Tỉ giá ấn định
Ethiopia
19.34 ETB

Phí chuyển tiền tại Úc đến Ethiopia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

EthiopiaEthiopiaOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Ethiopia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Birr Ethiopia

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$6.99$3.99
$100 - $199.99$7.99$3.99
$200 - $299.99$8.99$3.99
$300 - $399.99$9.99$3.99
$400 - $499.99$10.99$3.99
$500 - $599.99$11.99$3.99
$600 - $699.99$12.99$3.99
$700 - $799.99$13.99$3.99
$800 - $899.99$14.99$3.99
$900 - $999.99$15.99$3.99
$1000 - $1499.99$29.99$3.99
$1500 - $1999.99$39.99$3.99
$2000 - $2499.99$49.99$3.99
$2500 - $2999.99$59.99$3.99
$3000 - $3499.99$69.99$3.99
$3500 - $3999.99$79.99$3.99
$4000 - $4499.99$89.99$3.99
$4500 - $4999.99$99.99$3.99
$5000 - $5499.99$109.99$3.99
$5500 - $5999.99$119.99$3.99
$6000 - $6499.99$129.99$3.99
$6500 - $6999.99$139.99$3.99
$7000 hoặc lựa chọn khác$149.99$3.99