By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

กรีซกรีซกรีซGRC
จาไมกา
จาไมกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากกรีซไปยังจาไมกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

จาไมกาจาไมกาOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง จาไมกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ จาเมกา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€3.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€4.99