By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
เวียดนาม
เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังเวียดนาม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เวียดนามเวียดนามOpen

ส่งเงินไปยัง เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอง เวียดนาม

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF4.99

โอนเงินไปยังเวียดนาม จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้