Thailand
Thailand

Phí chuyển tiền tại New Zealand đến Thailand

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ThailandThailandOpen

Gửi tiền đến Thailand

Phí chuyển tiền để nhận bằng Bạt Thái

Gửi số tiền (NZD)

Phí chuyển tiền tốc hành

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99

Gửi tiền từ New Zealand đến Thailand

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay