By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Hong Kong
Hong Kong

Phí chuyển tiền tại Malta đến Hong Kong

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Hong KongHong KongOpen

Gửi tiền đến Hong Kong

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô la Hồng Kông

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99

Gửi tiền từ Malta đến Hong Kong

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay