By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
หมู่เกาะโซโลมอน
หมู่เกาะโซโลมอน

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังหมู่เกาะโซโลมอน

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

หมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะโซโลมอนOpen

ส่งเงินไปยัง หมู่เกาะโซโลมอน

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF2.99

โอนเงินไปยังหมู่เกาะโซโลมอน จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้