Tỉ giá ấn định
Mexico
14.69 MXN

Phí chuyển tiền tại Úc đến Mexico

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MexicoMexicoOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Mexico

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Mexico

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$5.99$1.99
$100 - $199.99$6.99$1.99
$200 - $299.99$7.99$1.99
$300 - $399.99$8.99$1.99
$400 - $499.99$9.99$1.99
$500 - $599.99$10.99$1.99
$600 - $699.99$11.99$1.99
$700 - $799.99$12.99$1.99
$800 - $899.99$13.99$1.99
$900 - $999.99$14.99$1.99
$1000 - $1499.99$19.99$1.99
$1500 - $1999.99$29.99$1.99
$2000 - $2499.99$39.99$1.99
$2500 - $2999.99$49.99$1.99
$3000 - $3499.99$59.99$1.99
$3500 - $3999.99$69.99$1.99
$4000 - $4499.99$79.99$1.99
$4500 - $4999.99$89.99$1.99
$5000 - $5499.99$99.99$1.99
$5500 - $5999.99$109.99$1.99
$6000 - $6499.99$119.99$1.99
$6500 - $6999.99$129.99$1.99
$7000 - $7499.99$139.99$1.99
$7500 hoặc lựa chọn khác$149.99$1.99