Tỉ giá ấn định
Hungary
215.86 HUF

Phí chuyển tiền tại Úc đến Hungary

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

HungaryHungaryOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Hungary

Phí chuyển tiền để nhận bằng Forint

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$2.99