By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
คาซัคสถาน
คาซัคสถาน

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังคาซัคสถาน

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

คาซัคสถานคาซัคสถานOpen

ส่งเงินไปยัง คาซัคสถาน

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF4.99

โอนเงินไปยังคาซัคสถาน จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้