Tỉ giá ấn định
Mexico
12.68 MXN

Phí chuyển tiền tại Úc đến Mexico

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MexicoMexicoOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Mexico

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Mexico

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$5.99$1.99
$100 - $199.99$6.99$1.99
$200 - $299.99$7.99$1.99
$300 - $399.99$8.99$1.99
$400 - $499.99$9.99$1.99
$500 - $599.99$10.99$1.99
$600 - $699.99$11.99$1.99
$700 - $799.99$12.99$1.99
$800 - $899.99$13.99$1.99
$900 - $999.99$14.99$1.99
$1000 - $1499.99$19.99$1.99
$1500 - $1999.99$29.99$1.99
$2000 - $2499.99$39.99$1.99
$2500 - $2999.99$49.99$1.99
$3000 - $3499.99$59.99$1.99
$3500 - $3999.99$69.99$1.99
$4000 - $4499.99$79.99$1.99
$4500 - $4999.99$89.99$1.99
$5000 - $5499.99$99.99$1.99
$5500 - $5999.99$109.99$1.99
$6000 - $6499.99$119.99$1.99
$6500 - $6999.99$129.99$1.99
$7000 - $7499.99$139.99$1.99
$7500 hoặc lựa chọn khác$149.99$1.99