By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
อิสราเอล
อิสราเอล

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังอิสราเอล

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

อิสราเอลอิสราเอลOpen

ส่งเงินไปยัง อิสราเอล

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เชคเกิล อิสราเอล

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF4.99

โอนเงินไปยังอิสราเอล จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้