By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
ศรีลังกา
ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังศรีลังกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF3.99

โอนเงินไปยังศรีลังกา จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้