By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
คองโก-บราซาวีล
คองโก-บราซาวีล

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังสาธารณรัฐคองโก

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

คองโก-บราซาวีลคองโก-บราซาวีลOpen

ส่งเงินไปยัง สาธารณรัฐคองโก

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ฟรังก์ ซีเอฟเอ บีอีเอซี

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 - CHF99.99CHF4.99
CHF100 - CHF199.99CHF5.99
CHF200 - CHF299.99CHF8.99
CHF300 - CHF499.99CHF12.99
CHF500 - CHF699.99CHF15.99
CHF700 หรือมากกว่านั้นCHF18.99

โอนเงินไปยังสาธารณรัฐคองโก จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้