อิตาลีอิตาลีอิตาลีITA
เคนยา
เคนยา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากอิตาลีไปยังเคนยา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เคนยาเคนยาOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง เคนยา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ชิลลิง เคนยา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€0.00