Tỉ giá ấn định
Bangladesh
59.95 BDT

Phí chuyển tiền tại Úc đến Bangladesh

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BangladeshBangladeshOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Bangladesh

Phí chuyển tiền để nhận bằng Taka Bangladesh

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$3.99