By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์FIN

ส่งหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในออสเตรเลีย

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูผู้ให้บริการของเรา

ออสเตรเลียออสเตรเลียOpen

รับเงินสด และเงินฝากธนาคาร ในออสเตรเลีย

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทุก ๆ คน ไม่ควรแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองของ Remitly

เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณและผู้รับเงินของคุณในการโอนเงินไปยังออสเตรเลีย
โอนตอนนี้
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
รับเงินสด
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
โอนตอนนี้
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่แสดง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Remitly ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือให้การรับรองใดๆ

เลือกผู้ให้บริการส่งมอบของคุณ

โอนวันนี้โดยผู้ให้บริการส่งมอบของเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน