By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
เม็กซิโก
เม็กซิโก

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังเม็กซิโก

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เม็กซิโกเม็กซิโกOpen

ส่งเงินไปยัง เม็กซิโก

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ เม็กซิโก

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF4.49

โอนเงินไปยังเม็กซิโก จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้