By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังฟิลิปปินส์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Open

ส่งเงินไปยัง ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ ฟิลิปปินส์

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF2.99

โอนเงินไปยังฟิลิปปินส์ จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้