By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
ภูฏาน
ภูฏาน

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังภูฏาน

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ภูฏานภูฏานOpen

ส่งเงินไปยัง ภูฏาน

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน BTN

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF2.99

โอนเงินไปยังภูฏาน จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้