PDF afdrukken en/of downloaden

PRIVACYBELEID VAN DE LEVERANCIER

Neem a.u.b. even de tijd om de volgende informatie zorgvuldig te lezen, zodat u onze opvattingen en methoden met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we deze zullen gebruiken volledig begrijpt.

 1. OVER DIT BELEID

Dit privacybeleid (dit beleid) is van toepassing op leveranciers die in de Europese Economische Ruimte wonen. Zorg ervoor dat uw personeelsleden met wie we mogelijk communiceren, op de hoogte zijn van dit beleid.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 november 2019. We kunnen dit beleid op elk moment wijzigen en wanneer we dat doen, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en/of de update op onze website plaatsen. Zorg ervoor dat dit beleid wordt nagekeken telkens wanneer persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Als u het niet eens bent met dit beleid of met een wijziging, neem dan onmiddellijk contact op met onze DPO.

 1. WIE ZIJN WE?

Alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden beheerd door de gegevensbeheerder Remitly UK Ltd, Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London (Remitly, we/wij, ons of onze).

 1. WIE IS ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (** DPO) aangesteld met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over dit beleid of denkt dat we de Data Protection Act 2018 en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (DP-wetten**) schenden. De contactgegevens van onze DPO zijn: Mark Doggett, Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London; privacy@remitly.com.

 1. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE LEVERANCIER

Persoonsgegevens die door ons verzameld worden: Wanneer u of uw personeel contact met ons opneemt (telefonisch, per e-mail of anderszins), bewaren we de volgende persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), en alle andere details die u of zij ons geven wanneer u of zij met ons corresponderen;
 • informatie en documentatie over uw bedrijfsactiviteiten die u en uw personeel ons geven;
 • informatie en documentatie over uw vragen, inclusief communicatie met u en uw personeel; en
 • informatie en documentatie die we over u en uw personeel verkrijgen uit openbaar beschikbare informatie (bv. uw website, social media en Companies House) wanneer we onderzoek doen (om ervoor te zorgen dat we u, uw personeel en uw bedrijf begrijpen).

We kunnen ook informatie over uw personeelsleden verzamelen van socialmediaplatformen (bijvoorbeeld LinkedIn), inclusief wanneer of indien ze met ons communiceren op die platformen of toegang krijgen tot onze socialmediacontent (de informatie die we kunnen ontvangen is onderworpen aan de privacyinstellingen, het beleid, en/of procedures van het betreffende socialmediaplatform, en we moedigen u en uw personeel aan om ze te controleren).

Gebruik van uw persoonsgegevens: We gebruiken alle bovenstaande informatie om:

 • u de informatie te verstrekken die u bij ons heeft opgevraagd (i) zodat we allebei kunnen beslissen of we een contract en/of andere overeenkomst met elkaar aangaan en (ii) om onze legitieme belangen na te streven; en

 • de volgende andere legitieme belangen na te streven (i) het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Remitly, onze klanten, leveranciers, contacten of anderen (ii) het bijhouden van gegevens van potentiële leveranciers of om u (of anderszins) aan te bevelen aan anderen; (iii) het verbeteren van onze diensten en/of producten; en/of (iv) het versturen van informatie of materiaal waarvan wij denken dat het u interesseert of dat u bij ons heeft aangevraagd.

Het delen van uw persoonsgegevens: We delen persoonsgegevens alleen met derden in de volgende gevallen :

 • ons personeel (maar hun gebruik zal beperkt zijn tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met de reden van verwerking);
 • andere bedrijven binnen onze groep (namelijk Remitly Inc), met als doel het groepspersoneel taken te laten uitvoeren namens Remitly;
 • verschillende derden die tools aanbieden om onze systemen en diensten te laten werken (inclusief e-mail, instant messaging, documentbeheer en het delen van bestanden);
 • met onze telefonieleverancier (die telefoonnummers te zien krijgt als we u bellen) en onze breedbandleverancier (die e-mailadressen kan zien (maar niet de inhoud van wat u ons stuurt, als u deze codeert)); en
 • derden in het geval van de verkoop, verwerving of fusie van sommige of al onze activa als uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa (we zullen u op de hoogte stellen in het geval van een dergelijk voorval, evenals eventuele keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens).

Het bewaren van uw persoonsgegevens: Als we beiden beslissen:

 • om met elkaar een contract en/of andere overeenkomst aan te gaan, wordt deze informatie bewaard voor de duur van uw relatie met ons;

 • om geen contract en/of andere overeenkomst met elkaar aan te gaan, dan wordt deze informatie bewaard voor de duur van uw aanvraag en zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten; of als we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren, bewaren we ze gedurende de vereiste periode en/of wanneer de informatie wordt gebruikt in verband met gerechtelijke procedures (inclusief toekomstige juridische procedures), wordt deze bewaard voor de duur van die juridische procedures (en eventuele tenuitvoerleggingsprocedures).

 1. HET OVERDRAGEN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

We delen uw persoonsgegevens binnen de Remitly Group en met de externe derden (de categorieën waarnaar in dit beleid wordt verwezen). Dit kan het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) inhouden. Telkens wanneer we uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, zorgen we voor een vergelijkbare mate van bescherming. In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan landen die de Europese Commissie beschouwt als landen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. In andere gevallen zullen we ervoor zorgen dat ten minste één van de wettige waarborgen wordt geïmplementeerd, waaronder:

 • Wanneer we persoonsgegevens overdragen binnen de Remitly Group en aan bepaalde externe derden, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie die voor persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of
 • Wanneer we externe derden gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we persoonsgegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het EU-US Privacy Shield dat hen verplicht vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.
 1. ALS U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Als u ook onze website bezoekt, houd er dan a.u.b. rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens zullen verwerken over uw bezoek aan onze website. Lees daarom het privacybeleid van onze website, dat u kunt vinden op www.remitly.co.uk.

 1. UW RECHTEN

Met betrekking tot persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u het recht om:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en tot informatie over onze verwerking ervan;
 • ons te vragen om de registratie van uw persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden te corrigeren als deze onjuist zijn of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;
 • ons in bepaalde beperkte gevallen te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking te staken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden;
 • ons aan te vechten voor de verwerking van uw persoonsgegevens die werden gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen;
 • ons in bepaalde beperkte gevallen te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot enkel opslag;
 • ons in bepaalde beperkte gevallen te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere online provider;
 • bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering;
 • verwerking te voorkomen die u schade kan berokkenen en ons om een vergoeding te vragen voor alle schade die wij u hebben toegebracht door het overtreden van de DP-wetten;
 • op de hoogte te worden gesteld van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten en vrijheden tot gevolg heeft; en
 • een klacht in te dienen bij de ICO als u denkt dat we de DPA-wetten hebben geschonden (neem contact op met de ICO via www.ico.gov.uk).

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze DPO (we kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren - werk met ons samen a.u.b. bij het verifiëren van uw identiteit). Houd er a.u.b. rekening mee dat we mogelijk bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om ons in staat te stellen met u te werken en/of informatie aan u te verstrekken; wijzigingen die u aanbrengt in uw voorkeuren of beperkingen die u ons vraagt te maken inzake het gebruik van uw persoonsgegevens, kunnen dus van invloed zijn op de informatie die we kunnen verstrekken.

Houd er a.u.b. ook rekening mee dat we soms niet in staat zijn om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u ons hierom vraagt (bijvoorbeeld wanneer we deze moeten gebruiken, omdat de wet ons daartoe verplicht of wanneer we de informatie moeten bewaren voor regelgevende doeleinden). Indien we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, brengen we u hiervan op de hoogte of we laten u weten welke gevolgen uw verzoek voor u kan hebben, wanneer u met ons contact opneemt.

 1. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derde partijen die ze om zakelijke redenen nodig hebben. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze richtlijnen en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 1. DIRECT MARKETING

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt dit recht op elk moment eenvoudigweg uitoefenen door 'uitschrijf'-acties uit te voeren die u ter beschikking worden gesteld (zoals klikken op de 'uitschrijven'-link in elke promotionele e-mail die we u sturen). We zullen uw keuze respecteren en u niet meer zo'n berichten sturen. Houd er a.u.b. rekening mee dat als u ons vraagt om geen contact met u op te nemen via e-mail op een bepaald e-mailadres, we een kopie van dat e-mailadres op een 'suppressielijst' bewaren om te voldoen aan uw verzoek tot geen contact. Het staat u vrij om uw marketingkeuzes op elk moment te wijzigen.