PDF afdrukken en/of downloaden

PRIVACYVERKLARING VOOR ONZE VERKOPERS, LEVERANCIERS EN ZAKELIJKE PARTNERS

Neem de volgende informatie zorgvuldig door, zodat je volledig op de hoogte bent van onze standpunten en werkwijzen met betrekking tot je persoonlijke gegevens en de manier waarop we die gebruiken, met wie we ze delen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. We raden je aan om dit document te downloaden op een veilige plaats te bewaren.

Deze privacyverklaring (deze Verklaring) is van toepassing op zakelijke contactgegevens die wij verwerken met betrekking tot derden (huidige, toekomstige en voormalige) die goederen, diensten en/of software aan ons leveren. Zorg ervoor dat je personeel waar we contact mee hebben op de hoogte is van deze Verklaring. Er zijn echter bepaalde wetten voor gegevensbescherming die:

 • zakelijke contactgegevens niet beschouwen als persoonlijke gegevens, mits deze alleen worden gebruikt voor communicatie/transacties tussen bedrijven (bijvoorbeeld de Personal Data Protection Act 2012 van Singapore);
 • zakelijke contactgegevens wel beschouwen als persoonlijke gegevens, maar waarbij deze bepalingen nog niet van kracht zijn (bijvoorbeeld de California Consumer Privacy Act 2018 (zoals gewijzigd)); of
 • ons niet verplichten om een privacyverklaring te verstrekken voorafgaand aan of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld de meeste staten in de VS).

Deze Verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 november 2023.

Naast deze Verklaring kunnen we andere privacyverklaringen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over jou verzamelen of verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken. Deze Verklaring is een aanvulling op die andere privacyverklaringen en is niet bedoeld om ze te vervangen.

Deze Verklaring is opgebouwd uit verschillende delen, zodat je kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven:

1. WIE ZIJN WIJ?

Alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt of door ons worden verzameld, worden beheerd door de volgende entiteiten binnen de Remitly-groep:

Australië
Remitly Australia Pty Ltd
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Canada
Remitly Canada Inc (British Columbia corporation)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

EEA (behalve Polen)
Remitly Europe Ltd
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Ierland T23 Yy09

Nieuw-Zeeland
Remitly NZ Limited
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 Nieuw-Zeeland

Polen
Remitly Poland SP. Z O.O
Ul. Pawia 17
31-154
Krakow, Polen

Singapore
TMF SINGAPORE H PTE LTD.
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapore 189767

VAE DIFC
Remitly DIFC Limited
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten

*Verenigd Koninkrijk *
Remitly UK Ltd
90 Whitfield Street
London W1t 4ez Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten
Remitly Inc (Delaware corporation)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Wanneer we verwijzen naar Remitly, we/wij, ons of onze in deze Verklaring, verwijzen we naar de betreffende Remitly-entiteit waarmee je communiceert.

2. CONTACT MET ONS OPNEMEN EN JE RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als je problemen, vragen of klachten hebt met betrekking tot onze verwerking van je persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar DPO@remitly.com. Onze functionarissen gegevensbescherming zijn:

Australië
N.v.t.

Canada
FG (contact via DPO@remitly.com)

EER
Jessica Hennessy (contact via DPO@remitly.com)

Singapore
Robson Chia (contact via DPO@remitly.com)

Verenigd Koninkrijk
Gabriela Galazka (contact via DPO@remitly.com)

Verenigde Staten
Mariana Paonessa (contact via DPO@remitly.com)

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming over onze verwerking van je persoonlijke gegevens. We stellen het echter op prijs dat we je zorgen kunnen behandelen voordat je contact opneemt met de toezichthouder voor gegevensbescherming, dus neem in eerste instantie contact op met DPO@remitly.com. De contactgegevens van de betreffende toezichthouders voor gegevensbescherming zijn als volgt:

Australië
OAIC
www.oaic.gov.au
E-mail: enquiries@oaic.gov.au
Telefoon: 1300 363 992

Canada
OPC
www.priv.gc.ca
Telefoon: 1-800-282-1376

EER
Dit hangt af van waar in de EER je woont: www.edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Singapore
PDPC
www.pdpc.gov.sg
Telefoon: +65 6377 3131

Verenigd Koninkrijk
ICO
https://ico.org.uk/
Telefoon: 0303 123 1113

Verenigde Staten
Dit hangt af van waar in de VS je woont: www.usa.gov/state-attorney-general

3. WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

We kunnen deze Verklaring op elk gewenst moment wijzigen. We brengen je hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie ervan op onze Website en App te plaatsen. Als we echter van plan zijn een wezenlijke verandering aan te brengen in de manier waarop we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of opslaan, zullen we dit vooraf aankondigen op onze website en via e-mail.

Als je het niet eens bent met deze Verklaring, of met een wijziging daarin, stuur ons dan een e-mail naar DPO@remitly.com.

4. HOE VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN DELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens die we verzamelen: als jij of je personeel contact met ons opneemt (telefonisch, via e-mail of anders), bewaren we de volgende persoonlijke gegevens:

 • naam, functietitel en contactgegevens (zoals e-mailadres(sen), werkadres en telefoonnummer(s)) en overige gegevens die in de communicatie met ons worden gedeeld door jou of je personeel; en
 • informatie en documentatie die we verkrijgen over jou en je personeel via openbare bronnen (zoals je website, sociale media en het handelsregister) wanneer we onderzoek doen (dit doen we om een goed beeld te krijgen van jou, je personeel en je bedrijf).

We verwerken ook bepaalde persoonlijke gegevens wanneer je personeel onze website bezoekt. Zie ons Cookiebeleid.

We kunnen ook informatie verzamelen over je personeel via socialemediaplatforms (zoals LinkedIn). Dit kan onder meer gebeuren wanneer ze met ons in contact komen op dergelijke platforms of onze content bekijken (de informatie die we ontvangen, is afhankelijk van de privacyinstellingen, beleidsregels en/of procedures van het specifieke socialemediaplatform. We adviseren zowel jou als je personeel om deze door te nemen).

Je persoonlijke gegevens gebruiken voor zakelijke doeleinden: we zullen alle bovenstaande gegevens gebruiken om:

 • je de informatie te verstrekken die je van ons hebt gevraagd, zodat we de mogelijke levering aan ons kunnen bespreken in het kader van onze rechtmatige belangen;
 • ons in staat te stellen onze overeenkomst met de derde partij die diensten, goederen en/of software aan ons levert uit te voeren of stappen te ondernemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan;
 • betalingen, vergoedingen en kosten te beheren die verschuldigd zijn in verband met relevante overeenkomsten die we zijn aangegaan met derden die diensten, goederen en/of software aan ons leveren;
 • onze relatie te beheren met de derde partij die diensten, goederen en/of software aan ons levert, waaronder het doorgeven van wijzigingen in onze voorwaarden of deze Verklaring en het bijhouden van onze administratie;
 • de volgende rechtmatige belangen na te streven: (i) het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van Remitly, onze klanten, verkopers, leveranciers, zakenpartners en andere professionele contactpersonen, (ii) het bijhouden van gegevens van potentiële leveranciers of het doen van aanbevelingen (of anderszins); (iii) het verbeteren van onze diensten en/of producten; (iv) het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van onze wettelijke rechten; en/of (v) het delen van informatie of materialen waarvan wij denken dat ze interessant zijn of die bij ons zijn opgevraagd; en
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we persoonlijke gegevens moeten doorgeven aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, zoals, maar niet beperkt tot, de politie, de financiële toezichthoudende autoriteiten, belasting- en socialezekerheidsinstanties, toezichthouders voor gegevensbescherming en rechtbanken).

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Stuur een e-mail naar DPO@remitly.com als je uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we je persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, brengen we je daarvan op de hoogte en leggen we uit op welke rechtsgrondslag we dit mogen doen. Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Je persoonlijke gegevens delen: we delen je persoonlijke gegevens uitsluitend met derden in de volgende gevallen:

 • andere bedrijven binnen onze groep (zie paragraaf 1) waaronder ons personeel (hun gebruik is beperkt tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met het doel van de verwerking);
 • verkopers, dienstverleners en partners (onder contract bij ons) die diensten leveren zoals:
  • platform-, database- en websitehosting;
  • informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur (bijvoorbeeld e-mail, instant messaging, documentbeheer en bestandsdeling);
  • juridisch, fiscaal en auditing; en
 • derden in het geval van verkoop, overname of fusie van een deel van of al onze activa, waarbij je persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa (we brengen je op de hoogte als dit gebeurt en zullen je informeren over eventuele keuzes die je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens).

Je persoonlijke gegevens bewaren: als we gezamenlijk besluiten:

 • om een contract en/of andere regeling met elkaar aan te gaan, wordt deze informatie over je personeel bewaard voor de duur van je relatie met ons plus 7 jaar ten behoeve van het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van onze wettelijke rechten; of
 • geen overeenkomst en/of andere regeling met elkaar aan te gaan, wordt deze informatie over je personeel bewaard gedurende de periode van je aanvraag en zo lang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken, waaronder om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen; of als we wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren, bewaren we ze gedurende de vereiste periode en/of als de gegevens worden gebruikt in verband met juridische procedures (met inbegrip van toekomstige juridische procedures), bewaren we ze gedurende de duur van die juridische (en eventuele handhavings-) procedures.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We kunnen je persoonlijke gegevens overdragen naar verschillende rechtsgebieden om onze verplichtingen onder deze Verklaring en gerelateerde overeenkomsten na te komen, waaronder (zonder beperking) landen waarin we actief zijn (zie paragraaf 2). De toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming van deze rechtsgebieden kunnen verschillen van de wetten inzake gegevensbescherming van het land waarin je woont en kunnen in sommige gevallen minder bescherming bieden. Wanneer we je persoonlijke gegevens overdragen naar landen buiten het land waarin je woont, zorgen we ervoor dat deze gegevens in dezelfde mate worden beschermd als volgens de wetten inzake gegevensbescherming van het land waarin je woont. Als je bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de EER woont, kunnen je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan landen die door de Britse overheid of de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor persoonlijke gegevens (indien van toepassing). In andere gevallen zorgen we ervoor dat ten minste één andere wettelijke waarborg wordt geïmplementeerd, waaronder het gebruik van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door (indien van toepassing) de Britse overheid of de Europese Commissie.

Neem contact op met DPO@remitly.com als je meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van je persoonlijke gegevens.

6. JE RECHTEN EN KEUZES

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die wij over jou hebben, heb je, ongeacht waar je woont, de mogelijkheid om:

 • toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en informatie over onze verwerking ervan;
 • ons te vragen om onjuistheden in je persoonlijke gegevens die door ons worden bijgehouden te corrigeren of ontbrekende gegevens aan te vullen;
 • ons in bepaalde gevallen te vragen om je persoonlijke gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te stoppen;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens door ons voor directe marketingdoeleinden;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op basis van onze rechtmatige belangen;
 • ons in bepaalde gevallen te vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken tot enkel bewaren;
 • ons in bepaalde gevallen te vragen je persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere online dienstverlener; en
 • bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Neem contact op met DPO@remitly.com als je gebruik wilt maken van deze rechten (we kunnen je vragen om je identiteit te verifiëren. We stellen het op prijs als je hieraan meewerkt). Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonlijke gegevens nodig hebben om te kunnen samenwerken met jou en/of informatie te verstrekken aan jou. Als je wijzigingen aanbrengt in je voorkeuren of beperkingen met betrekking tot het gebruik van je persoonlijke gegevens, kan dat invloed hebben op de gegevens die wij kunnen verstrekken.

Je hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter kosten in rekening brengen wanneer dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als je bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of de EER woont, kunnen we een redelijke vergoeding vragen als je verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. Onder deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan je verzoek te voldoen.

Het kan ook voorkomen dat we niet kunnen stoppen met het gebruiken van je persoonlijke gegevens wanneer je daarom vraagt (bijvoorbeeld omdat de wet ons verplicht de gegevens te gebruiken of omdat we de gegevens moeten behouden voor regelgevende doeleinden). We brengen je op de hoogte als we niet kunnen voldoen aan je verzoek of als je verzoek invloed kan hebben op jou, wanneer je contact met ons opneemt.

7. HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, ongeoorloofd worden gebruikt, toegankelijk zijn of worden gewijzigd of vrijgegeven. Daarnaast beperken we de toegang tot je persoonlijke gegevens tot de werknemers, agenten, aannemers en overige derden die een zakelijke reden hebben om bij de gegevens te kunnen. Ze verwerken je persoonlijke gegevens uitsluitend volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om met vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging om te gaan en brengen jou en eventuele toepasselijke regelgevende instanties op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. DIRECT MARKETING

Je hebt het recht ons te vragen je persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. Je kunt dit recht op elk gewenst moment uitoefenen door de acties 'uitschrijven' uit te voeren die je ter beschikking worden gesteld (zoals het klikken op de link 'uitschrijven' in elke promotionele e-mail die wij naar jou sturen). We zullen je keuze respecteren en je dergelijke berichten niet meer sturen. Houd er rekening mee dat als je ons vraagt om geen contact met je op te nemen via e-mail op een bepaald e-mailadres, we een kopie van dat e-mailadres zullen bewaren op een 'suppressielijst' om te kunnen voldoen aan je verzoek om geen contact op te nemen. Het staat je vrij om op elk moment je marketingkeuzes te wijzigen.