Việt Nam
Việt Nam

Phí chuyển tiền tại New Zealand đến Việt Nam

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Việt NamViệt NamOpen

Gửi tiền đến Việt Nam

Phí chuyển tiền để nhận bằng Việt Nam đồng

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 - $99.99$4.99
$100 - $199.99$6.49
$200 - $299.99$7.99
$300 - $399.99$9.49
$400 - $499.99$10.99
$500 - $599.99$12.49
$600 - $699.99$13.99
$700 - $799.99$15.49
$800 - $899.99$16.99
$900 - $999.99$18.49
$1000 - $1499.99$19.99
$1500 - $1999.99$29.99
$2000 - $2499.99$39.99
$2500 - $2999.99$49.99
$3000 - $3499.99$59.99
$3500 - $3999.99$69.99
$4000 - $4499.99$79.99
$4500 - $4999.99$89.99
$5000 - $5499.99$99.99
$5500 - $5999.99$109.99
$6000 - $6499.99$119.99
$6500 - $6999.99$129.99
$7000 - $7499.99$139.99
$7500 hoặc lựa chọn khác$149.99

Gửi tiền từ New Zealand đến Việt Nam

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay