąpienia od umowy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie będzie Cię zadowalać nasza obsługa, zwrócimy Ci kwotę Opłaty za usługę, co wynika z warunków określonych w sekcji 9.3 („Nasza Gwarancja dobrej woli”).

10.6 Kiedy możemy rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyny. Bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie możemy rozwiązań niniejszą Umowę w dogodnym dla nas momencie i bez konsekwencji, wysyłając Ci pisemne powiadomienie z co najmniej dwumiesięcznym (2) wyprzedzeniem. Prawo to stanowi uzupełnienie naszych innych praw do zawieszenia lub zakończenia korzystania przez Ciebie z naszych Usług, co może nastąpić niezwłocznie lub za pisemnym powiadomieniem wysłanym z krótszym niż dwumiesięczne (2) wyprzedzeniem — patrz przykładowo sekcja 7 („Ważne ograniczenia dotyczące Usług”).

10.7 Co się stanie po zamknięciu mojego Profilu lub zakończeniu niniejszej Umowy? Po zamknięciu Twojego Profilu i/lub zakończeniu niniejszej Umowy potwierdzasz, że:

a. niezwłoczne zaprzestaniesz korzystania z naszych Usług;

b. wygasną licencje udzielone w ramach niniejszej Umowy;

c. zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku) do usunięcia wszelkich dotyczących Cię informacji i danych dotyczących konta przechowywanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich informacji.

10.8 Nawet jeśli nasza Umowa została zakończona, nadal możesz mieć obowiązek uiszczenia należnych nam opłat. Jakiekolwiek rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię z wszelkich zobowiązań do uiszczenia płatności z tytułu Transakcji, opłat lub kosztów należnych od Ciebie przed rozwiązaniem Umowy, ani innych kwot należnych od Ciebie w ramach niniejszej Umowy.

10.9 Dalsze obowiązywanie sekcji po zakończeniu naszej Umowy. Sekcje niniejszej Umowy, które są z uzasadnionych względów niezbędne do osiągnięcia lub wyegzekwowania celu niniejszej Umowy po jej zakończeniu, będą nadal obowiązywać zgodnie ze swoimi warunkami po zakończeniu niniejszej Umowy.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA REMITLY

11.1 Co jest „własnością intelektualną”? Własnością intelektualną może być marka, znak towarowy, kod oprogramowania, wynalazek, wzór, piosenka lub inna podobna twórczość intelektualna.

11.2 Prawo własności intelektualnej w odniesieniu do Serwisu. Niniejszym potwierdzasz, że Serwis, w szczególności zawartość niniejszej witryny internetowej, tekst, grafika, logo i obrazy, jak również wszelkie inne prawa autorskie Remitly, jej znaki towarowe, logo oraz nazwy produktów i usług, stanowią wyłączną własność naszą, jednej ze spółek należących do naszej grupy kapitałowej lub uprawnionego licencjodawcy („Własność intelektualna Remitly”). Twoje uprawnienia dotyczą wyłącznie wyświetlania i przechowywania kopii stron z naszej witryny internetowej lub aplikacji do własnego osobistego, niekomercyjnego użytku.

11.3 Nieprzekazywanie naszych praw własności intelektualnej. Zgodnie z brzmieniem poniższego punktu 11.4, niniejsza Umowa nie przenosi na Ciebie ani nie udziela Ci praw do jakichkolwiek należących do nas praw własności intelektualnej istniejących w dniu zawarcia przez nas niniejszej Umowy, ani nie przenosi żadnych

praw własności intelektualnej powstałych lub opracowanych w naszym imieniu w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub w jakikolwiek inny sposób. Dodatkowo zgadzasz się: (i) nie usuwać ani nie zmieniać jakiegokolwiek autora, znaku towarowego, logo lub innego zastrzeżenia własności lub legendy wyświetlanych w naszych witrynach internetowych i/lub aplikacjach (ani w ich wydrukach) ani (ii) nie naruszać należących do nas lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej, ani praw do upubliczniania lub prywatności.

11.4 Udzielanie licencji. Jeśli w ramach korzystania z naszych Usług używasz naszego oprogramowania, my oraz nasi licencjodawcy udzielamy Ci licencji przeznaczonej tylko dla Ciebie, która jest ograniczona, niewyłączna, odwołalna, nieprzenośna i bez prawa do udzielania sublicencji, na czas trwania niniejszej Umowy. „Licencja” to prawny sposób, w jaki możemy udzielić Ci prawa do używania czegoś w określonym lub ograniczonym celu — w tym kontekście używamy tego terminu do opisania sposobu udzielania Ci prawa do korzystania z Serwisu (w tym z jego oprogramowania). Z udostępnionego przez nas oprogramowania możesz korzystać wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z naszych Usług, zgodnie z niniejszą Umową, ale nie w żadnym innym celu. O ile nie zostanie to wyraźnie przez nas przyznane w ramach niniejszej Umowy, żaden zapis w niniejszej Umowie nie będzie interpretowany jako udzielenie Ci licencji na korzystanie z jakiegokolwiek naszego oprogramowania lub innych praw własności intelektualnej do jakichkolwiek innych celów.

11.5 Sugestie i opinie. Jeśli przekażesz nam jakiekolwiek sugestie, opinie lub informacje („Informacje od klienta”) odnoszące się do naszych Usług, będziemy (oraz wszystkie podmioty z naszej grupy kapitałowej) mieć wszelkie prawo, tytuł lub interes prawny w odniesieniu do Informacji od klienta, nawet jeśli Informacje od klienta zostały przez Ciebie określone jako poufne. My oraz podmioty z naszej grupy kapitałowej będziemy uprawnieni do używania Informacji od klienta bez ograniczeń. Przenosisz na nas wszelkie prawa, tytuł i interes prawny w odniesieniu do Informacji od klienta oraz zgadzasz się udzielić nam wszelkiej pomocy wymaganej w związku z dokumentowaniem, dopracowywaniem i zachowaniem naszych praw do Informacji od klienta. W tym zakresie czasownik „przenosić” jest terminem prawnym, który oznacza zgodne z prawem przeniesienie korzyści, tak jak w przypadku zgodnego z prawem przeniesienia przez Ciebie na nas korzyści związanych z Informacjami od klienta.

12. WAŻNE ZASTRZEŻENIA

12.1 Ogólne zastrzeżenia dotyczące naszych Usług. Chociaż naszym celem jest zapewnienie niezakłóconego działania Serwisu i dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować terminowe przetwarzanie Transakcji, nie obiecujemy, że Twój dostęp do naszych Usług oraz korzystanie z nich, w szczególności czas potrzebny do zakończenia przetwarzania transakcji płatniczych, będą oferowane w sposób niezakłócony, bezpieczny, terminowy lub wolny od błędów, ani że nasza witryna internetowa, aplikacja mobilna czy Usługi będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych właściwości, jeśli ze względu na okoliczności jest to poza naszą kontrolą lub będziemy zmuszeni do zawieszenia lub zmodyfikowania naszych Usług (w całości lub w części) w celu ochrony interesów jakiejkolwiek niewinnej strony. Nie wszystkie nasze Usługi będą zawsze dostępne w sposób, w jaki uzyskujesz do nich dostęp. Na przykład pewne Usługi lub funkcje, które mogą być dostępne za pośrednictwem naszej witryny internetowej, mogą nie być dostępne w naszej aplikacji mobilnej (i na odwrót). W przypadku Twojego niezadowolenia z naszych Usług możesz w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z naszych Usług i/lub zamknąć swój Profil, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres service@remitly.com lub dzwoniąc pod numer +48800707431.

12.2 Treści cyfrowe dostarczane bezpłatnie. W zakresie, w jakim nie płacisz nam za dostarczane przez nas treści cyfrowe (takie jak nasza aplikacja mobilna), dostarczamy takie treści cyfrowe na podstawie aktualnej dostępności (zasada „takie jakie są”), bez żadnych oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do jakości, przydatności do jakiegokolwiek celu, zgodności z opisem lub przekazanymi informacjami, ani bez jakichkolwiek praw posiadanych przez nas w związku z ich dostarczeniem.

12.3 Zawieszenie naszych Usług. Oprócz innych naszych praw do zawieszenia naszych Usług, możemy być zmuszeni do zawieszenia świadczenia naszych usług w związku z: usuwaniem problemów technicznych lub wprowadzaniem niewielkich zmian technicznych; aktualizowaniem naszych Usług w celu uwzględnienia zmian w stosownych przepisach prawa i wymogach regulacyjnych; i/lub wprowadzaniem zmian w naszych Usługach, o których Cię powiadomiliśmy (lub w których mogliśmy zostać powiadomieni przez Ciebie). Ponadto możemy okresowo przeprowadzać konserwację naszych Usług, co może skutkować niedostępnością pewnej części naszych Usług, o których to przypadkach postaramy się powiadomić Cię z wyprzedzeniem.

12.4 Transakcje handlowe. Serwisu nie należy wykorzystywać do wysyłania pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość lub dostawę towarów lub usług, za które płacisz przy użyciu naszych Usług. Akceptujesz fakt, że korzystanie z naszych Usług w celu dokonania zapłaty za towary lub usługi odbywa się na Twoje własne ryzyko. W szczególności, ponieważ nie jesteśmy stroną, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie mamy kontroli nad jakąkolwiek zasadniczą umową, która mogła zostać zawarta między Tobą a inną osobą powiązaną z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy rozstrzygać żadnych sporów, egzekwować ani wykonywać jakiejkolwiek umowy między Tobą a takimi osobami.

12.5 Brak gwarancji usług świadczonych przez Twoje osoby trzecie. Nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub użyteczność jakiegokolwiek zewnętrznego dostawcy usług, z którym masz zawartą umowę i z którego usług korzystasz w powiązaniu z wykorzystaniem przez Ciebie naszych Usług (w szczególności Twojego dostawcy usług internetowych, wystawcy Twojego Instrumentu płatniczego i/lub producenta Twojego urządzenia przenośnego lub operatora sieci). Niniejszym potwierdzasz, że wybór takich osób lub zakup od nich jakichkolwiek towarów i/lub usług jest wyłącznie Twoją decyzją. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych analiz poprzedzających wybór takich dostawców.

12.6 Środki ochrony danych. Wdrożyliśmy pewne środki mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie będą w stanie złamać tych zabezpieczeń lub użyć Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów. Niniejszym potwierdzasz, że wszelkie dane osobowe lub inne informacje są nam przez Ciebie przekazywane na Twoje własne ryzyko.

12.7 Twoja odpowiedzialność za konserwację sprzętu i wdrożenie zabezpieczeń. Twoim obowiązkiem jest wdrożenie zadowalających zabezpieczeń i procedur, dzięki którym wszelkie dane lub inne informacje przesyłane przez Ciebie za pośrednictwem naszych Usług będą wolne od złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych właściwości. Ponosisz ponadto odpowiedzialność za uzyskanie i konserwowanie wszelkich sieci telekomunikacyjnych, sprzętu i innego wyposażenia niezbędnego do uzyskania dostępu i korzystania z naszych Usług, jak również ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi opłaty. Nie obiecujemy, że nasze Usługi będą obsługiwane na Twoim urządzeniu ani że nasze witryny internetowe i/lub aplikacja mobilna będą obsługiwały wszystkie rodzaje przeglądarek lub będą w inny sposób kompatybilne z Twoim sprzętem komunikacyjnym. Co więcej, jeśli uzyskujesz dostęp i/lub korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem urządzenia przenośnego, wyrażasz zgodę i potwierdzasz, że pobieranie, instalowanie lub używanie pewnych aplikacji mobilnych może być ograniczone przez Twoich operatorów sieci komórkowej i/lub producenta urządzenia oraz że nie wszystkie Usługi mogą współpracować ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych lub urządzeniami. Zgadzasz się nie korzystać z naszych Usług na urządzeniach, które zostały zmodyfikowane niezgodnie z wytycznymi producenta oprogramowania lub sprzętu.

13. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY SPOWODOWANE PRZEZ CIEBIE

13.1 Niniejsza sekcja zawiera ważne postanowienia określające, kiedy możesz spodziewać się konieczności zapłaty nam uzasadnionej rekompensaty i w jaki sposób zostanie to przeprowadzone. W tej sekcji występują pewne terminy pisane dużą literą, które mają specjalne znaczenie i zastały szczegółowo wyjaśnione na końcu sekcji. Prosimy o zapoznanie się z tymi wyjaśnieniami podczas przeglądania tej sekcji.

13.2 Niniejszym potwierdzasz, że jeśli zostało to postanowione przez stosowną instytucję zgodnie z obowiązującym prawem, możesz ponieść odpowiedzialność wobec Strony Remitly na kwotę równą jej stratom, w przypadku gdy Strona Remitly ponosi straty lub poniesie odpowiedzialność za straty wynikające lub związane z:

 1. korzystaniem przez Ciebie z Usług lub łączeniem się z nimi;
 2. naruszeniem przez Ciebie niniejszej Umowy (w tym jakichkolwiek Polityk);
 3. postępowaniami lub sporami sądowymi spowodowanymi Twoimi działaniami lub zaniechaniami; i/lub
 4. Twoim zaniedbaniem, naruszeniem lub domniemanym naruszeniem obowiązujących przepisów i regulacji lub praw osoby trzeciej.

13.3 Terminy o specjalnym znaczeniu:

 1. „Strona Remitly” oznacza nas i spółki z naszej grupy (oraz ich odpowiednich dyrektorów, członków wyższej kadry kierowniczej, właścicieli, firmy działające pod wspólną marką lub innych partnerów,

dostawców informacji, licencjobiorców, konsultantów, pracowników, przedstawicieli niezależnych wykonawców oraz innych stosownych zewnętrznych dostawców usług).

13.4 W żadnym wypadku nie możesz zawrzeć jakiegokolwiek porozumienia lub podobnej umowy z jakimkolwiek podmiotem, jeśli wpłynie to na nasze prawa lub zobowiąże nas w jakikolwiek sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIONE PRZEZ CIEBIE STRATY LUB SZKODY

14.1 Ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność za spowodowane przez nas, możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Jeśli nie uda się nam dotrzymać warunków niniejszej Umowy, będziemy odpowiedzialni za ponoszone przez Ciebie straty lub szkody będące możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas niniejszej Umowy lub niewykazania się przez nas należytą dbałością i biegłością, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli jest oczywiste, że wystąpią, lub jeśli w momencie zawarcia umowy obydwie strony wiedziały, że mogą wystąpić. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ponoszone przez Ciebie straty lub szkody będące skutkiem naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy. Niniejszym akceptujemy i przyjmujemy do wiadomości, że skorzystasz na ograniczeniach odpowiedzialności odpowiadających powyższemu.

14.2 Wadliwe treści cyfrowe. Nie uważamy, aby nasza aplikacja mobilna stanowiła płatną treść cyfrową (bezpośrednio lub pośrednio), ponieważ jest ona zasadniczo dostępna dla Ciebie bezpłatnie oraz bez konieczności korzystania przez Ciebie z części naszych Usług, za które naliczamy opłatę.

a. Jeśli zdarzy się, że dostarczymy Ci odpłatnie treści cyfrowe, nasza Umowa nie ograniczy naszej odpowiedzialności z tytułu pewnych Twoich praw wynikających z przepisów prawa. Twoje prawa wynikające z dostarczenia treści cyfrowych dotyczą: zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zgodności
z opisem i przekazywanymi przez nas informacjami oraz braku ogólnego stwierdzenia, że nie mamy prawa dostarczać treści cyfrowych. Jeśli dostarczamy Ci treści cyfrowe odpłatnie, a w wyniku niedotrzymania przez nas
powyższych warunków poniesiesz stratę, możemy naprawić lub wymienić treści cyfrowe
i/lub przyznać Ci rekompensatę, przy czym w każdym przypadku zależy to od okoliczności oraz podlega innym warunkom niniejszej Umowy.
b. Jeśli dostarczenie przez nas wadliwych treści cyfrowych spowoduje uszkodzenie urządzenia lub należących do Ciebie treści cyfrowych, a będzie to wynikało z niewykazania się przez nas należytą dbałością i biegłością, naprawimy szkodę lub wypłacimy Ci rekompensatę.

14.3 Odstępstwa od ograniczeń naszej odpowiedzialności wobec Ciebie. Ograniczenia naszej odpowiedzialności wobec Ciebie na mocy niniejszej Umowy nie mają zastosowania, jeśli poniesiesz stratę w wyniku:

a. śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych naszymi działaniami lub zaniechaniami (w tym naszym zaniedbaniem); i/lub
b. naszego nadużycia lub świadomego wprowadzenia w błąd.

14.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe lub niektóre inne straty. Nasze Usługi i treści cyfrowe są dostarczane wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli korzystasz z naszych Usług w jakimkolwiek celu handlowym, biznesowym lub związanym z odsprzedażą, my lub nasi dostawcy usług (oraz każda z właściwych spółek grupy, członkowie wyższej kadry kierowniczej, przedstawiciele, partnerzy, wykonawcy i/lub pracownicy) nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę udziału w rynku, przerwy w prowadzaniu działalności lub utratę okazji biznesowych. Nie ponosimy również odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek ponoszone przez Ciebie straty spowodowane przez naszych partnerów wypłacających środki Twoim Odbiorcom.

14.5 W zakresie potwierdzonym przez stosowną instytucję zgodnie z obowiązującym prawem, nie jesteśmy odpowiedzialni za działania podejmowane przez nas w celu zapewnienia zgodności z prawem ani za Zdarzenia poza naszą kontrolą. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać przez Ciebie poniesione, niebędące naszą winą lub przez nas spowodowane w wyniku niemożności wywiązania się przez nas (w całości lub części) z niniejszej Umowy, opóźnienia w wywiązaniu się z niniejszej Umowy, jakichkolwiek naszych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy związanych z przestrzeganiem przez nas wszelkich przepisów prawa lub regulacji (w tym między innymi naszego dążenia do przestrzegania wszelkich przepisów lub regulacji dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy lub zwalczania terroryzmu) lub „Zdarzenia poza naszą kontrolą”.

14.6 Znaczenie terminu „Zdarzenie poza naszą kontrolą”. „Zdarzenie poza naszą kontrolą” oznacza każdy akt lub zdarzenie poza naszą racjonalnie pojętą kontrolą, co zostanie potwierdzone przez stosowną instytucję zgodnie z obowiązującym prawem, którego skutki byłyby nie do uniknięcia pomimo wszelkich starań mających im zapobiec, i obejmuje między innymi strajki, blokady lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, rozruchy, zamieszki, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub nie), zagrożenie wojną lub przygotowania do wojny, pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemię lub inną klęskę żywiołową, bądź awarię publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych (w tym między innymi awarie zasilania, awarie sieci komórkowych lub zakłócenia w dostępie do Internetu). Będzie to również obejmowało zawieszenie naszych Usług spowodowane konserwacją lub aktualizacjami naszych systemów lub systemów jakiegokolwiek podmiotu wykorzystywanego do świadczenia naszych Usług, awarie sieci telefonicznej lub brak zasięgu w przypadku sieci komórkowych.

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

15.1 Spory z Remitly — w takich wypadkach prosimy o wcześniejszy kontakt. W przypadku wystąpienia sporu między Tobą a Remitly naszym celem jest zrozumienie i rozwiązanie Twoich wątpliwości. Spory między Tobą a Remitly dotyczące Serwisu można nam zgłaszać pocztą e-mail na adres: pl-complaints@remitly.com; telefonicznie:
+48800707431 lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Remitly Europe Limited, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia. Remitly zbada skargi dotyczące Usług i udzieli Ci odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi. W wyjątkowych przypadkach, gdy Remitly nie może udzielić odpowiedzi we wskazanym okresie z przyczyn od niej niezależnych, Remitly ma prawo przekazać Ci odpowiedź tymczasową, wyraźnie wskazując powody opóźnienia ostatecznej odpowiedzi. W każdym przypadku ostateczna odpowiedź musi zostać przekazana nie później niż w ciągu 35 dni roboczych od wpłynięcia skargi. Twoja skarga zostanie rozpatrzona bezpłatnie.

15.2 Alternatywne rozwiązywanie sporów. Alternatywne rozwiązywanie sporów to proces, w którym niezależny organ rozpatruje okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu i próbuje go rozwiązać bez potrzeby wnoszenia sprawy do sądu. Jeśli nie zadowala Cię sposób rozpatrzenia jakiejkolwiek skargi, masz możliwość skontaktowania się z udostępnionym Ci alternatywnym organem rozstrzygania sporów.

Możesz również złożyć skargę do irlandzkiego Rzecznika ds. Usług Finansowych i Świadczeń Emerytalnych („FSPO”). FSPO to niezależna i bezpłatna usługa, która pomaga w rozpatrywaniu skarg dotyczących podmiotów wypłacających emerytury oraz nadzorowanych dostawców usług finansowych. Dodatkowe informacje dotyczące FSPO oraz metod uzyskiwania dostępu do usług tej instytucji możesz uzyskać w witrynie internetowej www.fpso.ie. Dane kontaktowe FSPO są następujące:

Adres: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29; tel. +353 1 567 7000
Adres e-mail: info@fspo.ie.

Spory można również przedstawiać do rozstrzygnięcia online za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr), jak również Rzecznikowi Finansowemu, korzystając z poniższych danych.

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa, Polska
tel. +48 22 333 73 26, +48 22 333 73 27
faks +48 22 333 73 29
witryna internetowa: https://rf.gov.pl/english

Wszelkie zastrzeżenia, które możesz mieć w związku ze świadczonymi przez nas Usługami, podlegają jurysdykcji FSPO.

15.3 Przepisy mające zastosowanie do niniejszej Umowy oraz miejsce, w którym możesz wszcząć postępowanie sądowe. Warunki niniejszej Umowy podlegają prawu irlandzkiemu. To oznacza, że niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z tą Umową podlegają prawu irlandzkiemu. Ty i my wspólnie zgadzamy się, aby sądy w Irlandii miały niewyłączną jurysdykcję. Nie ogranicza to Twoich uprawnień przysługujących Ci na mocy prawa, jeśli istnieją i w odpowiednim zakresie, do wnoszenia roszczeń do sądu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Jako konsument będziesz korzystać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju Twojego zamieszkania. Niniejsza Umowa nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta, które Ci przysługują na mocy takich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

16. INFORMACJE O NAS ORAZ SPOSÓB WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

16.1 Nasze dane oraz sposób kontaktu z nami. Nasza nazwa to Remitly Europe Limited i jesteśmy spółką zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 629909. Adres siedziby spółki Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia. Lokalizacja siedziby głównej spółki Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia. Pytania, powiadomienia i wnioski o zwrot środków lub dodatkowe informacje można wysyłać do Remitly w następujący sposób: online, telefonicznie pod numer +48800707431 lub pocztą tradycyjną na adres Remitly Europe Limited., attn: Customer Service, Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 YY09, Irlandia.

16.2 Nasz regulator. Remitly Europe Limited, działająca jako Remitly, podlega regulacjom banku centralnego Irlandii (Central Bank of Ireland).

16.3 Sposób naszej komunikacji z Tobą. Niniejsza Umowa zostaje z Tobą zawarta w języku polskim. Nasze Usługi będą świadczone w języku polskim, w którym to języku będzie również prowadzona komunikacja z Tobą. Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między polską wersją językową zawartości naszego Serwisu (w tym niniejszej Umowy) oraz wszelkich tłumaczeń, wersja polska będzie mieć pierwszeństwo. Jeśli na przykład urządzenie, z którego uzyskujesz dostęp do naszego Serwisu, ma ustawiony język inny niż polski, zastosowanie ma wyłącznie polska wersja językowa naszego Serwisu (a nie inna wersja językowa). Potwierdzasz, że niniejsza Umowa użytkownika zostaje zawarta elektronicznie oraz że poniższe kategorie informacji („Komunikacja”) mogą być przekazywane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (takich jak nasze witryny internetowe, aplikacja mobilna, poczta e-mail, powiadomienia w smartfonie, telefon i SMS), chyba że skontaktujemy się z Tobą w inny sposób, jeśli będzie to wskazane i jeśli będziemy do tego zobowiązani wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (przykładowo mogą wystąpić okoliczności, w których pewne informacje będą musiały zostać wysłane pocztą tradycyjną, jeśli wejdziemy w jakikolwiek spór prawny):

to;

 1. niniejsza Umowa użytkownika oraz wszelkie aneksy do niej, modyfikacje lub dodatki

 2. Twoje ewidencje transakcji dokonanych za pośrednictwem Serwisu (takie dane będą Ci przekazywane pocztą e-mail lub poprzez ich zamieszczenie w Twoim Profilu, który jest dostępny po zalogowaniu się w Serwisie);

 3. wszelkie wstępne, okresowe lub inne ujawnienia informacji lub powiadomienia przekazywane w związku z Serwisem, w tym między innymi informacje wymagane przez prawo lub przepisy;

 4. wszelka komunikacja dotycząca obsługi klienta, w tym między innymi komunikacja w związku z reklamacjami dotyczącymi błędów lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu;

 5. wszelka inna komunikacja dotycząca naszych Usług lub Remitly.

16.4 Uznanie przez nas komunikacji za odebraną przez Ciebie. Z wyjątkiem aneksów do niniejszej Umowy (patrz sekcja 18), przekazywane przez nas powiadomienie zostanie uznane za odebrane przez Ciebie po upływie 24 godzin od momentu jego opublikowania w naszych witrynach internetowych, wysłania pocztą e-mail lub w formie wiadomości tekstowej. Jeśli z jakiegoś powodu będziemy musieli wysłać powiadomienie pocztą tradycyjną, uznamy je za odebrane przez Ciebie po upływie czternastu (14) Dni roboczych od momentu wysłania, chyba że zostało wysłane jako przesyłka ekspresowa (np. przesyłka kurierska DHL), w którym to przypadku zostanie uznane za odebrane po upływie siedmiu (7) Dni roboczych od momentu wysłania.

16.5 Komunikacja telefoniczna i tekstowa. Komunikacja z Tobą może być również prowadzona z wykorzystaniem automatycznych lub wcześniej nagranych wiadomości głosowych lub tekstowych na podane nam przez Ciebie numery telefonu. Bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać automatycznych lub wcześniej nagranych rozmów do prowadzenia niechcianej komunikacji marketingowej. Wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli rejestrować nasze rozmowy telefoniczne z Tobą w uzasadnionych celach biznesowych, na przykład do ustalenia faktów omawianych podczas naszych rozmów telefonicznych, w celach szkoleniowych i ze względów bezpieczeństwa, do wykrywania bezprawnego korzystania z naszych Usług i/lub w celu spełnienia obowiązujących nas wymogów prawnych i regulacyjnych.

16.6 Możliwość kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem osób trzecich. Możemy kontaktować się z Tobą bezpośrednio lub udostępnić Twoje dane kontaktowe (takie jak numer telefonu) dostawcom usług, z którymi mamy zawarte umowy na prowadzenie takiej Komunikacji. Mogą zostać naliczone standardowe opłaty za połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe.

16.7 Twój dostęp do pewnych informacji. W dowolnym momencie możesz nas poprosić o kopię niniejszej Umowy, pod warunkiem, że niniejsza Umowa między nami nie została rozwiązana. Będziemy Ci przekazywać informacje dotyczące Twoich Transakcji oraz inne informacje, które zgodnie z prawem musimy Ci przekazywać pocztą e-mail, poprzez Twój Profil, za pośrednictwem naszych witryn internetowych i/lub aplikacji mobilnej. O ile nie jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo, nasz Serwis nie zezwala na prowadzenie Komunikacji w formie papierowej ani za pośrednictwem środków innych niż elektroniczne. Możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie Komunikacji drogą elektroniczną, ale w takim przypadku korzystanie przez Ciebie z naszego Serwisu zostanie zakończone. Aby wycofać swoją zgodę, musisz się z nami skontaktować z wykorzystaniem naszych informacji kontaktowych w sekcji 16.1.

17. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU

17.1 Twoje bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla Remitly, dlatego używamy różnych środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich informacji. Należy się dokładnie zastanowić przed wysłaniem pieniędzy osobie, której się dobrze nie zna. W szczególności należy zachować ostrożność w przypadku transakcji lub ofert, które wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe.

17.2 Twoje zobowiązania do bezpiecznego korzystania z naszych Usług. Niniejszym wyrażasz zgodę na podjęcie poniższych działań w celu bezpiecznego korzystania z naszych Usług: (a) nie podejmuj żadnych Działań zabronionych (patrz sekcja 7); (b) przechowuj dane dotyczące Twoich instrumentów finansowania, rachunków bankowych oraz Danych uwierzytelniających (takich jak hasło) w bezpiecznym miejscu; (c) nie zezwalaj nikomu innemu na posiadanie lub używanie Twoich instrumentów finansowania, rachunków bankowych lub Danych uwierzytelniających (takich jak hasło), ani nie ujawniaj danych dotyczących Twoich Danych uwierzytelniających, z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług; (d) nigdy nie zapisuj swoich Danych uwierzytelniających w sposób zrozumiały dla kogoś innego ani nie wybieraj łatwego do zapamiętania hasła, na przykład sekwencji liter lub cyfr, którą można łatwo odgadnąć; (e) dopilnuj, aby we wszystkich urządzeniach i/lub sprzęcie używanym na potrzeby naszych Usług działało oprogramowanie antywirusowe oraz firewall; (f) powiadom nas jak najszybciej, gdy tylko się dowiesz o jakiejkolwiek awarii, opóźnieniu, usterce, wirusie lub błędzie dotyczącym naszych Usług; (g) zastosuj rozwiązania awaryjne na wypadek niedostępności naszych Usług lub systemu, bądź wystąpienia awarii operacyjnych; (h) wykonuj wszelkie stosowne polecenia, które mogą być przez nas wydawane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich instrumentów finansowania oraz bezpiecznego korzystania przez Ciebie z naszych Usług.

17.3 Dostęp do naszych Usług za pomocą odcisku palca. Możemy udostępnić Ci funkcjonalność do skanowania danych biometrycznych w Twoim kompatybilnym urządzeniu, co pozwoli Ci korzystać z naszych Usług (na przykład za pomocą „TouchID”). Pamiętaj, że każdy, kto ma zarejestrowane w takim urządzeniu dane biometryczne, może uzyskać dostęp do Twojego korzystania z naszych Usług, jak opisano w naszej Polityce prywatności. Jeśli ta funkcjonalność została udostępniona i z niej skorzystasz:

a. do Twojego kompatybilnego urządzenia musi zostać pobrana nasza aplikacja mobilna, jak również odpowiednie aplikacje pozwalające na skanowanie Twoich danych biometrycznych (w tym, w stosownych przypadkach, umożliwiające zarejestrowanie Twojego odcisku palca); oraz
b. musisz dopilnować, aby tylko Twoje dane biometryczne były zarejestrowane w urządzeniu, ponieważ możesz ponieść odpowiedzialność za nieuprawnione płatności dokonane za pośrednictwem naszych Usług, jeśli w urządzeniu zarejestrowano nie tylko Twoje dane biometryczne.

17.4 Skontaktuj się z nami niezwłocznie, jeśli podejrzewasz przejęcie Twoich danych umożliwiających korzystanie z naszych Usług. Jeśli sądzisz, że stałeś(-aś) się lub mogłeś(-aś) stać się ofiarą oszustwa lub Usługi zostały użyte bez Twojej zgody (w szczególności, jeśli przypuszczasz, że przejęto zarejestrowane u nas adresy e-mail), skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48800707431. Jeśli wiesz o niewłaściwym korzystaniu z Serwisu przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, wyślij wiadomość e-mail na adres abuse@remitly.com. A jeśli otrzymujesz jakieś fałszywe (phishingowe) wiadomości e-mail, rzekomo pochodzące od Remitly, prześlij je do nas na adres abuse@remitly.com.

18. ZMIANY DOTYCZĄCE NASZYCH USŁUG I NINIEJSZEJ UMOWY

18.1 Zmiany dotyczące naszych Usług i aktualizacje. Co pewien czas możemy oferować inne funkcjonalności Serwisu lub inne Usługi. Może to obejmować konserwację oprogramowania, informacje dotyczące Serwisu, zawartość pomocy, poprawki błędów, wersje konserwacyjne, modyfikacje, poprawki i/lub uaktualnienia dotychczasowych Usług. Usuwanie zagrożenia bezpieczeństwa może być przykładem sytuacji, w której możemy wymagać wprowadzenia korekt w naszych Usługach. Możemy również wymagać od Ciebie zaktualizowania treści cyfrowych, przy założeniu, że treści cyfrowe pokrywają się z opisem tego, co Ci dostarczyliśmy przez uzyskaniem przez Ciebie tych treści. Te usługi dodatkowe podlegają warunkom niniejszej Umowy (jako mogące podlegać modyfikacjom zgodnie z niniejszą sekcją) lub innym warunkom i postanowieniom przekazanym Ci w momencie, gdy udostępnialiśmy inną funkcjonalność Serwisu.

18.2 Zmiany w niniejszej Umowie. Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, wychodząc z założenia, że możesz rozwiązać Umowę bez pobierania przez nas opłat.

18.3 Powody zmiany niniejszej Umowy. Warunki niniejszej Umowy możemy zmienić z któregokolwiek lub ze wszystkich poniższych powodów:

a. w celu wprowadzenia zmiany dotyczącej Twojej korzyści lub bez wpływu na Twoje prawa i obowiązki;
b. w celu poprawy błędów, pominięć, niedokładności lub niedomówień;
c. w celu zawarcia warunków dotyczących nowych produktów lub usług bądź zmian w istniejących produktach lub usługach;
d. w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze naszej firmy lub dotyczących spółek z naszej grupy;
e. aby odzwierciedlić różnice dotyczące Serwisu spowodowane nowymi procesami IT lub innymi procesami;
f. aby odzwierciedlić zmiany dotyczące potrzeb lub wymagań klientów;
g. aby dostosować nas do praktyki rynkowej;
h. w celu proporcjonalnego zareagowania na zmiany ogólnych przepisów prawa;
i. w celu spełnienia którychkolwiek z naszych wymogów regulacyjnych;
j. w celu proporcjonalnego zareagowania na zmiany dotyczące któregokolwiek wymogu w ramach naszej umowy z zewnętrznymi dostawcami usług;
k. w celu odzwierciedlenia nowych wytycznych branżowych i kodeksów postępowania, które podnoszą standardy ochrony konsumentów; i/lub
l. w celu proporcjonalnego odzwierciedlenia innych uzasadnionych wzrostów lub obniżek kosztów związanych z dostarczaniem konkretnego produktu lub usługi.

18.4 Powiadamianie Cię o zmianach. Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej Umowy zostaną Ci udostępnione poprzez opublikowanie w naszej witrynie internetowej zmienionej wersji niniejszej Umowy ze zaktualizowaną datą wersji (co może obejmować udostępnienie Ci aktualnej wersji niniejszej Umowy w ramach procesu przesyłania do nas Transakcji). Dołożymy starań, aby zmiany w niniejszej Umowie skutkujące „Istotną zmianą” (patrz sekcja 18.5) zostały udostępnione z wyprzedzeniem w rozsądnym czasie, przed ich wejściem w życie (chociaż okres ten może być krótszy, jeśli wymagają tego okoliczności). Prosimy o zapoznanie się z naszą Umową za każdym razem, gdy dokonujesz Transakcji, ponieważ mogła ona zostać zaktualizowana od czasu pierwszej rejestracji w naszych Usługach. Korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu w naszej witrynie internetowej nowej lub zmienionej Umowy (w szczególności, jeśli została Ci udostępniona w ramach procesu wykonania Transakcji) lub po zakończeniu okresu wprowadzania jakiejkolwiek „Istotnej zmiany” oznacza zaakceptowanie przez Ciebie zmienionej Umowy. W razie niezaakceptowania przez Ciebie którejkolwiek zmiany w naszej Umowie Twoim jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie, zakończenie korzystania przez Ciebie z Usług i/lub zamknięcie swojego Profilu poprzez skontaktowanie się z nami, używając w tym celu danych określonych w sekcji 10.4.

18.5 Znaczenie terminu „Istotna zmiana” W zakresie potwierdzonym przez stosowną instytucję zgodnie z obowiązującym prawem, a termin „istotna zmiana” oznacza zmianę, która nie obejmuje zmian:

a. na Twoją korzyść;
b. których wprowadzenie jest konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami, lub w inny sposób wymagane przez jednego z naszych regulatorów; lub
c. odnoszących się do nowego produktu lub usługi, która została Ci udostępniona, lub w inny sposób wyjaśniających istniejący termin.

19. INNE WAŻNE TERMINY

19.1 Nawet jeśli opóźnimy wyegzekwowanie niniejszej Umowy, będziemy mogli wyegzekwować ją później w zakresie dozwolonym i nieograniczonym przez obowiązujące prawo. Jeśli nie wywrzemy na Ciebie natychmiastowej presji w celu spełnienia przez Ciebie wszystkich wymagań w ramach tych warunków lub jeśli opóźnimy podjęcie wobec Ciebie kroków w związku z naruszeniem przez Ciebie tej umowy, nie będzie to oznaczać, że nie musisz tego zrobić ani że powstrzyma to nas przed podjęciem wobec Ciebie kroków w późniejszym terminie w zakresie dozwolonym i nieograniczonym przez obowiązujące prawo. Jeśli na przykład nie zapłacisz należnej nam kwoty, a my nie zaczniemy Cię ponaglać, lecz nadal będziemy świadczyć Usługi, możemy nadal domagać się od Ciebie dokonania płatności w późniejszym terminie.

19.2 Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, reszta nadal pozostanie w mocy. Każda z sekcji niniejszej Umowy funkcjonuje oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że jakakolwiek sekcja jest niezgodna z prawem, pozostałe sekcje pozostaną w pełnej mocy.

19.3 Możemy przenieść niniejszą Umowę na inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki z tytułu niniejszej Umowy na inną organizację. Skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o takich planach. Jeśli nie zgadzasz się z takim przeniesieniem, możesz zakończyć naszą Umowę, zamykając swój Profil, po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami przy użyciu danych określonych w sekcji 10.4.

19.4 Przeniesienie Twoich praw na inną osobę wymaga naszej zgody. Swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy możesz przenieść na inna osobę, jeśli wyraźnie się na to zgodzimy na piśmie. Udzielenie przez nas takiej zgody może nie być możliwe, ponieważ może to stanowić naruszenie przez nas naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (w tym naszych zobowiązań do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy).

19.5 Inne osoby mogące mieć prawa w ramach niniejszej umowy Niniejsza Umowa jest zawarta między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie będzie mieć jakichkolwiek praw do wyegzekwowania jakichkolwiek jej warunków, z wyjątkiem sytuacji wyjaśnionych w sekcji 13 („Rekompensata, jaka może nam przysługiwać”).

19.6 Znaczenie niektórych wyrazów i zwrotów niezdefiniowanych w innym miejscu:

a. „Dzień roboczy” oznacza dzień (inny niż sobota lub niedziela), w którym otwarte są banki w Wielkiej Brytanii i Irlandii (inny niż jedynie na potrzeby
dostępnej przez całą dobę
bankowości elektronicznej).

b. Szersze znaczenie wyrazów: „Remitly”, „my”, „nas” i „nasz”. Gdy używamy tych wyrazów, mamy również na myśli, że dotyczą osób pracujących w Remitly (takich jak pracownicy i dyrektorzy), jak również naszych „następców” i „cesjonariuszy”. „Następca” to termin prawny oznaczający kogoś, kto może nas zastąpić. „Cesjonariusze” to kolejny termin prawny oznaczający inną osobę, która uzyskała korzyść z tytułu przeniesienia na nią czegoś (przykładowo cesjonariuszem mógłby być ktoś, na kogo przeniesiemy korzyść z tytułu naszych praw wynikających z niniejszej Umowy).

c. „Pisemny” obejmuje wiadomości e-mail. Gdy w niniejszej Umowie używamy wyrazów „na piśmie” lub „pisemny”, obejmuje to wiadomości e-mail.

19.7 Używanie przez nas nagłówków. Używamy nagłówków i opisów w celu wyróżnienia, co będziemy mieć na myśli w występujących po nich sekcjach, lecz umieszczane są one jedynie dla wygody i nie stanowią części naszej umowy prawnej.

19.8 Prawo powszechne. Przepisy prawa powszechnego (na przykład dotyczące ochrony konsumentów) stosują się do niniejszej Umowy, a Usługi są Ci dostarczane zgodnie z tymi przepisami.