By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังแคนาดา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

แคนาดาแคนาดาOpen

ส่งเงินไปยัง แคนาดา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ แคนาดา

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF2.99

โอนเงินกลับบ้านไปยังประเทศแคนาดาด้วย Remitly

การโอนที่ไร้กังวลสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

โอนตอนนี้