Tỉ giá ấn định
Ethiopia
27.61 ETB

Phí chuyển tiền tại Úc đến Ethiopia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

EthiopiaEthiopiaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Ethiopia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Birr Ethiopia

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$6.99$3.99
$100 - $199.99$7.99$3.99
$200 - $299.99$8.99$3.99
$300 - $399.99$9.99$3.99
$400 - $499.99$10.99$3.99
$500 - $599.99$11.99$3.99
$600 - $699.99$12.99$3.99
$700 - $799.99$13.99$3.99
$800 - $899.99$14.99$3.99
$900 - $999.99$15.99$3.99
$1000 - $1499.99$29.99$3.99
$1500 - $1999.99$39.99$3.99
$2000 - $2499.99$49.99$3.99
$2500 - $2999.99$59.99$3.99
$3000 - $3499.99$69.99$3.99
$3500 - $3999.99$79.99$3.99
$4000 - $4499.99$89.99$3.99
$4500 - $4999.99$99.99$3.99
$5000 - $5499.99$109.99$3.99
$5500 - $5999.99$119.99$3.99
$6000 - $6499.99$129.99$3.99
$6500 - $6999.99$139.99$3.99
$7000 hoặc lựa chọn khác$149.99$3.99