In và / hoặc tải xuống PDF

Điều khoản và điều kiện:

Chương trình giới thiệu
Các điều khoản và điều kiện sau đây là ("Thỏa thuận") giữa pháp nhân Remitly hiện hành như được định nghĩa trong Phần 12 ("Remitly" hoặc "chúng tôi") và bạn ("bạn" hoặc "của bạn"), người tham gia Chương trình giới thiệu Remitly ("Chương trình giới thiệu"). Việc tham gia Chương trình giới thiệu phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Thỏa thuận người dùng, Chính sách quyền riêng tư của Remitly và bất kỳ thỏa thuận nào khác áp dụng giữa chúng tôi và bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này ở trạng thái toàn vẹn, bạn không được phép tham gia Chương trình giới thiệu.

1. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

Bạn có thể tham gia Chương trình giới thiệu và nhận Phần thưởng tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và các yêu cầu được đặt ra trong tài liệu này.
Để tham gia Chương trình giới thiệu, bạn phải sở hữu một tài khoản đã đăng ký với Remitly. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoặc Người được bạn giới thiệu bổ sung thông tin để thiết lập danh tính của bạn theo yêu cầu về Xác minh danh tính khách hàng của chúng tôi. Bạn hiểu rằng việc cung cấp những thông tin này là một yêu cầu để tham gia Chương trình giới thiệu và nhận bất kỳ Phần thưởng nào sẵn có.

2. YÊU CẦU VỀ GIỚI THIỆU HỢP LỆ

Bạn sẽ nhận được ưu đãi khuyến mại để sử dụng trong giao dịch chuyển tiền tiếp theo với Remitly, chẳng hạn như chiết khấu, thưởng cộng thêm, giao dịch miễn phí, thẻ quà tặng của bên thứ ba, v.v. (“Phần thưởng”) cho mỗi cá nhân riêng lẻ mà bạn giới thiệu sử dụng Remitly sống ở cùng quốc gia với bạn và đáp ứng tất cả các điều kiện sau ("Người được giới thiệu"):
a. Người được bạn giới thiệu trực tiếp truy cập dịch vụ Remitly từ phương thức giới thiệu của bạn (ví dụ: nhấp vào liên kết của riêng bạn) và đăng ký với Remitly thành công thông qua liên kết đó;
b. Người được bạn giới thiệu thực hiện thành công giao dịch chuyển tiền đầu tiên với Remitly cho một người không phải là bạn theo cách phù hợp với Thỏa thuận người dùng của chúng tôi; và
c. Giao dịch chuyển tiền của Người được bạn giới thiệu không bị hủy bỏ (bởi Người được giới thiệu hoặc Remitly).

3. PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng đôi khi có thể thay đổi theo quyết định của Remitly; tuy nhiên, những trường hợp Người được giới thiệu hoàn tất trước khi thay đổi Phần thưởng thì sẽ được thực hiện đúng cam kết. Chúng tôi cũng có thể áp dụng các hạn chế bổ sung đối với khả năng nhận Phần thưởng của bạn và sẽ thông báo cho bạn qua Thỏa thuận này hoặc qua dịch vụ của chúng tôi. Phần thưởng được phát hành vì các mục đích khuyến mại, không có giá trị tiền mặt và không được chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt hay các giá trị tiền tệ khác.

4. CÁCH SỬ DỤNG BỊ NGHIÊM CẤM

Bạn đồng ý tham gia Chương trình giới thiệu theo Thỏa thuận này. Bạn không thể:
a) Mời khách hàng hiện tại của Remitly hoặc những người trong hộ gia đình của bạn hoặc có cùng địa chỉ với bạn;
b) Mời khách hàng hiện tại của Remitly thông qua các danh tính, thông tin đăng nhập, đăng ký khác nhau hoặc bất kỳ phương thức tương tự nào khác;
c) Mời người dưới 18 tuổi;
d) Tạo nhiều danh tính, thông tin đăng nhập hoặc đăng ký cho chính bạn;
e) Mời những người không có thực, trùng lặp hoặc gian lận;
f) Mời mọi người thông qua phương thức phân phối hàng loạt, phân phối cho người lạ, hoặc theo bất kỳ cách nào khác có thể tạo thành hoặc có dấu hiệu tạo thành email, thông tin liên lạc điện tử không theo yêu cầu hoặc thư rác theo luật hoặc quy định hiện hành;
g) Sử dụng Chương trình giới thiệu vì mục đích thương mại;
h) Tham gia Chương trình giới thiệu theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại hoặc ảnh hưởng xấu đến thương hiệu, lợi thế thương mại hoặc danh tiếng của Remitly;
i) Mọi luật, quy chế hoặc quy định hiện hành sẽ nghiêm cấm việc tham gia Chương trình giới thiệu nếu có các hành vi đó; hoặc
j) Sử dụng Chương trình giới thiệu theo cách thức đáng nghi hoặc vi phạm Thỏa thuận này, Thỏa thuận người dùng (theo bất kỳ hình thức đáng kể nào), bất kỳ thỏa thuận nào khác áp dụng giữa chúng tôi và bạn hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào của chính phủ.

Bạn không đủ điều kiện và sẽ không đủ tư cách nhận Phần thưởng cho các giao dịch chuyển tiền tiếp theo với Remitly của Người được bạn giới thiệu. Remitly bảo lưu quyền hủy bỏ hiệu lực của bất kỳ Người được giới thiệu hoặc việc phân phối Phần thưởng nào mà: (i) có dấu hiệu gian lận; hoặc (ii) có dấu hiệu được tạo ra từ một giao dịch gian lận.

5. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đã nhận được sự đồng ý rõ ràng từ các cá nhân là chủ sở hữu của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn và bất kỳ cá nhân nào mà bạn giới thiệu các thông tin liên quan đến Chương trình giới thiệu, phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho Người được giới thiệu và rằng bạn là người đã giới thiệu. Tất cả thông tin được thu thập trong Chương trình giới thiệu sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC DO CHÚNG TÔI GÂY RA. NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI MÀ BẠN PHẢI GÁNH CHỊU TỪ KẾT QUẢ CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC DO CHÚNG TÔI VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, HOẶC DO CHÚNG TÔI KHÔNG VẬN DỤNG SỰ CHÚ TÂM VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP, NHƯNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC. TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐƯỢC COI LÀ CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC NẾU TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ RÕ RÀNG SẼ XẢY RA, HOẶC NẾU, TẠI THỜI ĐIỂM LẬP RA THỎA THUẬN, CẢ CHÚNG TÔI VÀ BẠN ĐỀU BIẾT RẰNG TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO MÀ BẠN PHẢI GÁNH CHỊU TỪ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC CÓ KHẢ NĂNG DO CHÚNG TÔI GÂY RA TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI GIÁ TRỊ TIỀN TỆ CỦA MỘT (1) PHẦN THƯỞNG ÁP DỤNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ. BẠN CÔNG NHẬN VÀ THỪA NHẬN RẰNG GIỚI HẠN VỀ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀY LÀ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ.

REMITLY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ KẾT QUẢ NÀO THU ĐƯỢC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU HOẶC THỜI GIAN PHÂN PHỐI PHẦN THƯỞNG.
NGOẠI LỆ VỀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN. CÁC GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG NẾU BẠN CHỊU TỔN THẤT DO:
A. TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN GÂY RA BỞI HÀNH VI HOẶC SAI SÓT CỦA CHÚNG TÔI (BAO GỒM SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI);
B. HÀNH VI LỪA ĐẢO HOẶC XUYÊN TẠC GIAN DỐI CỦA CHÚNG TÔI;
C. SỬ DỤNG VÌ MỤC ĐÍCH KINH DOANH/THƯƠNG MẠI (SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC RIÊNG TƯ) VÀ CÁC TỔN THẤT NHẤT ĐỊNH KHÁC;
D. CÁC HÀNH ĐỘNG CHÚNG TÔI THỰC HIỆN ĐỂ TUÂN THỦ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH HOẶC ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC ĐÓNG CỬA GÂY ÁP LỰC, BẠO LOẠN, THIÊN TAI, SỰ CỐ NGUỒN ĐIỆN, NHIỄU MẠNG, MẤT ĐIỆN HOẶC BẢO DƯỠNG).
Xin lưu ý rằng cư dân tại một số khu vực tài phán có thể có những quyền nhất định như được mô tả ở đây:
Úc: Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này hạn chế, loại trừ hoặc sửa đổi hay có mục đích hạn chế, loại trừ hoặc sửa đổi các bảo đảm cho người tiêu dùng theo luật định như được đưa ra theo Đạo luật cạnh tranh và người tiêu dùng, cũng như bất kỳ bảo đảm nào khác được ngụ ý theo Đạo luật của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hoặc các luật bảo vệ người tiêu dùng tương tự tại các Tiểu bang và Lãnh thổ của Úc ("Bảo đảm không loại trừ").

7. PHÂN PHỐI PHẦN THƯỞNG

Tùy vào việc bạn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Remitly sẽ tự động áp dụng Phần thưởng cho tài khoản của bạn. Nếu quốc gia hoặc khu vực tài phán xuất xứ khiến bạn không đủ điều kiện để nhận một phương thức thanh toán đã định, việc chi trả Phần thưởng sẽ được thực hiện theo cách do Remitly lựa chọn theo quyết định riêng của mình (hành động hợp lý). Remitly không đảm bảo thời gian phân phối bất kỳ Phần thưởng nào bạn giành được.

8. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình giới thiệu hoặc Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình giới thiệu sau bất kỳ sửa đổi và thông báo tương tự nào về Chương trình giới thiệu sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với sửa đổi đó.

9. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Việc giải quyết tất cả các thắc mắc hoặc tranh chấp liên quan đến tính đủ điều kiện tham gia Chương trình giới thiệu, giành phần thưởng hoặc việc bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ tùy thuộc vào cách giải thích hợp lý của chúng tôi.
Theo quyết định riêng nhưng hợp lý của Remitly, chúng tôi bảo lưu quyền rõ ràng trong việc đóng (các) tài khoản hoặc hủy bỏ hiệu lực của Phần thưởng dành cho bạn và Người được bạn giới thiệu nếu một trong hai bên vi phạm hoặc cố vi phạm Thỏa thuận này hoặc lạm dụng các yêu cầu của Chương trình giới thiệu. Nhân viên của Remitly không thể nhận hoặc sử dụng Phần thưởng.

10. LUẬT, NGÔN NGỮ ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÁP NHÂN REMITLY HIỆN HÀNH

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này và văn bản đã dịch, văn bản tiếng Anh sẽ có giá trị ràng buộc.
Chương trình giới thiệu Remitly được cung cấp và điều hành bởi pháp nhân Remitly hiện hành và luật điều chỉnh các điều khoản của Thỏa thuận này được căn cứ vào quốc gia cư trú của bạn.