By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska.


Print and/or download PDF

INTEGRITETSPOLICY FÖR LEVERANTÖRER

Läs igenom följande information noggrant för att förstå våra principer och policyer samt vår hantering av dina personuppgifter.

 1. OM DENNA POLICY

Denna integritetspolicy (denna Policy) gäller leverantörer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Säkerställ att den personal som vi kan komma att kommunicera med känner till denna Policy.

Denna Policy uppdaterades senast den 20 november 2019. Vi kan komma att ändra denna Policy, i vilket fall vi informerar dig per e-post och/eller genom att ladda upp uppdateringen på vår Webbplats. Var noga med att granska denna Policy varje gång personuppgifter skickas till oss. Om du inte samtycker till en del i denna Policy, eller ändring(ar) av den, ska du omedelbart kontakta vårt Dataskyddsombud.

 1. VILKA ÄR VI?

Personuppgifter som vi får in kontrolleras av Remitly UK Ltd (Remitly, vi, oss eller vår/våra/vårt), som är personuppgiftsansvarig och bedriver verksamhet från Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London.

 1. VEM ÄR VÅRT DATASKYDDSOMBUD?

Vi har utsett ett Dataskyddsombud (DPO) som du kan kontakta om du har frågor om denna Policy eller tror att vi har brutit mot Dataskyddsförordningen från 2018 och/eller GDPR ((EU) 2016/679) (dataskyddslagar). Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud är: Mark Doggett, Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London; privacy@remitly.com.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FRÅN LEVERANTÖRER

Personuppgifter som vi samlar in: Vi sparar följande personuppgifter om du eller din personal kontaktar oss (per telefon, e-post eller annat sätt):

 • namn och kontaktinformation (t.ex. e-postadress och telefonnummer) och annan information som du eller de förser oss med när du eller de korresponderar med oss;
 • information och dokumentation om din affärsverksamhet som du och din personal förser oss med;
 • information och dokumentation om dina förfrågningar, inkl. kommunikation med dig och din personal; och
 • information och dokumentation som vi erhåller om dig och din personal från offentligt tillgängliga källor (t.ex. din webbplats, sociala medier och Handelskammaren) när vi gör efterforskningar (detta för att säkerställa att vi förstår dig, din personal och ditt företag).

Vi kan också samla in information om din personal från sociala medieplattformar (t.ex. LinkedIn) när eller om de interagerar med oss via dessa plattformar eller tar del av innehåll i våra sociala medier (information som vi får in styrs av sekretessinställningar, policyer och/eller processer på de sociala medieplattformarna i fråga och vi ber dig och din personal att granska dem).

Användning av dina personuppgifter: Vi använder all information ovan till att:

 • förse dig med den information du har begärt från oss (i) så att vi båda kan avgöra huruvida vi ska ingå kontrakt och/eller andra överenskommelser med varandra och (ii) genomdriva våra legitima intressen; och

 • genomdriva följande andra legitima intressen (i) för att skydda Remitlys, våra kunders, leverantörers, kontakters eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet (ii), föra protokoll över potentiella leverantörer eller rekommendera (eller på annat sätt) dig till andra; (iii) förbättra våra tjänster och/eller produkter; och/eller (iv) skicka information eller material till dig som vi tror kan vara av intresse för dig eller som du har begärt från oss.

Delning av dina personuppgifter: Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje parter i följande fall_:_

 • vår personal (men deras bruk ska vara begränsat till deras yrkesroll och i linje med orsaken till behandlingen);
 • andra företag inom vår koncern (m.a.o. Remitly Inc,) så att koncernpersonalen ska kunna utföra sina uppgifter å Remitlys vägnar;
 • olika tredje parter som tillhandahåller verktyg som gör att våra system och tjänster kan fungera (bl.a. e-post, instant messaging, dokumenthantering och fildelning);
 • med vår telefonleverantör (som ser ditt telefonnummer om vi ringer dig) och vår bredbandsleverantör (som kan se e-postadresser (men inte innehållet i vad du skickar till oss om du krypterar det)); och
 • tredje parter vid eventuell försäljning, förvärv eller sammanslagning av delar av eller alla våra tillgångar om dina personuppgifter ingår i de överförda tillgångarna (vi meddelar dig om detta skulle inträffa och om vilka alternativ du kan ha gällande dina personuppgifter).

Lagring av dina personuppgifter : Om vi båda bestämmer:

 • att ingå kontrakt och/eller andra överenskommelser med varandra kommer denna information att sparas så länge förhållandet mellan oss varar;

 • att inte ingå kontrakt och/eller annan överenskommelse med varandra kommer denna information att bevaras lika länge som din förfrågan och så länge som det är nödvändigt för att utföra de uppgifter vi samlade in informationen för, vilket omfattar att tillmötesgå lagkrav, redovisningskrav eller rapporteringskrav; eller om vi enligt lag är skyldiga att bevara informationen längre kommer vi att bevara den så länge den erforderliga tidsperioden varar, och/eller där informationen används i samband med rättsliga förfaranden (vilket omfattar rättsliga förfaranden i framtiden) kommer den att bevaras så länge de rättsliga förfaranden (och eventuellt verkställande) varar.

 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EES

Vi delar dina personuppgifter med företagen inom Remitly-koncernen och med externa tredje parter (de kategorier som vi hänvisar till i denna Policy). Det kan röra sig om att föra över dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). När vi för över dina personuppgifter utanför EES ska vi säkerställa liknande skydd som inom EES. I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till länder som anses ha fullgott skydd för personuppgifterna enligtEuropeiska kommissionen. I andra fall ser vi till att minst en av de juridiska skyddsåtgärderna implementeras, vilket kan omfatta:

 • När vi för över personuppgifter inom Remitly-koncernen och till vissa tredje parter kan vi använda specifika kontrakt godkända av Europeiska kommissionen. vilka ger personuppgifterna samma skydd som i Europa; eller
 • Där vi använder tredje parter baserade i USA kan vi föra över personuppgifter till dem om de har undertecknat EU-US Privacy Shield, som kräver att de tillhandahåller motsvarande skydd för personuppgifter som överförs mellan Europa och USA.
 1. OM DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Om du dessutom går in på vår webbplats bör du observera att vi behandlar vissa personuppgifter om ditt besök på vår webbplats. Läs därför igenom integritetspolicyn för vår webbplats som finns på www.remitly.co.uk.

 1. DINA RÄTTIGHETER

När det gäller personuppgifter vi har om dig har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter och information om hur vi behandlar dem;
 • be oss att korrigera de personuppgifter vi har om de är felaktiga, men också komplettera personuppgifterna;
 • be oss att under vissa begränsade omständigheter radera dina personuppgifter eller sluta behandla dem;
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring;
 • invända mot att dina personuppgifter behandlas trots att det är berättigat mot bakgrund av våra legitima intressen;
 • be oss att under vissa begränsade omständigheter begränsa behandling av dina personuppgifter till att enbart bevara dem;
 • be oss att under vissa begränsade omständigheter föra över dina personuppgifter till en annan leverantör;
 • invända mot beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering;
 • förhindra behandling där det finns risk för skada eller trångmål för dig och söka kompensation från oss för skada vi åsamkat dig på grund av brott mot dataskyddslagstiftningen;
 • få information om dataintrång som kan innebära stora risker för dina rättigheter och friheter; och
 • lämna in klagomål till ICO om du anser att vi har brutit mot dataskyddslagstiftningen (vänligen kontakta ICO via www.ico.gov.uk).

Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter ska du kontakta vårt dataskyddsombud (du kan bli ombedd att verifiera din identitet - vänligen samarbeta med oss när det gäller att verifiera din identitet). Observera att vi kan behöva vissa personuppgifter för att kunna samarbeta med dig och/eller förse dig med information, vilket innebär att preferenser och begränsningar för vår behandling av dina personuppgifter kan påverka den information vi kan tillhandahålla.

Observera att det kan hända att vi inte kan sluta använda dina personuppgifter när du ber oss (t.ex. om vi behöver använda dem för att lagen kräver det eller om vi behöver bevara dem för att föreskrifter fastställer det). Vi kommer att informera dig om vi inte kan tillmötesgå din begäran samt om hur din begäran kan påverka dig när du kontaktar oss.

 1. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra att personuppgifter av misstag ska försvinna, användas, ändras, delas eller tillgängliggöras på otillåtet sätt. Dessutom ska vi begränsa åtkomst till dina personuppgifter från anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som behöver känna till dem. De får endast behandla dina personuppgifter enligt vår instruktion, och de har tystnadsplikt.

Vi har implementerat åtgärder för att hantera misstänkta dataintrång och kommer att informera dig och lämplig tillsynsinstans om misstänkt intrång där vi är skyldiga att göra så enligt lag.

 1. DIREKTMARKNADSFÖROING

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan enkelt utöva denna rättighet när som helst genom att vidta åtgärder som görs tillgängliga för dig för att "avsluta prenumerationen" (som att klicka på länken "avsluta prenumerationen" i varje reklammeddelande vi skickar till dig). Vi kommer att respektera ditt val och avstå från att skicka sådana meddelanden. Observera att vi kommer att lagra en kopia av e-postadressen, via vilken du har uppgett att du inte vill bli kontaktad, i en “undantagslista” för att tillmötesgå din begäran om att inte bli kontaktad av oss. Du kan ändra dina marknadsföringsval när som helst.