PDF afdrukken en/of downloaden

Door akkoord te gaan met onze Gebruikersovereenkomst geeft u ons de
toestemming om onze Dienst in het Engels aan te bieden en om met u in
het Engels te communiceren.

Voor uw gemak kunnen we u dit document vertrekken in andere talen
zoals het Engels en/of Spaans. Als er verschillen zijn tussen de
Nederlandse versie van deze Overeenkomst en de vertaalde tekst, is de
Nederlandse tekst bindend.

Belangrijke Informatie over de Dienst

Let op: Overeenkomstig wettelijke bepalingen moeten we u belangrijke
informatie bezorgen, in het bijzonder voordat u met ons een contract
afsluit. We bezorgen deze informatie in onze kennisgeving, genoemd
onze Belangrijke Informatie over de
Dienst
.
Deze informatie maakt geen deel uit van onze Overeenkomst, maar zal u
wel bepaalde details toelichten over hoe we dit contract met u afsluiten
en over uw gebruik van onze Diensten. Deze bevat informatie zoals uw
rechten om het gebruik van onze diensten op te schorten of te stoppen,
die we u met klem adviseren om te lezen voor u deze Overeenkomst met ons
afsluit.

REMITLY GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Neem voor u akkoord gaat met het gebruik van onze Diensten even de tijd
om de volgende informatie aandachtig te lezen. We raden u ook aan om dit
document op een veilige plaats te bewaren -- de voorwaarden van onze
Gebruikersovereenkomst zijn juridisch bindend.

Deze Gebruikersovereenkomst ('Overeenkomst') Deze
Gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") is van kracht vanaf 28 Oktober 2019. Deze
overeenkomst is van toepassing op gebruikers van de Remitly-diensten die
woonachtig zijn in Nederland.

1. ONZE OVEREENKOMST MET U

1.1 Deze Overeenkomst is een contract tussen u en Remitly Europe
Limited ('Remitly', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze')
. Ze
beschrijft de voorwaarden waaraan u zult zijn gebonden wanneer u onze
producten raadpleegt en/of gebruikt (ongeacht of het diensten of
digitale inhoud betreft) ('Diensten'). Wanneer we de
woorden 'u' en 'uw' in deze Overeenkomst gebruiken,
verwijzen ze naar gebruikers van onze Diensten. Deze Overeenkomst bevat
voorwaarden die specifiek zijn gerelateerd aan het registreren van uw
gegevens bij ons (dat is wanneer u een 'Profiel' aanmaakt -- zie
paragraaf 3.1 hieronder) en ook voorwaarden waarmee u zich akkoord moet
verklaren elke keer dat u ons de opdracht geeft om een eenmalige
betalingstransactie uit te voeren. De beide verzamelingen van deze
voorwaarden zijn gemakshalve opgenomen in dit ene document.

1.2 Andere belangrijke documenten. We willen ook uw aandacht
vestigen op ons Privacybeleid en ons
Cookiebeleid ('Beleidslijnen') dat alle relevante informatie bevat
over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken wanneer we u onze
Diensten leveren, inclusief informatie over uw rechten volgens de
wetgeving inzake gegevensbescherming en hoe u onze functionaris voor
gegevensbescherming kunt contacteren. Als u deelneemt aan ons
'Beloningen'-programma, zijn er ook bijzondere voorwaarden op u van
toepassing. Deze zijn te bekijken door hier te klikken.

1.3 Waar kan ik nog een versie van deze Overeenkomst en de verwante
Beleidslijnen vinden?
De actuele versies van deze Overeenkomst, het
Privacybeleid en het Cookiebeleid kunt u consulteren via de voettekst op
onze Website. We bevelen sterk aan om een kopie van deze documenten af
te drukken of te downloaden en te bewaren en naar de actuele versie te
verwijzen wanneer u onze Diensten van tijd tot tijd gebruikt.

1.4 Wanneer worden de voorwaarden in deze Overeenkomst juridisch
bindend voor mij?
U aanvaardt en gaat akkoord met de voorwaarden in
deze Overeenkomst (inclusief alle Beleidslijnen) wanneer u:

a. zich met de elektronische versie van deze Overeenkomst akkoord
verklaart wanneer deze optie aan u wordt voorgelegd (zoals wanneer u
zich registreert voor de Remitly-Dienst of ons de opdracht geeft om
eenmalige betalingsoverschrijvingen op een
transactie-per-transactie-basis uit te voeren - via onze website of onze
mobiele app); of

b. het gebruik aanvangt of een poging daartoe onderneemt van onze
Diensten (inclusief als u enige van de Remitly-Diensten raadpleegt,
downloadt en/of gebruikt) -- in dergelijke omstandigheden gaat u ermee
akkoord dat we uw gebruik van onze Diensten vanaf dan zullen beschouwen
als uw aanvaarding van deze Overeenkomst.

1.5 Let op de volgende belangrijke informatie

Aangezien deze Overeenkomst juridisch bindende voorwaarden uiteenzet die
van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten, vragen we u deze te
lezen en u ervan te vergewissen dat u ermee instemt voordat deze
voorwaarden voor u bindend worden en elke keer dat u onze Diensten
gebruikt. Verzeker u in het bijzonder dat de voorwaarden alles omvatten
dat u wenst en niets waarmee u niet akkoord kunt gaan alvorens u beslist
om ze te aanvaarden en onze Diensten te gebruiken. Als u niet akkoord
gaat met een van de onderdelen van deze Overeenkomst, gebruik onze
Diensten dan niet. Deze Overeenkomst bevat bepaalde beperkingen,
risico's en richtlijnen voor het juiste gebruik van onze Diensten. Om u
te helpen met uw beoordeling, belichten we hieronder een aantal van de
belangrijkste bepalingen waaraan u bijzondere aandacht moet besteden om
deze te lezen en te begrijpen, voordat u onze Diensten gebruikt. Als u
nog ergens onzeker over bent of meer informatie wenst, neem dan een
kijkje in de informatie op onze website of neem contact met ons op
via service@remitly.com.

Belangrijkste paragrafen:

'Onze Diensten' en 'Betalen voor onze Diensten en
Valutawissel'
(paragrafen 2 en 5) -- In deze paragrafen vindt u
informatie over de diensten die we aanbieden en eventuele kosten die
mogelijk van toepassing zijn. U vindt er ook belangrijke instructies
over hoe u ons moet betalen voor het gebruik van onze Diensten. Houd
er rekening mee dat we u aanbevelen om onze Diensten niet te gebruiken
om geld naar onbekenden te sturen.

'Van start gaan en onze Diensten gebruiken' (paragraaf 3) -- Deze
paragraaf licht toe wie we toelaten om onze Diensten te
gebruiken. Houd er rekening mee dat het heel belangrijk is dat u onze
Diensten niet namens iemand anders gebruikt.

'Geld versturen' (paragraaf 4) -- In deze paragraaf vindt u
belangrijke informatie betreffende hoe we geldoverdrachten verwerken.

'Belangrijke Beperkingen op de Dienst' (paragraaf 7) -- Lees deze
paragraaf aandachtig. In het bijzonder bevat deze de lijst van
activiteiten die bekend staan als 'Beperkte Activiteiten' die u
niet mag verrichten wanneer u onze Diensten gebruikt. U vindt er ook
informatie over welke acties we kunnen nemen als u onze diensten niet
naar behoren gebruikt (wat onder meer kan omvatten dat we uw transacties
niet zullen verwerken).

'Belangrijke Disclaimers' en 'Onze Verantwoordelijkheid voor door U
Geleden Verliezen of Schade'
(paragrafen 12 en 14) -- Deze paragrafen
lichten de omstandigheden toe waar we (al dan niet) tegenover u
verantwoordelijk zijn om onze Diensten te leveren.

'Uw verantwoordelijkheid voor door u veroorzaakte
verliezen'
(paragraaf 13) -- Deze paragraaf licht de omstandigheden
toe waarin u zelf mogelijk aansprakelijk bent voor door u veroorzaakte
verliezen.

'Wijzigingen aan onze Diensten en onze Overeenkomst' (paragraaf
18) -- In deze paragraaf vindt u belangrijke informatie over hoe we onze
Overeenkomst met u mogelijk kunnen wijzigen.

2. ONZE DIENSTEN

2.1 Geldoverschrijvingen. Onze Diensten laten personen die inwoner
zijn van Nederland toe om geldoverschrijvingen te maken naar personen in
de landen en regio's die we aan u bekendmaken via onze website en/of
mobiele app. De werking van onze Diensten is dat
een 'Verzender' onze Diensten gebruikt om geld te versturen en
een 'Ontvanger' geld ontvangt dat is uitbetaald via onze Diensten.
Een 'Transactie' verwijst naar een betaalopdracht die is gegeven
door een Verzender die ons de opdracht geeft om een Ontvanger te betalen
via onze Diensten. Het 'Transactiebedrag' is het bedrag dat door
de Verzender aan ons wordt betaald om een betaling te verrichten aan de
Ontvanger. Het 'Uitbetalingsbedrag' is het bedrag dat wordt
uitbetaald aan de Ontvanger.

2.2 We raden u aan om onze Diensten te gebruiken om geld naar vrienden
en familie te sturen
en daarom is het niet aangewezen om onze Diensten
te gebruiken om geld naar onbekenden te sturen.

2.3 Externe Overeenkomsten. Mogelijk moet u overeenkomsten afsluiten
met andere dienstverleners om onze Diensten te kunnen gebruiken, deze
partijen noemen we 'Externe Dienstverleners'. Als u onze Diensten
bijvoorbeeld gebruikt via onze mobiele app, zult u mogelijk een
overeenkomst moeten afsluiten met de fabrikant van uw mobiele apparaat
en met uw netwerkbeheerder. U gaat ermee akkoord te voldoen aan de
voorwaarden van de overeenkomsten die u aangaat met Externe
Dienstverleners en die betrekking hebben op uw gebruik van onze
Diensten.

3. VAN START GAAN EN ONZE DIENSTEN GEBRUIKEN

(Houd ook rekening met de belangrijke beperkingen op de dienst zoals
uiteengezet in paragraaf 7)

3.1 Aanmaken Profiel. Om onze Diensten te gebruiken, moet u een
Remitly-profiel aanmaken (uw 'Profiel' ). Met uw Profiel kunnen we
bepaalde informatie over u bijhouden zoals verder wordt uitgelegd in ons
Privacybeleid. Uw Profiel wordt niet gebruikt als middel om
betalingstransacties uit te voeren. Uw Profiel is dus geen bank- of
betaalrekening en slaat geen enkele (elektronische of andere) vormen van
waarde op.
Zie ook paragraaf 8 over hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen
en verifiëren.

3.2 Hoe u een Profiel kunt aanmaken. Om een Profiel aan te maken
bent u verantwoordelijk voor het volgende en moet u:

a. ons van tijd tot tijd volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe
informatie verschaffen zoals door ons gevraagd (inclusief informatie
over u en alle informatie en/of documenten die wij redelijkerwijs nodig
kunnen hebben). De door u verstrekte informatie zal ook door ons worden
gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor het gebruik van onze
Diensten;

b. het uitvoeren van alle registratietaken op de redelijkerwijs door ons
gewenste wijze en vorm. Dit kan betekenen dat u beveiligingsgegevens
moet aanmaken (zoals een wachtwoord of persoonlijk identificatienummer)
('Beveiligingsgegevens'), en/of onze mobiele app moet downloaden
(indien van toepassing); en

c. alle andere handelingen moet uitvoeren die wij, onze of uw externe
dienstverleners, redelijkerwijs van u kunnen eisen om toegang te krijgen
tot en gebruik te maken van de Diensten.

3.3 U mag onze Diensten alleen voor uzelf gebruiken. U mag geen
Profiel aanmaken, noch een Transactie uitvoeren namens of door het
gebruiken van de identiteit van enige andere persoon.

3.4 Het is heel belangrijk dat de informatie die u ons verstrekt
accuraat blijft en in het bijzonder dat u ons altijd op de hoogte stelt
van uw huidige adres.
Bij een wijziging van het adres van uw
hoofdverblijfplaats moet u mogelijk andere Remitly-dienstvoorwaarden
accepteren voor de regio naar waar u bent verhuisd. Aangezien bepaalde
Diensten momenteel alleen in bepaalde regio's worden aangeboden, kunnen
wijzigingen in uw hoofdverblijfplaats er bovendien toe leiden dat u niet
meer in aanmerking komt voor bepaalde Diensten. Als informatie die u ons
verstrekt (inclusief uw postadres en/of e-mailadres) in de loop der tijd
verandert, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en/of de
gegevens in uw Profiel onmiddellijk aanpassen zodat de informatie die u
ons hebt verstrekt altijd juist, waarheidsgetrouw en volledig is. U bent
te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en
volledige informatie bij het gebruik van onze Diensten.

3.5 Voorwaarden om in aanmerking te komen om gebruik te maken van onze
Diensten.
Als onderdeel van het proces voor het aanmaken van een
Profiel, moet u akkoord gaan met deze Overeenkomst (en alle andere
documenten die van tijd tot tijd door ons worden aangegeven). U moet
minimaal achttien (18) jaar oud zijn om toegang te krijgen tot onze
Diensten en om deze als Verzender te gebruiken. Wij zijn geregistreerd
en hebben een vergunning om onze Diensten in Ierland te verlenen bij de
Central Bank of Ireland. U moet in Nederland gevestigd zijn om gebruik
te maken van de Diensten die door ons worden verleend onder de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u ingezetene bent van een andere
regio, kunt u toegang krijgen tot de overeenkomst die op u van
toepassing is vanaf de website voor onze Diensten in uw land of regio.
Houd ook rekening met paragraaf 8 over hoe en waarom we persoonlijke
informatie verzamelen en verifiëren.

3.6 Beperking personen en gebieden. U bent er wellicht van op de
hoogte dat er wet- en regelgeving is die sancties oplegt aan bepaalde
landen en personen, wat betekent dat organisaties zoals de onze beperkt
zijn in het leveren van onze Diensten indien deze dergelijke zaken
betreffen. U mag geen gebruik maken van onze Diensten als u zich in
bepaalde regio's bevindt of daar transacties verricht of als het ons
anderszins wettelijk verboden is onze Diensten te verlenen. Deze
beperkingen zijn beschikbaar in documenten uitgegeven door de overheid
in de jurisdictie voor onze vergunning.

Het is ook mogelijk dat we onze Diensten geheel of gedeeltelijk niet aan
andere personen of regio's leveren (ongeacht of deze al dan niet aan
een sanctielijst zijn gekoppeld), bijvoorbeeld als we hierdoor niet in
staat zouden zijn de wetten van toepassing op onze Diensten na te leven.
Voor het gebruik van bepaalde Diensten kunnen ook andere
geschiktheidsvereisten gelden, die zullen moeten worden geverifieerd
voordat u deze Diensten kunt gebruiken.

3.7 Profiellimiet. U mag slechts 1 (één) Profiel registreren en
openen en we kunnen beperkingen instellen aan het aantal e-mailadressen
en betaalmiddelen die aan uw Profiel kunnen worden gekoppeld.

4. GELD VERSTUREN

4.1 Betalingsmiddelen. Om geld te versturen via onze Diensten moet u
gebruikmaken van een toegestaan betalingsmiddel (zoals uw debetkaart of
creditcard) ('Betalingsmiddel') zoals we in onze Diensten
omschrijven. We stellen mogelijk limieten in op het aantal
Betalingsmiddelen die u kunt gebruiken via onze Diensten.

4.2 Uw Betalingsmiddelen gebruiken. U bent verplicht ons te voorzien
van (of toegang te verlenen tot) gegevens van een Betalingsmiddel om
Transacties geval per geval uit te voeren. We kunnen ook details over uw
Betalingsmiddelen nodig hebben om vergoedingen en andere verplichtingen
te betalen die voortvloeien uit uw gebruik van onze Diensten. U mag ons
alleen details over een Betalingsmiddel verstrekken als:

a. het een Betalingsmiddel is dat niet is verstreken en anderszins ook
van goede reputatie is;

b. u een geautoriseerde en rechtmatige gebruiker van de
Betalingsmiddelen bent.

U geeft ons de toestemming om bij de emitterende
betalingsdienstaanbieder te verifiëren dat uw Betalingsmiddel van goede
reputatie is. Wij kunnen uw Betalingsmiddel verifiëren door het indienen
van een aanvraag voor een betalingsmachtiging en/of een creditering van
een klein bedrag en/of een debitering van het Betalingsmiddel, in
overeenstemming met de relevante kaart- en betalingsregels. We zullen
voldoen aan alle kaart- en betalingsregelgevingen om elk
testbetalingsbedrag dat in rekening is gebracht aan uw Betalingsmiddel
terug te betalen.

4.3 Verwerken van uw Transacties. Als u een Transactie verstuurt,
vraagt u aan ons om deze Transactie te verwerken. U stemt ermee in dat
wij uw aanbod aan ons om uw Transactie te verwerken onder de voorwaarden
van deze Overeenkomst kunnen aanvaarden of afwijzen en dat wij op geen
enkele wijze verplicht zijn om een Transactie voor u uit te voeren
inclusief indien u bijvoorbeeld een van uw verplichtingen uit hoofde van
deze Overeenkomst niet bent nagekomen en dit op niet-triviale wijze (en
zorg er daartoe voor dat u geen Transactie uitvoert die zijn opgenomen
in de 'Beperkte Activiteiten' vermeld in paragraaf 7). Houd er
rekening mee dat onze Diensten alleen beschikbaar worden gesteld aan
consumenten, dat wil zeggen dat ze alleen beschikbaar worden gesteld aan
personen die handelen voor doeleinden die volledig of hoofdzakelijk
buiten iemands handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen. Als u onze
Diensten voor zakelijke activiteiten gebruikt, schendt u deze
Overeenkomst en kunnen wij uw gebruik van onze Diensten te allen tijde
stopzetten zonder aansprakelijkheid tegenover u. Zie ook paragraaf 7.2
over de van toepassing zijnde beperkingen op betalingen die naar India
worden gestuurd.

4.4 Uitvoertermijnen van Transacties. Met inachtneming van de andere
bepalingen van deze Overeenkomst stemt u ermee in dat wij de nodige en
redelijke bekwaamheid, zorg en toewijding zullen betrachten om uw
Transacties uit te voeren en geldmiddelen over te maken aan de
betalingsdienstaanbieder van uw Ontvanger met inachtneming van de
volgende uitvoeringstermijnen nadat wij uw geldige opdracht voor een
Transactiebetaling op een Werkdag hebben ontvangen, hetgeen kan zijn:

1. zodra onze partners en de voor ons beschikbare betalingsnetwerken ons
toelaten; of

2. zoals we u anderszins informeren op het ogenblik dat u de overdracht
verstuurt (dit kan binnen enkele uren na ontvangst van uw geldige
betalingsopdracht zijn).

Het moment van ontvangst van uw betalingsopdracht is het moment waarop
wij deze ontvangen, met inachtneming van de voorwaarden van deze
Overeenkomst. Als we uw betalingsopdracht niet op een Werkdag ontvangen,
zullen we de ontvangst van uw betalingsopdracht mogelijk op de volgende
Werkdag behandelen.

Er zijn speciale regels van toepassing op de timing van bepaalde
betalingen die onze service u toestaat uit te voeren binnen de Europese
Economische Ruimte (ook bekend als de "EER" - deze regio omvat alle
landen in de Europese Unie, alsmede Liechtenstein, IJsland en
Noorwegen).

Deze houden het volgende in:

Betalingen in euro aan Ontvangers in de EER - deze worden
uiterlijk aan het einde van de volgende Werkdag overgemaakt naar de
betalingsverwerker van de Ontvanger na ontvangst van de
Transactiebetalingsopdracht in overeenstemming met de voorwaarden van
deze Overeenkomst.

Alle andere betalingen gedaan in EER-valuta's aan Ontvangers in
de EER
- deze worden uiterlijk aan het einde van de vierde Werkdag
overgemaakt naar de betalingsverwerker van de Ontvanger na ontvangst
van de Transactiebetalingsopdracht in overeenstemming met de
voorwaarden van deze Overeenkomst.

We komen overeen dat de hierboven beschreven 'speciale regels voor
betalingen' niet van toepassing zijn op betalingstransacties uitgevoerd
in andere valuta's.

Houd er rekening mee dat, hoewel de betalingsdienstaanbieder van de
ontvanger waarschijnlijk wettelijk verplicht is om deze geldmiddelen
beschikbaar te stellen zodra hij ze heeft ontvangen, er verdere
vertragingen kunnen optreden voor uw Ontvanger de geldmiddelen ontvangt,
afhankelijk van elementen zoals de openingstijden van de
betalingsdienstaanbieder van de Ontvanger en het feit of zij hun eigen
identiteitscontroles over de Ontvanger uitvoeren.

4.5 Wat we over u nodig hebben om uw Transacties te verwerken. Onze
verplichtingen zoals uiteengezet in 4.4 hierboven zijn ook afhankelijk
van:

 1. of u ons de nodige informatie verstrekt. Wij behandelen uw
  betalingsopdracht alleen als deze geldig door ons is ontvangen als u ons
  hebt voorzien van actuele, juiste en een volledige reeks van gegevens
  over:
 1. uzelf en uw gebruik van onze Diensten - zoals uw e-mailadres,
  mobiel nummer, wachtwoord, eventuele andere Beveiligingsgegevens of
  andere identificatiegegevens waarvan we aan u kunnen aangeven dat we
  deze nodig hebben; en

 2. de Transactie - zoals correcte, nauwkeurige en volledige
  gegevens van de Ontvanger en alle verplichte gegevens die door u
  moeten worden verstrekt wanneer u onze processen inzake
  betalingstransacties uitvoert. Wij zijn niet aansprakelijk voor
  eventuele verliezen in verband met de uitvoering van een transactie
  als u ons niet de juiste, nauwkeurige en volledige gegevens van uw
  Ontvanger verstrekt (inclusief, maar niet beperkt tot, diens
  bankgegevens).

 1. Of u voldoende geldmiddelen hebt. Hoewel er omstandigheden kunnen
  zijn waarin we dit wel doen, zijn we niet verplicht uw betalingsopdracht
  te behandelen zoals we die hebben ontvangen, noch uw Transactie te
  verwerken indien u niet over voldoende beschikbare geldmiddelen beschikt
  (of we die niet hebben ontvangen) om ons in staat te stellen de
  Transactie uit te voeren. Voor dit doel zijn 'geclearde geldmiddelen'
  geldmiddelen die niet in behandeling zijn; beschikbaar zijn voor gebruik
  zonder beperking via uw geregistreerde en geldige Betalingsmiddel; en
  worden vereffend via hun toepasselijke betalingsnetwerk.

 2. Of u ons een geldige toestemming geeft om uw Transactie uit te
  voeren.
  Uw geldige toestemming wordt op de volgende manier gegeven:

1. nadat u op geldige wijze een Profiel hebt aangemaakt en correct hebt
'aangemeld' bij onze Dienst op de manier die we redelijkerwijs
vereisen (hetgeen kan betekenen dat u uw e-mail en wachtwoord moet
verstrekken), klikt u op de knop 'Send Money' (Geld versturen) of op
andere knoppen die beschikbaar worden gesteld via onze Dienst en die ons
laten weten dat u akkoord gaat met de Transactie die wordt verwerkt;
en/of

2. U geeft ons de opdracht om een Transactie uit te voeren op een andere
redelijke manier waarover we u mogelijk op de hoogte brengen wanneer u
een Transactie wenst uit te voeren met onze Dienst.

 1. Andere toegestane vertragingen bij het verwerken van uw
  Transacties.
  De verwerking van uw Transactie kan worden vertraagd door
  onze inspanningen om uw identiteit te verifiëren, meer te weten te komen
  over uw gebruik van onze Diensten (zoals wanneer wij controles uitvoeren
  op uitgavenlimieten ('tier reviews') zoals verder beschreven in onze
  Diensten), fraudecontroles uitvoeren, controles uitvoeren op fraude en
  antiwitwaspraktijken, uw Betalingsmiddelen valideren en anderszins de
  wet naleven en/of onze financiële risico's beheren. We zullen uw
  verzoek om een Transactie op de juiste wijze te verwerken niet
  behandelen totdat wij er zeker van kunnen zijn dat deze zaken naar onze
  tevredenheid zijn voltooid (door redelijk te handelen).

Als u ons betaalt via uw bankrekening (inclusief door middel van iDEAL),
kunnen we uw betalingsopdracht daarnaast enkel behandelen als geldig
door ons ontvangen wanneer we vrijgegeven fondsen hebben ontvangen voor
uw betaling en daarnaast als u voldoet aan de redelijke instructies die
wij of iDEAL (indien dit het geval is) u melden wanneer u een dergelijke
betaling uitvoert. We zijn niet aansprakelijk voor u als u niet voldoet
met deze instructies (inclusief de instructies van iDEAL). Bovendien als
u voldoet aan deze vereisten, zullen we uw betaling aan ons (of gepoogde
betaling) behandelen als een beperkte activiteit (zie sectie 7) en naast
eventuele andere rechten kunnen we: (i) uw Transactie annuleren of
uitstellen; (ii) uw Transactie terugbetalen (met redelijke
risicocontroles die we moeten ondernemen); (iii) onze Diensten aan u
stoppen of onderbreken; en/of (iv) uw betaling kan onderhevig zijn aan
wettelijk of regelgevend proces waarbij u uw betaling niet terugbetaald
krijgt.

Als u probeert om een iDEAL-betaling te doen, zullen we niet
aansprakelijk zijn als uw bank niet deelneemt aan de iDEAL-dienst.

4.6 Uw betalingsmachtiging aan ons. Om uw Transactie te kunnen
verwerken, machtigt u ons om elke van de Betalingsmiddelen die we kunnen
aanvaarden, aan te rekenen (waaronder uw in aanmerking komende
creditcard en/of debetkaart). U kunt uw machtiging aan ons om uw
Betalingsmiddel aan te rekenen, intrekken door deze uit uw Profiel te
verwijderen. Als de betaling mislukt, machtigt u ons om een of meerdere
keren opnieuw te proberen met hetzelfde Betalingsmiddel. Door een
Betalingsmiddel toe te voegen aan uw Profiel bij ons, of door er
anderszins een betaling mee uit te voeren, laat u ons weten dat u de
rechtmatige eigenaar van dat (die) Betalingsmiddel(en) bent. Houd ook
rekening met bepaalde vergoedingen die aan u kunnen worden aangerekend
bij gebruik van verschillende soorten Betalingsmiddelen, zoals verder
beschreven in paragraaf 5 (Betalen voor onze Diensten en Valutawissel).

4.7 Transactie-informatie. Tenzij we uw gebruik van onze Diensten
hebben beperkt, hebt u toegang tot uw gegevens over uitgevoerde
betalingstransacties en andere informatie betreffende uw
transactiegeschiedenis door in te loggen op uw Profiel op onze website
en te klikken op het tabblad 'Transfer History'(Overdrachtshistoriek)
(of een andere dergelijke optie die we van tijd tot tijd beschikbaar
kunnen stellen om uw transactiegeschiedenis bij ons weer te geven). U
stemt ermee in uw Transacties na te kijken via uw Profiel in plaats van
periodieke overzichten per post te ontvangen. U gaat ermee akkoord dat
alle gegevens van de ontvanger die door u worden toegevoegd, door ons
worden geregistreerd om toekomstige transacties naar die ontvanger te
vergemakkelijken. Hierdoor gaat u ermee akkoord dat u met deze gegevens
een lijst hebt opgesteld van betrouwbare ontvangers.

U zult ook een rapport kunnen downloaden via uw Profiel. We stellen de
relevante gegevens over uw transacties beschikbaar zoals alle
aangerekende vergoedingen en andere aan u aangerekende bedragen tijdens
de relevante periode. We zullen deze gegevens bijwerken (en deze updates
beschikbaar stellen) enkel als er activiteiten werden verricht of
vergoedingen werden aangerekend tijdens de relevante periode. De wijze
waarop we de transactie-informatie verstrekken, zal u in staat stellen
de informatie ongewijzigd op te slaan en te reproduceren, bijvoorbeeld
door een kopie af te drukken. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens
van elke Transactie beschikbaar worden gesteld om online te bekijken
gedurende ten minste 13 maanden vanaf het moment dat deze voor het eerst
beschikbaar wordt gesteld.

4.8 Zorg ervoor dat u ons de correcte Transactiegegevens verstrekt --
deze kunnen mogelijk nadien niet meer worden aangepast.
Wanneer u een
Transactie bij ons doet, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat alle Transactiegegevens volledig, nauwkeurig en correct zijn
(inclusief, maar niet beperkt tot, de Ontvanger en diens gegevens
betreffende 'uitbetaling'). Behoudens de uitzondering die hierna
volgt, kunnen we, zodra we uw opdracht voor een Transactiebetaling
hebben ontvangen, deze niet meer wijzigen (noch kunnen we deze op dat
moment 'herroepen'). U kunt echter onder bepaalde omstandigheden het
recht hebben op een terugbetaling en u kunt een geldige Transactie te
allen tijde annuleren terwijl deze nog in behandeling is. Zie Paragraaf
9 voor meer details.

4.9 Andere voor u beschikbare rechten. U hebt mogelijk bepaalde
rechten en beschermende maatregelen die aan u worden geboden op grond
van uw overeenkomst met de provider van uw Betalingsmiddel of in het
algemeen door de wet met betrekking tot de betalingen die werden gedaan
aan uw geregistreerde debetkaart of creditcard voor een Transactie. U
moet uw overeenkomst met uw provider van Betalingsmiddelen raadplegen
voor meer informatie over dergelijke beschermende maatregelen.

5. BETALEN VOOR ONZE DIENSTEN EN VALUTAWISSEL

5.1 Vergoeding voor onze Dienst. Met betrekking het door ons leveren
van een Dienst aan u, gaat u akkoord om ons een
dienstverleningsvergoeding ( 'Dienstverleningsvergoeding' ) te
betalen voor elke transactie die u naar ons stuurt, bovenop het
Transactiebedrag, en dit op het ogenblik van het doorsturen van een
transactie naar ons. Duidelijke details over het afzonderlijke bedrag
van de Dienstverleningsvergoeding met betrekking tot een Transactie
worden aan u getoond voordat u ons uw toestemming geeft om uw Transactie
uit te voeren, zodat u de tijd hebt om te overwegen of u die
Dienstverleningsvergoeding voor onze Dienst al dan niet wenst te
betalen. Voor bepaalde diensten zullen we u mogelijk geen
Dienstverleningsvergoeding aanrekenen. U kunt hier de details vinden
over onze Dienstverleningsvergoedingen.

Betaling van onze Dienstverleningsvergoeding en het Transactiebedrag in
euro is door u aan ons verschuldigd en betaalbaar op het moment dat de
Transactie door u wordt ingediend voor verwerking. U stemt ermee in dat
wij onze Dienstverleningsvergoeding of andere kosten die u mogelijk aan
ons verschuldigd bent, mogen aftrekken van het bedrag van een
Betalingstransactie dat wij aan uw aangewezen Ontvanger beschikbaar
mogen stellen.

5.2 Hoe u ons kunt betalen voor onze Diensten. We laten enkel toe
dat u betaalt voor onze Diensten (inclusief betaling van het
Transactiebedrag en toepasselijke Dienstverleningsvergoedingen):

1. in overeenstemming met de instructies waarover onze Dienst u op de
hoogte stelt om de betaling uit te voeren; en

2. door het volgende te gebruiken:

a. een debetkaart of creditcard te gebruiken, waarvan we u over de
aanvaarde merken op de hoogte zullen stellen via onze Dienst ('Met
kaart gefinancierde betalingen'); of

b. overschrijving via iDEAL.

In geen geval zijn we verplicht om betaling voor onze Diensten te
accepteren door middel van andere betalingsmethoden. Als u ons betaalt
(of probeert te betalen) met een andere betalingsmethode (bijvoorbeeld
in cash) of op een manier waarover we u niet op de hoogte hebben
gesteld, zijn we niet verplicht om u onze Diensten te verlenen en zal
dit door ons worden behandeld als een materiële inbreuk door u op deze
Overeenkomst.

5.3 'Met kaart gefinancierde betalingen'. Indien u gebruikmaakt van
onze dienst 'Dringende Transactie', stemt u ermee in ons te betalen
met een debetkaart of creditcard en stemt u er verder mee in ons het
Transactiebedrag te betalen, alsmede alle vergoedingen of kosten die u
ons krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bent, met uw aangewezen
debetkaart of creditcard. Elke keer dat u een Transactie naar ons
verstuurt, stemt u ermee in dat wij gemachtigd zijn om een Transactie
betreffende geldoverdracht aan uw aangewezen debetkaart of creditcard
aan te rekenen, alsmede de kosten die u ons verschuldigd bent voordat
wij onze betalingsdiensten of een andere transactie uitvoeren.

5.4 Gevolgen van ons niet juist betalen. Als u niet voldoet aan de
vereisten uitgelegd in deze sectie 5 wanneer u een betaling aan ons
doet, dan behandelen we uw betaling (of betalingspoging) als een
Beperkte activiteit (zie sectie 7) en naast de andere rechten die we
hebben volgens deze Overeenkomst:

1. kan uw transactie worden geannuleerd en/of uitgesteld; en/of

2. kunnen we onze Diensten aan u stoppen of voorlopig onderbreken wat
verder kan leiden tot het beëindigen van onze wettelijke relatie met u
(met of zonder voorafgaande waarschuwing); en/of

3. kan uw betaling onderhevig zijn aan een wettelijk of regelgevend
proces waarbij u uw betaling niet kunt terugkrijgen.

5.5 Andere vergoedingen en bedragen die u ons mogelijk verschuldigd
bent.
Als u een Transactie naar ons stuurt waarbij aan ons kosten of
een bedrag in rekening worden gebracht als gevolg van het feit dat uw
Betalingsmiddel mogelijk niet op rechtmatige wijze en/of met onvoldoende
fondsen of krediet wordt gebruikt, stemt u ermee in ons het bedrag te
betalen dat gelijk is aan het bedrag dat aan ons wordt aangerekend. In
het bijzonder, als u een transactie naar ons stuurt die als gevolg heeft
dat er ons 'NSF-vergoedingen', 'vergoedingen voor terugvorderingen';
('chargeback fees'), een terugvordering van het transactiebedrag of
andere gelijkaardige kosten worden aangerekend, stemt u ermee in om alle
dergelijke vergoedingen en bedragen terug te betalen aan Remitly. Deze
andere vergoedingen en kosten zijn door u onmiddellijk aan ons
betaalbaar op het ogenblik dat we u op de hoogte stellen dat de
toepasselijke vergoeding of kost is ontstaan. Hierna volgt een
toelichting over enkele van deze vergoedingen: een 'NSF'-vergoeding
(ook bekend als een vergoeding voor 'ontoereikend saldo') ontstaat als
we door onze bankpartners op de hoogte worden gesteld en een vergoeding
worden aangerekend doordat er een ontoereikend saldo is op de
bankrekening die u gebruikt om uw Transactie te financieren. Daarnaast
ontstaat er een 'vergoeding voor terugvordering' als een
kaartgebruiker een betwisting indient bij diens kaartemittent (zoals een
bank). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een kaartgebruiker een claim
indient bij diens bank omdat er op onrechtmatige wijze een betaling werd
uitgevoerd met de kaart als deel van het gebruik van onze Dienst en de
kaartemittent uiteindelijk een claim tegen ons indient wegens onze
betrokkenheid bij een dergelijke transactie. Als u aansprakelijk bent
voor enige bedragen die u ons schuldig bent, behouden we ons het recht
voor om deze te innen via wettelijke middelen, inclusief, zonder
beperking via het gebruik van een incassobureau.

5.6 Valutaomrekening en wisselkoersen. Onze Diensten laten u enkel
toe om geldoverdrachten uit te voeren in bepaalde valuta's. Gewoonlijk
zal dit de valuta zijn die beschikbaar is in het land of de regio van de
Ontvanger, maar het kunnen er ook andere zijn. Onze online formulieren
zullen bepalen welke valuta's beschikbaar zijn voor uw Ontvanger en
welke wisselkoers er van toepassing zal zijn. U zult dit kunnen nakijken
voordat u de Transactie uitvoert en u zult hiervan ook op de hoogte
worden gesteld in ons bevestigingsbericht inzake de Transactie. U erkent
en stemt ermee in dat wij mogelijk inkomsten genereren uit de
wisselkoers die op een Transactie wordt toegepast en door ons opdracht
te geven een Transactie te verwerken via onze Dienst, gaat u akkoord met
de toepassing van de wisselkoers die voor die Transactie is berekend.

5.7 U bent verantwoordelijk voor vergoedingen en kosten ten aanzien
van derde partijen.
Als u onze Diensten gebruikt, kunnen derde
partijen vergoedingen, kosten of andere verplichtingen in rekening
brengen. Dit kunnen uw bank, kaartemittent, telefoonprovider,
internetprovider zijn. Zo kunnen sommige kaartemittenten van creditcards
het gebruik van uw creditcard voor het gebruik van onze Diensten als
een 'voorschot in cash' beschouwen en mogelijk bijkomende
vergoedingen en rentekosten aanrekenen voor de transactie. Uw telefoon-
en/of internetprovider kunnen u ook kosten in rekening brengen voor
data- en berichtendiensten. U bent verantwoordelijk (en niet wij) voor
alle vergoedingen, kosten en/of uitgaven die door dergelijke derde
partijen in rekening worden gebracht inzake uw gebruik van onze
Diensten. Kijk uw overeenkomsten met deze externe leveranciers na voor
meer informatie over deze extra kosten.

5.8 Belastingen. De rapportering en betaling van alle van toepassing
zijnde belastingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten is uw
verantwoordelijkheid. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke
belastingwetten in verband met uw gebruik van de Diensten, inclusief,
maar niet beperkt tot, de rapportering en betaling van alle belastingen
die ontstaan in verband met uw Transacties die via de Diensten worden
uitgevoerd.

6. GELD ONTVANGEN

6.1 Dienstverleners. We werken samen met lokale banken en andere
vestigingen van derden (elk een 'Dienstverlener' ) om geldmiddelen
beschikbaar te stellen aan Ontvanger, wat kan worden gedaan via
bankoverschrijving, inning van contant geld of andere methoden die we
mogelijk beschrijven via onze Diensten. Wij proberen actuele informatie
op onze website te verstrekken over de locatie, beschikbaarheid en
openingstijden van onze Dienstverleners. Houd er rekening mee dat deze
kunnen worden gewijzigd zonder ons weten en we zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die
mogelijk wordt geplaatst op de website als gevolg van het feit dat we
werden voorzien van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Wij
zullen geldmiddelen die door middel van inning in contanten aan
Ontvangers ter beschikking worden gesteld annuleren, indien deze niet
binnen 60 kalenderdagen na de eerste terbeschikkingstelling op geldige
wijze werden geïnd en zullen, voor zover mogelijk, de bedragen
terugbetalen via het Betalingsmiddel dat werd gebruikt om de betaling te
verzenden (voorts afhankelijk van de termijnen en voorwaarden die door
onze betalingsverwerkingspartners zijn vastgesteld).

6.2 Verificatie. Ontvangers zullen hun identiteit moeten bewijzen
alvorens ze geldmiddelen kunnen ontvangen, door een geldige
identificatie voor te leggen. Ontvangers zullen mogelijk ook een
referentienummer of een ander gelijkaardig identificatiemiddel, gelinkt
aan hun Transacties, moeten kunnen voorleggen. De exacte benodigde
gegevens zijn afhankelijk van de Dienstverlener van de Ontvanger en
kunnen aan u worden meegedeeld via onze Dienst.

7. BELANGRIJKE BEPERKINGEN OP DE DIENST

7.1 Ons algemeen recht om uw gebruik van onze Dienst te
beperken.
Naast de beperkingen die elders in deze Overeenkomst worden
beschreven, mogen we elke Transactie weigeren indien dit redelijkerwijs
noodzakelijk is om u en/of ons te beschermen of anderszins vereist is om
te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. U gaat ermee
akkoord dat wij ook algemene praktijken en beperkingen vaststellen met
betrekking tot het gebruik van onze Diensten, inclusief, maar niet
beperkt tot het toepassen van limieten op het over te maken bedrag,
hetzij op een per transactie of geaggregeerde basis. Deze limieten
worden bepaald door ons en op basis van onze beoordeling van de
prestaties en risicofactoren, die een of alle van de volgende kunnen
omvatten: onze risicobeoordeling van uw Profiel, uw locatie, de locatie
van een Ontvanger, de registratie-informatie die u ons verstrekt en onze
mogelijkheid om deze te verifiëren en alle wettelijke vereisten waaraan
we mogelijk moeten voldoen (bijvoorbeeld, sommige wetten van een
bepaalde regio kunnen ons ervan weerhouden om onze Diensten te voorzien
van dezelfde functionaliteit die we aan u kunnen bieden). Deze limieten
kunnen worden opgelegd aan individuele Profielen of indien we dit
redelijkerwijze hebben kunnen vaststellen, op basis van bewijsmateriaal
dat wordt opgelegd aan Profielen die gekoppelde profielen zijn. We
kunnen ook gebruikmaken van fraude- en risicomodellering bij het
beoordelen van het risico inzake uw gebruik van onze Diensten (inclusief
wanneer u zich registreert voor uw Profiel).

7.2 Transacties naar India. Remitly verwerkt transacties naar India
krachtens de 'Rupee Drawing Arrangements', zoals vastgesteld door de
Reserve Bank of India. U begrijpt dat het gebruik van de Dienst voor
commerciële doeleinden of voor het maken van bijdragen aan
liefdadigheidsorganisaties niet is toegestaan.

7.3 Beperkte activiteiten. Naast het bovenstaande behandelen we de
volgende zaken als 'Beperkte activiteiten' , dit is als u:

a. nze Diensten gebruikt (of we redelijkerwijs vermoeden dat u onze
Diensten hebt gebruikt of zult gebruiken) voor illegale doeleinden of in
strijd met een toepasselijke wet die van invloed is op ons of uw gebruik
van onze Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot fraude, de
financiering van terreurorganisaties en/of het witwassen van geld);

b. nze Diensten gebruikt in verband met seksueel georiënteerde
materialen of diensten, gokactiviteiten, de aan- of verkoop van tabak,
tabaksgerelateerde benodigdheden, vuurwapens, geneesmiddelen op
voorschrift of andere gereglementeerde stoffen. Het is u ook niet
toegestaan om onze Diensten te gebruiken in een poging om de door ons of
een andere gebruiker opgelegde gebruiksbeperkingen te misbruiken, uit te
buiten of te omzeilen;

c. een inbreuk zou plegen op een materiële bepaling of voorwaarde van
deze Overeenkomst (of elke andere overeenkomst die u met ons bent
aangegaan) of als u geld opstuurt naar een Ontvanger wiens handelen of
nalaten zou worden beschouwd als het plegen van een inbreuk op elke
overeenkomst met ons indien zij deze met ons zouden zijn aangegaan (wat
in beide gevallen noch een triviale, noch een technische inbreuk zou
zijn);

d. een onaanvaardbaar aansprakelijkheids-, krediet- en/of frauderisico
zou vormen voor ons en/of onze gebruikers (zoals wij redelijkerwijs op
basis van bewijsmateriaal kunnen bepalen);

e. njuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie zou
verstrekken die niet louter triviaal is (inclusief, maar niet beperkt
tot, alle informatie als onderdeel van ons proces voor het aanmaken van
een Profiel en/of de informatie die wij van u vragen om een Transactie
uit te voeren);

f. zou nalaten om mee te werken aan een onderzoek of om ons verdere
informatie of bevestiging te bezorgen over u of uw gebruik van onze
Diensten die we redelijkerwijs vragen;

g. uzelf een voorschot in cash van uw creditcard zou verstrekken (of
anderen helpen dit te doen) of anderszins proberen om meer geld te
verkrijgen dan waar u recht op hebt (waar soms wordt naar verwezen als
'double dip' of ongerechtvaardigde verrijking) in de loop van een
geschil door het ontvangen of proberen om geld te ontvangen voor
dezelfde transactie van zowel ons, een andere gebruiker van onze
Diensten, bank, of debetkaart-of creditcardmaatschappij;

h. een Profiel beheren dat is gekoppeld aan een ander Profiel, inclusief
de Profielen die een van de Beperkte Activiteiten hebben verricht;

i. toegang zou krijgen tot onze Diensten vanuit een land of regio buiten
Nederland wat niet door ons is toegestaan of anderszins gebruik te maken
van een 'anonimiserende proxy' of enig ander hulpmiddel dat uw gebruik
van het Internet niet traceerbaar maakt;

j. een robot, spin, schraper of automatisch apparaat of handmatig proces
zou gebruiken om onze website of app te controleren of te kopiëren of de
Intellectuele Eigendom van Remitly op een andere manier weer te geven,
te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen (zie ook Paragraaf 11
Intellectuele Eigendom van Remitly).

U erkent en gaat ermee akkoord dat het verrichten van de bovenstaande
Beperkte Activiteiten niet door ons is toegestaan en dat het de veilige
toegang tot en/of het veilige gebruik van uw Betalingsmiddel, uw Profiel
of de Diensten door u of andere klanten van Remitly in het algemeen
vermindert. U gaat er verder mee akkoord om uw medewerking aan ons te
verlenen aangezien we mogelijk en redelijkerwijs elke Beperkte
Activiteit inzake uw gebruik van onze Diensten moeten onderzoeken.

7.4 U gaat ermee akkoord om geen van de Beperkte Activiteiten uit te
voeren. Als:

a. u beperkte activiteiten uitvoert of poogt uit te voeren, of indien
wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit het geval is, op basis van
onze feitelijke of vermoedelijke kennis, gestaafd met bewijsmateriaal;
of

b. wij redelijkerwijs vermoeden dat een ongeoorloofd of frauduleus
gebruik van de Diensten of de beveiliging van uw gebruik van de Diensten
(inclusief de beveiligingsfuncties van uw Profiel en/of uw
Beveiligingsgegevens) in het gedrang is gekomen; of

c. zoals we in het bijzonder hebben vermeld, elders in deze
Overeenkomst,

behouden we ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid tegenover u,
de in paragraaf 7.5 hieronder genoemde acties te nemen.

7.5 Acties die we kunnen nemen. De acties die we kunnen nemen zoals
bedoeld in paragraaf 7.4 kunnen een of meer van de volgende zijn,
afhankelijk van de omstandigheden:

a. de verwerking van de betalingsinstructie uitstellen, terugdraaien,
annuleren, afwijzen of weigeren en/of transactiegegevens wijzigen (of
soortgelijke maatregelen nemen via andere betalingsdienstverleners);
en/of

b. uw Profiel of uw gebruik van een bepaald Betalingsmiddel en/of uw
gebruik van onze Diensten (geheel of gedeeltelijk) afsluiten of
opschorten, inclusief het u niet meer leveren van Diensten in de
toekomst; en/of

c. inhoud bewerken, wijzigen, afwijzen en/of betalingsinstructies of
gegevensoverdrachten in verband met een Beperkte Activiteit weigeren;
en/of

d. de transactie en alle andere relevante informatie over u en uw
gebruik van onze Diensten (waaronder uw Profielgegevens en uw
persoonsgegevens) melden aan een toezichthouder (inclusief de
Gegevensbeschermingsautoriteit), politie, procureur of andere
wetshandhavingsinstantie en/of overheidsdepartement, rechtbank of
agentschap; en/of

e. indien van toepassing, schadeloosstelling eisen van u.

7.6 In het geval dat we een betalingstransactie opschorten, weigeren
uit te voeren en/of op een andere manier uw gebruik van onze Diensten
beperken, zullen we, indien wettelijk toegestaan, u langs elektronische
weg (zoals via onze websites, mobiele app, e-mail, smartphone-meldingen,
telefoon en sms) proberen op de hoogte te brengen, tenzij wij op een
andere manier met u communiceren indien dit opportuun en/of veiliger is
om dit te doen. Wij zullen u ook vooraf op de hoogte stellen van de
redenen waarom dergelijke acties werden ondernomen of, indien wij
daartoe niet in staat zijn, onmiddellijk nadat de opschorting of
beperking is opgelegd (tenzij het in strijd zou zijn met enige wet of we
anderszins redelijke veiligheidsbelangen in het gedrang zouden brengen
door u op de hoogte te stellen). Afhankelijk van de omstandigheden met
betrekking tot een opschorting of stopzetting van uw gebruik van onze
Diensten, kunnen wij de opschorting en/of de beperking ongedaan maken en
dit zo snel als praktisch mogelijk nadat de oorzaken voor de opschorting
en/of beperking niet meer van toepassing zijn. Opschorting van uw
gebruik van een Dienst heeft geen invloed op uw rechten en
verplichtingen krachtens deze Overeenkomst die voor of na een dergelijke
schorsing van toepassing waren of zijn of met betrekking tot alle
niet-beëindigde Diensten.

7.7 Niets in deze sectie beperkt uw recht om een klacht in te
dienen
over onze beslissingen (informeel via de kanalen van onze
klantendienst, door een klacht neer te leggen bij de Ombudsman voor
Financiële Dienstverlening en Pensioenfondsen (zie paragraaf 15), andere
organisatie voor geschillenbeslechting of via het gerecht).

8. HOE EN WAAROM WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

8.1 Ons Privacybeleid en Cookiebeleid. De verwerking van uw
persoonsgegevens wordt beheerst door
ons Privacybeleid en
ons Cookiebeleid die
kunnen worden geraadpleegd op onze website en die tevens verder in deze
Overeenkomst worden beschreven. Door deze Overeenkomst te aanvaarden,
erkent u ook dat u voldoende bent geïnformeerd over de voorwaarden van
deze Beleidslijnen. We raden u aan om een kopie van elk van deze
Beleidslijnen samen met deze Overeenkomst af te drukken of te downloaden
en op te slaan.

8.2 Delen van uw gegevens buiten de Europese Economische
Ruimte.
Houd er rekening mee dat de informatie die u ons verstrekt bij
het gebruik van de Diensten (inclusief via onze website, mobiele app
en/of uw Profiel) zal worden overgedragen buiten de Europese Economische
Ruimte. Deze overdracht geschiedt ten behoeve van de verwerking door
ons, onze groepsmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde externe
leveranciers en omvat een doorgifte naar de Verenigde Staten en andere
landen waar de wetgeving inzake de verwerking van uw gegevens minder
streng kan zijn dan in uw eigen land. Meer details hierover vindt u in
ons Privacybeleid.

8.3 Klantenidentificatieprogramma. We zijn wettelijk verplicht om
informatie over u te verzamelen, verifiëren en vast te leggen. Wij
kunnen u vragen om ons niet-openbare, persoonlijke, identificerende
informatie en andere gerelateerde documenten te verstrekken. We kunnen
ook rechtmatig informatie over u verkrijgen van andere bronnen zoals
kredietinformatiebureaus uit publiek beschikbare bronnen zonder uw
medeweten, inclusief niet-persoonlijke identificeerbare informatie die
we kunnen verkrijgen wanneer u toegang krijgt tot en/of gebruikmaakt van
onze Diensten. Zie
ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor
meer informatie.

8.4 Openbaarmaking aan de Overheid. Mogelijk verstrekken we
informatie over u en uw Transacties aan overheidsinstanties en
wetshandhavingsinstanties of aan anderen als we volgens de geldende
wetgeving of regelgeving bepaalde informatie aan hem moeten vrijgeven
volgens onze wettelijke verplichtingen zoals beschreven in ons
Privacybeleid.

8.5 Verifiëren van uw persoonlijke informatie. U machtigt ons om
alle inlichtingen in te winnen, bij u of bij anderen, die nodig zijn om
de informatie die u ons verstrekt te valideren. Dit kan inhouden dat u
om aanvullende informatie wordt gevraagd, dat u stappen moet ondernemen
om te bevestigen dat u de eigenaar bent van uw e-mailadres of financiële
instrumenten, dat uw informatie wordt vergeleken met databases van derde
partijen, of via andere bronnen zoals een kredietreferentiebureau.

9. OPLOSSEN VAN FOUTEN, ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

9.1 Oplossen van Fouten. Laat het ons te allen tijde weten als u
problemen hebt met de Dienst. Als u denkt dat er een fout of een
probleem was met uw geldtransactie, moet u ons contacteren binnen de 180
dagen vanaf de datum waarop we u hebben beloofd dat er fondsen
beschikbaar zouden worden gemaakt aan uw Ontvanger. We zullen u niet
aansprakelijk stellen voor ongeoorloofd gebruik van uw Profiel door
iemand anders, op voorwaarde dat we ervan overtuigd zijn dat u niet
frauduleus hebt gehandeld. Stel ons onverwijld op de hoogte van
ongeoorloofde of onjuist uitgevoerde Transacties en/of enig ander
verlies, diefstal of verduistering met betrekking tot het gebruik van
onze Diensten. U moet uiterlijk 12 maanden na de datum waarop uw
Transactie is uitgevoerd, contact met ons opnemen. Als u ons niet
onmiddellijk binnen deze termijn op de hoogte stelt, kunnen wij u
mogelijk niet helpen, noch een terugbetaling doen. U kunt contact met
ons opnemen via de contactinformatie in paragraaf 16.1 of via het
e-mailadres abuse@remitly.com.
Voor meer informatie over het oplossen van fouten , klik
hier
om onze
Kennisgeving inzake Oplossen van fouten en annuleringen te lezen. In
geval van conflict tussen deze Gebruikersovereenkomst en de Kennisgeving
inzake Oplossen van fouten en annuleringen, zal deze laatste van
toepassing zijn.

9.2 Terugbetaling voor uw Transactie wordt voltooid. U kunt een
geldige Transactie te allen tijde annuleren voordat deze wordt voltooid,
door ons te bellen op +800 55 77 1234; ons een e-mail te sturen naar
service@remitly.com; ons te schrijven naar Remitly Europe Limited,
attn.: Error Resolution WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street,
Dublin 2, D02V N88, Ierland. Voltooiing houdt in dat uw Ontvanger het
geld dat u hebt opgestuurd (zoals ophaling in contanten, thuislevering
of via bankdeposito op de bankrekening van de Ontvanger of mobiele
portemonnee) al heeft opgevraagd. We zullen met u in het Engels
communiceren om te voldoen aan deze bepaling. Voltooiing betekent dat uw
Ontvanger het geld dat u hebt gestuurd heeft opgevraagd (zoals ophaling
in contanten of via bankdeposito op de bankrekening van de Ontvanger).
Na voltooiing zal het Transactiebedrag niet worden terugbetaald.

9.3 Onze Goodwillgarantie. Als u om welke reden dan ook niet tevreden
bent over onze dienst, zullen we u de Dienstverleningsvergoeding van de
toepasselijke Transactie
terugbetalen
(onze 'Goodwillgarantie' ). Onze Goodwillgarantie
wordt aangeboden aan de Oostenrijkse klanten door Remitly Europe Limited
te 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ierland. Om onze
Goodwillgarantie te ontvangen moet u contact met ons opnemen via
telefoon op +800 55 77 1234, via e-mail op service@remitly.com of
door te schrijven naar: Remitly Europe Limited attn.: Customer Service
WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88,
Ierland binnen de 180 dagen na de Transactie. Onze Goodwillgarantie
wordt aan u verstrekt in aanvulling op uw wettelijke rechten en heeft
geen invloed op uw rechten onder de wet, zoals met betrekking tot onze
uitvoering van de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg. Zie ook
paragraaf 14 (Onze Verantwoordelijkheid voor door U Geleden Verliezen of
Schade).

9.4 Betaling van Terugbetalingen. Alle terugbetalingen alsook de
Goodwillgarantie zullen geschieden via hetzelfde Betalingsmiddel dat
werd gebruikt om de Transactie uit te voeren. Terugbetalingen alsook de
Goodwillgarantie worden alleen gedaan in de valuta waarin u ons hebt
betaald en zullen niet worden aangepast om rekening te houden met
veranderingen in de valutawaarde of een andere vreemde valuta sinds de
Transactie werd verstuurd. Behalve in het geval van een terugbetaling in
het kader van een geldige claim dat uw betaling ongeoorloofd was, zijn
wij niet verplicht om de terugbetaling te doen indien het
Betalingsmiddel dat u hebt gebruikt om voor de oorspronkelijke
Transactie te betalen niet langer geldig is en wij niet in staat zijn
een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Bovendien zijn wij
niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor enig verlies dat
u zou kunnen lijden (of voor enige vorm van terugbetaling) als u geld
stuurt naar iemand anders dan onszelf in verband met uw gebruik van onze
Diensten en/of als uw betaling niet wordt erkend door ons doordat u de
juiste gegevens niet verstrekt.

9.5 Traceren van uw betalingen. Als u ons vraagt een betaling te
traceren die u aan een Ontvanger binnen de EER hebt gedaan, zullen wij
dit doen en u op de hoogte stellen van de uitkomst. Neem ook contact met
ons op als u een geldige Transactie naar een geadresseerde binnen de EER
hebt gestuurd en deze de betreffende betaling later ontvangt dan
overeengekomen is op grond van deze Overeenkomst (zie onderdeel 5).
Indien van toepassing vragen we de bank van de Ontvanger (of een andere
toepasselijke betalingsdienstaanbieder) om de betaling te corrigeren.

10. HOELANG DUURT DEZE OVEREENKOMST EN HOE KAN DEZE WORDEN BEËINDIGD?
(ZELFS ALS U VAN MENING BENT VERANDERD)

10.1 Duur van deze Overeenkomst. De looptijd van deze Overeenkomst
vangt aan op het moment dat deze Overeenkomst voor u bindend wordt (zie
paragraaf 1.4) en eindigt op het moment dat deze om welke reden dan ook
wordt beëindigd. Er is geen minimale looptijd voor deze Overeenkomst.

10.2 Wanneer u deze Overeenkomst zonder reden kunt beëindigen. U
kunt deze Overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen
door uw Profiel af te sluiten door een e-mail te sturen
naar service@remitly.com of
door ons te bellen op +800 55 77 1234 of ook door ons te schrijven op
WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88,
Ierland .

10.3 Uw Afkoelingsperiode. Naast uw andere rechten krachtens onze
Overeenkomst, geeft de wet u het recht om deze Overeenkomst te annuleren
en te beëindigen gedurende een periode van veertien (14) dagen die
ingaat op de dag nadat u deze Overeenkomst
accepteert 'Afkoelingsperiode.' Hieraan zijn de volgende
voorwaarden verbonden.

10.4 Hoe u onze Overeenkomst kunt beëindigen tijdens de
Afkoelingsperiode.
U kunt deze Overeenkomst tijdens uw
Afkoelingsperiode annuleren en beëindigen door een kennisgeving van
annulering te sturen naar:

a. ns adres (persoonlijk of per post) te WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Ierland

b. via
e-mail: service@remitly.com

c. door ons te bellen op +800 55 77 1234.

10.5 Voorwaarden betreffende uw rechten om te annuleren tijdens de
Afkoelingsperiode.
Uw Afkoelingsperiode is onderworpen aan het
volgende, dat wil zeggen, als u deze Overeenkomst beëindigt tijdens uw
Afkoelingsperiode:

a. voordat u een Transactie hebt gestuurd of anderszins een
geldoverdracht bij ons hebt gedaan, zal deze Overeenkomst zonder
kosten of annuleringsvergoeding worden beëindigd en zult u geen
gebruik meer kunnen maken van onze Diensten; of

b. nadat u een Transactie hebt gestuurd of anderszins een
geldoverdracht bij ons hebt gedaan, zullen we u het Transactiebedrag
(en onze vergoedingen) terugbetalen op een tijdstip voor de voltooiing
ervan. Voltooiing houdt in dat de Ontvanger het geld dat u hebt
opgestuurd al heeft opgevraagd ofwel in contanten of thuislevering of
via bankdeposito of deposito op mobiele portemonnee. Houd er echter
rekening mee dat het Transactiebedrag na voltooiing niet zal worden
terugbetaald. Er is geen algemene afkoelingsperiode beschikbaar voor
diensten inzake vreemde valuta. Als u echter om welke reden dan ook
niet tevreden bent over onze dienst, zullen we u onze
Dienstverleningsvergoeding terugbetalen met inachtneming van de
voorwaarden in paragraaf 9.3 (Onze Goodwillgarantie).

10.6 Wanneer we mogelijk deze Overeenkomst zonder reden zullen
beëindigen.
Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen, zonder
aansprakelijkheid tegenover u, wanneer ons dat uitkomt en zonder
aansprakelijkheid door u ten minste twee (2) maanden van tevoren
schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit recht komt naast de andere
rechten die wij mogelijk hebben om uw gebruik van onze Diensten op te
schorten of te beëindigen, hetgeen onmiddellijk kan gebeuren of in
minder dan twee (2) maanden voorafgaande schriftelijke kennisgeving --
zie bijvoorbeeld paragraaf 7 (Belangrijke Beperkingen op de Dienst).

10.7 Wat gebeurt er nadat mijn Profiel is afgesloten of deze
Overeenkomst is beëindigd?
Als uw Profiel is afgesloten en/of deze
Overeenkomst is beëindigd, gaat u ermee akkoord:

1. om onverwijld het gebruik van onze Diensten stop te zetten;

2. dat de op grond van deze Overeenkomst verleende licenties zullen
aflopen;

3. dat we ons het recht voorbehouden (maar geen algemene verplichting
hebben) om al uw informatie en accountgegevens te verwijderen die zijn
opgeslagen als onderdeel van uw gebruik van onze Diensten, behalve
wanneer we dergelijke informatie moeten bewaren als gevolg van
toepasselijke wetgeving; en

4. dat we niet aansprakelijk zullen zijn tegenover u of een derde partij
voor beëindiging van de toegang tot onze Diensten of voor het
verwijderen van hun informatie of accountgegevens (met als voorwaarde
dat we volgens de wet dergelijke gegevens niet moeten wissen),
uitgezonderd voor waar veroorzaakt door een grove nalatigheid van ons.

10.8 Zelfs als onze Overeenkomst is beëindigd, kunt u mogelijk nog
vergoedingen aan ons verschuldigd zijn.
Elke beëindiging van deze
Overeenkomst ontslaat u niet van uw verplichtingen om een Transactie,
vergoedingen of kosten te betalen die u vóór de beëindiging verschuldigd
was, en ontslaat u niet van uw verplichtingen om andere bedragen te
betalen die u krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bent. Remitly
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om schuldinvordering op te
starten of vorderingen op u in te stellen inzake dergelijke openstaande
bedragen.

10.9 Overleving van onderdelen na beëindiging van onze
overeenkomst.
Paragrafen van deze Overeenkomst die redelijkerwijs
noodzakelijk zijn om het doel van deze Overeenkomst na beëindiging ervan
te verwezenlijken of af te dwingen, blijven na beëindiging van deze
Overeenkomst in overeenstemming met hun voorwaarden van kracht.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN REMITLY

11.1 Wat is 'intellectuele eigendom'? Intellectuele Eigendom kan
een merk, handelsmerk, softwarecode, een uitvinding, een ontwerp, een
lied of een andere gelijkaardige intellectuele creatie zijn.

11.2 Eigenaarschap van de intellectuele eigendom van de dienst. U
erkent dat de Dienst, inclusief de inhoud van deze website, tekst,
afbeeldingen, logo's en afbeeldingen, alsook alle andere
auteursrechten, handelsmerken, logo's en product- en namen van diensten
van Remitly exclusief eigendom zijn van ons, een van de bedrijven in
onze bedrijfsgroep of een geautoriseerde licentiegever
(de 'Intellectuele Eigendom van Remitly' ). U mag enkel een kopie
van de pagina's van onze website of onze app bekijken en bewaren voor
uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

11.3 Geen overdracht van onze intellectuele eigendomsrechten. Zoals
beschreven in clausule 11.4 hieronder draagt deze Overeenkomst geen van
onze intellectuele eigendomsrechten over die bestaan op de datum waarop
we deze Overeenkomst hebben afgesloten en garandeert deze ook niet, noch
doet ze een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die zijn
gemaakt of ontwikkeld namens ons tijdens de looptijd van deze
Overeenkomst of anderszins. U gaat er verder mee akkoord om geen: (i)
auteurs-, handelsmerk-, logo- of andere eigendomsvermeldingen of
-legendes die op onze websites en/of apps (of afgedrukte pagina's)
getoond worden, te verwijderen of aan te passen, en (ii) geen inbreuken
te maken op het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht,
handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van ons of van
een andere derde, of op het recht op publiciteit of privacy.

11.4 Licentieverlening. Als u onze software gebruikt in het kader
van het gebruik van onze Diensten, verlenen wij en onze licentiegevers u
een strikt persoonlijke licentie, die tevens beperkt, niet-exclusief,
herroepbaar, niet-overdraagbaar en zonder het recht op sublicentie is.
Een 'licentie' is een wettelijke manier waarop wij u het recht kunnen
verlenen om iets te gebruiken voor een specifiek en beperkt doeleinde --
in deze context gebruiken wij het om te beschrijven hoe wij u het recht
verlenen om de Dienst te gebruiken (inclusief de software ervan). U mag
de door ons geleverde software uitsluitend gebruiken om gebruik te maken
van onze Diensten krachtens deze Overeenkomst en voor geen enkel ander
doel. Tenzij uitdrukkelijk verleend door ons in deze overeenkomst, mag
geen enkele bepaling in deze overeenkomst worden geïnterpreteerd als het
verlenen van een licentie voor het gebruik van onze software of
intellectuele eigendomsrechten voor enige andere doeleinden.

11.5 Suggesties en feedback. Als u ons suggesties, feedback of input
('Klanteninput') met betrekking tot onze Diensten verstrekt, zullen
wij (en onze groepsmaatschappijen) eigenaar zijn van alle rechten,
titels en belangen in en op de Klanteninput, zelfs als u de Klanteninput
als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Wij en onze groepsmaatschappijen
hebben het recht om de Klanteninput zonder enige beperking te gebruiken.
U draagt ons alle rechten, titels en belangen in de Klanteninput over en
gaat ermee akkoord ons alle mogelijke ondersteuning te bieden die we
nodig hebben om onze rechten in de Klanteninput te documenteren, te
perfectioneren en te vrijwaren. Voor dit doel is het woord: 'cederen'
een juridische term die betekent dat het voordeel wettelijk wordt
overgedragen, zoals u het voordeel van de Klanteninput wettelijk aan ons
overdraagt.

12. BELANGRIJKE DISCLAIMERS

12.1 Algemene disclaimer over onze Diensten. Hoewel we ernaar
streven een ononderbroken Dienst te onderhouden en we redelijke
inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat Transacties tijdig worden
verwerkt, beloven we niet dat uw toegang tot of gebruik van onze
Diensten, inclusief de tijd die nodig is om de verwerking van
betalingstransacties te voltooien, ononderbroken, veilig, tijdig of
foutloos zal worden geleverd, of dat onze website, mobiele app of
Diensten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen
indien ten gevolge van omstandigheden buiten onze controle. Niet al onze
Diensten zullen altijd beschikbaar zijn vanaf de manier waarop u er zich
toegang toe verschaft. Zo kunnen bijvoorbeeld sommige Diensten of
functies waartoe u toegang hebt via onze website mogelijk niet
beschikbaar zijn via onze mobiele app (en omgekeerd). Dit betekent dat
onze aansprakelijkheid tegenover u beperkt is indien er onderbrekingen
zijn in onze Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot:
systeemstoringen of andere onderbrekingen die van invloed zijn op de
ontvangst, verwerking, aanvaarding, voltooiing of afwikkeling van
Transacties of de Diensten. Als u ontevreden bent over onze Diensten,
kunt u er te allen tijde voor kiezen om het gebruik van onze Diensten
stop te zetten en/of uw Profiel af te sluiten door een e-mail te sturen
naar service@remitly.com of
door ons anderszins te bellen op +800 55 77 1234.

12.2 Digitale inhoud gratis verstrekt. Voor zover u ons niet betaalt
voor digitale inhoud die wij aan u verstrekken (zoals onze mobiele app),
leveren wij dergelijke digitale inhoud op een 'in huidige staat'-basis
en wordt deze door ons geleverd zonder enige verklaring of garantie van
ons inzake de kwaliteit, geschiktheid voor welk doel dan ook, in
overeenstemming met enige verstrekte beschrijving of informatie, noch
enige rechten die wij hebben met betrekking tot de verstrekking ervan.
Onder voorbehoud van paragraaf 14.2(b) ('Gebrekkige Digitale Inhoud'),
zijn we niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk tegenover u voor enig
verlies of schade die u mogelijk lijdt ten gevolge van uw raadplegen of
gebruik van deze digitale inhoud.

12.3 Opschorting van onze Diensten. Naast andere rechten die we
kunnen hebben om onze Diensten op te schorten, kunnen we de levering van
onze Diensten opschorten om: technische problemen op te lossen of kleine
technische wijzigingen aan te brengen; onze Diensten bij te werken om
wijzigingen in relevante wetten en reglementaire vereisten weer te
geven; en/of wijzigingen aan te brengen in onze Diensten die we u hebben
gemeld (of waarover u ons hebt geïnformeerd). Daarnaast kunnen we van
tijd tot tijd onderhoud aan onze Diensten uitvoeren, waardoor bepaalde
delen van onze Diensten mogelijk niet beschikbaar zijn, in welk geval we
zullen proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. We zijn niet
aansprakelijk tegenover u voor de onbeschikbaarheid van onze Diensten
ten gevolge van deze redenen.

12.4 Commerciële Transacties. U mag de Dienst alleen gebruiken om
geld te sturen naar mensen die u kent. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de kwaliteit of levering van goederen of diensten die u betaalt
door middel van onze Diensten. U aanvaardt dat het gebruik van onze
Diensten om te betalen voor goederen en diensten geschiedt op eigen
risico. In het bijzonder zullen wij, aangezien wij niet betrokken zijn
bij, noch verantwoordelijk zijn voor, noch enige controle hebben over
enige onderliggende regeling die u hebt met enige andere persoon die is
geassocieerd met uw gebruik van onze Diensten, niet bemiddelen in
geschillen, noch enige regeling die u hebt met dergelijke personen
afdwingen of uitvoeren.

12.5 Geen garantie op de diensten van uw derde partijen. Wij
garanderen niet, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige externe
dienstverlener waarmee u een overeenkomst hebt gesloten en die wordt
gebruikt in verband met uw gebruik van onze Diensten (inclusief uw
internetaanbieder, de uitgever van uw Betalingsmiddel en/of de fabrikant
van uw mobiele apparaat of netwerkbeheerder). U erkent dat de keuze van
dergelijke personen of de aankoop van goederen en/of diensten van hen
uitsluitend uw keuze is. Wij raden u sterk aan om uw eigen onderzoek te
doen naar de keuze van dergelijke dienstverleners.

12.6 Gegevensbeveiligingsmaatregelen. We hebben bepaalde maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies
en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen
echter niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet
kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens niet voor oneigenlijke doeleinden
kunnen gebruiken. U erkent dat u alle persoonsgegevens of andere
informatie aan ons verstrekt op uw eigen risico.

12.7 Uw verantwoordelijkheid voor het onderhoud van uw apparatuur en
de implementatie van waarborgen.
Het is uw verantwoordelijkheid om
voldoende waarborgen en procedures te implementeren om ervoor te zorgen
dat alle gegevens of andere informatie die u via onze Diensten verstuurt
vrij zijn van besmettingen of andere schadelijke elementen. Verder bent
u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle
communicatienetwerken, hardware en andere apparatuur die nodig is voor
de toegang tot en het gebruik van onze Diensten, en bent u
verantwoordelijk voor alle dergelijke gerelateerde kosten. We beloven
niet dat onze Diensten op uw apparaat zullen worden ondersteund of dat
onze websites en/of mobiele app alle browsers zullen ondersteunen of
anderszins compatibel zullen zijn met uw communicatieapparatuur. Als u
toegang hebt tot onze Diensten en/of deze gebruikt via een mobiel
apparaat, gaat u er bovendien mee akkoord en erkent u dat het
downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele toepassingen
kan worden beperkt door uw mobiele netwerkbeheerder en/of
apparaatfabrikant en dat niet alle Diensten mogelijk werken met alle
mobiele netwerkbeheerders of apparaten. U gaat ermee akkoord onze
Diensten niet te gebruiken op apparaten die zijn gewijzigd in strijd met
de software- of hardwarerichtlijnen van de fabrikant.

13. UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U VEROORZAAKTE VERLIEZEN

13.1 Deze paragraaf is een belangrijke bepaling waarin wordt
uiteengezet wanneer en hoe van u mag worden verwacht dat u ons een
redelijke vergoeding betaalt.
Sommige begrippen die in deze paragraaf
met hoofdletter worden geschreven, hebben een bijzondere betekenis en
worden verder toegelicht aan het einde van deze paragraaf. Lees ze
alstublieft door wanneer u deze paragraaf doorneemt.

13.2 U belooft dat u aan een Remitly-Partij onmiddellijk een bedrag
zult betalen dat gelijk is aan haar Verliezen als een Remitly-Partij
Verliezen lijdt of aansprakelijk wordt voor Verliezen die voortvloeien
uit of verband houden met:

1. uw gebruik van, of met betrekking tot, de Diensten;

2. uw niet-naleven van deze Overeenkomst (inclusief alle Beleidslijnen);

3. geschillen of rechtszaken veroorzaakt door uw handelen of nalaten;
en/of

4. uw nalatigheid of schending of vermeende schending van toepasselijke
wet- en regelgeving of rechten van een derde partij.

13.3 Woorden met een bijzondere betekenis:

 1. 'Remitly-Partij' betekent ons en onze groepsmaatschappijen
  (en hun respectieve directeuren, functionarissen, eigenaren,
  co-branders of andere partners, informatieverstrekkers,
  licentiegevers, licentienemers, consultants, werknemers,
  onafhankelijke contractanten en andere van toepassing zijnde externe
  dienstverleners); en

 2. 'Verliezen' betekent alle netto kosten die redelijkerwijs
  door een Remitly-Partij zijn gemaakt en die het gevolg zijn, en die
  een redelijk persoon zou beschouwen als het waarschijnlijke gevolg,
  van de in paragraaf 13.2 genoemde zaken en die betrekking kunnen
  hebben op vorderingen, eisen, gronden voor actie, schuld, kosten,
  uitgaven of andere aansprakelijkheid, inclusief redelijke
  gerechtskosten. Dergelijke verliezen kunnen de kosten omvatten die
  door ons worden gemaakt om u op te sporen, u te informeren over en
  stappen te ondernemen inzake uw niet-naleving van onze Overeenkomst en
  het afdwingen van betaling van elk bedrag dat aan ons verschuldigd is.
  Verliezen omvatten echter geen kosten waarbij een Remitly-Partij
  tweemaal voor hetzelfde verlies kan worden vergoed (bijvoorbeeld voor
  verlies van kosten en winst indien het declareren van beide verliezen
  zal leiden tot een dubbele compensatie).

13.4 In geen geval mag u een schikking treffen of een soortgelijke
overeenkomst sluiten
met een partij die onze rechten beïnvloedt of ons
op enigerlei wijze verbindt, zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming.

14. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIEZEN OF
SCHADE

14.1 Wij zijn verantwoordelijk tegenover u voor voorzienbare verliezen
en schade die door ons worden veroorzaakt.
Als we de bepalingen van
deze Overeenkomst niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies
of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending
van deze Overeenkomst alsook schade die u ondervindt doordat wij deze
Overeenkomst hebben verbroken op een grove nalatige manier of schade die
u ondervindt als gevolg van onze nalatigheid om redelijke zorg en
vaardigheid aan te wenden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor
verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verliezen of schade zijn
voorzienbaar indien het vanzelfsprekend is dat deze zullen voorvallen,
of indien het zowel voor u als ons duidelijk is dat deze zullen
voorvallen op het ogenblik waarop deze Overeenkomst wordt gesloten. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg
van uw niet-naleving van deze Overeenkomst of frauduleus handelen.

14.2 Gebrekkige digitale inhoud. De draagwijdte van onze
verantwoordelijkheid tegenover u voor verlies of schade die u lijdt door
ons aanbod van digitale inhoud (zoals onze mobiele app) hangt af van het
feit of u ervoor hebt betaald of niet. Wij beschouwen onze mobiele app
niet als digitale inhoud waarvoor u hebt betaald (direct of indirect)
omdat deze voor u algemeen en kosteloos beschikbaar is en ook zonder dat
u gebruik hoeft te maken van het deel van onze diensten waarvoor u aan
ons een vergoeding dient te betalen.

a. Indien wij u toch tegen betaling digitale inhoud verstrekken, beperkt
onze Overeenkomst onze aansprakelijkheid niet voor bepaalde rechten die
u krachtens de wet hebt. Dit zijn uw rechten inzake het verstrekken van
de digitale inhoud: van een bevredigende kwaliteit, geschikt voor een
bepaald doel, in overeenstemming met de beschrijving en informatie die
wij verstrekken en zonder algemene aanspraak dat wij niet het recht
hebben de digitale inhoud aan te bieden. Als wij digitale inhoud tegen
een vergoeding aan u verstrekken en u lijdt verlies doordat wij niet aan
bovenstaande voorwaarden voldoen, dan kunnen wij de digitale inhoud
herstellen of vervangen en/of u een vergoeding geven, in elk geval
afhankelijk van de omstandigheden en ook onderhevig aan de andere
voorwaarden van deze Overeenkomst.

b. Als gebrekkige digitale inhoud die we hebben verstrekt een apparaat
of digitale inhoud die aan u toebehoort, beschadigt en dit wordt
veroorzaakt door ons onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te
betrachten, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen.
Bovendien zullen we aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door
grove nalatigheid van ons, maar niet voor andere schade.

14.3 Uitzonderingen op onze aansprakelijkheidslimieten tegenover
u.
De limieten van onze aansprakelijkheid tegenover u krachtens deze
Overeenkomst zijn niet van toepassing als u schade lijdt als gevolg van:

a. verlijden of persoonlijk letsel dat door ons handelen of
niet-handelen (inclusief onze nalatigheid) wordt veroorzaakt; en/of

b. onze fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling.

c. opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door ons of ons
management.

14.4 We zijn niet aansprakelijk voor omzetverlies en bepaalde andere
verliezen.
We bieden onze diensten en digitale inhoud alleen voor
huishoudelijk en privaat gebruik aan u aan. Als u onze Diensten gebruikt
voor enig commercieel of zakelijk doel of voor doeleinden inzake
wederverkoop, zijn noch wij, noch onze dienstverleners (en elke van hun
respectieve groepsmaatschappijen, bestuurders, agenten, partners,
aannemers en/of werknemers) aansprakelijk tegenover u voor enige
winstderving, omzetderving, bedrijfsschade, of verlies van zakelijke
opportuniteiten. Wij zijn ook niet aansprakelijk tegenover u voor
eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van onze partners inzake
uitbetalingen die fondsen uitbetalen aan uw Ontvangers. Zoals hierboven
toegelicht zijn we niet aansprakelijk voor verliezen of schade die niet
voorzienbaar zijn.

14.5 We zijn niet aansprakelijk voor handelingen die we stellen om
wetten na te leven of voor Gebeurtenissen Buiten Onze Controle.
We
zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verliezen die u
mogelijk zal lijden die niet onze schuld waren of die een gevolg waren
van ons nalaten om (gedeeltelijk of geheel) onze verplichten onder deze
Overeenkomst na te komen, of deze met vertraging na te komen, wat een
gevolg is van onze verplichting om wet- of regelgeving na te leven
(inclusief, zonder beperking, onze inspanningen om wet- of regelgeving
inzake antiwitwasmaatregelen of terrorismebestrijding na te leven) of
een 'Gebeurtenis Buiten Onze Controle'.

14.6 Betekenis van 'Gebeurtenissen Buiten Onze
Controle'.
Een 'Gebeurtenis Buiten Onze Controle' betekent elke
handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt,
waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden
voorkomen en omvat zonder beperking stakingen, lock-outs of andere
industriële acties gesteld door derde partijen, civiele onrust, rellen,
invasie, terroristische aanslag of een dreiging daarvan, oorlog (al dan
niet verklaard) of een dreiging daarvan of een voorbereiding op een
oorlog, brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, verzakking,
epidemie of andere natuurramp, of panne van publieke of private
telecommunicatienetwerken (inclusief zonder beperking stroompannes,
defect van mobiele netwerken en Internetverstoringen). Dit zou ook een
opschorting inhouden van onze Diensten ten gevolge van onderhoud en
upgrades aan onze systemen of de systemen van een andere partij die
worden gebruikt om onze Diensten te leveren, defecten op een
telefoonnetwerk of in geval van mobiele netwerken wanneer u zich niet
bevindt in een gebied met netwerkdekking.

15. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Geschillen met Remitly -- neem eerst contact met ons op. Als er
een geschil ontstaat tussen u en Remitly, is het ons doel om meer te
weten te komen over uw zorgen en eventuele problemen op te lossen.
Geschillen tussen u en Remitly betreffende de Dienst kunt u melden aan
ons via e-mail
op: be-complaints@remitly.com;
per telefoon: +800 55 77 1234; of per post aan Remitly
Europe Limited, WeWork, Charlemont Exchange, Charlemont Street, Dublin
2, D02V N88, Ierland.

15.2 Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve
geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijke instantie
de feiten van een geschil in beschouwing neemt en deze tracht op te
lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft te stappen. Als u niet
tevreden bent met de manier waarop wij een klacht hebben behandeld, kunt
u contact opnemen met de aanbieder inzake alternatieve
geschillenbeslechting die u ter beschikking werd gesteld.

U kunt ook een klacht indienen bij de Irish Financial Services and
Pensions Ombudsman ("FSPO"). De FSPO is een onafhankelijke en gratis
dienst die een klacht bij pensioenuitvoerders en gereguleerde financiële
dienstverleners helpt oplossen. U kunt meer informatie verkrijgen met
betrekking tot de FSPO, de manieren waarop u toegang kunt krijgen tot
hun diensten via www.fpso.ie. De contactgegevens van de FSPO zijn:

Adres: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29

Telefoon: +800 55 77 1234

E-mail: info@fspo.ie

Bovendien kunnen geschillen ook online worden ingediend via het Europees
platform voor Online Geschillenbeslechting, dat te vinden is
op: http://ec.europa.eu/odr.

Elke klacht die u eventueel hebt met betrekking tot de diensten die we
verstrekken zijn onderhevig aan de jurisdictie van de FSPO.

15.3 Welke wetten van toepassing zijn op deze Overeenkomst en waar u
gerechtelijke stappen kunt ondernemen.
De bepalingen van deze
Overeenkomst worden beheerst door het Iers recht. Dit betekent dat deze
Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of
ermee verband houden, worden beheerst door het Iers recht. U en wij zijn
het er allebei over eens dat de gerechtshoven van Ierland een
niet-exclusieve bevoegdheid zullen hebben. Dit beperkt uw door de wet
gegarandeerde rechten niet om klacht in te dienen bij de bevoegde
rechtbank waar u woont, als en in zoverre dit van toepassing is.

16. OVER ONS EN HOE WE MET ELKAAR COMMUNICEREN

16.1 Onze gegevens en hoe ons te contacteren. Onze naam is Remitly
Europe Limited en we zijn een onderneming geregistreerd in Ierland onder
het ondernemingsnummer 629909. Ons vestigingsadres is Remitly Europe
Limited: 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, IERLAND. De locatie
van ons hoofdkantoor is op Remitly Europe Limited: WeWork, Charlemont
Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Ierland. Vragen,
meldingen en verzoeken om terugbetaling of verdere informatie kunnen als
volgt aan Remitly worden
gezonden: online;
per telefoon op +800 55 77 1234; of via post aan Remitly Europe
Limited., attn: Customer Service, WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Ierland.

16.2 Onze regelgevers. Remitly Europe Limited trading als Remitly
staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

16.3 Hoe we met u communiceren. We sluiten deze Overeenkomst met u
af in het Nederlands, terwijl we onze Diensten en onze communicatie met
u in het Engels zullen doen. U erkent dat deze Gebruikersovereenkomst
elektronisch wordt aangegaan en dat de volgende categorieën van
informatie ('Communicatie') elektronisch (zoals via onze websites,
mobiele app, e-mail, smartphone-meldingen, telefoon en sms) kunnen
worden verstrekt, tenzij we op een andere manier met u communiceren als
dit opportuun is (zoals vanwege fraude of veiligheidsbedreigingen) en
als we dit moeten doen op grond van wettelijke of reglementaire
vereisten (er kunnen zich bijvoorbeeld omstandigheden voordoen waarin we
u bepaalde informatie moeten sturen als we een juridisch geschil
aangaan):

1. deze Gebruikersovereenkomst en alle wijzigingen, aanpassingen of
aanvullingen daarop;

2. uw gegevens over transacties via de Dienst (deze gegevens worden u
verstrekt via e-mail of door het plaatsen van gegevens in uw Profiel,
die toegankelijk zijn door in te loggen op de Dienst);

3. alle initiële, periodieke of andere bekendmakingen of kennisgevingen
die in verband met de Dienst worden gedaan, inclusief, maar niet beperkt
tot, de door wet- of regelgeving vereiste bekendmakingen of
kennisgevingen;

4. alle communicaties inzake klantenservice, inclusief, maar niet
beperkt tot communicatie met betrekking tot claims van fouten of
onbevoegd gebruik van de Dienst;

5. communicaties inzake vermoedelijke of werkelijke fraude of
veiligheidsbedreigingen; en/of

6. elke andere communicatie inzake onze Diensten of Remitly.

Deze informatie zal van tijd tot tijd worden verstrekt ofwel met de
frequenties die elders in deze Overeenkomst worden genoemd ofwel zoals
wij u via onze Diensten kunnen informeren. U moet beschikken over een
apparaat dat toegang heeft tot het internet (zoals een desktopcomputer
of smartphone); internettoegang en een e-mailaccount om communicatie en
informatie met betrekking tot de Diensten te ontvangen.

16.4 Wanneer we communicatie behandelen die we van u ontvangen. Met
uitzondering van wijzigingen aan deze Overeenkomst (zie paragraaf 18),
wordt een kennisgeving die wij u doen toekomen geacht door u te zijn
ontvangen binnen 24 uur na het tijdstip dat deze op onze website(s) is
geplaatst of per e-mail of per sms naar u is verzonden. Als we om welke
reden dan ook een kennisgeving per post moeten versturen, zullen we
ervan uitgaan dat deze drie Werkdagen na verzending door u is ontvangen
als u kennis hebt genomen van dergelijke notificatie of als u ons niet
hebt gemeld dat u van adres bent veranderd.

16.5 Communicatie via telefoon en tekstberichten. Communicatie kan
ook aan u worden verstrekt door het gebruik van automatische of vooraf
opgenomen berichtenoproepen of tekstberichten op het (de)
telefoonnummer(s) dat (die) u ons verstrekt. We zullen zonder uw
toestemming geen automatische oproepen of vooraf opgenomen gesprekken
gebruiken voor ongevraagde marketingdoeleinden. U stemt ermee in dat wij
onze gesprekken met u kunnen opnemen voor legitieme zakelijke
doeleinden, zoals het vaststellen van feiten die in onze gesprekken
worden besproken, voor opleidings- en veiligheidsdoeleinden, om
onrechtmatig gebruik van onze Diensten te detecteren en/of om te voldoen
aan onze wettelijke en reglementaire vereisten.

16.6 We kunnen derde partijen inschakelen om u te contacteren. We
kunnen rechtstreeks contact met u opnemen of we kunnen uw
contactgegevens (zoals uw telefoonnummer) delen met dienstverleners met
wie we een contract afsluiten om dergelijke communicatie te verzorgen.
Gebruikelijke kosten voor telefoonminuten en berichten kunnen van
toepassing zijn.

16.7 Uw toegang tot bepaalde informatie. U kunt te allen tijde een
kopie van deze Overeenkomst of andere informatie waar u wettelijk recht
op hebt bij ons opvragen zolang deze Overeenkomst tussen ons nog niet is
beëindigd. We zullen u ook informatie verstrekken betreffende uw
Transacties en andere informatie die we wettelijk verplicht zijn aan u
te verstrekken via e-mail, uw Profiel, onze websites en/of mobiele app.
Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, staat onze Dienst niet toe
dat communicatie op papier of via andere niet-elektronische middelen
plaatsvindt. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van communicatie
langs elektronische weg intrekken, maar als u dat doet, zal uw gebruik
van de Dienst worden beëindigd. Om uw toestemming in te trekken moet u
contact met ons opnemen door middel van onze contactgegevens in
paragraaf 16.1.

17. UW VEILIGE GEBRUIK VAN ONZE DIENST

17.1 Uw veiligheid is heel belangrijk voor Remitly, en we gebruiken
verschillende beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat uw informatie
beveiligd is. We raden u aan goed na te denken voordat u geld stuurt
naar iemand die u niet goed kent. In het bijzonder moet u heel
voorzichtig zijn met deals of aanbiedingen die er te goed uitzien om
waar te zijn.

17.2 Uw verplichtingen inzake het veilige gebruik van onze
Diensten.
U gaat akkoord om de volgende acties uit te voeren inzake
het veilige gebruik van onze Diensten:

(a) geen enkele van de Beperkte Activiteiten te verrichten (zie
paragraaf 7);

(b) de gegevens van uw Betalingsmiddelen en Beveiligingsgegevens (zoals
uw wachtwoord) veilig te bewaren;

(c) niemand anders toe te staan om uw Betalingsmiddelen of
Beveiligingsgegevens (zoals uw wachtwoordgegevens) te ontvangen of te
gebruiken, noch uw Beveiligingsgegevens openbaar te maken, behalve
wanneer u onze Diensten gebruikt;

(d) uw Beveiligingsgegevens nooit op een manier te schrijven die door
iemand anders kan worden begrepen en nooit een wachtwoord te kiezen dat
voor u gemakkelijker te onthouden is, zoals een reeks letters of cijfers
die gemakkelijk te raden zijn;

(e) ervoor te zorgen dat alle apparaten en/of apparatuur die voor onze
Diensten worden gebruikt, viruscontroles en firewallbeveiliging
uitvoeren;

(f) ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een storing,
vertraging, storing, virus of fout in onze diensten;

(g) noodregelingen te treffen om eventuele onbeschikbaarheid van onze
diensten, systemen of operationele storingen op te vangen; en

(h) alle redelijke instructies op te volgen die wij mogelijk geven met
betrekking tot de veiligheid van uw Betalingsmiddelen en uw gebruik van
onze Diensten.

17.3 Uw vingerafdruk gebruiken voor de toegang tot onze Diensten. We
kunnen u de functionaliteit bieden om uw biometrische informatie te
scannen op uw compatibele apparaat om toegang te krijgen tot uw gebruik
van onze Diensten (bijvoorbeeld door uw vingerafdruk te scannen met
behulp van 'TouchID'). Houd er zoals beschreven in ons Privacybeleid
rekening mee dat iedereen die zijn biometrische gegevens op een
dergelijk apparaat heeft geregistreerd (zoals een vingerafdruk) mogelijk
toegang heeft tot uw gebruik van onze Diensten. Als deze functionaliteit
beschikbaar is en u kiest voor deze mogelijkheid:

1. dan moet onze mobiele app op uw compatibele apparaat worden
gedownload en moeten de juiste toepassingen worden ingeschakeld om het
scannen van uw biometrische gegevens mogelijk te maken (inclusief,
indien van toepassing, uw biometrische gegevens (zoals uw
vingerafdruk)); en

2. dient u ervoor te zorgen dat alleen uw eigen biometrische gegevens
(zoals uw vingerafdruk) op het apparaat worden geregistreerd, aangezien
u mogelijk verantwoordelijk bent voor ongeoorloofde betalingen via onze
Diensten als uw biometrische gegevens niet de enige zijn die op het
apparaat worden geregistreerd.

17.4 Neem onverwijld contact met ons op als u denkt dat uw gebruik van
onze Diensten werd gecompromitteerd.
Als u denkt dat u het slachtoffer
bent of zou kunnen zijn van fraude of dat de Diensten zonder uw
toestemming werden gebruikt (inclusief als u van mening bent dat de
e-mailadressen die bij ons werden geregistreerd gecompromitteerd zijn),
neem dan onmiddellijk telefonisch contact met ons op via
+800 55 77 1234. Als u op de hoogte bent van iemand of een entiteit
die de Dienst op ongepaste wijze gebruikt, kunt u ons een e-mail sturen
naar abuse@remitly.com. En
als u valse (phishing) e-mails ontvangt, waarvan wordt beweerd dat ze
van Remitly zijn, stuur ze dan naar ons door
op abuse@remitly.com.

18. WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTEN EN IN DEZE OVEREENKOMST

18.1 Wijzigingen in onze Diensten en updates. We kunnen van tijd tot
tijd andere functionaliteiten in onze diensten of andere diensten
aanbieden. Dit kan het volgende omvatten: softwareonderhoud,
dienstinformatie, helpinhoud, bugfixes, onderhoudsreleases, wijzigingen,
wijzigingen en/of upgrades in de bestaande Diensten. Een voorbeeld van
wanneer we aanpassingen aan onze Diensten moeten doorvoeren, is het
aanpakken van een veiligheidsbedreiging. We kunnen u mogelijk ook vragen
om digitale inhoud bij te werken, op voorwaarde dat de digitale inhoud
overeenkomt met de beschrijving ervan die we u hebben verstrekt voordat
u deze inhoud hebt verkregen. Deze aanvullende diensten zijn onderworpen
aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (zoals eventueel gewijzigd in
overeenstemming met deze paragraaf) of andere voorwaarden en bepalingen
die aan u bekend zijn gemaakt wanneer we de andere functionaliteit van
de dienst beschikbaar hebben gemaakt.

18.2 Wijzigingen in deze Overeenkomst. Wij kunnen van tijd tot tijd
wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst op basis van het feit dat u
in staat bent de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

18.3 Redenen waarom we deze Overeenkomst kunnen wijzigen. Wij kunnen
van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst voor een
of meerdere van de volgende redenen:

a. een wijziging in uw voordeel aan te brengen of uw rechten of
verplichtingen niet aan te tasten;

b. fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of dubbelzinnigheden te
corrigeren;

c. de voorwaarden van nieuwe producten of diensten of wijzigingen van
bestaande producten of diensten aan te tonen;

d. rekening te houden met wijzigingen in de structuur van ons bedrijf of
van onze groepsmaatschappijen;

e. verschillen in de dienst als gevolg van nieuwe IT of andere processen
aan te tonen;

f. veranderingen in de eisen of wensen van de klant weer te geven;

g. ons in overeenstemming te brengen met de marktpraktijk;

h. een proportioneel antwoord te bieden op wijzigingen in het algemeen
recht;

i. tegemoet te komen aan onze reglementaire bepalingen;

j. een proportioneel antwoord te bieden op wijzigingen in vereisten
onder onze overeenkomsten met onze externe dienstverleners;

k. rekening te houden met nieuwe leidraden en gedragscodes van de
industrie die de normen voor consumentenbescherming verhogen; en/of

l. een proportioneel antwoord te bieden op andere legitieme
kostenstijgingen of -verlagingen in verband met de levering van een
bepaald product of een bepaalde dienst.

18.4 Wijzigingen aan u melden. Alle wijzigingen in de voorwaarden
van deze Overeenkomst worden aan u beschikbaar gesteld door het plaatsen
van een bericht op onze website, app en/of via e-mail van de herziene
versie van deze Overeenkomst met een bijgewerkte herzieningsdatum (wat
kan inhouden dat wij de huidige versie van deze Overeenkomst aan u
beschikbaar stellen als onderdeel van het proces waarin u een Transactie
naar ons doorstuurt).

18.5 Ons aanvullende recht om deze Overeenkomst eenzijdig te
wijzigen
. Als de herziene versie van deze Overeenkomst een 'Materiële
wijziging' bevat, zullen wij u ten minste twee maanden van tevoren op
de hoogte stellen van de wijziging ('Kennisgeving van Wijziging')
of uw akkoord op een andere manier bekomen. Als we u een Kennisgeving
van Wijziging geven, hebt u het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk
en kosteloos te beëindigen door contact met ons op te nemen via de
methoden die in paragraaf 10 worden beschreven, mits u een dergelijke
kennisgeving doet binnen de opzegtermijn die we u geven voordat de
toepasselijke wijziging van de Overeenkomst van kracht wordt. Na het
verstrijken van onze Kennisgeving van Wijziging (en als u deze
Overeenkomst niet vóór het verstrijken ervan hebt beëindigd), wordt u
geacht de wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst twee (2)
maanden na ontvangst van de Kennisgeving van Wijziging te hebben
aanvaard.

18.6 Betekenis van 'Materiële Wijziging'. Een 'materiële
wijziging' betekent een wijziging die geen wijziging is die:

a. in uw voordeel is;

b. is vereist om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en/of
voorschriften of indien anderszins vereist door een van onze
regelgevende instanties; of

b. betrekking heeft op een nieuw product of dienst die aan u ter
beschikking wordt gesteld of anderszins bedoeld is ter verduidelijking
van een bestaande term.

19. ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

19.1 Ook als we de uitvoering van deze Overeenkomst uitstellen, kunnen
we deze later afdwingen.
Als we er niet onmiddellijk bij u op
aandringen dat u alles doet wat op grond van deze voorwaarden van u
vereist is, of als we het nemen van stappen tegen u met betrekking tot
uw schending van deze Overeenkomst uitstellen, betekent dat niet dat u
die dingen niet hoeft te doen en het weerhoudt ons er niet van op een
later tijdstip alsnog stappen tegen u te ondernemen. Als u ons
bijvoorbeeld een bedrag niet betaalt wanneer het verschuldigd is en wij
u hierover niet aanspreken, maar we blijven de Diensten verlenen, dan
kunnen we nog steeds eisen dat u de betaling op een latere datum
verricht.

19.2 Indien een rechtbank een deel van deze Overeenkomst onwettig
acht, blijft de rest van kracht.
Elk van de paragrafen van deze
Overeenkomst is afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of
relevante autoriteit beslist dat een van deze paragrafen onwettig is,
blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

19.3 We kunnen deze Overeenkomst mogelijk aan een andere partij
overdragen.
Wij kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze
Overeenkomst mogelijk overdragen aan een andere organisatie inclusief in
onze bedrijvengroep. We zullen contact met u opnemen om u op de hoogte
te stellen over hoe we dit zullen doen. Als u niet tevreden bent met de
overdracht kunt u onze Overeenkomst beëindigen door het sluiten van uw
Profiel door contact met ons op te nemen via de details zoals beschreven
in paragraaf 10.2.

19.4 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan een andere partij
over te dragen.
U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze
Overeenkomst alleen overdragen aan een andere partij als wij hier
uitdrukkelijk schriftelijk mee instemmen. Het is mogelijk dat we hier
niet mee akkoord kunnen gaan, omdat dit ons waarschijnlijk in strijd kan
brengen met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (inclusief
onze verplichtingen om te voldoen aan de antiwitwaswetten).

19.5 Andere personen die krachtens deze Overeenkomst rechten kunnen
hebben.
Deze Overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele andere
persoon zal enig recht hebben om de voorwaarden ervan af te dwingen,
behalve zoals uitgelegd in paragraaf 13 (Vergoedingen die u mogelijk aan
ons verschuldigd bent).

19.6 De betekenis van bepaalde woorden en uitdrukkingen die niet
elders zijn gedefinieerd:

 1. 'Werkdag' betekent een dag (anders dan op een zaterdag of
  zondag) waarop banken in het Verenigd Koninkrijk open zijn voor zaken
  (anders dan voor het enige doel van 24 uur elektronisch bankieren).

 2. Uitgebreide betekenis van de woorden: 'Remitly', 'wij',
  'we', 'ons' en 'onze'.
  Wanneer we deze woorden gebruiken
  bedoelen we ook dat ze zowel mensen omvatten die bij Remitly werken
  (zoals onze werknemers en bestuurders) als onze 'opvolgers' en
  'rechtverkrijgenden'. 'Opvolger'; is een juridische term die
  iemand betekent die ons kan vervangen. 'Cessionarissen' is een
  andere juridische term, en betekent een andere persoon die het
  voordeel heeft ontvangen van iets wat we hebben overgedragen aan hen
  (bijvoorbeeld, een 'cessionaris'; kan iemand zijn aan we het
  voordeel kunnen overdragen van de rechten die we hebben onder deze
  Overeenkomst).

 3. 'Schrijven' omvat e-mails. Als we de woorden 'schrijven' or
  'geschreven' in deze Overeenkomst gebruiken, dan omvat dit e-mails.

19.7 Ons gebruik van titels. We gebruiken titels en beschrijvingen
om te benadrukken wat we bedoelen in de daaropvolgende paragrafen, maar
deze worden alleen voor het gemak verstrekt en maken geen deel uit van
onze wettelijke overeenkomst.

19.8 Algemeen recht. Het algemene recht (bijvoorbeeld over
consumentenbescherming) is van toepassing op deze Overeenkomst en de
Diensten die wij u krachtens deze Overeenkomst verlenen.