By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
ซูรินาเม
ซูรินาเม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังซูรินาเม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ซูรินาเมซูรินาเมOpen

ส่งเงินไปยัง ซูรินาเม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ยูโร

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 - CHF299.99CHF6.99
CHF300 - CHF599.99CHF8.99
CHF600 - CHF999.99CHF12.99
CHF1000 - CHF1999.99CHF15.99
CHF2000 หรือมากกว่านั้นCHF21.99

โอนเงินไปยังซูรินาเม จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้