Tỉ giá ấn định
Romania
2.88 RON

Phí chuyển tiền tại Úc đến Romania

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

RomaniaRomaniaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Romania

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rumani Lei

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$6.99$3.99