แคนาดาแคนาดาแคนาดาCAN
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากแคนาดาไปยังฟิลิปปินส์

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์Open

ส่งเงินไปยัง ฟิลิปปินส์

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ ฟิลิปปินส์

ส่งจำนวนเงิน (CAD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$4.99$2.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (CAD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$4.99$2.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started