By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิทัวเนียลิทัวเนียลิทัวเนียLTU
นอร์เวย์
นอร์เวย์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิทัวเนียไปยังนอร์เวย์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

นอร์เวย์นอร์เวย์Open

ส่งเงินไปยัง นอร์เวย์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน โครน นอร์เวย์

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€2.99

โอนเงินไปยังนอร์เวย์ จากลิทัวเนีย

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้