By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att vi tillhandahåller tjänsten på engelska.


Print and/or download PDF

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR VÅRA SÄLJARE, LEVERANTÖRER OCH AFFÄRSPARTNER

Ta dig tid att läsa följande information noga, så att du verkligen förstår vår inställning och våra rutiner vad gäller dina personuppgifter, hur vi använder dem, vilka vi delar dem med och vilka rättigheter du har vad gäller dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du laddar ned det här dokumentet och sparar det på en säker plats.

Detta integritetsmeddelande (detta meddelande) gäller uppgifter om affärskontakter som vi bearbetar i relation till tredje parter (nuvarande, potentiella och tidigare) som tillhandahåller oss varor, tjänster och/eller programvaror. Säkerställ att personal som vi kan kommunicera med känner till detta meddelande. Det finns dock vissa dataskyddslagar som:

 • inte klassar uppgifter om affärskontakter som personuppgifter om de bara används för kommunikation/transaktioner mellan företag (t.ex. Singapores lag om skydd för personuppgifter från 2012),
 • klassar uppgifter om affärskontakter som personuppgifter men dessa bestämmelser har ännu inte trätt i kraft (till exempel California Consumer Privacy Act 2018 (i ändrad lydelse)) eller
 • inte kräver att vi tillhandahåller ett integritetsmeddelande innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter (till exempel de flesta delstater i USA).

Detta meddelande uppdaterades senast den 14 november 2023.

Utöver detta meddelande kan vi tillhandahålla andra integritetsmeddelanden vid vissa tidpunkter när vi samlar in eller bearbetar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter. Detta meddelande kompletterar dessa andra integritetsmeddelanden, syftet är inte att åsidosätta dem.

Detta meddelande tillhandahålls i ett format med flera lager, så att du kan klicka dig fram till de områden som anges nedan:

1. VILKA ÄR VI?

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av oss kontrolleras av följande enheter i Remitly-koncernen:

Australien
Remitly Australia Pty Ltd
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Kanada
Remitly Canada Inc (British Columbia corporation)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

EES (utom Polen)
Remitly Europe Ltd
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Ireland T23 Yy09

Nya Zeeland
Remitly NZ Limited
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 New Zealand

Polen
Remitly Poland SP. Z O.O
Ul. Pawia 17
31-154
Krakow, Poland

Singapore
TMF SINGAPORE H PTE LTD.
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapore 189767

Förenade Arabemiraten DIFC
Remitly DIFC Limited
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
United Arab Emirates

*Storbritannien *
Remitly UK Ltd
90 Whitfield Street
London W1t 4ez United Kingdom

USA
Remitly Inc (Delaware corporation)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Remitly, vi, oss eller vår i detta meddelande syftar på relevant Remitly-enhet som du kommunicerar med.

2. KONTAKTA OSS OCH DIN RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

Om du stöter på problem, har några frågor eller klagomål om vår bearbetning av dina personuppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till DPO@remitly.com. Våra personuppgiftsombud är:

Australien
Ej tillämpligt

Kanada
DPO (kontakta via DPO@remitly.com)

EES
Eimear Sugrue (kontakta via DPO@remitly.com)

Singapore
Robson Chia (kontakta via DPO@remitly.com)

Storbritannien
Gabriela Galazka (kontakta via DPO@remitly.com)

USA
Mariana Paonessa (kontakta via DPO@remitly.com)

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till din dataskyddsmyndighet om vår bearbetning av dina personuppgifter. Vi uppskattar dock om du kontaktar DPO@remitly.com först, så att vi får möjlighet att bemöta dina frågor innan du kontaktar dataskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter för relevanta dataskyddsmyndigheter nedan:

Australien
OAIC
www.oaic.gov.au
E-post: enquiries@oaic.gov.au
Telefon: 1300 363 992

Kanada
OPC
www.priv.gc.ca
Telefon: 1-800-282-1376

EES
Detta beror på var du bor i EES: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv

Singapore
PDPC
www.pdpc.gov.sg
Telefon: +65 6377 3131

Storbritannien
ICO
https://ico.org.uk/
Telefon: 0303 123 1113

USA
Detta beror på var du bor i USA: www.usa.gov/state-attorney-general

3. ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE

Vi kan ändra detta meddelande när som helst och när vi gör det meddelar vi dig genom att publicera en reviderad version på vår webbplats och i vår app. Om vi planerar större ändringar i hur vi samlar in, använder eller lagrar dina personuppgifter publicerar vi dock ett meddelande i förväg på vår webbplats, och skickar även ut detta via e-post.

Om du inte samtycker till något i detta meddelande eller några ändringar kontaktar du oss via e-post till DPO@remitly.com.

4. HUR SAMLAR VI IN, ANVÄNDER OCH DELAR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som vi samlar in: Om du eller din personal kontaktar oss (via telefon, e-post eller på annat sätt) sparar vi följande personuppgifter:

 • Namn, befattning och kontaktuppgifter (som e-postadress(er), jobbadress och telefonnummer) samt andra uppgifter som du eller de tillhandahåller när du eller de kommunicerar med oss.
 • Information och dokumentation som vi samlar in om dig och din personal från offentligt tillgänglig information (t.ex. er webbplats, sociala medier och Companies House) när vi genomför våra efterforskningar (detta görs för att säkerställa att vi förstår dig, din personal och din verksamhet).

Om din personal besöker vår webbplats bearbetar vi även vissa personuppgifter om deras besök. Se vår cookiepolicy.

Vi kan även samla in information om din personal från sociala medieplattfomar (som LinkedIn), däribland när eller om de interagerar med oss på dessa plattformar eller tar del av vårt innehåll i sociala medier (informationen vi kan få styrs av sekretessinställningar, policyer och/eller rutiner på tillämplig social medieplattform och vi uppmanar dig och din personal att läsa dem).

Användning av dina personuppgifter i affärssyften: Vi använder uppgifterna som nämns ovan för att:

 • tillhandahålla den information du har efterfrågat, så att vi kan diskutera eventuellt tillhandahållande till oss i våra legitima intressen
 • göra det möjligt för oss att uppfylla avtal med tredje part som tillhandahåller tjänster, varor och/eller programvara till oss, eller för att vidta åtgärder för att ingå ett sådant avtal
 • hantera betalningar, avgifter och kostnader som uppstår i samband med eventuella relevanta avtal som vi har ingått med tredje part som tillhandahåller tjänster, varor och/eller programvara till oss
 • hantera våra relationer med den tredje part som tillhandahåller tjänster, varor och/eller programvara till oss, däribland informera om ändringar i våra villkor eller detta meddelande, och hålla våra register uppdaterade
 • eftersträva följande andra legitima intressen: (i) skydda Remitlys, våra kunders, säljares, leverantörers, affärspartners och andra professionella kontakters rättigheter, egendom eller säkerhet, (ii) bibehålla register över potentiella leverantörer eller lämna rekommendationer (eller annat), (iii) förbättra våra tjänster och/eller produkter, (iv) utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter och/eller (v) skicka information eller material som vi tror kan vara av intresse eller som har efterfrågats
 • uppfylla juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste avslöja personuppgifter till en behörig brottsbekämpande myndighet, ett tillsynsorgan, en domstol eller annan tredje part, till exempel, men inte begränsat till, polisen, Finansinspektionen, Skattemyndigheten och myndigheter som sköter social trygghet, dataskyddsmyndigheter och domstolar).

Vi använder bara dina personuppgifter i de syften vi samlar in dem, om vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem i ett annat syfte och det syftet är kompatibelt med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring av hur bearbetningen i det nya syftet är kompatibelt med det ursprungliga syftet kan du kontakta DPO@remitly.com. Om vi behöver använda dina personuppgifter i ett orelaterat syfte informerar vi dig om detta och förklarar den juridiska grunden som ger oss rätt att göra det. Observera att vi kan bearbeta dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med reglerna ovan, där så krävs eller tillåts enligt lag.

Delning av dina personuppgifter: Vi delar bara personuppgifter med tredje part i följande situationer:

 • med andra företag i koncernen (se avsnitt 1), däribland vår personal (deras användning begränsas dock till att utföra sina uppgifter och ligger i linje med syftet för bearbetningen)
 • med säljare, tjänsteleverantörer och partner (som har ingått avtal med oss) som tillhandahåller tjänster som:
  • värdtjänster för plattform, databas och webbplats
  • informationsteknik och relaterad infrastruktur (t.ex. e-post, snabbmeddelanden, dokumenthantering och fildelning)
  • juridiska och skatterelaterade tjänster samt revisionstjänster
 • med tredje parter vid försäljning, förvärv eller sammanslagning av några eller alla tillgångar, om dina personuppgifter ingår i tillgångarna som överförs (vi meddelar dig om detta inträffar och informerar dig då om vilka alternativ du har vad gäller dina personuppgifter).

Kvarhållning av dina personuppgifter: Om vi tillsammans kommer överens om att:

 • ingå ett avtal och/eller en annan överenskommelse med varandra kommer denna information om din personal att lagras under tidsperioden för din relation med oss plus 7 år i syfte att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter
 • inte ingå ett avtal och/eller en annan överenskommelse med varandra kommer denna information om din personal att lagras under tidsperioden för din förfrågan och så länge som krävs för att uppfylla syftet som vi samlade in den i. Detta omfattar syften att uppfylla eventuella juridiska krav, bokförings- eller rapporteringskrav. Om vi är skyldiga enligt lag att lagra den längre lagrar vi informationen så länge som krävs. Om informationen används i samband med rättsliga förfaranden (inklusive potentiella rättsliga förfaranden) lagras den under tidsperioden för dessa rättsliga (eller tvingande) förfaranden.

5. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi kan föra över dina personuppgifter till olika jurisdiktioner för att uppfylla våra skyldigheter enligt detta meddelande och relaterade avtal, inklusive (utan begränsning) till länder där vi är verksamma (se avsnitt 2). Tillämpliga dataskyddslagar i dessa jurisdiktioner kan skilja sig från dataskyddslagarna i ditt hemland och, i vissa fall, inte erbjuda ett lika starkt skydd. När vi för över personuppgifter utanför ditt hemland säkerställer vi att en liknande skyddsnivå som den som dataskyddslagarna i ditt hemland erbjuder upprätthålls. Om du exempelvis är bosatt i Storbritannien eller EES kan dina personuppgifter föras över till länder som brittiska myndigheter eller Europeiska kommissionen (enligt vad som är tillämpligt) anser tillhandahåller en lämplig skyddsnivå för personuppgifter. I andra fall ser vi till att minst en av de lagliga skyddsåtgärderna implementeras, vilket kan omfatta användningen av specifika avtal som godkänts av brittiska myndigheter och/eller Europeiska kommissionen (enligt vad som är tillämpligt).

Kontakta DPO@remitly.com direkt om du vill ha mer information om de specifika mekanismer vi använder vid överföring av dina personuppgifter.

6. DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Oavsett var du bor har du, i samband med de personuppgifter vi har om dig, rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter och information om hur vi bearbetar dem
 • be oss korrigera de personuppgifter vi har om dig om de är felaktiga eller komplettera ofullständiga personuppgifter
 • i vissa begränsade situationer be oss radera dina personuppgifter eller sluta bearbeta dem
 • invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 • bestrida vår bearbetning av dina personuppgifter som har berättigats av våra legitima intressen
 • i vissa begränsade situationer be oss begränsa bearbetningen av dina personuppgifter till endast lagring av dem
 • i vissa begränsade situationer be oss föra över dina personuppgifter till en annan onlineleverantör
 • invända mot beslut som har baserats enbart på automatiserad bearbetning, däribland profilering.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta DPO@remitly.com (vi ber dig eventuellt att verifiera din identitet, det är bra om du samarbetar med oss i vårt arbete att verifiera din identitet). Observera att vi kan behöva vissa personuppgifter för att kunna samarbeta med dig och/eller tillhandahålla information till dig. Om du ändrar dina preferenser eller ber oss införa begränsningar kring hur vi använder dina personuppgifter kan detta därför påverka vilken information vi kan tillhandahålla.

Du behöver inte betala någon avgift för att komma åt dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en avgift där så tillåts av tillämpliga dataskyddslagar. Om du exempelvis bor i Storbritannien eller EES kan vi ta ut en rimlig avgift om din förfrågan är tydligt ogrundad eller överdriven, eller om den upprepas. Alternativt kan vi avvisa din förfrågan i sådana situationer.

Observera även att vi ibland inte kan sluta använda dina personuppgifter när du ber oss göra det (t.ex. där vi behöver använda dem eftersom lagen kräver att vi gör det eller vi behöver lagra uppgifterna i tillsynssyfte). Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla din förfrågan eller om hur din förfrågan kan påverka dig när du kontaktar oss.

7. HUR VI SKYDDAR PERSONUPPGIFTER

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter går förlorade av misstag, används på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de medarbetare, agenter, leverantörer och andra tredje parter som behöver ha tillgång till uppgifterna av affärsmässiga skäl. De bearbetar dina personuppgifter utifrån våra instruktioner och har tystnadsplikt.

Vi har implementerat förfaranden för att hantera eventuella misstänkta brott mot uppgiftsskyddet och informerar dig och eventuella tillämpliga dataskyddsmyndigheter om misstänkta brott när vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

8. DIREKTMARKNADSFÖRING

Du har rätt att be oss att inte bearbeta dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva denna rättighet när som helst genom att utföra de avregistreringsåtgärder som finns tillgängliga för dig (t.ex. genom att klicka på länken ”Avregistrera” i de reklammeddelanden som vi skickar till dig). Vi respekterar ditt val och avstår från att skicka sådana meddelanden till dig. Observera att om du ber oss att inte kontakta dig via e-post på en viss e-postadress så behåller vi en kopia av den e-postadressen i en ”indragningslista” för att uppfylla din förfrågan om att inte få fler meddelanden. Du kan ändra dina marknadsföringsval när som helst.